หน้าหลัก
เขี้ยวซุน, เขี้ยวโซ้ง, ...ล้ำ...เหลือ, ...แต๊...ว่า, ÚยืÚนซัน, ÚยืÚมลวด, กน, กนติ๋กๆ, กนหื้อสูนกั๋น, กนเข้าหนม, กนแก๋ง, กวง, กวด, กวดกอย, กวดข้อสอบ, กวดหวย, กวน, กวม , กวมงาย, กวมตอน, กวมหนาว, กวมฮ้อน, กวมแลง, กวั๊ก, กวั๊กมือ, กวั๊กใส่ปาก, กวั๊ด, กวั๊ะ, กวั๋ก, กวั๋ก, กวั๋ง, กวั๋งเมา, กวั๋งๆเมาๆ, กวั๋งๆเมาๆ, กวั๋ด, กวั๋ะป๋งเข้า, กวั๋ะเข้า, กวาน, กวานจ๊าง, กวานม้า, กวาบ, กวิ๊น, กวิ๋ด, กวิ๋ดกวิ๋ว, กวี้, กว่า , กว่าง, กว่างกอก, กว่างกะทิง, กว่างกิ๋, กว่างกิ๋จ๊าง, กว่างกิ๋โค่ง, กว่างกิ๋โมง, กว่างกิ๋ไฟ, กว่างกีม, กว่างก่อ, กว่างงวง, กว่างจน, กว่างซาง, กว่างยำ, กว่างหน่อ, กว่างอี่หลุ้ม, กว่างฮัก, กว่างฮักน้ำปู๋ , กว่างเสียองก๊ะ, กว่างเหล้นก้น, กว่างแซม, กว่างแม่อู้ด, กว่างโซ้ง , กว่าหลัง, กว่าเจ้น, กว่าไบ้, กว้าง, กว้างลึ้ง, กว๊าน, กว๊านจอด, กว๊านตาน, กว๊านตี๋น, กว๊าย, กว๋าง, กว๋างซาย, กว๋างฟานต๋ายเหล่าเก่า, กว๋างเยือง, กว๋างแขม, กว๋าว, กอก, กอกน้ำ, กอกหนัง, กอกเสี้ยน , กอง , กองกีด, กองถ้า, กองว่า, กองหน้อย, กองหลวง, กองหันหน้า, กองหา, กองเตว, กองแกง, กอด, กอดกั๊น, กอดเกี้ยว, กอน, กอนกว่าง, กอนว่า, กอนไค่ยั้งก็ยั้ง, กอบ , กอม , กอมกั๋น, กอมก้อ, กอมก้อขาว, กอมก้อดำ, กอมมอม, กอย , กอยกำลอ, กอยผ่อ, กอยผ่อเต๊อะ, กอยเมื่อ , กอยแล่ , กะกู๋น, กะง็อก, กะง็อกหัว, กะดานหิน, กะดาษกาย, กะดาษน้ำหน่อ, กะดาษสา, กะดาษแยง, กะดูก, กะดูกขี้ข้าง, กะด้าง, กะตำ, กะต่าย,ขะต่าย, กะต๊ำ, กะบอง, กะบี้ , กะบ้า, กะลิก , กะล็อกกะล่อย, กะล่าง, กะล๊อก, กะวุกกะวุ้ย, กะสัต, กะหง้องกะแหง้ง, กะหลั๋ด , กะหลา, กะหลากั๋น, กะหลิ้ง, กะหลี้, กะหลุ๋กกะหลิ๋ก, กะหล๋ก, กะหล๋อก, กะหล๋อกคอ, กะหล๋อกน่อง, กะเบ้อ, กะเบ้อจ๊าง, กะเลิ้บ, กะแจ๋ะจ๊าง, กะแล, กะแหล้ง, กะแอน, กะโซ้, กะโลง, กะโหล้ง, กะโหล้งบ่าป๊าว, กะโหล้งหัว , กะโหล้งหัวหมา, กังกา, กัน, กันก๊าว, กันจ้อง, กันจ๋ำ, กันว่า, กันอั้น, กันเสียม, กั่น, กั่นก้า, กั่นก๋าน, กั่นตู่, กั่นมีด, กั่นโลง, กั้ง, กั้ง, กั้งก่า, กั้น, กั้น, กั้นต๋าย, กั้นน้ำ, กั้นน้ำ, กั้นฝ้า, กั้นหายใจ๋, กั้นอยาก, กั้นเข้า, กั้นเข้ากั้นน้ำ, กั๊ก, กั๊ด, กั๊ดดัง, กั๊ดต๊อง, กั๊ดอ๋กกั๊ดใจ๋, กั๊ดใจ๋, กั๊ดไก้เข้า, กั๊น, กั๊บ, กั๋ก, กั๋ณฑ์ธัมม์, กั๋ด, กั๋น , กั๋นจน, กั๋นถิน, กั๋นท่า, กั๋บ, กั๋บมูลี, กั๋บไฟ, กั๋บไฟก๋าป๋า, กั๋มม์, กั๋ว, กั๋วสี, กั๋วเหลือ, กั๋วใจ๋, กา, กาก, กากดาก, กาง, กางยาน, กางเหลี้ยม, กาด, กาดก้อม, กาดงัวกาดควาย, กาดนัด, กาดผี, กาดลี, กาดวาย, กาดหมั้ว, กาดหลวง, กาดเจ๊า, กาดแบปื๊น, กาดแลง, กาดแสง, กาตี้, กาถา, กาถาข่าม, กาถาข่ามสีนาด, กาถาตู้, กาถาบิ๋ดป๊ก, กาถาปัน, กาถาผ่าจ้าน, กาถาสาวหุม, กาน, กาน, กาบ, กาบ , กาบ, กาบก้วย, กาบปี๋, กาบป๋าย, กาบออก, กาบโปก, กาบโปกหมาก, กาบไก๊, กาพย์, กาพย์เก๊า, กาม, กาย, กายหน่อ, กายหน่อไล่, กายเนื้อกายตั๋ว, กายแหย่วๆ, การ, กาอยู่, กาฮู, กำ, กำกึ๊ด, กำกึ๊ดกำหัน, กำก่อน, กำขึน , กำคึ, กำค่าวกำเคือ, กำจุ๋, กำจ่ม, กำซ้อน, กำตือ, กำบ่หม๋ด, กำปาก, กำปากกำฟ้อง, กำผี, กำฟู่, กำฟู่แหลวแล็ด, กำมัก, กำยอง, กำลม, กำลื้อ, กำลูน, กำล่าย, กำวอก, กำสุ่ย, กำสุ๋ด, กำสูมา, กำสูมาคัวตาน, กำสูมาแก้วตังสาม, กำส่อ, กำส้อย, กำหลั๋วก, กำอู้, กำอู้บ่าวอู้สาว, กำอู้แหลวแล็ด, กำฮ่าย, กำเก่า, กำเขิน, กำเดียว, กำเต๊อะ, กำเมือง, กำเวน, กำเวนตาน, กำเหล้น, กำแจ้ง, กำแล้ว , กำโอกาสเวนตาน, กิงิ, กิงิเก๊าะเงาะ, กิมมิม, กิ่งก้อย, กิ่งห้อย, กิ่ว, กิ่วดอย, กิ้น, กิ้ม, กิ้มดิ้ม, กิ้ว, กิ้วต๊อง, กิ้วเลือด, กิ๊ก, กิ๊กมูลี, กิ๊กสาด , กิ๊ว, กิ๋, กิ๋ก, กิ๋ด, กิ๋ดดิ๋ด, กิ๋น, กิ๋นกั๋น, กิ๋นก่อ, กิ๋นก่อนตานลูน, กิ๋นก๋วยสะหลาก , กิ๋นก๋ำไฮ, กิ๋นของมัก, กิ๋นของเก่า, กิ๋นขัน, กิ๋นขันโตก, กิ๋นขี้ซาก, กิ๋นขี้เขียง, กิ๋นง่ายจ่ายอ่วย, กิ๋นง่าว, กิ๋นจิ๊กิ๋นจำ, กิ๋นจิ๊กิ๋นถี่, กิ๋นจิ๊นกั๋น, กิ๋นจิ๊นกิ๋นเนื้อ, กิ๋นจิ๋บกิ๋นจ๋อบ, กิ๋นจ้าง, กิ๋นจ้าง, กิ๋นดอง, กิ๋นดาย, กิ๋นดินกิ๋นซาย, กิ๋นดิ๋บ, กิ๋นดิ๋บกิ๋นแดง, กิ๋นดีกิ๋นลำ, กิ๋นตวย, กิ๋นตวยกั๋น, กิ๋นตอน, กิ๋นตั๋บกั๋น, กิ๋นตาน, กิ๋นติ๋กๆ, กิ๋นตุ๊จ๋ก, กิ๋นนอกนอนใน, กิ๋นน้ำกิ๋นหนอง, กิ๋นน้ำย้อยสอก, กิ๋นน้ำหัว, กิ๋นบอม, กิ๋นบ่ดาย, กิ๋นบ่ปอห่อตวย, กิ๋นบ๋กจ๋กลง, กิ๋นปี่, กิ๋นปี๋, กิ๋นป๋าหลาด, กิ๋นผัว, กิ๋นผิ๋ด, กิ๋นฝืด, กิ๋นลายถ้วย, กิ๋นลูน, กิ๋นสะหลาก, กิ๋นสะโละสะละ, กิ๋นสุ๋กกิ๋นดิ๋บ, กิ๋นหงอมๆ, กิ๋นหมอมๆ , กิ๋นหมอมๆ ผอมจ้อก้อ, กิ๋นหม๋ดกิ๋นเสี้ยง, กิ๋นหวานตานม่วน, กิ๋นหอมต๋อมม่วน, กิ๋นหัว, กิ๋นหัววัด, กิ๋นหัวโอ้, กิ๋นอย่างปู่พาม, กิ๋นอุ๋ย, กิ๋นอ่วย, กิ๋นอ้อผะหยา, กิ๋นเกี่ยวกิ๋นดอง, กิ๋นเข้า, กิ๋นเข้ากั๋บหยัง, กิ๋นเข้างาย, กิ๋นเข้าตอน, กิ๋นเข้าบ่ดาย, กิ๋นเข้าบ่ลำกิ๋นน้ำบ่ลง, กิ๋นเข้าบ่เผื่อน้ำ, กิ๋นเข้าลำ, กิ๋นเข้าลำน้ำลง, กิ๋นเข้าสะหลาก, กิ๋นเข้าสาก, กิ๋นเข้าแลง, กิ๋นเข้าไหตั๋น, กิ๋นเต๊อะ, กิ๋นเมีย, กิ๋นเมือง, กิ๋นเลิ้ก, กิ๋นเสี้ยง, กิ๋นเสี้ยงหละเสี้ยงลึ้ง, กิ๋นเหมือนเปิ้นจะไปกิ๋นเหมือนเปิ้น, กิ๋นเหล้าเมายา, กิ๋นเหีย, กิ๋นแต้กิ๋นว่า, กิ๋นแต๊ , กิ๋นแลง, กิ๋นแหนง, กิ๋นแอบ, กิ๋นแฮง, กิ๋นใจ๋, กิ๋นใบ้กิ๋นง่าว, กิ๋นได้, กิ๋นได้ไส้ยาว, กิ๋นไหนขว้างหั้น, กิ๋นๆตานๆ, กิ๋ว, กิ๋โล, กีด, กีดกั๊บ, กีบ, กีม, กีมนกเก๊า, กีมปอกสาย, กีมปากจั๊กกิ้ม, กีมปู๋, กี่, กี้, กี้, กี้ก, กี้บ, กี้บฮ่องเหมือง, กี๊, กี๊มี้, กึ่ง, กึ่งก้น, กึ่งดึ่ง , กึ่งดึ่งก่างด่าง, กึ๊, กึ๊กงึก, กึ๊งึ, กึ๊ด, กึ๊ดนัก, กึ๊ดบ่อลุก, กึ๊ดผ่อลอ, กึ๊ดยอกกึ๊ดถอน, กึ๊ดยาก, กึ๊ดฮอด, กึ๊ดฮู้, กึ๊ดเติง, กึ๊ดเติงหาหน๋อกๆ, กึ๊ดแล้วกึ๊ดแถม, กึ๊ดใจ๋, กึ๊ดใจ๋ต่อ, กึ๊ดใจ๋ฮู้, กึ๊ดใจ๋ได้, กึ๊ดไคว่, กึ๊ดไปกึ๊ดมา, กึ๊มงึ้มดึ่มใน, กึ๋, กึ๋ก้น , กึ๋แก้ม, กืน, กุง, กุงฟ้า, กุงแต๊ก, กุม , กุมบาต, กุมมุม, กุมเข้า, กุ่ง, กุ่น, กุ่ม, กุ่มไก่, กุ้ง, กุ้ม, กุ้ม, กุ้มขึ้นได, กุ้มคันได, กุ้มดุ้ม, กุ้มตั๋ว, กุ้มตี๋นเสา, กุ้มแจ้ง, กุ๊ก, กุ๊ก๊ะนะโม, กุ๊ด, กุ๊ดก๊าว, กุ๊ดน้ำซ่วยหน้า, กุ๊ดเข้า, กุ๊ดๆ, กุ๊น, กุ๊บ, กุ๊มกว๊า, กุ๊มกะลุม, กุ๊มงุ้ม, กุ๊ย, กุ๊ยลาบ, กุ๋ด, กุ๋ดดุ๋ด, กุ๋บ, กุ๋บกะโล่, กุ๋บต๋าแหลว, กุ๋บเสิ๋ก , กุ๋ม, กุ๋มขะหนาบ, กุ๋มจํ๋า, กุ๋มถ่าน, กุ๋มป้อน, กุ๋มมาร, กุ๋มมาลี, กุ๋มว่า, กุ๋มหี่ , กุ๋มเถียง, กุ๋มไฟ, กุ๋ย, กุ๋ยกระดาษ, กุ๋ยบ่าป๊าว, กุ๋ลฺวา, กุ๋สน, กู, กูด, กูตะถากะต๋ะ, กูบ, กูบจ๊าง, กูบป๊าว, กูหนี้บ่าเฮ่ย , กู่, กู่กุ๋ด, กู่คูบาสะหลีวิไจ, กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ, กู้, กู้, กู้ก, กู้ข้าง, กู้คน, กู้จ๊อกกู้แจ่ง, กู้ซ้อน, กู้ด, กู้ด้านกู้ปาย, กู้ตี้กู้ตาง, กู้ถู, กู้ถ้อง, กู้บ่าวสาว, กู้บ้านกู้จ้อง, กู้บ้านกู้เมือง, กู้บ้านกู้เฮือน, กู้ปี๋, กู้ฝั้น, กู้มื้อกู้วัน, กู้วัน, กู้หัวตั๋วคน, กู้อัน, กู้อันปันเจื๊อ, กู้อ้อน, กู้ฮัก , กู้เก๊า, กู้เงิน, กู้เจิง, กู้เจิงกู้ลาย , กู้เจื้อกู้อัน, กู้เดือน, กู้เตียม, กู้แปง, กู้แอมข้าง, กู้แอ้ม, กู้แอ้มข้าง, กู๊น, ก่ง, ก่งต้งน้ง, ก่งโก๊ะ, ก่งโธ้งโน้ง, ก่งโละ, ก่อ, ก่อ, ก่อกู่, ก่อง , ก่อง, ก่องคอยอ, ก่องด่อง, ก่องด่องแก่งแด่ง, ก่องเก๊าะ, ก่องเก๊าะก่องกอ, ก่องเข้า, ก่องเบ๘+ด, ก่อน, ก่อนกี้, ก่อนงาย, ก่อนตอน, ก่อนเนิ้น, ก่อนแลง, ก่อม, ก่อหนัง, ก่อเก๊า, ก่อเดือย, ก่อแป้น, ก่า, ก่าง, ก่างก๊ะ, ก่างด่าง, ก่างหน้า, ก่าน, ก่านป้อง, ก่านโก้งลายเลน, ก่าย, ก่ายขัว, ก่ายง้อน, ก่ายเกิ๋น, ก่ำ, ก่ำบี้, ก่ำบึ้ง, ก่ำปอ, ก่ำปอง, ก่ำปอส้ม, ก่ำปอหวาน, ก่ำปิ๋, ก่ำปี, ก่ำปุ๊ง, ก่ำพ้า, ก่ำเบ้อ, ก่ำเส้า , ก้ง, ก้งๆ ลายๆ, ก้น, ก้น, ก้นกึ่ง, ก้นก๋บ, ก้นง้อน, ก้นจี๊, ก้นจุ้น, ก้นตั้งป้อด, ก้นตั๋ง , ก้นตู, ก้นตูบ้าน, ก้นปิ้น, ก้นปู้ด, ก้นป่อง, ก้นป้อด, ก้นมูลี, ก้นยอกป้อด, ก้นลง , ก้นล้ง, ก้นส้ม, ก้นหม่น, ก้นฮั่ว, ก้นเป๋นแหลบ, ก้นแง่ม, ก้นแง้น, ก้นแจ๊ะ, ก้นแต๋บ , ก้นแป้บ, ก้ม, ก้มหัว, ก้วย, ก้วยกะลิอ่อง, ก้วยก๋า, ก้วยคั่ง, ก้วยค้าว, ก้วยงวงจ๊าง, ก้วยทอด , ก้วยนิ้วมือนาง, ก้วยน้ำนม, ก้วยปิ้ง, ก้วยปี๋หาย, ก้วยผา, ก้วยล้อยหวี, ก้วยสาบ, ก้วยสุ๋กขำเคือ, ก้วยเจียงฮาย, ก้วยเตี๊ยะ, ก้วยเต้ด, ก้วยแก่นกำ, ก้วยแขก , ก้วยใต้, ก้วยไข่, ก้วยๆ, ก้อ , ก้อ (ตัวเขียน ก็), ก้อก, ก้อกวอก, ก้อข้าแล (ก็ข้าแล), ก้อง, ก้อง, ก้องก๋อ, ก้องซอ, ก้องด้อง, ก้องถ่ายฮูบ, ก้องถ๋บ, ก้องผู่, ก้องมูยา, ก้องหง้อง , ก้องเป่า, ก้องเป่าไฟ, ก้องเอิ้น, ก้องแก้ง, ก้อด, ก้อดี (ก็ดี), ก้อน, ก้อนเส้า, ก้อนแก้ว (กวี), ก้อบ, ก้อบกั๋น, ก้อม, ก้อม, ก้อมก้อ, ก้อมก้อขาว, ก้อมก้อดำ, ก้อมขั้นได, ก้อมคำ, ก้อมด้อม, ก้อมปอ, ก้อมใจ๊, ก้อย, ก้อย, ก้อยๆ, ก้อหว้อ, ก้า, ก้า , ก้าขี้คั่ง, ก้าคิง, ก้าง, ก้าง, ก้างขวางคอ, ก้างด้าง , ก้าดกา, ก้าดแก๊ว, ก้าตั๋ว, ก้าตืน, ก้าตืนก้าฮอน, ก้าต๋อ, ก้าน, ก้านกุ่ง, ก้านกุ่งฮุ่งเฮือง, ก้านก้วย, ก้านก๊าว, ก้านคอ , ก้านง่าน, ก้านบ่าป๊าว, ก้านฝ้า, ก้าน้ำหงาน, ก้าบ, ก้าบง, ก้าบงาบ, ก้าบตื๊น, ก้าบสะวัด, ก้าป้าด, ก้าผี, ก้าม, ก้ามือ, ก้าย, ก้ายง่าว, ก้ายาก, ก้ายแกน, ก้าว, ก้าวล่วง, ก้าหลั๋กก้าต๋อ, ก้าเยียะ, ก้าแฮง, ก้าแฮงควาย, ก้ำ, ก๊กงก, ก๊ง, ก๊งเหล้า, ก๊ด , ก๊ดหง้องก๊ดแหง้ง, ก๊ดหล้องหง้อง, ก๊ดเกี๊ยว, ก๊ดโหง้งก๊ดหง้าง, ก๊ดโหล้งโหง้ง, ก๊น, ก๊บ, ก๊บกั๋น, ก๊บสาม, ก๊มง้ม , ก๊มโก๊ะโงะ, ก๊วน, ก๊อ, ก๊อก, ก๊อกง้อก, ก๊อกว้อก, ก๊อกไข่, ก๊อง, ก๊อง, ก๊องคอ, ก๊องปากแตก, ก๊องวง, ก๊องหน้อย, ก๊องหม้อง , ก๊องอุ้ย, ก๊องฮาง, ก๊องฮาว, ก๊องเก้า, ก๊องแกบ, ก๊องแขน, ก๊องแหม้ง, ก๊องโหย้ง, ก๊องใจ๋, ก๊องไจ, ก๊อด, ก๊อน, ก๊อนไก๊ (กวี), ก๊อบ, ก๊อบนั่ง, ก๊อบแก๊บ, ก๊อบๆ , ก๊อม, ก๊อมง้อม, ก๊อแกง, ก๊ะ - คะ, ก๊ะ,คะ, ก๊ะถา, ก๊ะนะ, ก๊า, ก๊าก้อม, ก๊าง, ก๊างต๋อง, ก๊างบนป๋ายไม้, ก๊างบอกไฟ, ก๊างบ่าแต๋ง, ก๊างอีดฝ้าย, ก๊างอีดอ้อย, ก๊างัว , ก๊างเขียนธรรม, ก๊างเตียน, ก๊างเฟือง, ก๊างเลื่อ, ก๊างเลื่อตั้ง, ก๊างเลื่อนอน, ก๊างแว่น, ก๊าจิ๊น, ก๊าจิ๊นควาย, ก๊าต๋อบก๊าแต๋บ, ก๊าถ่าน, ก๊าน, ก๊านแป๊, ก๊าปุ๋ดตืน, ก๊าม่วนขายหมาน, ก๊าย่อย, ก๊าลูกกุย, ก๊าว, ก๊าสาว, ก๊าแม่นขายหมาน, ก๊ำ, ก๊ำง้ำ, ก๊ำจูอุ๋ดหนุน, ก๊ำตุ๊กก๊ำยาก, ก๋ก, ก๋กด๋ก, ก๋กปุ๋ด, ก๋กหง๋ก, ก๋กหางป่อยวัด, ก๋กหื้อกำ, ก๋กหื้อน่อย, ก๋กเกิ่ง, ก๋กเป๋นติ่น, ก๋กเป๋นติ่นเป๋นต่อน, ก๋กโก่, ก๋กไม้, ก๋กๆกากๆ, ก๋ง, ก๋งก๋อน, ก๋งดีดฝ้าย, ก๋งธนู, ก๋งปั๊ด, ก๋งยิงฝ้าย, ก๋งสะติ๊ก, ก๋งหาง, ก๋งเกี๋ยน, ก๋งเก๋ง, ก๋งเฮง, ก๋งเฮือ, ก๋งไกว๋, ก๋ฎหมาย , ก๋ฏ, ก๋ฏก้า, ก๋ด, ก๋ดก้า, ก๋ดคอ , ก๋น, ก๋นไม้, ก๋บ, ก๋บกิ๋นเดือน, ก๋บตือเดือน, ก๋บตู่, ก๋บตู้ด , ก๋บหงอน, ก๋บหิ๋ด, ก๋บเต่าไม้, ก๋บแลว, ก๋ม , ก๋วง, ก๋วงคอ, ก๋วงหลืดหลึ้ง, ก๋วงอ๋ก, ก๋วงใจ๋, ก๋วงไก๋ , ก๋วน, ก๋วนคฺวี, ก๋วนตี๋น, ก๋วนตี๋นก๋วนมือ, ก๋วนบ่าม่วง, ก๋วนเกี๋ยว, ก๋วนเก๋า, ก๋วนใจ๋ , ก๋วม, ก๋วมน้ำบ่อ, ก๋วย, ก๋วยก้า, ก๋วยขี้เหยื้อ, ก๋วยซอง, ก๋วยตี๋นจ๊าง, ก๋วยต๋าห่าง, ก๋วยพิก, ก๋วยสลาก, ก๋วยหมู, ก๋วยหาบ, ก๋วยเหมี้ยง, ก๋อ, ก๋อก, ก๋อกด๋อก, ก๋อกต๋ด, ก๋อกต๋ำหมาก, ก๋อกน้ำ, ก๋อกน้ำลาย, ก๋อกน้ำหมาก, ก๋อกน้ำหยาด , ก๋อกบ๋ด , ก๋อกหมาก, ก๋อกอี่เกื้อ, ก๋อก้วย, ก๋อง, ก๋อง, ก๋องก้านง่าน, ก๋องขะลึบ, ก๋องขี้เหยื้อ, ก๋องจุม, ก๋องตมเต็ม, ก๋องตะหล๋ดป๋ด, ก๋องตั๋ด, ก๋องตึ่งโนง, ก๋องตุ๋บ, ก๋องต็อมแต็ม, ก๋องต้านง่าน, ก๋องต๋กเส้ง, ก๋องต๋อบ, ก๋องปุ่มผิ้ง, ก๋องปู่จา, ก๋องปู่เจ่, ก๋องฟอน, ก๋องมองเซิง , ก๋องล้านนา , ก๋องวง , ก๋องสะบั๋ดไจ, ก๋องสิ้งหม้อง, ก๋องหน้าหมู่, ก๋องหลวง, ก๋องหลัว , ก๋องอากหยาก, ก๋องอืด, ก๋องอุ่นเมือง , ก๋องอ็อกหย็อก, ก๋องเถ่งถิ้ง, ก๋องเบ้อ , ก๋องเปิ้งโมง, ก๋องเอ๊าะเยาะ, ก๋องเฮี่ยเบ้อ, ก๋องแอว, ก๋องโก้ก๋องโกด, ก๋องโป่งโป้ง, ก๋องโหง้ก๋องโหงด, ก๋องโหยก, ก๋องโอกโหยก, ก๋องโอ๊ะโยะ, ก๋องโอ๊ะโยะโอกโหยก, ก๋องไจ, ก๋อด, ก๋อดด๋อด, ก๋อดแก๋ด, ก๋อน , ก๋อย, ก๋อหญ้าเมืองวาย, ก๋ออ้อ, ก๋ออ้อย, ก๋ะ, ก๋ะ, ก๋ะ - กะ, ก๋ะกิ๋น, ก๋า, ก๋าง, ก๋าง , ก๋างก๋อ, ก๋างข่วง, ก๋างจ้อง, ก๋างป่าง่าไม้, ก๋างสุ๋ด, ก๋างหมู่ก๋างจุม, ก๋างเติ๋น, ก๋าน, ก๋าน้ำ, ก๋าบ้า, ก๋าปั๊ดเข้า, ก๋าปู้ด, ก๋าฝั๋ดเข้า, ก๋าฝาก, ก๋าย, ก๋าย, ก๋าร, ก๋ารหน้าหมู่, ก๋ารหลวง, ก๋าละกั๋ณณี, ก๋าลักน้ำ, ก๋าว, ก๋าสะลอง , ก๋าเหว่า, ก๋าแก๋ , ก๋าแล, ก๋าแหน(ห นำ น), ก๋ำขว้าง, ก๋ำขะนัง, ก๋ำซัดก๋ำขว้าง, ก๋ำนัน , ก๋ำปอ, ก๋ำปอส้ม, ก๋ำปี, ก๋ำปีธัมม์, ก๋ำปือ, ก๋ำผึ๋, ก๋ำผ่อลอ, ก๋ำเดือน, ก๋ำแปง, ก๋ำโจ้ง, กํ๋า, กํ๋ากิ๋นก๋ำอยู่, กํ๋าผาย, กํ๋าผุ๋ก, กํ๋าผ๋อก , กํ๋ายัด, กํ๋าหละกุย, กํ๋าหวด, กํ๋าเฝียด, กํ๋าเยิง, กํ๋าเหนิด, กํ๋าเหนิดของสั๋ต, กํ๋าไฮ, กํ๋าๆสวั๋ะๆ, ขง, ขงขวาย, ขงนก, ขงหนอง, ขงเลือดขงหนอง, ขน, ขนกาง, ขนกิ๋ว, ขนขี้แฮ้, ขนคิง, ขนคิงลุก, ขนซายเข้าวัด, ขนดัง, ขนดังบืกๆ, ขนต๋าหมอย, ขนบั่ว, ขนบืกๆ, ขนปาก, ขนยุย, ขนหนู, ขนหัวปุ๊ , ขนอุย, ขนฮูขี้ , ขนฮูดัง, ขนเก๊าแฮ้, ขนแฮ้, ขนไก่, ขม, ขมกิ๋ก , ขวง, ขวด, ขวดเหล้า , ขวดโหล , ขวบ, ขวบปี๋มีเมื่อ, ขวย, ขวยขี้ , ขวยขี้เดือน, ขวยปู๋, ขวัน, ขวันควาย, ขวันเข้า , ขวันเข้าต๊อง, ขวั้น, ขวั๋ก , ขวั๋กขี้หูหาขวั๋กขี้ต๋าผ่อ, ขวั๋กพระ, ขวั๋กเข้ว , ขวั๋กๆ จีๆ, ขวา, ขวาก , ขวากซุย , ขวาง, ขวางตางเตียว, ขวางหูขวางต๋า, ขวาด, ขวาดฮู้ , ขวาน, ขวาย , ขวิ๋ด, ขวี, ขวี, ขว่าง, ขว้าง, ขว้าง, ขว้างตางเตียว, ขว้ำ, ขว้ำเสีย, ขว้ำเหงี่ยง , ขว้ำเหงี่ยงไปมา, ขว้ำได้, ขว๋ะ, ขอ, ขอก, ขอกฟ้า , ขอกฮั้ว, ขอกำเต๊อะ, ขอกิ๋น, ขอกเมือง, ขอกแคม, ของ, ของกัน, ของกิ๋น, ของกิ๋นของตาน, ของกิ๋นของว่า, ของกิ๋นลำ, ของกิ๋นแม่มาน, ของขี้เฮอะ, ของข่าม, ของข้าเจ้า, ของคิง , ของคิ่น , ของดี, ของติ๊บ, ของหวาน, ของฮา, ของเขียม, ของเปิ้น, ของเปิ้นของตั๋ว, ขอจาง , ขอจ๊ก , ขอจ๊าง, ขอด, ขอดกั๋มม์ตือเวร, ขอดกำฮัก, ขอดป๋ม, ขอดสะต๊ก, ขอดเวร, ขอตาน, ขอน, ขอนขวา, ขอนซ้าย, ขอนบ่มีเห๋ด, ขอนผี , ขอนเห็ด, ขอนไหล , ขอบ, ขอบปะตู๋, ขอบ๋ก , ขอม, ขอย, ขอสูมา , ขอเก๊าะ, ขอเจา , ขอเหล๋ก, ขอแขน , ขอแค่ง , ขอแป่ง , ขะกู๋น, ขะดาษ, ขะดาษสา, ขะต่าย, ขะต๊ำ, ขะนุ่น, ขะปือ , ขะปือเมือง, ขะมุกขะมุ่น, ขะมุกขะมุ่น, ขะมุ่น, ขะยอม, ขะย็อกขะหย้อน, ขะลึกตึ๊กตั๊ก, ขะลึงขะตึง, ขะลึ่งตึ้งตั้ง, ขะสั๋ต, ขะหนน, ขะหนนคนเตียว, ขะหนั๋ด, ขะหนาน, ขะหนานสิ๋กใหม่, ขะหนานหลวง, ขะหนาบ, ขะหน่ำ , ขะหมวด, ขะหมวน, ขะหมุ๋, ขะหม่อม, ขะหลำ, ขะหลิ๋กขะติ๋ก, ขะเน , ขะเนง, ขะเนงเต๋งแป๊, ขะแจ๋, ขะแจ๋ะจ๊าง, ขะแนง, ขะแนม, ขะแป่ง, ขะแม็บๆ, ขะแลขะแจ, ขะโจ้, ขะโจ๋มหัว, ขะโยม, ขะโยมหน้อย, ขะโยมฮาด, ขะโยมเคิ้น, ขะโยมโค่ง, ขะไจ๋, ขะไจ๋กิ๋น, ขะไจ๋เต๊อะ , ขะไจ๋ไป, ขัง, ขังข้อ, ขังคอก, ขังป้อง, ขัน, ขันขอสีล, ขันครู, ขันดอก, ขันตั้ง, ขันตั้งเติง, ขันนำตาน, ขันผีครู, ขันสะหลี, ขันหมาก, ขันหมากขันปู, ขันเข้า, ขันเข้าตอกดอกไม้, ขันแก้วตังสาม, ขันโตก, ขันโตกยวน, ขันโตกลาว, ขัว, ขัวหน่องแนง, ขัวอ๋กล้ง, ขัวเหล๋ก, ขัวแต๋ะ, ขั่ง, ขั้ง, ขั้น , ขั้นได , ขั้นไดวอก, ขั้ว, ขั้วจิ้นลาบ, ขั้วสะดุ้ง, ขั้วเข้า, ขั้วเข้าตอก, ขั้วแค, ขั๋ก, ขั๋ด, ขั๋ดขิน, ขั๋ดขืน , ขั๋ดข้องหมองใจ๋, ขั๋ดคอ, ขั๋ดมีด, ขั๋ดสาน, ขั๋ดแต๋ะ, ขั๋บ, ขั๋บจ๋ำ, ขั๋บซอ, ขั๋บต๋าม, ขั๋บต๋ามกั๋มม์, ขั๋บน้ำ, ขั๋บลื้อ, ขั๋บเสี้ยง, ขั๋บเหล่า, ขั๋บไฅว่, ขาก, ขากดอกป๋อ, ขากหลาก, ขากเสี้ยน , ขาก่ายง้อน, ขาก่ำปุ๊ง, ขาก้อม, ขาง, ขางขะยือ, ขางตั๋วแม่, ขางน้ำนม, ขางผัว , ขางเข้าขางของ, ขางแต๊ขางว่า, ขางไว้เยียะหยัง, ขาด, ขาดค้อ, ขาดจ้วน, ขาดหว่าง, ขาน , ขาบ, ขาบนบ, ขาบหนูขาบไหน่, ขาบไหว้ , ขาม, ขาย, ขายขี้หน้า, ขายขืน , ขายคัวย่อย, ขายตั๋ว, ขายตั๋ว, ขายผั๋กขายไม้, ขายม่วน, ขายม่วนขนาด, ขายหน้าขายต๋า, ขายเขียว, ขายเสี้ยงลึ้ง, ขาว, ขาวปอน, ขาวผอน, ขาห้าน, ขาอุ้ย, ขาโค๊ะ, ขาโด้, ขาโหง้ง, ขำ, ขำก๊ะขำกา, ขำตี้, ขำผู้หลู้, ขำหงาน, ขำอ๋กขำใจ๋, ขำเขือก, ขำเคือ, ขำโป้ง, ขิง, ขิงแกง, ขิน, ขินใจ๋, ขิ่ง, ขิ่ว, ขิ่วแก๊ก, ขิ้ว, ขิ้วโขด, ขี , ขีผาน, ขีหมอง, ขีเคือง, ขีใจ๋, ขี่, ขี่รถกูบ, ขี่รถถีบ, ขี่รถม้า, ขี่รถเคื่อง, ขี่เฮือบิน, ขี้ , ขี้กอ, ขี้กุ่ง , ขี้ก๋ะ, ขี้ขวง, ขี้ขวย, ขี้ขวา, ขี้ขอย, ขี้ขะนุ่น, ขี้ขะมุ่น, ขี้ขะหมวน, ขี้ขั้น, ขี้ขาก, ขี้ขากดอกป๋อ, ขี้ขุ้น, ขี้ข่า, ขี้ข้า, ขี้ข้าง, ขี้ควย , ขี้ควาย, ขี้คั่ง, ขี้คู่ , ขี้คู้, ขี้ค้าน, ขี้จิ๊, ขี้จุ๋, ขี้จุ๋ขี้ล่าย, ขี้จ่ม, ขี้จ้าง, ขี้จ๊ะ, ขี้จ๋ก, ขี้จ๋อย, ขี้ซาก, ขี้ซ้าย, ขี้ดอก, ขี้ดัง, ขี้ดิน, ขี้ด้อย, ขี้ตั๋งนี, ขี้ตี๋น, ขี้ตืก, ขี้ตืกก๋ม, ขี้ตืกฟ้า, ขี้ตืกแป้บ, ขี้ตู่, ขี้ตู้ด, ขี้ต๋าแหล้, ขี้ถี่, ขี้นอก, ขี้ปุ๋ม, ขี้ปุ๋มหลาม, ขี้ฝอย, ขี้มุ่น, ขี้มูก, ขี้ยา, ขี้ย้า, ขี้ลม, ขี้ลัก, ขี้ลู่, ขี้ล่าย, ขี้วอก, ขี้สวก, ขี้สาย , ขี้สุ่ย, ขี้สูนฮาก, ขี้ส๋ด, ขี้ส๋ดขี้สาด, ขี้หนอน, ขี้หนี้, ขี้หน่อ, ขี้หมา, ขี้หมาก, ขี้หมิ่น, ขี้หมิ้ง, ขี้หมี้, ขี้หม่า, ขี้หย้อง, ขี้หย้าน, ขี้หย้าน, ขี้หย๋อก, ขี้หลอบ, ขี้หลื้ม, ขี้หลุต๊อง, ขี้หลุ๋, ขี้หิ๋ด, ขี้หูด, ขี้ห่า, ขี้ห๋ดต๋ดหาย, ขี้อวด, ขี้อู้, ขี้อ่วย, ขี้ฮังแก, ขี้เกี้ยด, ขี้เขี้ยว, ขี้เขี้ยวปุ๊สุ่นบุ่น, ขี้เดียด, ขี้เดือด, ขี้เดือน, ขี้เติ๊ง , ขี้เต่า, ขี้เต้ย, ขี้เต้อ, ขี้เต้อหวันคอ, ขี้เต้า, ขี้เปี้ย, ขี้เป่อ, ขี้เป๋อะ, ขี้เฝ่า, ขี้เฟื้อน, ขี้เม่าไฟ, ขี้เสียด, ขี้เสี้ยน, ขี้เสี้ยนดอกหมาก, ขี้เสี้ยนดอกหมากขี้ขากดอกป๋อ, ขี้เหมี้ยง, ขี้เหยื้อ, ขี้เหยื้อ, ขี้เหลียด, ขี้เหล้น, ขี้เอน, ขี้เฮอะ, ขี้เฮี่ย, ขี้เฮื้อน, ขี้แข้, ขี้แข้น, ขี้แข๋ะ, ขี้แซม, ขี้แซ่ม, ขี้แตก, ขี้แตกขี้แต๋น, ขี้แมงงน, ขี้แม่นจ้อง, ขี้แหย่, ขี้แหย่ , ขี้แหล๋ะ, ขี้แอ่, ขี้แอ่ว, ขี้แฮ้, ขี้แฮ้เหมนขื่น, ขี้โขด, ขี้โขดขี้เกี้ยด, ขี้โข่, ขี้โม้, ขี้โย, ขี้โลบ, ขี้ไก่น้ำหมาก, ขี้ไก่แอ่งแจ๊ะ, ขี้ไข, ขี้ไขควย, ขี้ไขควาย, ขี้ไข้ขี้เมื่อย, ขี้ไคคู่, ขี้ไค่หัว, ขี้ไห้, ขี๊หย้อง, ขึ้งโขด, ขึ้นกองล่องกอง , ขึ้นก๊องขึ้นก๋อง, ขึ้นขันตั้ง, ขึ้นค่วน, ขึ้นดอยลอยห้วย, ขึ้นต๊าวตังสี่, ขึ้นสู่ลงหา, ขึ้นหงาน, ขึ้นเส้น, ขึ้นเฮือนใหม่, ขึ้นแถ่ว, ขึ้นใหย่, ขึ้นได, ขึ๋ด, ขึ๋ดจา, ขืน, ขืนกำ, ขืนของ, ขื่น, ขื่อ, ขื่อกา, ขื่อขา, ขื่อมือ, ขุณณา, ขุน, ขุนน้ำ, ขุม, ขุมคำ, ขุมต่อ, ขุมผี, ขุย, ขุ่น, ขุ่นข้องหมองใจ๋, ขุ่นใจ๋, ขุ่ย, ขุ้น, ขุ้นโอ้ะโนะ, ขุ๋ด, ขุ๋ดค้น, ขุ๋ดจี้กุ่ง, ขุ๋ดดินกิ๋นหย้า, ขุ๋ดปู๋, ขุ๋บๆ ขาบๆ, ขูณา, ขูดบ่าป๊าว, ขูดปิ๊ด, ขูดหัว, ขู่, ขู้, ข่ม, ข่มขืน, ข่มต๊อง, ข่มปะตู๋, ข่มผัว, ข่มฝีข่มสาน, ข่มหล๋บ, ข่มหัว, ข่มเหงเต๋งเต๋ก, ข่มเหงเต๋งแป๊, ข่วง, ข่วงปะตู๋ต้าแป, ข่วงลูกกุย, ข่วงวัด , ข่วงเมือง, ข่วงแก้วตังสาม, ข่อ, ข่อง, ข่องเหย๋าะ, ข่อน, ข่า , ข่าง, ข่างน้ำ, ข่างน้ำนา, ข่าม, ข่ามก๋าร, ข่ามด่า, ข่ามปื๋น, ข่ามมีด, ข่ามสีนาด, ข่ามหอกข่ามดาบ, ข่าว, ข่าวสาร, ข่าหยวก, ข่าแกง, ข้วม , ข้อ, ข้อง , ข้องนอน, ข้องพ้า , ข้องยืน , ข้องลอย , ข้องสะดุ๋ด, ข้องหย้อง, ข้องหล้อง, ข้องเป๋ด, ข้อน , ข้อนก้น, ข้อนขิ่ง (กวี), ข้อนเบื้องย่ำแคม, ข้อนเหงี่ยง, ข้อนแจ้ง, ข้อย, ข้อหล้อ, ข้า, ข้าง , ข้างควาย, ข้างหย้าง, ข้าจ๊างเอางา, ข้าบาทเจ้า, ข้าม, ข้ามกำผี, ข้ามล่วง, ข้ามสงสาร, ข้ามหน้า, ข้ามหน้าข้ามต๋า, ข้ามหัว, ข้าว, ข้าวัด, ข้าหลวง, ข้าหลวงสามหัวเมือง, ข้าเจ้า, ข้าเจ้าเอาของ, ข้าเสิ๋ก, ข้ำเขือก, ข๋กหย๋ก, ข๋ด, ข๋ดขวา, ข๋ดขวาน่อย, ข๋ดขอ, ข๋ดขององอด, ข๋ดคู้, ข๋ดค้าย, ข๋ดซ้าย, ข๋ดถะหวาย, ข๋ดสะหวาย, ข๋ดหล้องหง้อง , ข๋ดหล้างหง้าง, ข๋ดเข้า, ข๋ดโหล้งโหง้ง, ข๋ดไปตางลุ่ม, ข๋บ, ข๋บกิ๋น, ข๋บตอด , ข๋บตื๊น, ข๋บบ่แตก, ข๋บหงวาบๆ ("หงว"ควบ) , ข๋บหนอง, ข๋บหัวกั๋น, ข๋บหัวกิ๋นหัว, ข๋บเขี้ยว , ข๋บเขี้ยวขอดๆ, ข๋บเนื้อข๋บตั๋ว, ข๋ะ - ขะ, ข๋ะ,ขว๋ะ, คก , คกพิก, คกมอง , คบยำ, ควายแม่เบ๋อะ, คอบคัว, คะนิง, คัว, คัวกิ๋น, คัวกิ๋นคัวตาน, คัวควาย, คัวตอง, คัวตาน, คัวมือ, คัวยา, คัวฮอม, คัวเฮือน, คัวใจ๊ไม้สอย, คัวใน, คัวในงัว, คัวใบ, คัวใฟ, คั่ง, คาบ, คุมมุม, คู, คูด, คูต๋าย, คูบา, คูบาสะหลีวิไจ, คูบาอุ้กแก๊ส, คูบาเจ้า, คูป๋าย, คูยัง, คูเก๊า, คูเจิง, คูเถ้า, ค่าว, ค่าวก้อม, ค่าวซอ, ค่าวทำ, ค่าวนางจม, ค่าวว้อง, ค่าวสี่บ๋ด, ค่าวฮ่ำ, ค่าวฮ่ำนางจม, ค่าวเคือ, ค่าวใจ๊, ค่าวไค่สิ๋ก, ค่ำ, ค่ำค่า, ค้าน, ค้าว, ฅก, ฅกมอง, ฅด, ฅน, ฅนก้นตั๋ง, ฅนขี้จิ๊, ฅนขี้ลัก, ฅนขี้สวก, ฅนขี้หย้าน, ฅนขี้เติ้ง, ฅนง่าว, ฅนจาย, ฅนดิ๋บ, ฅนตุ๊ก, ฅนตุ๊กคนยาก, ฅนน้ำสุ่ย, ฅนน้ำโต๋ะ, ฅนบ่อเอาถ่าน, ฅนบ่าเต๋มแถบ, ฅนปากกั๊ก, ฅนปากบ่าถอบ, ฅนปากปิ๊ด, ฅนปากม่วน, ฅนป๋อก, ฅนผาน, ฅนมี, ฅนสาระวีก, ฅนสึ่งตึง, ฅนสุ๋ก, ฅนหน้อย, ฅนหมั่น, ฅนหย๋อก, ฅนหลั๋วก, ฅนหลาย, ฅนฮกฅนเฮี่ย, ฅนฮู้ฅนหลวั๋ก, ฅนฮ้อนฅนฮ้าย, ฅนเซอะ, ฅนเถ้า, ฅนเถ้าคนเถิบ, ฅนเมือง, ฅนเลิง, ฅนเสียองก๊ะ, ฅนเอ๋อ, ฅนแจ้, ฅนโว, ฅนไต, ฅนไตขึน, ฅนไตยวน, ฅนไตเขิน, ฅนไทย, ฅนไทยล้านนา, ฅบยำแยง, ฅบยำแยง, ฅวง' , ฅวย, ฅวยงู, ฅวยหมู, ฅวยเดง, ฅวะ, ฅวัก, ฅวัด, ฅวัดลาย, ฅวัดฮูดัง, ฅวัน, ฅวันจุ๊งๆ, ฅวันจ๊องๆ, ฅวันมูลี, ฅวั่น, ฅวาก, ฅวาม, ฅวาย, ฅวายต้อง, ฅวายปอน, ฅวายลัด, ฅวายหงาน, ฅวายหงานบุ๋ฮั้ว, ฅวายเขาว้อง, ฅวายแลว, ฅวี, ฅว่าง, ฅอ, ฅอก, ฅอกหมู, ฅอต๋อ, ฅอน, ฅอมมอม, ฅอลั่น, ฅอออม, ฅอเหงี่ยง, ฅอเหนียง, ฅอเอิม, ฅอแลน, ฅะ - ฅะ, ฅะฅ้อย, ฅะนิง, ฅะปา, ฅะเน, ฅะแนง, ฅังฅาก, ฅัน, ฅันตี๋นฅันมือ, ฅันตี๋นฅันมือต๋าง, ฅันนา, ฅันปาก, ฅันปากต๋าง, ฅันยุบๆ, ฅันแหย่วๆ, ฅันได, ฅันไดวอก, ฅับ, ฅา, ฅาง, ฅางคาก , ฅาบ , ฅาบงาย, ฅาบตอน, ฅาบเข้า, ฅาบแลง, ฅาม, ฅาย, ฅายเก๋วเจื้อก, ฅาว, ฅาวตอง, ฅาวป๋า, ฅาหอม, ฅำ, ฅำขา, ฅำปิ๋ว, ฅำปู้จู้, ฅำป้อค่ำแม่, ฅำผู้จู้, ฅำหลิ้ม, ฅำหล้า, ฅำแผ้แหล้, ฅำใต้, ฅิง, ฅิง - ฮา, ฅิงๆ - ฮาๆ, ฅิมมิม, ฅิ่น, ฅิ่น, ฅี, ฅึ, ฅึงตึง, ฅึลึ, ฅืด, ฅืน, ฅืนฮุ่ง, ฅืนฮุ่งเต๊าแจ้ง, ฅืนเมือ, ฅืบ, ฅืบเหยี้ยม, ฅือ, ฅือเมือง, ฅุ, ฅุตี๋เข้า, ฅุบ, ฅุ่ม, ฅุ่มเคือ, ฅุ่มไม้, ฅุ้ม, ฅุ้มหน้อย, ฅุ้มหลวง, ฅูด, ฅฺวิด, ฅฺวี, ฅ่วน, ฅ่วย, ฅ่อม, ฅ่อมฅำ, ฅ่อย, ฅ่าย, ฅ่ายตะหาน, ฅ่าว, ฅ่าไม้, ฅ่ำ, ฅ่ำขาราวี, ฅ่ำฅืน, ฅ่ำงำ, ฅ่ำตั๋วเก่า, ฅ่ำสะลุ้ม, ฅ่ำเข, ฅ่ำเถ้า, ฅ้อน, ฅ้อนก้อม, ฅ้อนหน้าแหว้น, ฅ้อนแง่ม, ฅ้อย, ฅ้อยหื้อดี, ฅ้อยๆแยงๆ, ฅ้าง, ฅ้างฅอก, ฅ้าย, ฅ้าว , จง, จงต๋าใส่, จงอง, จน, จนกว่าง, จนปอย, จนไก่, จม, จมจื้น, จมปู, จวน, จวบ, จวั๊ก, จวั๊กเข้ว, จวั๋ง, จวั๋งเมาวิน, จวาด, จวาดเจวด, จวาบ, จว้า, จว้าก, จว้าย, จว๊ะ, จอ, จอก, จอกคำ, จอกฟ้า, จอง, จองตาน, จองนอน, จองสังฆ์, จองอ้อย, จอด, จอดจั้ง, จอดจั้งเซาแฮง, จอดยั้ง, จอดแอว, จอบ, จอบกว่าง, จอบจุ๋, จอบปิ๊ด, จอบหมาหน้อยขึ้นดอย, จอบใจ๋, จอผั๋กกาด, จอย, จอยนาง, จะ, จะกว๊าย, จะก๋อย, จะก๋อยดัง, จะคิวหลัง, จะจ้อน, จะบั๋บ, จะละเดิน, จะล็อกๆ, จะล่นๆ, จะล่ำ, จะหงะ, จะหลว๋ะจะกว๋ะ, จะหลอน, จะหลีดจะหลิ้ว, จะหลุ๋ดผุ๋ด, จะหล๘+อดจะแหล๘+ด, จะอั้น, จะอี้, จะเล้อ, จะเหลิ้มจะเกิ่ม, จะเหลื่อมจะเกื่อม, จะแค่, จะแหล๋ดจะแหล้, จะโละ, จะโละจะละ, จะโละโอ้ะ, จะใด, จะไป, จะไปกิ๋น, จะไปกึ๊ด, จะไปขี้จุ๋, จะไปจิ๋ฮังต่อล่อฮังแต๋น, จะไปปาก, จะไปฟั่ง, จะไปย่อยไปยำ, จะไปละไปขว้าง, จะไปอวดหลวั๋ก(หลว กล้ำ) , จะไปอู้นัก, จะไปเดือด, จะไปเยียะ, จัง, จังขี้หน้า, จังง่าว, จังสะหลิ๋ด, จังแต๊จังว่า, จังใบ้จังง่าว, จั่น, จั่นแจ๋, จั้ง, จั้ง, จั้งก้อม, จั้งมัน, จั้งมันเต๊อะ, จั้งยอย, จั้งเคิ่ง, จั้งใจ๋, จั๊ก, จั๊กคู, จั๊กจี๊, จั๊กจู๋ง, จั๊กจ่อง, จั๊กดาบ, จั๊กดึ๋กๆ, จั๊กตืน, จั๊กบังสะกุ๋น, จั๊กผ้าบังสะกุ๋น, จั๊กว่าว, จั๊กว้อง, จั๊กหน่องน้าว, จั๊กแมวออกสาด, จั๊กไหนได้หั้น, จั๊ด , จั๊ดแหง, จั๊น , จั๊นฟ้า, จั๊นเจื๊อ, จั๊นเฮียน, จั๊บ, จั๊บต้นไม้, จั๋ก, จั๋กกะดี้, จั๋กกะดี้เดียม, จั๋กกิ้ม, จั๋กก่า, จั๋กก่าบิน, จั๋กก่าหัวเขียว, จั๋กก่าเล้อ, จั๋กก่าเล้อเกี้ยง, จั๋กก๋อย, จั๋กก๋อยดัง, จั๋กขาบ, จั๋กขุ๋, จั๋กขุ๋ (จกฺขุ ยืม-บาลี), จั๋กข้าว, จั๋กคาดตือวัน, จั๋กคาดตือเดือน, จั๋กคู, จั๋กค่าน, จั๋กจั่น, จั๋กจั่นงวงจ๊าง, จั๋กจ่า, จั๋กดา, จั๋กตอก, จั๋กร, จั๋กหล้าง, จั๋กเข้, จั๋กเข๋บ, จั๋กเล้อ, จั๋กแต๋น, จั๋กแต๋นผี, จั๋กแต๋นหนวดยาว, จั๋กไค, จั๋กไคหอม, จั๋งกั๋ง, จั๋งก๋อน, จั๋งก๋อนแดง , จั๋งหัน, จั๋งไล, จั๋น, จั๋น/จั๋นทน์/จั๋นทน์, จั๋นขี้ไก่, จั๋นจี๋, จั๋นทน์, จั๋นทน์ผา, จั๋นทน์แดง, จั๋บ, จั๋บต่า , จั๋บต่าตั๋ว, จั๋บต่าเปิ้น, จั๋บต๋ายาม, จั๋บปาก, จั๋บพิกจั๋บเกื๋อ, จั๋บมอก, จั๋บยับ, จั๋บลางที, จั๋บลางวัน, จั๋บลางเตื้อ, จั๋บหล้างได้, จั๋บหวิ๋ด, จั๋บอ๋กจั๋บใจ๋, จั๋บฮู, จั๋บฮ่อมจับฮู, จั๋บเบ๋ะ, จั๋บใจ๋, จา, จาก, จากหวาก, จาง, จาด , จาดเจด, จาดไฟ, จาต๋า, จาต๋าบ่ากอกแห้ง, จาน, จานแบน, จาม, จามกว่าง, จาย, จายคา, จาฤๅ, จาว, จาวบ้าน, จาวบ้านนอก, จาวม่าน, จาวเจียงใหม่, จาวเวียง, จาวไตลื้อ, จาอั้น, จาอั้นกา, จาอี้, จาแล, จาใด, จิงฮิง, จิม, จิ่ง, จิ่น, จิ่ม, จิ่มกั๋น, จิ่มเต๊อะ, จิ้งกุ่ง, จิ้นๆ, จิ้ว, จิ้วหวิ้ว, จิ้วๆ, จิ๊, จิ๊ง, จิ๊ดลิด, จิ๊น, จิ๊นก้น, จิ๊นงัว, จิ๊นต๋ายฮ่า, จิ๊นปิ้ง, จิ๊นลาบ, จิ๊นส้ม, จิ๊นส้มงัว, จิ๊นส้มติ่น, จิ๊นส้มหมู, จิ๊นส้มหม้อ, จิ๊นส้มหม๋ก, จิ๊นส้มเงี้ยว, จิ๊นหนึ้ง, จิ๊นหน้าต้าง, จิ๊นหม๋ก, จิ๊นฮุ่ม, จิ๊นเกื๋อ, จิ๊นเถิบ, จิ๊นเป่ย, จิ๊นแลน, จิ๊นโอ่, จิ๋, จิ๋ก, จิ๋กกาง, จิ๋กจ้อง, จิ๋กดอย, จิ๋กดอยอินทนนท์, จิ๋กดัง, จิ๋กทาด, จิ๋กปิ๋ก, จิ๋กปิ๋กจ๘+อกป๘+อก, จิ๋กพะเจ้า, จิ๋กะหลิ้ง, จิ๋กโมฬี, จิ๋ง, จิ๋ตหลุ๋, จิ๋ต๋าบ่พับ, จิ๋น้ำพิก, จิ๋บ, จิ๋บหาย, จิ๋บอกไฟ, จิ๋บ่าผาบ, จิ๋ม, จิ๋มจี้จิ๋มจีด, จิ๋ยอบ, จิ๋ยอบเคือ, จิ๋ลิ้น, จิ๋ว, จิ๋หลอบ, จิ๋หีด, จิ๋ฮังต่อล่อฮังแต๋น, จิ๋เดียม, จี, จีด, จีด, จีดผีด, จีดผีด, จีดหลีด, จีดหลีด, จีบ, จีปะขาว, จีหื้อผ๋ดหล่าย, จีฮู, จี่, จี่ป๋า, จี่เข้า, จี้, จี้, จี้กุ่ง, จี้บ, จี้หลอบ, จี้หลี้จีดหลีด, จี้หวี้, จี้หีด, จี้หู, จี๊ , จี๊แจ๋ง, จี๊แหน่นำ, จี๋, จี๋กุ๊ก, จี๋ดอก, จี๋ม, จี๋มจี้จี๋มจีด, จี๋หุ๋บ, จี๋แจ๊บ, จึม, จึ๊, จึ๊จ๊ะ, จึ๋ก, จึ๋ง, จืน, จื่อ, จื่อจ๋ำ, จื้ด, จื้ดๆ, จื้น, จื้นจม, จื้นจ๊อย, จื้นย้าว, จื้นสู้, จื้อ, จื้อกื้อ, จื้อจ๊างฮ่างแมว, จื๋น, จุม, จุมก๊อง, จุมปู, จุ่ง, จุ่งจั๋กมี, จุ่งฟัง, จุ่งเป๋นดีมีฮ่าง, จุ่ม, จุ่มน้ำ, จุ่มผุ่ม, จุ้น, จุ้นหลุ้น, จุ้นอุ้น, จุ้ม, จุ้ม, จุ้มนุม, จุ้มอ๋กจุ้มใจ๋, จุ้มใจ๋, จุ๊, จุ๊กั๋น, จุ๊ก้ำ, จุ๊คน, จุ๊คืนวัน, จุ๊ง, จุ๊จั๊น, จุ๊จุม, จุ๊ด้านจุ๊ปาย, จุ๊ด้าว, จุ๊ต๋น, จุ๊ผู้, จุ๊ผู้จุ๊คน, จุ๊ย, จุ๊ยหมา, จุ๊ยหมาข๋บกั๋น, จุ๊องค์, จุ๊เยื่องจุ๊ผ๋ะก๋าน, จุ๋, จุ๋ก, จุ๋กถ้า, จุ๋กยั้ง, จุ๋กหอม, จุ๋กหั้นจุ๋กหนี้, จุ๋กเซา, จุ๋จอด, จุ๋จอบ, จุ๋จูด, จุ๋ดผุ๋ด, จุ๋น, จุ๋นปาก, จุ๋ผุ๋, จุ๋ผุ๋, จุ๋ม, จุ๋มจี๋, จุ๋มปวก, จุ๋มปี๋, จุ๋มปี๋ป่า, จุ๋มปี๋แขก, จุ๋มป๋า, จุ๋มป๋าลาว, จุ๋มป๋าลาว, จุ๋ล่าย, จุ๋สุ่ย, จุ๋หมาหน้อยขึ้นดอย, จู, จูกำ, จูง่าย, จูด, จูตี้, จูบ, จูมือจูตี๋น, จูเปิ้น, จู้, จู้กั๋น, จู้บ, จู้มูลี, จู๊, จู๋ง, จู๋งฮูดัง, จู๋งใจ๋, จู๋น, จู๋นปาก, จ่งโจ๊ะ, จ่งโจ๊ะจ่งโจ่, จ่ม, จ่มบุ้มๆ, จ่มส้าม, จ่มหา, จ่มอุ้มอุ้ม, จ่มแบ๊บแบ๊บ, จ่มๆส้ามๆ, จ่มๆแซ่มๆ, จ่อ, จ่อง, จ่องจั๊ก, จ่องห้อย, จ่องเจ๋าะเด๋าะด้อย, จ่องแอว, จ่องไว้, จ่อต๋องมูลี, จ่อน, จ่อนขุ่ย, จ่อนหละอุ๋, จ่อนแจ้, จ่อม, จ่อมบั๋ด, จ่อมหล่อม, จ่อมเจ๋าะเด๋าะด้อย, จ่อมเบ๋ด, จ่อมเม็ดถั่ว, จ่า, จ่ากว๊าน, จ่าก๋อง, จ่าง, จ่างจ๊ะ, จ่าน, จ่านว่าไป, จ่านหื้อได้, จ่านเยียะ, จ่านแป๋งก่อน, จ่าปะตู๋, จ่าม, จ่าย, จ่ายกาด, จ่ายมพิบาน, จ่ายอ่วย, จ่ายโบ้ะจ่ายบ้ะ, จ่าว, จ่าหน้าก๋อง, จ่ำจิ๊ฮิว่า, จ่ำเลิน, จ้ง, จ้งลงน้ำ, จ้น, จ้นๆ, จ้วน, จ้วนจั๊น, จ้วย, จ้วยก๊ำ, จ้อ, จ้อ, จ้อข้อ, จ้อง, จ้อง, จ้องคำ, จ้องม่าน, จ้องไจ๊, จ้อจ๊าง, จ้อน, จ้อนจ้าน(กวี), จ้อนหล้อน, จ้อน้อย, จ้อฟ้า, จ้อย, จ้อยหว้อง, จ้อลำไย, จ้อหว้อ, จ้อแฮ, จ้า, จ้าก, จ้าง, จ้าง, จ้างก่อส้าง, จ้างขวา, จ้างซอ, จ้างซ้าย, จ้างบีบ, จ้างบ๋กสวน, จ้างปี่, จ้างมันเติ๊อะ, จ้างส้อม, จ้างเยียะก๋าร, จ้างเยียะนา, จ้างเลี้ยงหละอ่อน, จ้างไฟฟ้า, จ้าด, จ้าดงาม, จ้าดง่าว, จ้าดนัก, จ้าดม่วน, จ้าดลาด, จ้าดลำ, จ้าดวอก, จ้าดเมิน, จ้าน, จ้ามะหาขะหนานหลวง, จ้าว, จ้าเอี๊ยกแต็ด, จ้าโต้ด, จ้าโอ้ด, จ้ำ, จ้ำก๋า, จ้ำจิ๊ฮิว่า, จ้ำถา, จ้ำน้ำพิก, จ้ำล่ำ, จ๊ก, จ๊กก๊ก, จ๊กคอก, จ๊ด, จ๊วย, จ๊วยลุ่ม, จ๊วยใต้, จ๊อก, จ๊องๆ, จ๊อน, จ๊อม, จ๊อย, จ๊ะ, จ๊ะต๋า, จ๊ะนาน, จ๊ะลือ, จ๊ะเหยือง, จ๊ะแล/จ๊ะและ, จ๊ะแลง, จ๊ะและ, จ๊ะใด, จ๊ะไจ้, จ๊า, จ๊าง, จ๊างต๋กมัน, จ๊างนัก, จ๊างน้ำ, จ๊างปู้, จ๊างสะดอ, จ๊างแม่, จ๊างโตน, จ๊างไม้, จ๊าแต๊จ๊าว่า, จ๊ำ, จ๊ำเลือดจ้ำหนอง, จ๊ำแดด, จ๊ำใจ๋, จ๋ก, จ๋กกะหลิ้ง, จ๋กกะหลี้, จ๋กกะเป๋า, จ๋กกะเป๋าเต่ว, จ๋กก่องเข้า, จ๋กจ่าย, จ๋กบาตร, จ๋กป๋ก, จ๋กสาว, จ๋กออกมา, จ๋กฮู, จ๋กฮูขี้, จ๋กฮูดัง, จ๋กเก๊าแฮ้, จ๋กเบอร์, จ๋กโจ่, จ๋กโจ้, จ๋กโจ้จ๋กโจ่, จ๋งฮ้าย, จ๋ด, จ๋ดกำเมือง, จ๋ดขะแจ๋, จ๋ดจื้อ, จ๋ดจื้อจ๋ดเสียง, จ๋ดจ๋ำ, จ๋ดต่ำฮา, จ๋ดบันจี, จ๋ดบ่าต่อม, จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ, จ๋ดปอบแอว, จ๋ดมูลี, จ๋ดลูกกุย, จ๋ดลูกกุยหมู่, จ๋ดสายฮั้ง, จ๋ดเข้า, จ๋ดเข้างาย, จ๋ดเข้าตอน, จ๋ดเข้าแลง, จ๋ดเมีย, จ๋ดเส้น, จ๋ดเหล้า, จ๋ดเหล๋กกน, จ๋ดใส่หนังหมา, จ๋น, จ๋นจ๊อก, จ๋นจ๊อกจ๋นแจ่ง, จ๋นต๋าย, จ๋นปอมืดปอค่ำ, จ๋นปอลืม, จ๋นปอไหม้, จ๋นแจ่ง, จ๋นแจ้ง, จ๋นใจ๋, จ๋บ, จ๋ม, จ๋มขี้เป๋อะ, จ๋มดิน, จ๋มดินจ๋มซาย, จ๋มน้ำ, จ๋มบ่ลง, จ๋มพิ่ว, จ๋วง, จ๋วงจั๋น, จ๋วน, จ๋อก, จ๋อกป๋อก, จ๋อง, จ๋อด , จ๋อดหล๋อด, จ๋อบแจ๋บ, จ๋อม, จ๋อมดอย, จ๋อย, จ๋ะ, จ๋ะจิ้ว, จ๋ะใด, จ๋า, จ๋ากำดี, จ๋าก้า, จ๋าขวัน, จ๋าง, จ๋างปาก, จ๋างปากจ๋างฅอ, จ๋างพิก, จ๋างพิกจ๋างเกื๋อ, จ๋างเกื๋อ, จ๋างแจ๋ดแผ๋ด, จ๋างแผ๋ด, จ๋างใจ๋, จ๋าตี้แต๊, จ๋าต่อ, จ๋าน, จ๋านเจื๋อ, จ๋าปอ, จ๋าม, จ๋ามๆไอๆ, จ๋าย, จ๋ายเหมย, จ๋าร, จ๋ารจ๋า, จ๋าลวงสุ๋ด, จ๋าว, จ๋าวจี๋, จ๋าว่า, จ๋าสาว, จ๋าฮีด, จ๋าเติง, จ๋าเติ้ก, จ๋าเตียม, จ๋าเถิง, จ๋าเลิก, จ๋าเหลือ, จ๋ำ, จ๋ำกว่า, จ๋ำข้า, จ๋ำข้าเยียะ, จ๋ำจื่อ, จ๋ำนีด, จ๋ำป๋าลาว, จ๋ำยาม, จ๋ำหนี, จ๋ำหื้อ, จ๋ำหื้อผ่อ, จ๋ำหื้อล่น, จ๋ำเนียร, จ๋ำเป๋น, จ๋ำเลิน, จ๋ำเลียง, จ๋ำได้กำปาก, จํา, ซกต๊ก, ซง, ซงซ่อน, ซงไว้, ซด, ซดซ้อน, ซน, ซนหลัว, ซนไฟ, ซบ, ซบอ๋ก, ซบเซาเหงาหมอง, ซวก, ซวกผ้า, ซวกอ๋ก, ซวด, ซวย, ซวะล้าง, ซวัก, ซวักเข้ว, ซวามแข้งซวามขา, ซอ, ซอก, ซอกซอนหา, ซอกนา, ซอกว้อง, ซอกไปมา, ซอกๆยํ่าๆ, ซอง, ซองงัว, ซองน้ำบวย, ซองมีด, ซองหาง, ซอถ้อง, ซอน, ซอนหลังคา, ซอปื๊นเมือง, ซอมภอ, ซอมภอหลวง, ซอย, ซอยจั๋กไค, ซอยจี๊น, ซอยตั๋น, ซอยตี๋น, ซอยยา, ซอยว้อง, ซอยหยวก, ซอล่องน่าน, ซอเก๋บนก, ซะ, ซะ - ซ , ซะง้า , ซะตาง, ซะตางแดง, ซะนาน, ซะน้ำ, ซะปาย, ซะป๊ะ, ซะป๊ะซะปัน, ซะป๊ะซะเป้ด, ซะลน, ซะลาบ, ซะลุบ, ซะลุ้ม, ซะล้อ, ซะวาบ, ซะวาบลาบ, ซะหน้า, ซะหี, ซะออน, ซะเข้า, ซะเดน, ซะเล, ซะเลซะลำ, ซะเอ๊าะ, ซะแม้ง, ซะไซ้, ซะไป๊, ซัก, ซักกำ, ซักกำเดว (ว สะกด), ซักบึ๋ด, ซักบึ๋ดซักเมื่อ, ซักหน้อย, ซักหว่าง, ซักเตื้อ, ซักเสื้อซักเต่ว, ซัดต๋าผ่อ, ซัดต๋าหัน, ซัดโบ๊ะซัดบ๊ะ, ซับ, ซั้ง, ซั้งบ่าแต๋ง, ซา, ซาก, ซากต๋าย, ซากฮ่า, ซาง, ซาน, ซาบ, ซาย, ซายมาน, ซายมุก, ซายม๊อก, ซายหย๋ะ, ซายอ่อน, ซายแก้ว, ซาว, ซาวห้าซะตาง, ซาวเข้า, ซิงฮิง, ซิด, ซิดซี, ซิม, ซิมนา, ซิว, ซิๆ, ซี, ซีเนาะซีแน, ซีเลื่อ, ซีโย, ซีไป, ซี่, ซึกซัก, ซึกๆ, ซึง, ซึ่งลึ่ง, ซื่อ, ซื่อเกิ๋กเดิ๋ก, ซื่อแจ้ดแล็ด, ซื่อแซ็ด, ซื้อ, ซื้อล้อหื้อผ่อแก๋น, ซื้อแป๋ะ, ซุก, ซุกซอก, ซุกซู่, ซุกซ่ำ, ซุกยู้, ซุกฮูเขม, ซุน, ซุนซาน, ซุบซาบ, ซุม, ซุมตืน, ซุย, ซุยซาย, ซุยซ้ำ, ซุ่น, ซุ่นตี๋นซุ่นมือ, ซุ่ม, ซุ่มมืด, ซุ้มซิ้ม, ซุ้ย, ซุ้ยๆ, ซูด, ซฺวะ, ซฺวัด, ซฺวัดตี๋น, ซฺวาง, ซฺวาด, ซฺวาม, ซฺว่าน, ซฺว้าง, ซ็อกต๊อก, ซ็อบๆแซ็บๆ, ซ่วย, ซ่วยผั๋ก, ซ่วยมือซ่วยตี๋น, ซ่วยหน้า, ซ่วยหน้าซ่วยต๋า, ซ่องแซ่ง, ซ่อน, ซ่อม, ซ้น, ซ้นมาติ๋กๆ, ซ้วย, ซ้อง, ซ้องต๊อง, ซ้องป๊อง, ซ้อน, ซ้อม, ซ้อมมือ, ซ้อมเอื้อง, ซ้อย, ซ้อยล้อย, ซ้อยล้อย, ซ้า, ซ้าขี้เหยื้อ, ซ้างวง, ซ้าย, ซ้าลอม, ซ้าลุ่น, ซ้าว, ซ้าหวด, ซ้าหีฅวาย, ซ้าหีจ๊าง, ซ้าเปี้ยด, ซ้าเป๊าะ, ซ้าเป๊าะหีฅวาย, ซ้าเป๊าะหีจ๊าง, ซํ่า, ซํ่าก๋อง, ซํ่าตี๋น, ซํ่าปึ๊กซํ่าปั๊ก, ซํ่ามีด, ซํ่าๆแตงๆ, ซํ้า, ซํ้าดี, ซํ้าพ่อง, ซํ้าพ่องกิ๋นซ้ำพ่องอาบ, ซํ้าหื้อต๋าย, ซํ้าฮ้าย, ซํ้าเตื้อ, ซํ้าแถ้ง, ซํ้าแล้วซ้ำเล่า, ดง, ดงกั๋มม์, ดงก่ำ, ดงดิ๋บ, ดงป่าไม้, ดงลี, ดงอ้อ, ดงเขียว, ดงเปียง, ดน, ดม , ดวง, ดวงปี๋, ดวากๆ, ดอ, ดอก, ดอกกว๋าว, ดอกกุ๋หลาบ, ดอกก๋าสะลอง, ดอกก๋าแกด, ดอกขะยอม, ดอกคำปู้จู้, ดอกคำแผ้แหล้, ดอกคำใต้, ดอกค่ำคืน, ดอกจอก, ดอกจั๋นทน์, ดอกจี๋หุ๋บ, ดอกจุ๋มปี๋, ดอกจุ๋มป๋า, ดอกจุ๋มป๋าลาว, ดอกจ๋ำปี๋, ดอกจ๋ำป๋า, ดอกจ๋ำป๋าลาว, ดอกจ๋ำยาม, ดอกซอมภอ, ดอกซอมภอหลวง, ดอกดู่, ดอกด้าย, ดอกด้ายหงอนไก่, ดอกต๋ายเหิน, ดอกต๋าหล้อม, ดอกทอง, ดอกน้อมแน้, ดอกบัว, ดอกบัวตอง, ดอกบัวระวง, ดอกบัวลอย, ดอกบัวหลวง, ดอกบานเดิ๋ก, ดอกบ่าลิ, ดอกบ่าเขือบ้า, ดอกป่านเถื่อน, ดอกป๊าน, ดอกฝิ่น, ดอกฝ้ายคำ, ดอกฟ้า, ดอกสะบันงา, ดอกสะบันงาเคือ, ดอกสะหลิ๋ด, ดอกสะเลียม, ดอกสะเลียมบาน, ดอกสามสี, ดอกส้มสุ๋ก, ดอกหมาก, ดอกหย้าเมืองวาย, ดอกหอมนวล, ดอกหอมไก๋, ดอกอาว, ดอกอินโถ, ดอกอุน, ดอกอูน, ดอกเกี๋ยง, ดอกเกี๋ยงคำ, ดอกเก๋ดถะหวา, ดอกเค็ดเก๊า, ดอกเบี้ย, ดอกเอื้อง, ดอกแก, ดอกแก้ว, ดอกใหม่, ดอกไม้, ดอง, ดองหล้ม, ดอด, ดอน, ดอนซาย, ดอนหัวโต้ง, ดอม, ดอมดาย, ดอย, ดอยคำ, ดอยจิ๊ง, ดอยอินทนนท์, ดอยเข้า, ดอยเงิน, ดัง, ดังขอ, ดังจ๋อง, ดังซุง, ดังตั๋น, ดังถ่าน, ดังบืด, ดังหลัว, ดังแซ้ง, ดังแป้บ, ดังแมว, ดังแม็บ, ดังแหม๋บ, ดังโซ้ง, ดังโม, ดังไฟ, ดั่ง, ดั่งกั๋น, ดั่งลือ, ดั่งลือจา, ดั่งว่า, ดั่งอั้น, ดั่งอี้, ดั่งอ๋กดั่งใจ๋, ดั้ง, ดั้งเดิม, ดั้น, ดั้นดิน, ดั้นฝ้า, ดั้นโข่ดั้นเหล่า, ดั๋ก, ดั๋กก๊กงก, ดั๋กจื้อกื้อ, ดั๋กปิ้ง, ดั๋กปิ้งเยนวอย, ดั๋กฟัง, ดั๋กหูเยนใจ๋, ดั๋กเยน, ดั๋กแส๋บ, ดั๋ด, ดั๋ดต๊าย, ดั๋ดนิไส, ดั๋ดสะหลิ๋ด, ดั๋ดสันดาน, ดั๋บ, ดั๋บกี้ก, ดั๋บกู้, ดั๋บปิ๊ด, ดั๋บหน, ดั๋บเต๋ม, ดั๋บไฟ, ดั๋บไฟต๋า, ดา, ดาก, ดากหู, ดาของกิ๋น, ดาขันโตก, ดาคัว, ดาง, ดาจั๋ก, ดาจั๋กใก้, ดาด, ดาดดิน, ดาดฟ้า, ดาดี, ดาตาน, ดาน, ดาบ, ดาบลา, ดาบเสิ๋ก, ดาบแลว, ดาปอย, ดาฟัง, ดาม, ดาย, ดาล, ดาว, ดาวง้อนไถ, ดาวดึงส์, ดาววีไก่หน้อย, ดาวหมูกอง, ดาวหล่น, ดาวอฺยฺวาด, ดำ, ดำกิ๋ก, ดำกี้ดำกิ๋ก, ดำขี้ตี้, ดำขี้ตี้ข้อต้อ, ดำควัน, ดำคอมมอม, ดำคิมมิม, ดำคึงตึง, ดำคึลึ, ดำคุมมุม, ดำถ่านหมี้, ดำนา, ดำน้ำ, ดำน้ำปู๋, ดำปั๋ง, ดำผึ๋ดำผืด, ดำผืด, ดำมอย, ดำมึกกึ๊ก, ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก, ดำหมิ๋ก, ดำหมึ๋ก, ดำหัว, ดิน, ดินกี่, ดินกูบ, ดินขอ, ดินควบ, ดินจี่, ดินดาก, ดินดำน้ำจุ้ม, ดินพุ่ย, ดินฟุ่ย, ดินลฺว่าน, ดินสอพอง, ดินหล่ม, ดินแจ๊ะ, ดินแตกขาบ, ดินแมะ, ดินไฟ, ดิ้น, ดิ้นควาดๆ, ดิ้นดึ๋กๆ, ดิ้นดุ๋กดิ๋ก, ดิ้นด่าวๆ, ดิ้นด๋ะดิ้นด่าว, ดิ้นเด๋อะดิ้นเดิบ, ดิ้นแด่วๆ, ดิ้นแด๋กๆ, ดิ้นโจ้งดิ้นจ้าง, ดิ๋ก, ดิ๋กน้ำ, ดิ๋กน้ำตาย, ดิ๋กเดียม, ดิ๋ดๆ, ดี, ดีกิ๋นดีว่า, ดีกิ๋นดีเอา, ดีจูดีเอา, ดีซว่าน, ดีด, ดีดั๋ก, ดีดๆดิ้นๆ, ดีดๆวิดๆ, ดีต๊ะลา, ดีนักแก, ดีน้ำต๋าล, ดีบ่ดี, ดีบ่าดี, ดีปี๋, ดีพ่องบ่าดีพ่อง, ดีพ่องบ่าดีหลาย, ดีหลี, ดีอ๋กดีใจ๋, ดีเข้าป๊ก, ดีแต๊ๆ, ดีแล, ดีและ, ดีแล้ว, ดีใจ๋, ดีใบ้ดีบอด, ดึ้ง, ดึ๋กดั๋ก, ดึ๋กดั๋กหั๋กขำ, ดึ๋กๆ, ดึ๋ดๆ, ดืบๆ, ดือ, ดือจุ๋น, ดือหล้อง, ดือเมือง, ดือเวียง, ดื่น, ดื่ม, ดื่มใน, ดื้อ, ดื้อด้าน, ดุน, ดุม, ดุมล้อ, ดุ่มๆ, ดุ้ง, ดุ้น, ดุ้นหลัว, ดุ้มๆ, ดุ๋, ดุ๋ก, ดุ๋กกิ๋โล, ดุ๋กดิ๋ก, ดุ๋กด้าน, ดุ๋กอุย, ดุ๋บดิ๋บ, ดูก, ดูกก้าน, ดูกขี้ข้าง, ดูกค่อ, ดูกค้อน, ดูกะลา, ดูกเสื้อ, ดูกเฮือ, ดูด, ดูดกิ๋น, ดูดปิ๊ด, ดูต้าง, ดูลา, ดูฮ้าย, ดูเมื่อ, ดูแคฺวน, ดู่, ด่วง, ด่อน, ด่อนล้อ, ด่อยๆ, ด่า, ด่าง, ด่าน, ด่าป๊อง, ด่าฟาด, ด่าย, ด่าวๆ, ด่าหย้อ, ด่ำ, ด้ง, ด้น, ด้นหน, ด้นๆ หนๆ, ด้วง, ด้วงหน่อ, ด้อง, ด้องแด้ง, ด้อย, ด้อยตี๋นด้อยมือ, ด้อยปาก, ด้อยมือ, ด้าง, ด้าน, ด้านดื้อ, ด้าม, ด้ามเข้า, ด้ามไม้, ด้าย, ด้าว, ด้ำ, ด๋ก, ด๋กเด๋ก, ด๋อกหู, ด๋ะ, ด๋ะ - ดะ , ด๋ะปาก, ด๋ะหลัง, ตน, ตวย, ตวยกั๋น, ตวยหา, ตวยฮอย, ตวยฮีตฮอย, ตวั๊ก, ตวาย, ตวายผ่อ, ตวายผ่อลอ, ตวายเมื่อ, ตว๋ะ, ตว๋าง, ตอ, ตอก, ตอกก๋า, ตอกเกี้ยวก๋อน, ตอกเส้น, ตอง, ตองคำ, ตองสะปัน, ตองสำลิด, ตองหาว, ตองเหลือง, ตองแดง, ตอด, ตอต๋าฝั่ง, ตอน, ตอบส้าย, ตอม, ตอย, ตอลม, ตอหูก, ตะกี้, ตะก่อน, ตะก้าม, ตะคืนนี้, ตะป้าบ, ตะลาง, ตะล่าง, ตะวา, ตะหลา, ตะหล่าย, ตะหล้อม, ตะหล๋ดป๋ด, ตะหาน, ตะหานบ๋ก, ตะหานหาญ, ตะหานอากาศ, ตะหานเก๋ณฑ์, ตะหานเฮือ, ตะอั้น, ตะเหว้, ตะแม้, ตะแหลง, ตะไหล, ตะไหลคำ, ตังก๋ม, ตังผอง, ตังมวน, ตังลุ่ม, ตังวัน, ตังหลาย, ตังเสี้ยง, ตังเฮือน, ตัน, ตันกิ๋น, ตันหูตันต๋า, ตันอ๋กตันใจ๋, ตันใจ๋, ตั่ง, ตั่งงก, ตั่งมน, ตั่งยาว, ตั่งอี่, ตั่งอี่ป๋อก, ตั่งอี่ผั๋ด, ตั่งอี่โงก, ตั่งอี้, ตั้ง, ตั้ง, ตั้งกว่าง, ตั้งขัน, ตั้งดัง, ตั้งต๋าผ่อ, ตั้งป้อด, ตั้งหน้าตั้งต๋า, ตั้งหมั้น, ตั้งอ๋กตั้งใจ๋, ตั้งเก่เด่, ตั้งเก๊า, ตั้งแตง, ตั้งใจ๋, ตั้ว, ตั้วบ้านตั้วเมือง, ตั้วเถิง, ตั๊ด, ตั๊ดกั๋น, ตั๊ดตี้, ตั๊ดหนี้, ตั๊ดหั้น, ตั๊ดเมื่อ, ตั๊ดใจ๋, ตั๊ดใด, ตั๊บ, ตั๊บคา, ตั๊บคำ, ตั๊บบ่าตู๋, ตั๊บหน้า, ตั๋ก, ตั๋ง, ตั๋งนี, ตั๋งโอ, ตั๋ด, ตั๋ดกำ, ตั๋ดก้อมสินเปียง, ตั๋ดตี๋นตั๋ดมือ, ตั๋ดปุ๋ด, ตั๋ดมูลี, ตั๋ดยา, ตั๋ดเกื๋อ, ตั๋ดใจ๋, ตั๋น, ตั๋นติ๋ก, ตั๋นถิง, ตั๋นผิง, ตั๋นอ๊อดต๊อด, ตั๋นอ๋กตั๋นใจ๋, ตั๋นใจ๋, ตั๋บ, ตั๋บปุ๋ด, ตั๋บปุ๋ดไส้หล้อน, ตั๋บหมู, ตั๋บไหวใจ๋สั่น, ตั๋ว, ตั๋ว, ตั๋ว, ตั๋วกั๋มม์ตั๋วเวน, ตั๋วข่ม, ตั๋วซ้อน, ตั๋วดี, ตั๋วต๊อง, ตั๋วปู๊, ตั๋วป่อย, ตั๋วป้อ, ตั๋วป้อตั๋วแม่, ตั๋วย่า, ตั๋วย่าเก๊า, ตั๋วหยั่ง, ตั๋วหยุ้ง, ตั๋วฮ่าย, ตั๋วฮ้าย, ตั๋วเก่า, ตั๋วเก๊า, ตั๋วเติบ, ตั๋วเปิ้ง, ตั๋วเมือง, ตั๋วเสียบ, ตั๋วแป้บ, ตั๋วแป๊, ตั๋วแม่, ตั๋วโป่, ตั๋วใด, ตั๋วไผตั๋วมัน, ตา, ตาก, ตากหงาย, ตากหน้า, ตากหยาก, ตากเหงือกตากหงาย, ตากเหมิย, ตากแดด, ตาง, ตางกิ๋น, ตางตั๋น, ตางต่าง, ตางบน, ตางป้าง, ตางป้างข้าง, ตางลุ่ม, ตางล้อ, ตางวันต๋ก, ตางวันออกแจ่งเหนือ, ตางสุม, ตางหนูๆไต่ ตางไหน่ๆเตียว, ตางหลุ๋, ตางหล่ม, ตางเก๊า, ตางเซาะว่าหากิ๋น, ตางเตียว, ตางเป๋นโหม้ง, ตางไขว่, ตางไคว่, ตางไผตางมัน, ตาด, ตาดต๊าว, ตาดบอกไฟ, ตาดล้อ, ตาดหู, ตาดฮังโล, ตาดเหมย, ตาดไหเข้า, ตาน, ตานก๋วยสะหลาก, ตานขันเข้า, ตานจอม, ตานจูด, ตานดอยเงินดอยคำ, ตานตุง, ตานต้อด, ตานธรรม, ตานสะหลาก, ตานส้ายตานแตน, ตานหลัวหิงไฟพะเจ้า, ตานหา, ตานเกิด, ตานเข้าจี่เข้าหลาม, ตานเข้าล้นบาตร, ตานเข้าใหม่, ตานเถ๋าะ, ตานแตน, ตานไปหน้า, ตานไปหา, ตาบตา, ตาม, ตาย, ตาว, ตาวคำ, ตาแป้งหม่น, ตำ, ตำหนี้, ตำแก้วน้ำบนโต๊ะ, ตำไว้บนหิ้ง, ติ่น, ติ๊, ติ๊ก๋บ, ติ๊ตย์, ติ๋, ติ๋ก, ติ๋กๆ, ติ๋ง, ติ๋งตั๋ว, ติ๋ด, ติ๋ดขะแจ๋, ติ๋ดคอก, ติ๋ดคำ, ติ๋ดจ่าก๋อง, ติ๋ดจ้า, ติ๋ดตั๋ง, ติ๋ดต๋ามหลามตวย, ติ๋ดถ่ำติ๋ดแถ, ติ๋ดมูลี, ติ๋ดหน๋อบติ๋ดแหน๋บ, ติ๋ดหน๋ะติ๋ดหนาบ, ติ๋ดโป้ง, ติ๋เตี๋ยน, ตี่, ตี่ต๋า, ตี่ต๋าผ่อ, ตี้, ตี้กิ๋น, ตี้จั้ง, ตี้จั้งตี้เปิ้ง, ตี้ดั๋กหูเยนใจ๋, ตี้ตึ๊ก, ตี้นั่ง, ตี้บ้านตี้จอง, ตี้ม่วนตี้งัน, ตี้ย่ำ, ตี้สุ๋ดตี้ซ้อย, ตี้หนี้, ตี้หั้น, ตี้อยู่, ตี้อยู่ตี้กิ๋น, ตี้ฮัก, ตี้ฮักแปง, ตี้ฮ้ายตี้ดี, ตี้เก่า, ตี้เก้า, ตี้เก๊า, ตี้เก๋าบ่คันตี้คันบ่เก๋า, ตี้เปิ้ง, ตี้เลิ้ก, ตี้เลิ้กตี้เดิ๋ก, ตี้แปง, ตี้แล้วตี้ยัง, ตี้โห้ง, ตี๋, ตี๋กิ๋น, ตี๋ก๋อง, ตี๋ก๋องเอี่ยงฟ้า ขี่ม้าเอี่ยงต๋าวั, ตี๋ก๋า, ตี๋น, ตี๋นก๋า, ตี๋นขะนัง, ตี๋นขั้นได, ตี๋นจาย, ตี๋นจายคา, ตี๋นจ๋ก, ตี๋นดอย, ตี๋นตั่ง, ตี๋นตั่งตั๋วปู๊, ตี๋นตั้ง, ตี๋นตั๋ง, ตี๋นปึ๊ด, ตี๋นปุ๋ด, ตี๋นปุ๋ดมือปุ๋ด, ตี๋นฟ้า, ตี๋นฟ้ายก, ตี๋นยอก, ตี๋นยาวมือยาว, ตี๋นสิ้น, ตี๋นหวด, ตี๋นเป๋ดเคือ, ตี๋นเป๋นหอ, ตี๋ฝาย, ตี๋มีด, ตี๋ลูกกุย, ตี๋ลูกกุยล่องโต้ง, ตี๋ลูกกุยหมู่, ตี๋หมู่, ตี๋หละกุย, ตี๋หละกุยล่องโต้ง, ตี๋หละกุยหมู่, ตี๋หำ, ตี๋อ๋กยกสอก, ตี๋เข้า, ตึง, ตึง...ตึง..., ตึงจายตึงยิง, ตึงนั้นตึงนี้, ตึงบ่จ้างปาก, ตึงปึ๋ก, ตึงปู๊ตึงแม่, ตึงมื้อตึงวัน, ตึงวัน, ตึงหมานั่ง, ตึงหมู่ตึงจุม, ตึงหมู่ตึงมวล, ตึงหม๋ด, ตึงหม๋ดตึงเสี้ยง, ตึงหลวงตึงหลาย, ตึงหละอ่อนตึงคนใหย่, ตึงฮีบตึงฟั่ง, ตึ่ง, ตึ่งโนง, ตึ้ง, ตึ๊ก, ตึ๊กกึ๊ก, ตึ๊กหนี้, ตึ๊กหั้น, ตึ๊กอั้น, ตึ๊กอาละ, ตึ๊กอี้, ตึ๊กเก๊าตึ๊กป๋าย, ตึ๊กเต้าใด, ตึ๊กแล้ว, ตึ๊กไหน, ตึ๊ง, ตึ๊ด, ตึ๊ดปุ๋ด, ตึ๋ก, ตึ๋ง, ตึ๋ด, ตึ๋ดบวก, ตึ๋ดหูตึ๋ดต๋า, ตึ๋ดฮูดัง, ตึ๋ดเหมือง, ตึ๋บ, ตืก, ตืกก๋ม, ตืกขอ, ตืกต๋าว, ตืกฟ้า, ตืกเต๋า, ตืกแป้บ, ตืน, ตือ, ตือฅิง, ตือง่าว, ตือเซอะ, ตื่น, ตื่นต๊วง, ตื้น, ตื้อ, ตื๊น, ตื๊นผ้าต๊วบ, ตื๋น, ตุง, ตุง ๑๒ ราศี, ตุงกะด้าง,ตุงขะด้าง, ตุงก้าคิง, ตุงจั๋กเข๋บ, ตุงตั๋วเปิ้ง, ตุงผีต๋าย, ตุงสามหาง, ตุงเหล๋กตุงตอง, ตุงไจย, ตุงไส้หมู, ตุน, ตุ่น, ตุ่ม, ตุ่มควาย, ตุ่มคัน, ตุ่มปิ๊ด, ตุ่มพัวะ, ตุ่มสุ๋ก, ตุ่มหนาว, ตุ่มหมืน, ตุ่มหุม, ตุ่มฮัก, ตุ่มเปา, ตุ่มเหื่อ, ตุ่มใส, ตุ่ย, ตุ้น, ตุ้นต๊อง, ตุ้นเต๊า, ตุ้นไส้, ตุ้ม, ตุ้ม, ตุ้มป๋าเหยี่ยน, ตุ้มหลุ้ม, ตุ้ย, ตุ้ยปีดีงาม, ตุ้ยลุ้ย, ตุ้ยอุ้ยลุ้ย, ตุ๊, ตุ๊กข์, ตุ๊กข์ผาน, ตุ๊กข์ล้ำ, ตุ๊กข์ล้ำตุ๊กข์เหลือ, ตุ๊กข์เต๊าต๋าย, ตุ๊กข์แต๊ตุ๊กข์ว่า, ตุ๊กข์ใจ๋, ตุ๊จ๋ก, ตุ๊ด, ตุ๊ดเลือด, ตุ๊บ, ตุ๊บตี๋, ตุ๊บาหละก๋า, ตุ๊บโต๊ะ, ตุ๊ปี้, ตุ๊ปู่,ตุ๊ลุง,ตุ๊อุ้ย, ตุ๊พะ, ตุ๊ม, ตุ๊มผ้าขนหนู, ตุ๊มผ้าต้วบ, ตุ๊หนาน, ตุ๊หน้อย, ตุ๊หลวง, ตุ๊หลวงไค่สิ๋กข์, ตุ๊เจ้า, ตุ๊เจ้าพะนาย, ตุ๊เจ้าหัววัด, ตุ๋บ, ตุ๋ม, ตุ๋มกั๋น, ตุ๋มเห๋ด, ตุ๋มไม้, ตูด, ตูดซ้าย, ตูดฮุ่ง, ตูดเจ๊า, ตูดเดิ๋ก, ตูน, ตูบ, ตูบกาด, ตูบติ๋ดดิน, ตูบป๋าง, ตูบหน้อย, ตูบหมาแหงน, ตูบอย่าง, ตูบอย่างฮ่างเฮือน, ตู่, ตู้, ตู้ด, ตู้บ, ตู้เยน, ตู๋, ตู๋ข้า, ตู๋ม, ตู๋มมานปี๋, ต่น, ต่วงสิ้น, ต่อ, ต่อขุม, ต่อง, ต่องแต่ง, ต่อจี้, ต่อตี๋นต่อมือ, ต่อนอนวัน, ต่อนแต่น, ต่อม, ต่อมน้ำ, ต่อย, ต่อยปะตู๋, ต่อยหม้อ, ต่อละต่อฅว่าง, ต่อหน๋อบต่อแหน๋บ, ต่อหลวง, ต่อหัวเสือ, ต่อเต๊า, ต่อแจ้ง, ต่า, ต่ากี้, ต่าง, ต่างจ้อฟ้า, ต่างจ๊าง, ต่างยอดธาตุ, ต่างสาน, ต่างหม้อ, ต่างหู, ต่างอ๋ก, ต่างเต่ง, ต่างเหมี้ยง, ต่างแก้ว, ต่างแอว, ต่าตั๋ว, ต่าน, ต่าน้ำ, ต่าฮา, ต่าเข้า, ต่าเข้าต่าน้ำ, ต่าเปิ้น, ต่าเปิ้นต่าตั๋ว, ต่าไผต่ามัน, ต่ำ, ต่ำก๋าง, ต่ำค้อยน้อยใจ๋, ต่ำตุ้ย, ต่ำนวาย, ต่ำนอง, ต่ำนาน, ต่ำบล, ต่ำม็อกก๊อก, ต่ำยอบ, ต่ำลง, ต่ำล่อย, ต่ำหนวด, ต่ำหนั๋ก, ต่ำหน้า, ต่ำหลั๋ด, ต่ำฮา, ต่ำฮายา, ต่ำเกิ่ง, ต่ำเนิน, ต่ำเนียม, ต่ำเลิง, ต่ำแน้, ต่ำแอ๊ดแต๊ด, ต่ำใต้, ต้ง, ต้งย่ง, ต้น, ต้นกว๋าว, ต้นจี้, ต้นดอก, ต้นดิ๋กเดียม, ต้นต๋าน, ต้นต๋าว, ต้นปู๋น, ต้นมูกมันหลวง, ต้นลาน, ต้นส้มสุก, ต้นเงิน, ต้นเตียน, ต้นเผิ้ง, ต้นเสี้ยวดอกขาว, ต้นเสี้ยวดอกแดง, ต้นไม้, ต้นไม้ดู่, ต้นไม้ตึง, ต้นไม้ตุ้ม, ต้นไม้ป๋วย, ต้นไม้ฝาง, ต้นไม้ลุง, ต้นไม้สะหลี, ต้นไม้สั๋ก, ต้นไม้สำสา, ต้นไม้เปา, ต้นไม้เหียง, ต้นไม้แงะ, ต้นไม้แพ่ง, ต้นไม้ไฮ, ต้ม, ต้มเผด, ต้มเหล้าเถื่อน, ต้มโป่ง, ต้วนเตียว, ต้อ, ต้อ, ต้อก, ต้อกบอกไฟ, ต้อกว้อง, ต้อง, ต้องดอก, ต้องต๋าวัน, ต้องสะดุ๋ด, ต้องสะหลุง, ต้องหย้อง, ต้องหำ, ต้องหำงัว, ต้องหำหมา, ต้องใจ๋, ต้อดกฐิน, ต้อดจ้อด, ต้อดปะตู๋, ต้อดผ้าป่า, ต้อดแห, ต้อน, ต้อม, ต้อมหล้อม, ต้อแต้, ต้า, ต้าก, ต้าง, ต้าง, ต้างย่าง, ต้างหน้อย, ต้างหลวง, ต้าด, ต้าดตา, ต้าต๊าง, ต้าน, ต้าน, ต้านกั๋นถูก, ต้านง่าน, ต้านถ้อย, ต้านพะคู, ต้านมะหา, ต้านม่วน, ต้านหย้าน, ต้านเจ้าคุณ, ต้านเจ้าพะคุณ, ต้าบซาบ, ต้าบป้าบ, ต้าลถ, ต้าว, ต้าวขว้ำ, ต้าวขี้เป๋อะ, ต้าวผะเลิด, ต้าวมื่น, ต้าเฮือ, ต๊ก, ต๊กก๊ก, ต๊กต๋อง, ต๊กต๋องก้วย, ต๊กโต, ต๊ง, ต๊ด, ต๊น, ต๊นเต๊า, ต๊บ, ต๊บป๊บ, ต๊บป๊บตั๊บปั๊บ, ต๊บผ้าต้วบ, ต๊บเกิ่ง, ต๊บแขนเสื้อ, ต๊วง, ต๊อ, ต๊อก, ต๊อกก๊อก, ต๊อกไข่, ต๊อง, ต๊องข่วง, ต๊องดอย, ต๊องปิ๋ง, ต๊องฝาย, ต๊องมาน, ต๊องเดือน, ต๊องแม่, ต๊อบป๊อบ, ต๊อบป๊อบแต๊บแป๊บ, ต๊อม, ต๊อมน้ำ, ต๊อมอาบน้ำ, ต๊ะ - ทะ , ต๊า, ต๊าง, ต๊างนา, ต๊างฝาย, ต๊างไฮ่ต๊างสวน, ต๊าตี๋, ต๊าตี๋ลูกกุย, ต๊าย, ต๊ายกำหัวกำ, ต๊ายตี้นึ่ง, ต๊ายป๊าว, ต๊ายลถ, ต๊ายสามตั๋ว, ต๊ายเหิน, ต๊ายเฮือ, ต๊าว, ต๊าวตังสี่, ต๊าวปันต๋า, ต๊าวแขน, ต๋ก, ต๋กก้า, ต๋กก๊ะป้า, ต๋กขะป้า, ต๋กขัว, ต๋กขึ๋ด, ต๋กงวง, ต๋กจอง, ต๋กจ๋ำ, ต๋กตาง, ต๋กตุ๊กได้ยาก, ต๋กต่า, ต๋กต่าตั๋ว, ต๋กต่าเปิ้น, ต๋กต๋ายาม, ต๋กทำ, ต๋กปุ้น, ต๋กพึกๆ , ต๋กยา, ต๋กลงลุ่มต๋า, ต๋กล่อย, ต๋กวง, ต๋กวันลูน, ต๋กสะหลั้ง, ต๋กสะหลำขำกา, ต๋กสะเกิ๋ด, ต๋กหม้อหน้าฮก, ต๋กหล้มต๋กจ๋ม, ต๋กอิ๋ด, ต๋กเคือ, ต๋กเบี้ยเสียของ, ต๋กเวียก, ต๋กเสิ๋ก, ต๋กเสี้ยง, ต๋กเส้ง, ต๋กแต่ง, ต๋กใต้ขึ้นเหนือ, ต๋กใส่, ต๋ง, ต๋งกาง, ต๋งดัง, ต๋งถี่, ต๋งหนั๋ก, ต๋งหำ, ต๋งหี, ต๋งเมืองลั่น, ต๋งเสี้ยง, ต๋ด, ต๋ดก่อนขี้, ต๋ดซอนขี้, ต๋ดผ็อก, ต๋ดหมา(หญ้า), ต๋ดอุ่มดัง, ต๋ดเหม็นตึ๊ง, ต๋ดแก๋ม, ต๋ดแก๋มขี้, ต๋ดแตกต๋ดแต๋น, ต๋น, ต๋นบุญ, ต๋นผ่านแผ้ว, ต๋บ, ต๋บขะหนาบ, ต๋บขี้ข้าง, ต๋บบ่าผาบ, ต๋บหัวลูบง่อน, ต๋อ, ต๋อง, ต๋องก้วย, ต๋องก้วยงำเคือ, ต๋องจ่อ, ต๋องจ่า, ต๋องตึง, ต๋องตึงหมานั่ง, ต๋องมูลี, ต๋องเหียง, ต๋อน, ต๋อนกิ่งไม้, ต๋อนควาย, ต๋อนสั๋ตว์, ต๋อนหำ, ต๋อนหำหมา, ต๋อนแลง, ต๋อบแต๋บ, ต๋อบๆ แต๋บๆ, ต๋อม, ต๋อเฟือง, ต๋ะ - ตะ , ต๋า, ต๋ากี้, ต๋าก่อน, ต๋าก้าม, ต๋าก๋บ, ต๋าขอ, ต๋าง, ต๋างตั๋ว, ต๋างตี๋นต๋างมือ, ต๋างต๋า, ต๋างบอม, ต๋างเข้า, ต๋างแตน, ต๋างแอ่ว, ต๋าจั้ง, ต๋าซุ่ม, ต๋าซ่อม, ต๋าดี, ต๋าติ๊บ, ต๋าติ๋ด, ต๋าตี่, ต๋าตี๋น, ต๋าตุ๋บ, ต๋าต้อ, ต๋าน้ำ, ต๋าบอดน้ำใส, ต๋าปั๋กผ่อ, ต๋าผ่อตี๋น, ต๋าฝั่ง, ต๋าฝั่งหยูด, ต๋าฝั่งโหยด, ต๋าฝ้าต๋าฟาง, ต๋าฟาง, ต๋าม, ต๋ามกำมัก, ต๋ามบุญต๋ามก๋ำ, ต๋ามยะถาก๋ำ, ต๋ามลมต๋ามแล้ง, ต๋ามหน้าบุญ, ต๋ามหลัวหิงไฟพะเจ้า, ต๋ามอันมักเปิงใจ๋, ต๋ามาบ, ต๋ามเตียน, ต๋ามเปิงไจ๋, ต๋ามเป๋ว, ต๋ามแค่, ต๋ามแต่อันมี, ต๋ามโกม, ต๋ามโกมอิ๋ด้า, ต๋ามใจ๋, ต๋ามใจ๋ปากลำบากต๊อง, ต๋ามใจ๋มัก, ต๋ามไฟ, ต๋าย, ต๋ายกั้น, ต๋ายกั้นต๋ายอยาก, ต๋ายกาตี้, ต๋ายก๋ม, ต๋ายก๋ะ, ต๋ายขาน, ต๋ายขำ, ต๋ายขำตี้, ต๋ายขุย, ต๋ายซาก, ต๋ายผาก, ต๋ายพาย, ต๋ายละ, ต๋ายละลูก, ต๋ายลืม, ต๋ายหนึ้ง, ต๋ายฮ่า, ต๋ายเหิน, ต๋ายเฮี่ย, ต๋ายโหง, ต๋ายใจ๋, ต๋าล, ต๋าลาง, ต๋าลางขี้ควาย, ต๋าล่าง, ต๋าว, ต๋าวัน, ต๋าวันจ๊าย, ต๋าวันต๋กดิน, ต๋าวันเตี้ยง, ต๋าวันแมน, ต๋าวันแลง, ต๋าสวก, ต๋าสวั๋กต๋าแส่, ต๋าสอก, ต๋าสุ่มไก่, ต๋าสุ๋ข, ต๋าส่วย, ต๋าส่อน, ต๋าหมอง, ต๋าหม่อน, ต๋าหลี้, ต๋าหล้อม, ต๋าหิง, ต๋าหีบ, ต๋าหี่, ต๋าเก๋ก, ต๋าเจ้าจู๊, ต๋าเซอะ, ต๋าเป๋นต๋อน , ต๋าเสือ, ต๋าเส้, ต๋าเหมย, ต๋าเหล้ , ต๋าเหล้อ, ต๋าเหิง, ต๋าเหิน, ต๋าแกว, ต๋าแก๋ก, ต๋าแวดง่อน, ต๋าแสง, ต๋าแหลว, ต๋าแหลวบ้านต๋าแหลวเมือง, ต๋าแหลวเมือง, ต๋าแหล้, ต๋าโก้ง, ต๋าโมก, ต๋าใส, ต๋าใสเมียงๆ, ต๋าใสโมงๆ, ต๋าไก่, ต๋าไหลหลิ๋ดๆ, ต๋ำ, ต๋ำต๋า, ต๋ำนวาย, ต๋ำนาน, ต๋ำบล, ต๋ำบ่าเหลิกเกิกกาก, ต๋ำผึงต๋ำผัง, ต๋ำมือต๋ำตี๋น, ต๋ำส้ม, ต๋ำหนวด, ต๋ำหนั๋ก, ต๋ำหมะเหลิกเกิกกาก, ต๋ำหลั๋ด, ต๋ำหูต๋ำต๋า, ต๋ำฮา, ต๋ำฮายา, ต๋ำเข้า, ต๋ำเนิน, ต๋ำเนียม, ต๋ำแน้, ต๋ำแหล่, ตํ๋าบูบต๋ำบาบ, ตํ๋าบูบบาบ, ตํ๋าบ่าตื๋น, ถง, ถงขะจา, ถงขะนัน, ถงตี๋น, ถงน่อง, ถงบาตร, ถงภ้าย, ถงยาง, ถงยาง, ถงย่าม, ถงสะนัน, ถงหิง, ถงห่อเข้า, ถงเงินถงคำ, ถงเต่ว, ถงเป้ง, ถงเป้งก้นฮั่ว, ถงเป๋อ, ถงเหล้า, ถงแม่ยิง, ถม, ถมตืน, ถมถอง, ถมเก่าถมใหม่, ถมแหน้นถมหนา, ถมโหม้ง, ถอก, ถอกกะโถน, ถอกขี้ถอกเยี่ยว, ถอง, ถองปื๊น, ถองแก่น, ถองแก๋ะถองแก๋น, ถอด, ถอดจิ๋ต, ถอดถอน, ถอดหุ่น, ถอดเบ้า, ถอดใจ๋, ถอน, ถอนกำอู้, ถอนขึ๋ด, ถอนตี๋นเสา, ถอนต๋อ, ถอนผีต๋าย, ถอบ, ถอย, ถะกู๋ล, ถะปัง, ถะลง, ถะลงกั๊พภะ, ถะลงตุ๊กข๋ะเวต๊ะนา, ถะลงสีน, ถะลาม, ถะล้อ, ถะหนอม, ถะหนั๋ด, ถะหนี่, ถะหมวน, ถะหมอด, ถะหลอง, ถะหลองถะหลั๋ด, ถะหลองน้ำ, ถะหลั๋ด, ถะหลั๋ดถะหลอง, ถะหลา, ถะหลาถะหลิง, ถะหลาบ, ถะหลาบต่อเต๊า, ถะหลิงถะหลา, ถะหลิ๋, ถะหลิ๋คะนิง, ถะหลิ๋ป๋อง, ถะหลุ๋ดถะหลู, ถะหลุ๋ถะลาย, ถะหลูต๋า, ถะหวัน, ถะเลิ้น, ถะเหว่า, ถะแหล, ถะแหลค่ำ, ถะแหลง, ถะแหลฮุ่ง, ถะแหลเดิ๋ก, ถะแหลเตี้ยง, ถะแหลเหิน, ถะแหล๋ด, ถะแหล๋ดถะแหล, ถะไหน , ถัง, ถังข้อ, ถังน้ำ, ถัว , ถั่ง, ถั่งเข้าไป, ถั่ว, ถั่วงอก, ถั่วซั้ง, ถั่วดิน, ถั่วน้อย, ถั่วปากอ้า, ถั่วปู, ถั่วเน่า, ถั่วเน่าเมอะ, ถั่วเน่าแข๋บ, ถั่วเรียน, ถั่วแขก, ถั่วแปบ, ถั๋ก, ถั๋ด, ถั๋ดถอง, ถั๋ดนั้น/ถั๋ดแต่นั้น, ถั๋บ, ถา, ถาก, ถาง, ถาด, ถาน, ถาปะนา(บาลี - ฐปนา), ถาปั๋นนา(บาลี - ฐปนา), ถาม, ถามเมื่อ/ดูเมื่อ, ถิม, ถิ่น, ถิ้นหวิ้น , ถิ้ม, ถิ้มต๋ำ, ถิ๋, ถีบ, ถีบลถ, ถี่, ถี่ย่อย, ถึงแก๋ะถึงแก๋น, ถึม, ถึมไห, ถึ๋ก, ถืด, ถือ, ถือตือ, ถุน, ถุ่ย, ถุ่ยดิน, ถุ่ยฝุ่น, ถุ้ง, ถุ๋, ถุ๋กถิ๋ก, ถุ๋กถู, ถุ๋กๆถิ๋กๆ, ถุ๋เข้า, ถุ๋เหมี้ยง, ถู, ถูก, ถูกขึ๋ด, ถูกโล่งกั๋น, ถูถี, ถูถียูยีี, ถูลู่ถูกัง, ถูเถือ, ถูไถ, ถ่ม, ถ่มขี้เต้อ, ถ่มน้ำหมาก, ถ่วง, ถ่อ, ถ่อง, ถ่องหน่อง, ถ่องใจ๋, ถ่อม, ถ่อมตวย, ถ่อมตั๋ว, ถ่อมถ้า, ถ่อย, ถ่อยยอบ, ถ่อเฮือ, ถ่อแป, ถ่า, ถ่าง, ถ่างถ๋ะ, ถ่าน , ถ่านหมี้, ถ่านหมื้อ, ถ่านโกม, ถ่าย, ถ่ายน้อง, ถ่าว, ถ้วน, ถ้วนจอด, ถ้วนเก๊า, ถ้วม, ถ้วย, ถ้วยก๋าไก่, ถ้วยตะไหล, ถ้วยถะไหล, ถ้วยสาย, ถ้วยหวานจ๋านจ๊อน, ถ้วยอี่ปิ๋ก, ถ้วยเข้าหมา, ถ้วยแบน, ถ้วยโห้ง, ถ้วยไหตะไหลป้าก, ถ้อง, ถ้องถาม, ถ้องเถียง, ถ้อย, ถ้า, ถ้ากองหา, ถ้ากอย, ถ้าดาฟัง, ถ้าน, ถ้านต๋าย, ถ้านปอปู๋นอี้, ถ้านปู๋นอั้น, ถ้าผ่อ, ถ๋ก, ถ๋กหย้า, ถ๋กหย้าก่อน, ถ๋ด, ถ๋ดไปน่อย, ถ๋บ , ถ๋อดแถ๋ด, ถ๋อดๆ แถ๋ดๆ, ถ๋อบ, ถ๋ะ, ถ๋ะปะนา(บาลี-ฐปนา), ถ๋ะปั๋นนา, ถ๋ะหย้า, ถ๋ะออก, ถ๋ะเสา, ถํะ - ถะ , ธอ , ธอน, ธอนไฟ, ธอเหมี้ยง, ธะ - ธะ , ธะนู, ธะล้อ, ธัมมะธัมโม, ธัมม์, ธัมม์จ๊ะต๋าปี๋เกิด, ธัมม์จ๊ะต๋าวันเกิด, ธัมม์มหาจ้าด, ธัมม์มาไลโผด, ธัมม์เมือง, ธัมม์ใบลาน, ธาตุ, ธาน, ธาม, ธุง, ธุย, ธ้องน้อง, นก, นกกวั๋ก, นกกะตา, นกกะถัว, นกกะบ้า, นกกะเต๋น, นกกิ๋นปี๋หางเขียว, นกกู่ต้น, นกก้นปู้ด, นกก๋ก, นกก๋า, นกก๋าบ้า, นกก๋าระวีก, นกก๋าแก๋, นกขวาก, นกขอนไหล, นกข่อ, นกคองู, นกจอก, นกจอกฟ้า, นกจอกเทศ, นกจิ๋บ, นกจี๋แจ้บ, นกจุ๊ต้น, นกตุ่งตุง, นกบ่าแห้, นกปะตา, นกปิ๋ดจะลิว, นกปู่ติ๊ด, นกป้อเฮย, นกป๋ก, นกผะตา, นกผีด, นกผีพาย, นกยองปี๋, นกยาง, นกยูง, นกหงส์, นกหวั๋ก, นกหั๋ตถีลิงค์, นกหั๋สดีลิงค์, นกออก, นกออกน้ำ, นกฮุ้ง, นกเก๊า, นกเก๊าผีก๋ะ, นกเก๊าเหมย, นกเก๊าแมว, นกเก๊าแยก, นกเขียน, นกเข้าหมิ้น, นกเด้าดิน, นกเป๋ดหงษ์, นกเป๋ดฮี้, นกเอี้ยง, นกเอี้ยงคำ, นกเอี้ยงแขก, นกเอี้ยงโก้ง, นกแซว, นกแซวหางก่าน, นกแต้, นกแต้ตะแหว๋ด, นกแล, นกแลหม้อ, นกแลหลวา(หลว กล้ำ), นกแสก, นกแหลว, นกแหลวไก่หน้อย, นกแอ่น, นกแอ่นแหว้น, นกแฮ้ง, นง, นงจ๋าว, นงถ่าว, นนถี, นมตึ่ง, นมผา, นมเผิ้ง, นมแมว, นวด, นวน, นวม, นวาบ, นวาบว่าเป๋นขี้ยา, นวาบโต้ษ, นอก, นอกจาน, นอกต๋ำฮา, นอกนึ่ง, นอกฮีต, นอกฮีตนอกฮอย, นอกใจ๋, นอง, นอด, นอน, นอนกิ๋นบ้านกิ๋นเมือง, นอนก้น, นอนขว้ำ, นอนตวย, นอนป๋กขาก่ายง้อน, นอนมื้อ, นอนวัน, นอนสะแกง, นอนอวบ, นอนเนียน, นอนเมิบ, นอนเมิบจะเล้อ, นอนเล้อนอนเลิด, นอนเหล้น, นอนแท็บ, นอนแส่ง, นอนแฮม, นอบ, นอย, นะ, นะ - นะ , นะว่า, นะเนือก, นัก, นักล้ำนักเหลือ, นักล้ำไป, นักเจ้น, นักแก, นักแต๊นักว่า, นัน, นันเนือง, นันเมือง, นับ, นับหื้อ, นับอยู่นับกิ๋น, นับเสี้ยง, นับได้นับเยียะ, นับไปนับมา, นั่ง, นั่งกองนอนกอง, นั่งกาด, นั่งก๊กงก, นั่งข๋ดถะหวาย, นั่งข๋ดถะหวายหงายอ้งตี๋น, นั่งคุเข่า, นั่งงอก้องหง้อง, นั่งงอก๊องง้อง, นั่งง้มโก๊ะโงะ, นั่งซิดนั่งซี, นั่งต๊าวแขน, นั่งป้อหละแหม้, นั่งป๋กขาก่ายง้อน, นั่งป๋กหัวเข่า, นั่งผั๋ดเว้อผั๋ดว้า, นั่งผ่อนอนแยง, นั่งผ๋ก, นั่งม็อบแม็บ, นั่งหนั๋ก, นั่งหม้อแหม้, นั่งหย่องเข๋าะ, นั่งหย่องเหยาะ, นั่งหลังโก่งโคะโยะ, นั่งห้าง, นั่งอ้าขาก๋ะหว๋ะ, นั่งเจ้อเหม้อ, นั่งเต่ยกางจ๊าง, นั่งเป้อหละเหม้อ, นั่งเมอะ, นั่งเหยียดขา, นั่งแกม, นั่งแอมขี้ข้าง, นา, นาก, นาค, นางธอหละณี, นางนี, นางแปง, นางไม้, นาด, นาดอ, นาดอน, นานต๋าย, นานมา, นานหัน, นานฮอด, นานได้, นานได้กิ๋น, นาน้ำฟ้า, นาบ, นาบุญ, นาบโต้ษ, นาปี๋, นาม, นาย, นายกุม, นายคอก, นายจ๊าง, นายตี๋น, นายบ้าน, นายปัน, นายปันจ่า, นายล้อย, นายสิ๋บ, นายหน้า, นายห้าง, นายอ่าย, นายฮ้อย, นายเสิ๋ก, นาว, นาฬิก๋า, นาฬิก๋าข้อ, นาฬิก๋าปุ๋ก, นาฮ้าง, นาเจี๋ยง, นาโห้ง, นิกนิ่น, นิมนต์, นิยาย, นิ้ว, นิ้วก้อย, นิ้วก๋าง, นิ้วจี๊, นิ้วนาง, นิ้วแม่ตี๋น, นิ้วแม่มือ, นิ้วโข้, นีด, นีดผ้า, นีดสิว, นี้, นี้จา, นี้เต๊อะ, นึ, นึก, นึกขวาดฮู้, นึกว่า, นึกได้, นึ่ง, นุ, นุง, นุน, นุ่ง, นุ่งผ้าต้อย, นุ่งเต่วลัด, นุ่งเสื้อนุ่งเต่ว, นุ่น, นุ่นนิ่น, นูด, นูดนีด, นูน, นูนจ๊าง, น่วม, น่อง, น่อย, น่าง, น่าย, น่ำ, น้อง, น้องจาย, น้องนุ่ง, น้องนุ่งซุ่งซอง, น้องยิง, น้องหม้า, น้องไป๊, น้องๆ, น้อย, น้า, น้าจาย, น้ายิง, น้าว, น้าไป๊, น้ำ, น้ำกั่น, น้ำกำ, น้ำกิ๋นน้ำใจ๊, น้ำก้าบ, น้ำก๋ด, น้ำขาว, น้ำขี้หม่า, น้ำควย, น้ำคอก, น้ำคือ, น้ำคุ, น้ำง่าว, น้ำจำ, น้ำจิ๋ง, น้ำจี้, น้ำจึม, น้ำจึมซาย, น้ำจ้าง, น้ำซวะ, น้ำซุย, น้ำซ่วยหน้าผี, น้ำดั้น, น้ำตุ้น, น้ำต้น, น้ำต้นคำ, น้ำต้นพะเจ้า, น้ำต้า, น้ำต๋ก, น้ำต๋กตาด, น้ำต๋า, น้ำต๋ายวา, น้ำต๋าย้อยโซะๆ, น้ำต๋าล, น้ำต๋าลซาย, น้ำต๋าออก, น้ำต๋าเตียน, น้ำถุ้ง, น้ำถุ๋, น้ำถ้วม, น้ำธัมม์, น้ำนม, น้ำนอง, น้ำบวย, น้ำบ่อ, น้ำบ่าดาย, น้ำบ่าน้ำแฮง, น้ำปื๊น, น้ำปุ้ง, น้ำปุ๊, น้ำปุ๊ฮ้อน, น้ำปู๋, น้ำปู๋นใส, น้ำป่วน, น้ำป่า, น้ำป๋า, น้ำป๋าย, น้ำผะตา, น้ำผั๋ก, น้ำผั๋ดต๋าไก่, น้ำผ่า, น้ำพิก, น้ำพิกดำ, น้ำพิกต๋าแดง, น้ำพิกน้ำปู๋, น้ำพิกหนุ่ม, น้ำพิกอ่อง, น้ำพิกฮ้า, น้ำฟุย, น้ำมนต์, น้ำมัน, น้ำมันพาย, น้ำมันมนต์, น้ำมันยา, น้ำมันยาง, น้ำมิ้น, น้ำยาฝน, น้ำยึ่ง, น้ำย้อม, น้ำย้อย, น้ำย้อยสอก, น้ำลัด, น้ำลา, น้ำลาย, น้ำลายจ๋าง, น้ำลายย้อยเต๊ยๆ, น้ำว้อง, น้ำสุ่ย, น้ำส่า, น้ำส้ม, น้ำหนอง, น้ำหนัง, น้ำหนัว, น้ำหนั๋ก, น้ำหน่อ, น้ำหน้า, น้ำหมาก, น้ำหมึ๋ก, น้ำหม้อ, น้ำหม้อซ่วยตี๋น, น้ำหยาด, น้ำหัว, น้ำออกบ่อ, น้ำออกฮู, น้ำอ้อย, น้ำอ้อยก้อน, น้ำอ๋ด, น้ำฮัก, น้ำฮั่ว, น้ำฮั่วปิ๋ดๆ, น้ำฮั่วลั้งๆ, น้ำฮั่วโซะๆ, น้ำฮาก, น้ำเกิ้ม, น้ำเข้า, น้ำเข้ามวก, น้ำเข้าหม่า, น้ำเงี้ยว, น้ำเจี้ยว, น้ำเต๊ย, น้ำเต๊อ, น้ำเผิ้ง, น้ำเมือก, น้ำเลิ้ก, น้ำเวียกน้ำก๋าร, น้ำเหมย, น้ำเหมยขาบ, น้ำเหมี้ยง, น้ำเหมือง, น้ำเหลือง, น้ำแข็ง, น้ำแข็งเต๋ก, น้ำแตว, น้ำแตวยา, น้ำแน้, น้ำแป้ง, น้ำแม่, น้ำแล้ว, น้ำโก๊ง, น้ำโจ้, น้ำโต๋ะ, น้ำโท้ง, น้ำโบย, น้ำใจ๋, บง, บน, บนตึ๋กเฮียน, บนผี, บนหัว, บวก, บวกควาย, บวกป๋า, บวช, บวชจู๋งหัว, บวชต้นไม้, บวชพะ, บวชลูกแก้ว, บวชเอาหวะสา, บวบ, บวม, บวย, บอ, บอก, บอกควั่น, บอกคอก, บอกซอ, บอกซะตาง, บอกต๋ำหมาก, บอกถ๋บ, บอกบ๋ด, บอกหู, บอกฮ้า, บอกเกื๋อ, บอกเหน๋ด, บอกโส๋ะ, บอกไฟ, บอกไฟขึ้น, บอกไฟจั๊กจั่น, บอกไฟจ๊างฮ้อง, บอกไฟดอก, บอกไฟดาว, บอกไฟบ่าขี้เบ้า, บอกไฟหมื่น, บอกไฟหม้อ, บอกไฟหล่อ, บอกไฟเข้าต้ม, บอกไฟเตียน, บอกไฟแสน, บองแบง, บอด, บอน, บอนสี, บอนแบ้ว, บอบ, บอม, บอย, บอละมวล, บอละโภค, บัง, บังตั๋ว, บังต๋า, บังบาย, บังสะกุ๋ล, บังใบ, บัน, บัว, บัวกวั๊ก, บัวด้ง, บัวตอง, บัวปันจั๊น, บัวผั๋ด, บัวลอย, บัวลาน, บัวลิสุ๋ทธิ์, บัวส๋ถ, บัวหละ, บัวหละด๋ก, บัวหละมวน, บัวหละวง, บัวหละโพก, บัวหัวเสา, บั่น, บั่ว, บั้ง, บั้น, บั๋ก, บั๋กควย, บั๋กหน้า, บั๋กเดียว, บั๋กใดบั๋กนั้น, บั๋ด, บา, บาก, บากหน้า, บาง, บางพ่อง, บางเตื้อ, บาด, บาดต๋า, บาดหู, บาดใจ๋, บาตร, บาท, บาทเจ้า, บาน, บานจื้น, บานผี้หลี้, บานเป้อเว้อ, บานเผ้อเล้อ, บานเยน, บานใจ๋, บาบ, บาบข๋บหัว, บาบข๋บหัวกิ๋นหัว, บาบนัก, บาบบ่อแป๊บุญ, บาย, บายสะหลี, บายหัว, บาหละก๋า, บำเริน, บิง, บิ่น, บิ่นบ้าง, บิ่นหน้า, บิ่นหน้ามาเพ้, บิ่นหน้าหนี, บิ่นหน้าหากั๋น, บิ่นหลังต๋ำ, บิ่นๆ บ้างๆ, บิ้ง, บิ้น, บิ๋, บิ๋ด, บิ๋ดกิ๋ว, บิ๋ดขี้ค้าน, บิ๋ดป๊ก, บิ๋ดหน้าหนี, บิ๋ดหลังต๋ำ, บิ๋ดหล่า, บิ๋ดเบี่ยง, บีบ, บีบเบียน, บีบเอา, บีบแข้งบีบขา, บี่, บี่, บี่ไห้, บี่ไห้, บี้, บึ้ง, บึ้ง, บึ้ดๆ, บึ้ยปาก, บึ๋ก, บึ๋ด, บึ๋ดก่อน, บึ๋ดนึ่ง, บึ๋ดนึ่งก่อน, บึ๋ดฮ้อนบึ๋ดหนาว, บึ๋ดเดียว, บึ๋ดเต๊อะมึง, บึ๋ดไจ๋, บืกๆ, บืด, บืน, บืนบือ, บืนบือหมูป่า, บืนปาก, บืนออก, บุง, บุงตีบ, บุญ, บุญก๊ำบุญจู, บุ่ง, บุ่น, บุ่นหนาม, บุ่ม, บุ้ง, บุ้งจีน, บุ้งหนอง, บุ้ม, บุ้มๆ, บุ๋, บุ๋ก, บุ๋กลอ, บุ๋ตต๋าบุตตี๋, บุ๋บ, บุ๋บผา(บาลี), บุ๋บหอบุ๋บเฮือน, บุ๋บุ่น, บุ๋ม, บูบบาบ, บูบบีบบู้บี้, บูราน, บู้, บู้บี้, บู้บี้บูบบีบ, บ่, บ่กว่า, บ่กอง, บ่กิ๋น, บ่กิ๋นน้ำ, บ่กิ๋นเข้า, บ่กิ๋นเข้ากิ๋นน้ำ, บ่กุ้ม, บ่กุ้มบ่ปอ, บ่ก้าย, บ่ขึ๋ด, บ่ง, บ่งหนอง, บ่งหนาม, บ่จั้งบ่ยั้ง, บ่จิ๊, บ่จิ๋, บ่จิ๋บ่จี้, บ่จุ๋, บ่จุ๋กบ่ยั้ง, บ่จู, บ่จ้าง, บ่จ้างจั๋ก, บ่จ้างปาก, บ่ดอกบ่ดาย, บ่ดั๋ก, บ่ดาย, บ่ดี, บ่ดีจูดีเอา, บ่ดีบ่ดั๋ก, บ่ดีผ่อดีกอย, บ่ตัน, บ่ตันกึ๊ด, บ่ตันมึ้ง, บ่ตึ๊ก, บ่ตึ๊กบ่เต๊า, บ่ต้อง, บ่ต๊า, บ่ต๊าเตื้อ, บ่ถูกบ่ถิ้ม, บ่ถ้า, บ่นาน, บ่น้อยบ่แหนง, บ่ปอ, บ่ปอยาก, บ่ปอไค่, บ่ปอไค่ม่วน, บ่ปอไค่ลำ, บ่ปาก, บ่ปากบ่จ๋า, บ่ปากฮ่อกั๋น, บ่ผ่อบ่กอย, บ่ผ๋ด, บ่ผ๋ดบ่ผิ่ว, บ่ผ๋ดบ่แมน, บ่ฟังกำ, บ่ฟังกำเหนือกำใต้, บ่ม, บ่มซาย, บ่มี, บ่มึ้ง, บ่มโข่, บ่ม่วน, บ่ม่วนบ่งัน, บ่ม่วนใจ๋, บ่ยั้งบ่เซา, บ่ละบ่คว่าง, บ่ลำ, บ่ล่ำ..., บ่ล่ำจั๋ก, บ่หมั้น, บ่หมี, บ่หม๋ด, บ่หม๋ดบ่เสี้ยง, บ่หลอน, บ่หลิ่งบ่หลู้, บ่หล้าง, บ่หล้างดี..., บ่หัน, บ่หือบ่อือ, บ่หุม, บ่ห่อน, บ่อ, บ่อง, บ่องหนาม, บ่องหู, บ่อจึมซาย, บ่อซาย, บ่อน, บ่อนกว่าง, บ่อนงัว, บ่อนพ้าย, บ่อนแตก, บ่อนไก่, บ่อน้ำฮ้อน, บ่อป๋า, บ่อย่า, บ่อย่าจ๊ะแล, บ่อั้นก็, บ่อู้, บ่อู้นัก, บ่อเกื๋อ, บ่อ่อนแก่ไผ, บ่ฮัก, บ่ฮักบ่หุม, บ่ฮู้กุน, บ่ฮู้ฅิง, บ่ฮู้บ่หัน, บ่ฮู้ฟ้า, บ่ฮู้สัง, บ่ฮู้หยัง, บ่ฮู้อะหยัง, บ่ฮู้เมื่อ, บ่ฮู้เมื่อฮู้ยาม, บ่ฮู้เหนือฮู้ใต้, บ่ฮ้ายบ่ดี, บ่ะ, บ่า, บ่ากวิ๋ด, บ่ากอก, บ่ากอกน้ำ, บ่ากอกเสี้ยน , บ่ากอง, บ่ากั๋บตอง, บ่ากำ, บ่ากุ๊น, บ่ากุ๋ก, บ่ากุ๋ก, บ่ากุ๋กบ่ากุ๋ย, บ่าก่อ, บ่าก่อหิน, บ่าก่อเดือย, บ่าก่อแป้น, บ่าก้วย, บ่าก้วยก๋า, บ่าก้วยเต้ศ, บ่าก๊อ, บ่าก๊อแกง, บ่าขะหนั๋ด, บ่าขะหนาน, บ่าขั่ง, บ่าขาม, บ่าขามข้อง, บ่าขามบ้วน, บ่าขามป้อม, บ่าขามหง้อง, บ่าขามเกิ้ม, บ่าขี้หูด, บ่าขี้เบ้า, บ่าขุน, บ่าขูด, บ่าข่าง, บ่าข๋บ, บ่าคอแลน, บ่าค้อนก้อม, บ่าง, บ่างแก๋ะ, บ่างแบ้ว, บ่าง่าว, บ่าจมปู, บ่าจี้, บ่าจุ๋ก, บ่าซัก, บ่าดอกบ่าดาย, บ่าดาก, บ่าดาย, บ่าดินกี่, บ่าดินจี่, บ่าตอย, บ่าตอยเบ๋ด, บ่าตัน, บ่าตันกิ๋น, บ่าตันขอ, บ่าตันดิ๋บ, บ่าตันฮูดเน่า, บ่าตั๊ด, บ่าตั๊ดกั๋น, บ่าตั๊ดฮู, บ่าตั๊ดฮ่อม, บ่าตั๊ดใจ๋, บ่าตึ่ง, บ่าตึ่ง, บ่าตื๋น, บ่าต่อม, บ่าต่อมแต๋บ, บ่าต้อ, บ่าต้อง, บ่าต้อหวาย, บ่าต๋าก๋บ, บ่าต๋าก๋บป่า, บ่าต๋าล, บ่าต๋าว, บ่าต๋าเสือ, บ่าถั่ว, บ่าถั่วงอก, บ่าถั่วซั้ง, บ่าถั่วดิน, บ่าถั่วน้อย, บ่าถั่วปู, บ่าถั่วเน่า, บ่าถั่วเน่าห่อ, บ่าถั่วเน่าเมอะ, บ่าถั่วเน่าแข๋บ, บ่าถั่วเลียน, บ่าถั่วแขก, บ่าถ๋บ, บ่านมแมว, บ่านอย, บ่านอยขม, บ่านอยข้อง, บ่านอยงู, บ่านอยจา, บ่านอยต๋อบ, บ่านอยอ้ม, บ่านะ, บ่านับ, บ่านาว, บ่าน้ำ, บ่าน้ำควยจ๊าง, บ่าน้ำฅอกิ่ว, บ่าบวบ, บ่าบอย, บ่าบาง, บ่าบ้า, บ่าปิน, บ่าปุง, บ่าปุงหมู, บ่าปุงเยี่ยว, บ่าป๊าว, บ่าป๊าวขี้มูก, บ่าป๊าวเกิ้ม, บ่าป๊าวแห้ง, บ่าผา, บ่าผาง, บ่าผางก๋ำปอ, บ่าผางส้ม, บ่าผางหวาน, บ่าผาบ, บ่าฟัก, บ่าฟักกิ้ง, บ่าฟักหม่น, บ่าฟักเข้า, บ่าฟักแก้ว, บ่ามื่น, บ่ามุด, บ่าม่วง, บ่าม่วงก๋วน, บ่าม่วงขี้ย้า, บ่าม่วงงา, บ่าม่วงงาหม่น, บ่าม่วงอ๋กฮ่อง, บ่าม่วงเฮือง, บ่าม่วงแก้ว, บ่าม่วงแตดห้อย, บ่าม่วงแผ่น, บ่าม่วน, บ่าย, บ่ายม, บ่ายหล้า, บ่าลอมพอมแพม, บ่าลัน, บ่าลาน, บ่าลำไย, บ่าลำไยกะโหลก, บ่าลิ, บ่าลิดไม้, บ่าลิอ่อง, บ่าลิ้นไม้, บ่าลุงตุงนัง, บ่าลุ่นบ่าจุ๋น, บ่าว, บ่าวจี๋, บ่าวเคิ้น, บ่าวเจื๊อ, บ่าวเถ้า, บ่าวเหมย, บ่าวแถ่ว, บ่าหนั๋ด, บ่าหนิ้ว, บ่าหนิ้วหมู, บ่าหนุน, บ่าหนุนแฮ้ง, บ่าหน้อยแหน้, บ่าหน้อแหน้, บ่าหมั้น, บ่าหมื้อ, บ่าหยิ๋กบ่าหย๋อก, บ่าหลอด, บ่าหลอด, บ่าหลอดสอดแสด, บ่าหลอบปอบแปบ, บ่าหลากสากเสก, บ่าหลาบตาบเตบ, บ่าหลิ๋กจิ๋กจ๋อก, บ่าหลิ๋กปิ๋กป๋อก, บ่าหลิ๋ดบ่าหล๋อด, บ่าหลุ่ยตุ่ยต่าย, บ่าหลูบบูบบาบ, บ่าหล่องต่องแต่ง, บ่าหล้อมก้อมแก้ม, บ่าหล้างก้างเก้ง, บ่าหล๋กข๋กขั๋ก, บ่าหล๋อกก๋อกแก๋ก, บ่าหล๋อกจ๋อกแจ๋ก, บ่าหัวแดง, บ่าหาด, บ่าหำเป้า, บ่าหิน, บ่าหิ่ง, บ่าหุ่ง, บ่าหุ่งหิน, บ่าหุ่งฮั้ว, บ่าหุ่งเห๋บ, บ่าห่อย, บ่าห่อยขี้นก, บ่าห่อยนอยจา, บ่าห่อยเขียว, บ่าห่อยเจ๊ก, บ่าห่อยแม้ว, บ่าห่าย, บ่าห้า, บ่าฮกฟ้า, บ่าฮ่า, บ่าฮ่าปั๋ก, บ่าเกว๋น, บ่าเกว๋นควาย, บ่าเกว๋นป่า, บ่าเกี้ยง, บ่าเกี๋ยง, บ่าเก่า, บ่าเก่าบ่าเกื้อ, บ่าเก๋งเค็ง, บ่าเขือ, บ่าเขือกำเดียว, บ่าเขือนมแป๊ะ, บ่าเขือบ้า, บ่าเขือปู่, บ่าเขือป๊าว, บ่าเขือผ่อย, บ่าเขือมื่น, บ่าเขือม่วง, บ่าเขือส้ม, บ่าเขือเคือ, บ่าเขือเดือนแจ้ง, บ่าเขือเหลิ๋ด, บ่าเขือแจ้, บ่าเข้า, บ่าเดื่อก๋า, บ่าเดื่อน้ำ, บ่าเดื่อป่อง, บ่าเดื่อเกี้ยง, บ่าเด่ว, บ่าเด่วนี้, บ่าเต้า, บ่าเฟือง, บ่าเยียะ, บ่าเยียะแถมซ้ำ, บ่าเหนียงแฮ้ง, บ่าเหม้า, บ่าเหล้น, บ่าเหล้น, บ่าเหล๋กบ่าเหล้น, บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น, บ่าเหล๋ะบ่าเหล้น, บ่าเห๋บ, บ่าเห๋บหมา, บ่าเฮง, บ่าเฮงกั๋ด, บ่าเฮงคุด, บ่าเฮงคุดขึ้นหัว, บ่าเฮงคุดปวดหัว, บ่าเฮงคุดออกต๋า, บ่าเฮงคุดเพอะ, บ่าเฮงผีแป๋ง, บ่าเฮงฟ้าม้าน, บ่าเฮงหัวดำ, บ่าเฮงอ้อม, บ่าเฮงไข่ป๋า, บ่าแกว (ว สะกด), บ่าแกว่น, บ่าแก่นแตด, บ่าแก่ว, บ่าแขว่น, บ่าแข่น, บ่าแคว้งกุลวา, บ่าแคว้งกุ๋ลา, บ่าแคว้งขม, บ่าแง, บ่าแง่ง, บ่าแต๋ง, บ่าแต๋งขี้ควาย, บ่าแต๋งขี้ไก่, บ่าแต๋งซั้ง, บ่าแต๋งลาย, บ่าแต๋งลายฝะหลั่ง, บ่าแต๋งอ้ม, บ่าแต๋บ, บ่าแปบ, บ่าแฟน, บ่าแหน (น สะกด), บ่าแหน้, บ่าแหล่มแต่มแต๋ะ, บ่าแห้, บ่าแฮ่, บ่าโข่, บ่าโจ้ก, บ่าโหก, บ่าโหกก้นปู้ด, บ่าโห่ง, บ่าโห่งหิน, บ่าโห่งฮั้ว, บ่าโอ, บ่าไฟ, บ่เกย, บ่เกยกั๋น, บ่เกยหัน, บ่เกยเหล้น, บ่เข, บ่เติง, บ่เนา, บ่เนาบ่เนือง, บ่เปิง, บ่เปิงดี..., บ่เปิงใจ๋, บ่เป๋นดี, บ่เป๋นดีจูดีเอา, บ่เป๋นต๋าสุ๋ก, บ่เป๋นสัง, บ่เป๋นหยัง, บ่เมิน, บ่เมินบ่นาน, บ่เสี้ยง, บ่เหลือกำ, บ่เหล้น, บ่เหล๘+กบ่เหล้น, บ่แกว่น, บ่แป๊, บ่แล้วบ่หนี, บ่แล้วบ่หาย, บ่แหนม, บ่ได้, บ่ได้บ่หนี, บ่ได้มา, บ่ได้อยู่, บ่ได้อยู่ได้กิ๋น, บ่ได้อยู่ได้ยั้ง, บ้ง, บ้วง, บ้วงสิ้น, บ้วงแฮ้ว, บ้วน, บ้วนปาก, บ้วม, บ้อง, บ้องจอด, บ้องมีด, บ้องยา, บ้องหู, บ้อน, บ้อนกิ๋นใน, บ้อนเอาใน, บ้อนแบ้น, บ้อนในออก, บ้าง, บ้าน, บ้านจ้อง, บ้านจ๊างนัก, บ้านติ๋ดโต้ง, บ้านนอก, บ้านนอกขอกตื้อ, บ้านมุงคา, บ้านมุงต๋อง, บ้านห่าง, บ้านเก๊า, บ้านเหนือบ้านใต้, บ้าย, บ๊ดๆ, บ๊อก, บ๊ะๆ, บ๋ก, บ๋กต๋อ, บ๋กบาง, บ๋กหย้า, บ๋ด, บ๋ดฟ้าบ๋ดฝน, บ๋อ, บ๋อก, บ๋อกกิ๋นใน, บ๋อกฮูไม้, บ๋ะ, บ๋ะ,ป๋ะ - บะ , ปง, ปงจ๊าง, ปงผั๋กหนอก, ปงผั๋กหนอง, ปงอ้อ, ปวก, ปวง, ปวงดอก, ปวด, ปวดหงวาบๆ, ปวดแหง๋บๆ, ปวน, ปวั๊ะ, ปวั๊ะดอก, ปอ, ปอก, ปอก, ปอกบ่าหนุน, ปอกมือ, ปอกั๋น/ปอๆกั๋น, ปอกแค่ง, ปอกแอว, ปอก้าย, ปอง, ปอด, ปอดดิน, ปอดน้ำ, ปอดม้า, ปอดีปอฮ้าย, ปอถ้าน, ปอน, ปอน, ปอบ, ปอบจ๊าง, ปอบมีด, ปอบมือ, ปอบแขน, ปอบแค่ง, ปอบแอว, ปอม, ปอมพะ, ปอมีปอกิ๋น, ปอย, ปอยขึ้นเฮือนใหม่, ปอยบวชพะ, ปอยลาม, ปอยลูกแก้ว, ปอยล้อ, ปอยหน้อย, ปอยหลวง, ปอยอ๊อด, ปอยฮอม, ปอยังแควน, ปอยเข้าสังฆ์, ปอยเถ๋าะ, ปอยเป๊กข์, ปอล้ำปอเหลือ, ปอสอง, ปอฮาม, ปอฮ้ายปอดี, ปอเปียง, ปอเป๋นน้ำแล้ว, ปอเมินปอก้าย, ปอไผปอมัน, ปะ - ปะ, ปะตา, ปะตู๋, ปะตู๋ป่า, ปะตู๋ผี, ปะตู๋ม่อ, ปะตู๋เมือง, ปะตู๋โขง, ปะล้ำปะเหลือ, ปะหลอด, ปะหลอท, ปะหลึ้ง, ปะเว้อปะว้า, ปะเหวปะหวา, ปะแล็ด, ปะแล็บๆ, ปัง, ปัน, ปันต๋าย, ปันมูลี, ปันสาด, ปันห้า, ปันเมา, ปั่น, ปั่นจี้กุ่ง, ปั่นปื๊น, ปั่นฝ้าย, ปั่นลถถีบ, ปั่นลถถีบก๋างจ้อง, ปั้น, ปั้น, ปั้นดั่ง, ปั้นตั๋ว, ปั้นน้ำเป๋นตั๋ว, ปั้นปาย, ปั้นลม, ปั้นลูกก๋ง, ปั้นหน้า, ปั้นฮูบ, ปั้นเข้า, ปั้นเข้าวาดฮูบ, ปั้นแต่ง, ปั้นใส่, ปั๊ด, ปั๊ดกั๋บไฟ, ปั๊ดควาย, ปั๊ดซ่องปั๊ดแซ่ง, ปั๊ดซ้ายปั๊ดขวา, ปั๊ดว้อง, ปั๊ดหง๋อกปั๊ดแหง๋ก, ปั๊ดหูปั๊ดต๋า, ปั๊ดเข้างาย, ปั๊ดเว้อปั๊ดว้า, ปั๊ดโส้งปั๊ดเส้ง, ปั๊บ, ปั๊บสา, ปั๊บหนังสา, ปั๊วบ่าผาง, ปั๊วะ, ปั๋ก, ปั๋กกะดิ๋ก, ปั๋กกะดิ๋กปิ๋กกะวำ, ปั๋กขวิ๋ด, ปั๋กขวิ๋ดปั๋กขวาง, ปั๋กขะตืน, ปั๋กขะตืนตั๋กเข้า, ปั๋กขะตืนล้านนา, ปั๋กขำ, ปั๋กดำ, ปั๋กต๋าผ่อ, ปั๋กเสา, ปั๋กใจ๋, ปั๋ง, ปั๋งบ่าห้า, ปั๋งปุ๊ก, ปั๋งพุ่ย, ปั๋งพ่าย, ปั๋งแป้, ปั๋ญญา, ปั๋ญญามุ่ม, ปั๋ด, ปั๋ดกวาด, ปั๋ดกำอู้, ปั๋ดขี้เหยื้อ, ปั๋ดติ๋กปั๋ดต๋าย, ปั๋ดต๋กปั๋ดเสี้ยง, ปั๋ดต๋าตี๋น, ปั๋ดปั๋ว, ปั๋ดปั๋วลุมลา, ปั๋ดมีด, ปั๋ดเคาะ, ปั๋ดเว้อปั๋ดว้า, ปั๋น, ปั๋นกั๋นกิ๋น, ปั๋นต่า, ปั๋นปอน, ปั๋นปุ้น, ปั๋นหื้อ, ปั๋นอี้, ปั๋นเกิ่ง, ปา, ปาก, ปากกั๊ก, ปากติ๋ดปากต่อย, ปากตู๋, ปากถอบ, ปากนกเก๊า, ปากนัก, ปากบอน, ปากบอนหนอนซอก, ปากบืน, ปากบ่ดี, ปากบ่ถอบ, ปากบ่ออก, ปากปอเป๋นป้อด, ปากปิ๊ด, ปากปึ๋ก, ปากปู้ด, ปากผ่อย, ปากม่วน, ปากม่อ, ปากม่อคอมื่น, ปากยำ, ปากย่อย, ปากล้ำกำเหลือ, ปากสวก, ปากหนั๋ก, ปากหมา, ปากหมุย, ปากหม๋ด, ปากหวาน, ปากหวานก้นส้ม, ปากหวานขานม่วน, ปากห่าง, ปากฮ้าย, ปากเจ๋บ, ปากเบิน, ปากเปี๋ยะ, ปากเป๋น, ปากเป๋นธัมม์, ปากเป๋นลม, ปากแจ๊ะ, ปากแซ่ม, ปากแว้ม, ปากแหง้น, ปากแหลว, ปากแหว(ห นำ ว), ปากแหว่ง, ปากได้, ปากได้ไส้ยาว, ปากไหม้, ปาง, ปางปัน, ปางห้าฮ้อย, ปางแป้บ, ปาด, ปาดจิ๊นงัว, ปาดเปี่อง, ปาน, ปานลม, ปามาน, ปาย, ปายนอก, ปายลูน, ปายหน้า, ปายใน, ปาล้มปาเสีย, ปาว, ปาวเตียว, ปาห้อยบ่า, ปาไปเยียะบ่ดี, ปาไปแอ่ว, ปิง, ปิน, ปินโต, ปิม, ปิมดินกี่, ปิมดินขอ, ปิมพระรอด, ปิ่น, ปิ้ง, ปิ้งหลิ้ง, ปิ้น, ปิ้นจะหลิ้น, ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก, ปิ้ว, ปิ้วแมง, ปิ๊ก, ปิ๊กงว้ายอว่ายคืน, ปิ๊กซิก, ปิ๊กบ้านปิ๊กจอง, ปิ๊กป้อก, ปิ๊ด, ปิ๊ดง้วน, ปิ๊ดจะลิว, ปิ๊ดจะลิ่ว, ปิ๊ดจ๊ะขอด, ปิ๊ดจ๋ะระณา, ปิ๊ดปิวขาว, ปิ๊ดปิวแดง, ปิ๊ดยำแยง, ปิ๊ดไม, ปิ๋, ปิ๋กกะดิ๋ก, ปิ๋กหลิ๋ก, ปิ๋ขึ้น, ปิ๋ง, ปิ๋ด, ปิ๋ดกั้น, ปิ๋ดตา, ปิ๋ดต๋า, ปิ๋ดต๋า(บาลี), ปิ๋ดนม, ปิ๋ดบ่าตู๋, ปิ๋ดปิ๋ว, ปิ๋ดป่อง, ปิ๋ดไฟ, ปิ๋ดๆ, ปิ๋ดๆป๋อดๆ, ปิ๋ต๋า(บาลี), ปิ๋ว, ปิ๋ววึ่นๆ, ปิ๋วหวิ๋ดๆ, ปิ๋เลือด, ปิ๋แจเลือด, ปีก, ปีกยาง, ปีกไม้, ปีด, ปี่, ปี่ก้อย, ปี่ก๋าง, ปี่จุม, ปี่จุมสาม, ปี่จุมสี่, ปี่จุมห้า, ปี่ตั๋ด, ปี่แต้, ปี่แน, ปี่โข้, ปี้, ปี้, ปี้กั๋นน้องกั๋น, ปี้จาย, ปี้น้อง, ปี้น้องหลาย, ปี้น้อย, ปี้ยิง, ปี้หนาน, ปี้อ้าย, ปี้เลี้ยง, ปี้ไป๊, ปี๊, ปี๊ไฟ, ปี๋, ปี๋, ปี๋ก่อนซืน, ปี๋ก้วย, ปี๋ซืน, ปี๋ต๋าล, ปี๋มะโว้, ปี๋ยอด, ปี๋แล้ว, ปี๋ใน, ปี๋ใน, ปี๋ใหม่, ปี๋ใหม่เมือง, ปึ่ง, ปึ้ง, ปึ้งหลึ้ง, ปึ้ด, ปึ้ดเขียด, ปึ๊ง, ปึ๊งปั้ง, ปึ๊งปั๊ดปา, ปึ๊งปา, ปึ๊งผ้าต้วบ, ปึ๊บ, ปึ๋, ปึ๋ก, ปึ๋ง, ปึ๋งลูกโป่ง, ปื, ปืคอ, ปืด, ปืดนม, ปืดป้าย, ปืดหนังสือ, ปืนดอก, ปืนดาย, ปื้น, ปื๊นกะล่าง, ปื๊นขี้หม่า, ปื๊นจอง, ปื๊นตะล่าง, ปื๊นตี๋น, ปื๊นเมือง, ปื๊นเฮือน, ปื๋น, ปื๋นก้านก้วย, ปื๋นด้ามไม้, ปื๋นบ่าแต๘+บ, ปื๋นลูกก๋ำผาย, ปื๋นเบอ, ปื๋นแก๊ป, ปุง, ปุงเยี่ยว, ปุ่ม, ปุ้ง, ปุ้งส้าว, ปุ้งหลาว, ปุ้งเปื้อก, ปุ้น, ปุ้ม, ปุ้มปุ๋กหลุ๋ก, ปุ๊, ปุ๊ก, ปุ๊กซุก, ปุ๊กบ่าม่วง, ปุ๊กหอมเตียม, ปุ๊ด, ปุ๊ดทะ, ปุ๊ดทะปิมปา, ปุ๊น, ปุ๊นน่อยเพ้น่อย, ปุ๊นหน้อยเพ้หน้อย, ปุ๊นๆเพ้ๆ, ปุ๊สุ่นบุ่น, ปุ๋ก, ปุ๋กก๊ะละ(บาลี), ปุ๋กหลุ๋ก, ปุ๋ด, ปุ๋ดตี๋นปุ๋ดมือ, ปุ๋ดตี๋นปู๋, ปุ๋ดตืน, ปุ๋ดตืนปุ๋ดฮอน, ปุ๋ดหล้อนต้อย, ปุ๋ดเกิ่ง, ปุ๋ดเกิ่งปุ๋ดก๋าง, ปุ๋น, ปุ๋นงืด, ปุ๋นดั่ง, ปุ๋นดี, ปุ๋นดีกั๋ว, ปุ๋นดีกิ๋น, ปุ๋นดีงืด, ปุ๋นดีจม, ปุ๋นดีผ่อ, ปุ๋นดีฟัง, ปุ๋นดีเอา, ปุ๋นดีแยง, ปุ๋นดีไค่หัว, ปุ๋นดีไค่ได้, ปุ๋นป๋อง, ปุ๋นผ่อ, ปุ๋นอี้, ปุ๋ม, ปุ๋มหลวง, ปุ๋มหลาม, ปุ๋มเป้ง, ปุ๋มไก้, ปู, ปู, ปูก, ปูกต้นไม้, ปูกนา, ปูกผั๋ก, ปูกเข้า, ปูลิง, ปูเลย, ปูแหล้ม, ปู่, ปู่จา, ปู่จ๋ารย์, ปู่ติ๊ด, ปู่ย่า, ปู่หม่อน, ปู่อาจ๋ารย์, ปู่เจ่, ปู้, ปู้, ปู้ด, ปู้ดผู้หลู้, ปู้ดโธะ, ปู๊, ปู๊เมีย, ปู๋, ปู๋จา, ปู๋จี่, ปู๋จ่า, ปู๋น, ปู๋นกั๋ว, ปู๋นกั๋วล้ำ, ปู๋นขาว, ปู๋นงืด, ปู๋นดีกั๋ว, ปู๋นดีจ๊ะ, ปู๋นดีผ่อ, ปู๋นดีม่วน, ปู๋นนั้น, ปู๋นละเมาเอาใจ๋, ปู๋นอั้น, ปู๋นอี้, ปู๋นแป๊, ปู๋น้ำนม, ปู๋ผ้าหล๋บ, ปู๋มต๊าง, ปู๋มโหน, ปู๋สะลี, ปู๋สาด, ปู๋อั๋ด, ปู๋เจ่, ปู๋โข้, ป่ง, ป่งดอก, ป่อง, ป่อง, ป่องเป๋ว, ป่องเป๋วแย้, ป่อย, ป่อยต๋ามหน้าบุญ, ป่อยผีป่อยสาง, ป่า, ป่าขี้, ป่าง, ป่างกะด่าง, ป่าจ๊า, ป่าดง, ป่าดงดิ๋บ, ป่าต้นน้ำ, ป่าน, ป่านอี้, ป่านเถื่อน, ป่าม, ป่ามตอง, ป่ามต๋า, ป่ามไข่, ป่าย, ป่ายปี๋น, ป่าหิมหมะปาน, ป่าเลอะ, ป่าเลอะป่าเต๋อ, ป่าเฮ่ว,ป่าเฮี่ยว, ป่าเฮ่วคิด, ป่าเฮ่วเจ๊ก, ป่าเฮ่วเจ๋ดแสน, ป่าเฮ่วแขก, ป่าแพะ, ป่าไม้, ป่่าว, ป้ง, ป้งหมา, ป้งแค่ง, ป้น, ป้วง, ป้วงแป, ป้วด, ป้อ, ป้อ, ป้อก, ป้อกคืนเมือ, ป้อกปิ๊ก, ป้อกหัว, ป้อกั๋นลูกกั๋น, ป้อก๊า, ป้อก๊าตี๋เมีย, ป้อก๊าถ่านก๋ำไฮหมิ่น, ป้อง, ป้อง, ป้องข้าง, ป้องหง้อง, ป้อจั้ง, ป้อจั๊ก, ป้อจาย, ป้อด, ป้อน้า, ป้อม, ป้อม, ป้อมป๋อกหล๋อก, ป้อย, ป้อย, ป้อหม่อน, ป้อหม่อนแม่หม่อน, ป้อหม้าย, ป้อหลวง, ป้อหละแหม้, ป้อออก, ป้อฮ้าง, ป้อเกิดแม่เกิด, ป้อเก๋บ, ป้อเคาะเลาะ, ป้อเจ้า, ป้อเถ้า, ป้อเมีย, ป้อเลี้ยง, ป้อเวียก, ป้อเสี่ยว, ป้อเฮย, ป้อเฮือน, ป้อแคว่น, ป้า, ป้าก, ป้าง, ป้าง, ป้างซ่าง, ป้างตาง, ป้าด, ป้าดก๊อง, ป้าดควาย, ป้าดบ่า, ป้าดผะเลิด, ป้าดเอก, ป้าทย์, ป้าน, ป้านคันนา, ป้านลม, ป้าย, ป้าย, ป้ายก๋ำป้ายเวร, ป้ายวัด, ป้ายแป๊, ป้ายแป๊ข้าเสิ๋ก, ป้ายโฮงเฮียน, ป้าว, ป้าวบิน, ป้ำ, ป้ำต้นลำไย, ป้ำเปง, ป้ำเริน, ป๊ก, ป๊กคก, ป๊กจู้, ป๊กซก, ป๊น, ป๊นเจ้น, ป๊นเวรป๊นกั๋มม์, ป๊นเวลา, ป๊บ, ป๊บป๋ะ, ป๊วก, ป๊อก, ป๊อกซ็อก, ป๊อง, ป๊องเวียกป๊องก๋าน, ป๊องเอา, ป๊อม, ป๊อย, ป๊ะ, ป๊ะซะป้างซ่าง, ป๊ะบ่า, ป๊ะฝา, ป๊ะเปิ้ง, ป๊าน, ป๊าว, ป๋ก, ป๋กกะด๋ก, ป๋กกะโดง, ป๋กกะโดงก๊างตุง, ป๋กกะโหล้ง, ป๋กขาก่ายง้อน, ป๋กขาล่องซ่อง, ป๋กปั๋กฮักสา, ป๋กป่าว, ป๋กลุกป๋กนั่ง, ป๋กหง๋ก, ป๋กหง๋กหัว, ป๋กหล๋ก, ป๋กหล๋กปั๋กหลั๋ก, ป๋กหอยอเฮือน, ป๋กหัว, ป๋กหัวเข่า, ป๋กห่ม, ป๋กเกิ้ง, ป๋กเสาบ้าน, ป๋กเหมียด, ป๋กแข้งป๋กขา, ป๋ง, ป๋งวาง, ป๋งหนั๋ก, ป๋งหม้อหนึ้ง, ป๋งหาบ, ป๋งเข้า, ป๋งใจ๋, ป๋งไหเข้า, ป๋ด, ป๋ดหม้อแก๋ง, ป๋ดแอกควาย, ป๋ดไป่, ป๋ม, ป๋มป๋กหล๋ก, ป๋วย, ป๋อ, ป๋อก, ป๋อกกะด๋อก, ป๋อกกะแด๋ก, ป๋อกหง๋อก, ป๋อกหล๋อก, ป๋อง, ป๋องว่า, ป๋องเหลือ, ป๋องแป้, ป๋อด, ป๋อดแป๋ด, ป๋อม, ป๋ะ, ป๋ะกั๋น, ป๋ะกั๋นแหม(ม สะกด), ป๋ะก๋ะติ๋มาส(บาลี), ป๋ะก๋ะติ๋วาร(บาลี), ป๋ะก๋ะติ๋สุระทิน(บาลี), ป๋ะต๋กป๋ะเสี้ยง, ป๋ะป๊บ, ป๋ะผ้า, ป๋ะใส่, ป๋า, ป๋ากั้ง, ป๋ากั๋ด, ป๋ากั๋บ, ป๋าก่อ, ป๋าก๋ด, ป๋าขาว, ป๋าง, ป๋างจ๊าง, ป๋างสั๋ก, ป๋างเมื่อ, ป๋าจาก, ป๋าจี่, ป๋าจ่อม, ป๋าดุ๋ก, ป๋าดุ๋กกิโล, ป๋าดุ๋กด้อง, ป๋าดุ๋กอุย, ป๋าต๊กโต, ป๋าต๋อง, ป๋าต๋าเดียว, ป๋าน, ป๋านวอก, ป๋านอี้, ป๋าบอก, ป๋าบึ๋ก, ป๋าบ้วง, ป๋าปวน, ป๋าปาน, ป๋าผาก, ป๋าฝา, ป๋าฟัก, ป๋ามูด, ป๋าย, ป๋ายดอย, ป๋ายต๋าน, ป๋ายบ่าปอ, ป๋ายฟ้า, ป๋าลาชิก, ป๋าว, ป๋าวกิ่งไม้, ป๋าวซาน, ป๋าวต๋า, ป๋าวหูป๋าวต๋า, ป๋าวเปิบ, ป๋าวเฟย, ป๋าวใจ๋, ป๋าสะลาก, ป๋าสะวาด, ป๋าสะหลิ๋ด, ป๋าสะเด๋ด, ป๋าสะแหล๋ด, ป๋าสิ๋ก, ป๋าส้ม, ป๋าหมึ๋ก, ป๋าหมึ๋กยักษ์, ป๋าหลาด, ป๋าหลิม, ป๋าอ๋อก, ป๋าฮ้า, ป๋าเกื๋อ, ป๋าเต๊าะ, ป๋าเป้า, ป๋าเลิม, ป๋าเวณี, ป๋าเวณีกิ๋นก๋วยสลาก, ป๋าเวณีตั้งทำหลวง, ป๋าเวณีปี๋ใหม่, ป๋าเหยี่ยน, ป๋าเหยี่ยนปอน, ป๋าเอี่ยน, ป๋าแกด, ป๋าแบ, ป๋าแหล๋ด, ป๋าแอ๋บ, ป๋าแฮด, ป๋าโมงก้า, ป๋าโมงก้าแดง, ป๋าไม, ปํ้า, ปํ้าสาว, ปํ้าเก๊า, ปํ้าเก๊าเอาหน่วย, ปํ้าแม่ยิง, ปํ้าไม้, ปํ๋าหวำ, ผ - ผ๋ะ, ผง, ผม, ผมจ๋อก, ผมป้าย, ผมยี, ผมหยุ้ง, ผมหัวปุ๊, ผมหึ๋ก, ผมอ๋อย, ผมแบ๋ะ, ผวน, ผวนแผ, ผอง, ผองม้าบี้, ผองเฝ่า, ผอน, ผอม, ผอมข้องหย้อง, ผอมหย้อง, ผอมแก้งแด้ง, ผอมแข้งแหย้ง, ผะกู๋ล, ผะจ๋าน, ผะตั๊ด, ผะตา, ผะตี้บ, ผะตี้ส, ผะนัง, ผะลาด, ผะสุมจุ้มนุม, ผะหยา, ผะหยาปึ๋ก, ผะหยาม่อ, ผะหยาหลึ๋ก, ผะหลาดผะเหลด, ผะหลาดผะเหลดลุกขึ้นยืน, ผะหลาดผะเหลดไป, ผะหล๋ะ(บาลี), ผะเจ้า, ผะเจ้าต๋นหลวง, ผะเลิด, ผะเลิดผะลาด, ผะเหล๋อะผะเจ๋อะ, ผะแล็ด, ผะโหยด, ผัง, ผังผะตี้บ, ผังลาง, ผัน, ผัว, ผัวตองเมียตอง, ผัวหาบเมียกอน, ผัวเผตเมียผี, ผัวเผตเมียยักษ์, ผัวแก้วเมียแสง, ผัวแปงเมียฮัก, ผั่น, ผั่นกว่าง, ผั่นจี้กุ่ง, ผั่นหู, ผั๋ก, ผั๋กกะถิน, ผั๋กกะปืน, ผั๋กกั๋นถิน, ผั๋กกั๋บน้ำพิก, ผั๋กกั๋บลาบ, ผั๋กกาด, ผั๋กกาดขาว, ผั๋กกาดขาวปี๋, ผั๋กกาดจอ, ผั๋กกาดจ้อน, ผั๋กกาดนา, ผั๋กกาดปั่น, ผั๋กกาดยี, ผั๋กกาดโป้ง, ผั๋กกาน้า, ผั๋กกูด, ผั๋กก๋ำปืน, ผั๋กขวง, ผั๋กขี้ขวง, ผั๋กขี้ควาย, ผั๋กขี้ติ้ว, ผั๋กขี้หูด, ผั๋กคาวตอง, ผั๋กง้วนหมู, ผั๋กจี, ผั๋กจีฝะหลั่ง, ผั๋กจีลาว, ผั๋กจ๊อยนาง, ผั๋กด่วน, ผั๋กบัวลอย, ผั๋กบั้ง, ผั๋กบุ้ง, ผั๋กบุ้งจีน, ผั๋กบุ้งนา, ผั๋กปอด, ผั๋กปอดดิน, ผั๋กปอดน้ำ, ผั๋กปั๋ง, ผั๋กปั๋งขาว, ผั๋กปั๋งจอ, ผั๋กปั๋งปุ๊ก, ผั๋กปั๋งพุ่ย, ผั๋กปั๋งพ่าย, ผั๋กปั๋งแดง, ผั๋กปาบดอย, ผั๋กปูลิง, ผั๋กปู่ย่า, ผั๋กป้อก๊าตี๋เมีย, ผั๋กป้อม, ผั๋กม้วนไก่, ผั๋กยำ, ผั๋กวัน, ผั๋กสะเลียม, ผั๋กสะเลียมหวาน, ผั๋กส้า, ผั๋กหนอก, ผั๋กหนอง, ผั๋กหนาม, ผั๋กหม, ผั๋กหล๋ะ, ผั๋กหล๋ะหนอง, ผั๋กหวาน, ผั๋กหวานบ้าน, ผั๋กอี่ฮึม, ผั๋กอี่ฮุม, ผั๋กฮากก้วย, ผั๋กฮี้, ผั๋กฮ้วน, ผั๋กฮ้วนหมู, ผั๋กเข้า, ผั๋กเข้าตอง, ผั๋กเข้าปืน, ผั๋กเซง, ผั๋กเซียงดา, ผั๋กเบี้ย, ผั๋กเปิ๊ก, ผั๋กเผ๋ด, ผั๋กเสี้ยว, ผั๋กเฮือด, ผั๋กแก๋งแค, ผั๋กแค, ผั๋กแคบ, ผั๋กแปม, ผั๋กแม้มหมา, ผั๋กแว่น, ผั๋กโหม, ผั๋กโหมขาว, ผั๋กโหมหนาม, ผั๋กโหมแดง, ผั๋กไผ่, ผั๋กไม้ไซ้เคือ, ผั๋ด, ผั๋ดกว่าง, ผั๋ดตะเหวิ้น, ผั๋ดต๋าสิน, ผั๋ดต๋าสินแวดข่วงแก้ว, ผั๋ดต๋าสินแวดธาตุ, ผั๋ดต๋าเหวิ้น, ผั๋ดต๋าไก่, ผั๋ดมน, ผั๋ดมนจ้นๆ, ผั๋ดมนหนขวาง, ผั๋ดมนแกว๊ด, ผั๋ดหวิ้นๆ, ผั๋ดเว้อผั๋ดว้า, ผั๋ดเหวิ้นๆ, ผั๋ดแวด, ผั๋ดๆ เลียบๆ, ผั๋บ, ผั๋บจอด, ผั๋บบ้านผับเมือง, ผั๋บผาย, ผั๋บผืนแผ่นหล้า , ผั๋บเสี้ยง, ผั๋บไฅว่, ผา, ผา, ผาก, ผากบน, ผากลุ่ม, ผากห๋ะเข้า, ผากเข้างาย, ผากเข้าตอน, ผาก๋ฏ, ผาง, ผางจี, ผางตี๋น, ผางตี๋นรถถีบ, ผางน้ำมัน, ผางผะตี้บ, ผางมัน, ผางยอย, ผางลาง, ผางฮ้าย, ผางฮ้ายผางเบื่อ, ผางเจา, ผางโกม, ผางไถ, ผาชญ์, ผาดั๋บ, ผาตี้ด, ผาตี้บ, ผาถะนา, ผาน, ผานี, ผานใจ๋, ผาบ, ผาม, ผามยอ, ผามเปียง, ผาย, ผายต๋า, ผายผ่อ, ผายวาง, ผายเข้าตอก, ผายเสียง, ผายแก่ง, ผายโผด, ผาลา, ผาลามน, ผาสะไหล, ผาสาท, ผาสาทนกหั๋สดีลิงค์, ผาสาทผีต๋าย, ผาสาทศ๋พ, ผาสาทแก้ววิมานคำ, ผาหมาท, ผาหมาน, ผาเสิฏ, ผำ, ผิว, ผิวบ่าตันดิ๋บ, ผิ่ว, ผิ๋, ผิ๋ด, ผิ๋ดกั๋น, ผิ๋ดกั๋นเถียงกั๋น, ผิ๋ดข้อง, ผิ๋ดข้องหมองใจ๋กั๋น, ผิ๋ดคู, ผิ๋ดต้าน, ผิ๋ดบ้าน, ผิ๋ดปาก, ผิ๋ดป่า, ผิ๋ดผัว, ผิ๋ดผี, ผิ๋ดหูผิ๋ดต๋า, ผิ๋ดฮีต, ผิ๋ดเดือน, ผิ๋ดเถียง, ผิ๋ดเปิ้น, ผิ๋ดเมีย, ผิ๋ดเมือง, ผิ๋ดแผก, ผิ๋ดใจ๋, ผิ๋ว่า, ผี, ผีก, ผีกั่น, ผีกุ๋ม, ผีก๋วม, ผีก๋ะ, ผีก๋ะยักข์, ผีขุนน้ำ, ผีคู, ผีจั๊กแค่, ผีด, ผีตือ, ผีต๋องเหลือง, ผีต๋ามอย, ผีต๋าย, ผีต๋ายก๋ม, ผีต๋ายพาย, ผีต๋ายฮ่า, ผีต๋ายโหง, ผีบ้า, ผีบ้าต๋าวอด, ผีบ้านผีเฮือน, ผีบ้าผีบิ๋ด, ผีบ้าผีบุญ, ผีปั๋นกิ๋น, ผีปุ้งส้าว, ผีปู่ดำย่าดำ, ผีปู่ย่า, ผีปู่แส๋ะย่าแส๋ะ, ผีป๋กกะโหล้ง, ผีป๋วย, ผีฝาย, ผีมด, ผีม้าบ้อง, ผีย่าหม้อหนึ้ง, ผีลง, ผีสองนาง, ผีสิง, ผีสึ่ง, ผีสือ, ผีหมู่บ้าน, ผีหม้อหนึ้ง, ผีหัวหลวง, ผีอี่ฮุง, ผีฮุง, ผีฮ่า, ผีเก๊า, ผีเข้า, ผีเงือกฮุง, ผีเจี้ยงเหมี้ยง, ผีเจ้าตี้, ผีเจ้านาย, ผีเผต, ผีเมง, ผีเมือง, ผีเยน, ผีเสื้อ, ผีเสื้อบ้าน, ผีเสื้อยักข์, ผีเสื้อวัด, ผีเสื้อห้วย, ผีเฮือน, ผีโผด, ผีโพง, ผี้หลี้, ผึ่ง, ผึ่งผ้า, ผึ่งลม, ผึ่งแดด, ผึ่งแดดผึ่งลม, ผึ๋, ผืด, ผืน, ผืนแผ่นดิน, ผืนแผ่นผ้า, ผืนแผ่นหล้า, ผื้อหลื้อ, ผุย, ผุยน้ำหมาก, ผุยบ่านาว, ผุยผาย, ผุ่ย, ผุ๋, ผุ๋ก, ผุ๋ด, ผุ๋ดจุ๋ด, ผุ๋ดผาด, ผูก, ผู่, ผู่ลม, ผู้, ผู้ข้า, ผู้ข้าตังหลาย, ผู้หลู้, ผ่ง, ผ่อ, ผ่อกอย, ผ่อกำลอ, ผ่อง, ผ่องแก่ใจ๋, ผ่องแผ้ว, ผ่อจ๋นต๋าปู้ดต๋าแมน, ผ่อดอมดาย, ผ่อตางยาว, ผ่อน, ผ่อนส่ง, ผ่อบ่ถูกต๋า, ผ่อบ่หัน, ผ่อบ่ไคว่, ผ่อผั๋บไคว่, ผ่อมาบๆ, ผ่อม็อกๆ, ผ่อย, ผ่อลอ, ผ่อสีหนุ่ม, ผ่อสุ๋ดเจ้นต๋า, ผ่อหน้าผ่อต๋า, ผ่อหื้อไคว่, ผ่อเหง้อ, ผ่อแวดง่อน, ผ่า, ผ่าขวัน, ผ่าง, ผ่าจิ๋กผ่าจ๋อก, ผ่าจ้าน, ผ่าน, ผ่านเผ้า, ผ่านแผ้ว, ผ่าม้าง, ผ่าย, ผ่าย่อยผ่ายำ, ผ่าว, ผ่าหลัว, ผ่าเกิ่ง, ผ่าโขบ, ผ้ง, ผ้งเผ๋าะ, ผ้อย, ผ้อหล้อ, ผ้า, ผ้ากฐิน, ผ้ากะลอม, ผ้ากะลอมว๊อก, ผ้ากั้ง, ผ้ากั๋นฐิน, ผ้าก๊อบ, ผ้าขะม้า, ผ้าขั๋ก, ผ้าขาว, ผ้าจีวอน, ผ้าจฺว้ายบ่า, ผ้าตุ๊ม, ผ้าตุ๊มผะเจ้า, ผ้าต่อง, ผ้าต้วบ, ผ้าต้อย, ผ้าต๋าโก้ง, ผ้าปันหัว, ผ้าป้าด, ผ้าป้าดบ่า, ผ้าป๊ก, ผ้าพิดาน, ผ้าย, ผ้ายสู่, ผ้ายันต์, ผ้ายาง, ผ้ายเต๊า, ผ้าย่อย, ผ้าลวม, ผ้าลังก๋า, ผ้าสะบง, ผ้าสะลี, ผ้าสะหว้ายแหล้ง, ผ้าสะโหล่ง, ผ้าสั๋กก๋ะโต๋, ผ้าสิ้น, ผ้าสี่แจ่ง, ผ้าหม้อห้อม, ผ้าหม้าน, ผ้าหยั๋ดน้ำ, ผ้าหย๋อก, ผ้าหลองเหื่อ, ผ้าหล๋บ, ผ้าอังส๋ะ, ผ้าอาบ, ผ้าอ้อม, ผ้าฮำ, ผ้าเคียนหัว, ผ้าเหลือง, ผ้าแหล๋บ, ผ้าแฮ, ผ้าไก, ผ้ำ, ผ้ำ, ผ๋ก, ผ๋กกอย, ผ๋กผ่อ, ผ๋กยับ, ผ๋กเยียะ, ผ๋กเยียะฮ้าย, ผ๋ด, ผ๋ดจ๋ด, ผ๋ดหล่าย, ผ๋ดออกมา, ผ๋อก, ผ๋อกกำอู้, ผ๋อกเก่ง, ผ๋ะ, ฝ - ฝ๋ะ, ฝง, ฝงจ๋ำ, ฝงฮูบ่าต่อม, ฝน, ฝนต๋กซิๆ, ฝนต๋กซึง, ฝนต๋กบ๊ะๆ, ฝนต๋กสุยๆ, ฝนหยั๋ด, ฝนห่าแก้ว, ฝนอ่อย, ฝนเอื้อน, ฝนโบกขะระปั๊ส, ฝอก, ฝอย, ฝะหลั่ง, ฝัง, ฝัน, ฝันหัน, ฝันเข้า, ฝั่ง, ฝั่งอายุ, ฝั้น, ฝั้นเจื้อก, ฝั้นเตียน, ฝั๋ก, ฝั๋กขาม, ฝั๋กดาบ, ฝั๋กบัว, ฝั๋กบ่าถั่วน้อย, ฝั๋กมีด, ฝั๋กเขี้ยว, ฝั๋ด, ฝั๋ดเข้า, ฝา, ฝาก้นตู, ฝาขั๋ดสาน, ฝาขั๋ดแต๋ะ, ฝาควบ, ฝาง, ฝาจี, ฝาด, ฝาตึ๋ด, ฝาถึม, ฝาน, ฝาย, ฝายมอง, ฝายหินขว้าง, ฝายแม้ว, ฝาลับนาง, ฝาลายอำ, ฝาสาน, ฝาหอย, ฝาหั๋บ, ฝาเจิบ, ฝาเหลา, ฝาเอิ๋บ, ฝาแป้น, ฝาแป้นหลั่ง, ฝาไม้บั่ว, ฝาไหล, ฝิ่น, ฝี, ฝีก, ฝีดอกบุ๋ก, ฝีบ่าม่วง, ฝีละอาก, ฝีหึมไห, ฝีในต๊อง, ฝืด, ฝุ่น, ฝุ่นเมือง, ฝู, ฝูง, ฝ่า, ฝ่าย, ฝ้า, ฝ้าย, ฝ้ายกอก, ฝ้ายข่อน, ฝ้ายคำ, ฝ้ายจู๋ง, ฝ้ายจู๋งหัว, ฝ้ายตุ่น, ฝ้ายต่อง, ฝ้ายมงคล, ฝ้ายยวง, ฝ้ายล้วง, ฝ้ายไหมมือ, ฝ้ายไหมหยิ๋บ, พอง, พองหา, พองเอา, พอนแพน, พะ, พะ - พะ, พะ - พะ , พะคู, พะคูบา, พะคูบาอุ๊กแก๊ส, พะญา, พะญาลืมงาย, พะญาวัน, พะบ๋ฏ, พะปุ๊ทถะเจ้า, พะปู่, พะม่า, พะยา, พะวันเกิด, พะสิงห์, พะหน้อย, พะหยืด, พะหละสี, พะอิสี, พะอุ๋ปป๋ะคุต, พะเจ้า, พะเจ้าตองติ๊บ, พะเจ้าตันใจ๋, พะเจ้าต๋นหลวง, พะเจ้าฝนแสนห่า, พะเจ้าล้านตอง, พะเจ้าห้าต๋น, พะเจ้าเก้าตื้อ, พะเจ้าเจ๋ดร้อยปี๋สะหลีเมืองเจียงให, พะเจ้าแข้งคม, พะเจ้าแสนแซว่, พะเจ้าแสนแซ่, พะแก้ว, พะโค่ง, พับ, พับต๋าหยิ๋บๆ, พัวะ, พัวะโพก, พาก, พากจาก, พากปั๊ด, พาง, พาด, พาน, พาน, พานแว่นฟ้า, พิก, พิกก้นจี๊, พิกจี่, พิกดำ, พิกน้อย, พิกหนุ่ม, พิกอยวก, พิกแดง, พิกแด้, พิกแต้, พิกแมงดา, พิง, พิยาน, พิ่ว, พิ้ง, พี้, พึ่นๆ, พุมพู้, พุ่ม, พุ่ม, พุ่มดอกไม้, พุ่มเตียน, พุ่มไม้, พุ่ย, พุ่ยลั้งๆ, พุ้ย, พูก, พูกนี้, พ่วม, พ่วมกั๋น, พ่วมกิ๋นพ่วมตาน, พ่อง, พ่อย, พ่าน, พ่านหย้าน, พ่าย, พ่ายตี๋นพ่ายมือ, พ่ายเขี้ยว, พ่ำ, พ่ำว่า, พ้อย, พ้า, พ้าง๊อก, พ้าย, พ้ายป๊อก, พ้ายเก๊า, พ้าโต้, ฟก, ฟกจ๊ำดำเขียว, ฟอก, ฟอกจิ๋ตฟอกใจ๋, ฟอกพะยาน, ฟอกเงิน, ฟอง, ฟองน้ำ, ฟองลม, ฟองสะหมุ๋ทท์, ฟองไฟ, ฟอน, ฟอนหากำเก่า, ฟอนหาจิ๊น, ฟะ, ฟะ - ฟะ , ฟัก, ฟักกิ้ง, ฟักย่อยฟักยำ, ฟักหน่อม, ฟักหม่น, ฟักเข้า, ฟักแก้ว, ฟักแฟง, ฟักไข่, ฟัง, ฟังกำ, ฟังกำหัวบ้านหางบ้าน, ฟังกำเบาเอากำง่าย, ฟังกำเหนือกำใต้, ฟังหั้นฟังหนี้, ฟัด, ฟัน, ฟันป๋า, ฟันหย้า, ฟั่ง, ฟั่งฟ้าว, ฟั่งล้ำบ่ดีเอา, ฟั่งวิดฟั่งก๋ำ, ฟั่งว่า, ฟั่งเตื้อ, ฟั่งได้บ่ดีเอา, ฟั้น, ฟั้นขี้เก่าเปิ้น, ฟั้นมะๆ, ฟั้นแฝง, ฟา, ฟาก, ฟากหน้า, ฟาง, ฟาด, ฟาดบ้านตี๋เมือง, ฟาดฟื้น, ฟาดเข้า, ฟาน, ฟานโขก, ฟาย, ฟายน้ำหน้า, ฟายเหล้า, ฟีก, ฟีกหนีไก๋, ฟืม, ฟื้น, ฟื้นกำเก่า, ฟื้นคิง, ฟื้นตั๋ว, ฟื้นม่าน, ฟุง, ฟุย, ฟุ่น, ฟุ่ย, ฟุ้ง, ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย, ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟาย, ฟุ้งเบ๊อ, ฟู, ฟูฟุ่น, ฟูมเฟือก, ฟู่, ฟู่ก้อย, ฟู่ก้อยๆ, ฟู่จ๋า, ฟู่ตั๊ดกั๋น, ฟู่หย้อ, ฟู่อู้, ฟู่เหล้นบ่ดาย, ฟู่แต๊, ฟู่แต๊เอาแต๊, ฟ่อง, ฟ่อน, ฟ่อม, ฟ่อมเบ๋ด, ฟ้อง, ฟ้อน, ฟ้อนกิ๋งก๋ะหล่า, ฟ้อนดาบ, ฟ้อนนำ, ฟ้อนนำกิ๋นนำตาน, ฟ้อนบ่าผาบ, ฟ้อนผีมด, ฟ้อนผีเมง, ฟ้อนฮับ, ฟ้อนเงี้ยว, ฟ้อนเจิง, ฟ้อนเจิงสาวไหม, ฟ้อนเตียน, ฟ้อนเล็บ, ฟ้อนแง้น, ฟ้อนแวด, ฟ้อนแอ๋ะฟ้อนแอ่น, ฟ้า, ฟ้าตี่แสง, ฟ้าตี๋แฉ่ง, ฟ้าตี๋แสง, ฟ้าบ๋ด, ฟ้าผ่า, ฟ้ามุ่ย, ฟ้าม้าน, ฟ้ายก, ฟ้าฮ่าม, ฟ้าฮ้อง, ฟ้าแมบ, ภะ - ภะ , ภะก๊ะวา, ภะลิยา, ภาวะนา, ภาษา, ภาษาถิ่น, ภาษาปาก, ภาษามคธ (มะคด), ภิกขุ๋/ภิกษุ๋, ภิกขุ๋ณี/ภิกษุ๋ณี, ภู่, มกก๊ก, มณฑ๋ก, มด, มดก้นแง่ม, มดควยงัว, มดง่าม, มดง่ามโข้, มดตะขึ๋ด, มดน้ำอ้อย, มดลิ้น, มดลิ้นหน้าม่อย, มดส้ม, มดหน้าม่อย, มดหน้าหมอง, มดหมอ, มดแดงหน้อย, มดแม่หมัน, มดแม่ฮัง, มน, มนต์, มนถี, มนอุ้มลุ้ม, มนแกว้ด, มบ, มวก, มวย, มวล, มวลหมู่, มอก, มอกก่ำปอ, มอกจั๋บ, มอกปอดี, มอกปอฮ้ายปอดี, มอกปู๋, มอกม่วน, มอกหมัง, มอกอั้น, มอกอั้นบ่ดาย, มอกอี้, มอกฮาม, มอกฮือ, มอกเป๋น, มอกเหม๋าะ, มอกใด, มอง, มองค่อ, มองตํ๋าเข้า, มองนํ้า, มองฝาย, มองเซิง, มองๆ, มอด, มอดลถเคื่อง, มอดเมือง, มอน, มอนดอก, มอนไข่, มอนไข่แดง, มอบ, มอบจ๊อก, มอบซ็อก, มอบปู๋, มอบส่อง, มอบอั๊บ, มอบอั๊บป๋งปั๋น, มอบเวน, มอบเวนเกน, มอบๆกานๆ, มอม, มอมหมิ่น, มอมหมิ่นจนกั๋น, มอมเหล้า, มอย, มอยอ๊อดฮ้อด, มะ, มะ - มะ , มะที, มะม้อย, มะหา, มะหาหิง, มะโหก, มะโหกก้นปู้ด, มะๆ, มัก, มักกั๊ก, มักกั๋น, มักกิ๋น, มักกิ๋นมักตาน, มักขาม, มักขี้ด้อย, มักง่าย, มักจ๋าง, มักลาบดิ๋บ, มักหย้อง, มักหลุ๋มักเสีย, มักแสว ("ว" สะกด), มักได้, มักไม, มังก๊ะละ, มังก๊ะละ ๓๘, มังลาย, มัด, มัดจ๋อก, มัดจ๋ำ, มัดต๋าย, มัดมือ, มัดมือตือขวัน, มัดสอกแป้, มัดสะต๊ก, มัดหน่องแนง, มัดใจ๋, มัน, มันต้าง, มันปู๋, มันป๋า, มันมู้, มันยึ, มันละแวก, มันอะลู, มันแก๋ว, มันแก๋วหละแวก, มัว, มั่ง, มั่งตางเก๊า, มั่งมูน, มั่งเต๊า, มั่นปูกหมั่นฝัง, มั่นผ่อหมั่นกอย, มา, มากอย, มาฆะปู๋จา, มาง, มาจู, มาจูตี้, มาจูตี้ต๋าย, มาด, มาต, มาน, มานตาง, มานน้ำ, มานอ่อน, มานฮุง, มาบ, มาบต๋า, มาบลืน, มาบโมง, มาบๆ, มาย, มาลุมกั๋นตุ้ม, มาลูน, มาหล้า, มาหล้ามาลูน, มาเจื่อ, มาเถิง, มาไจ, มิกกิ๊ก, มิกิ๊, มิตต์แก้วสะหายคำ, มิบๆ ม็อบๆ, มิ่ง, มิ่งมังก๊ะละ, มิ่งเมือง, มิ้น, มี, มีกำกึ๊ด, มีด, มีดขี้หลื้ม, มีดขูด, มีดคมบาง, มีดงก, มีดจั๋กตอก, มีดซอยยา, มีดซอยหยวก, มีดซุย, มีดดาบ, มีดดาบลา, มีดถ๋ะ, มีดป๋ายว้าย, มีดยับ, มีดหมอ, มีดเต๊าะ, มีดเหลา, มีดแหก, มีดโงง, มีต้นว่า, มีนัก, มีป่าเลอะ, มีมือมีตี๋น, มีหน้ามีต๋า, มีหว่าง, มีหั้น, มีหั้นจ๊ะแล, มีฮ่อม, มีฮ่อมมีฮู, มีใจ๋, มีใจ๋หิ๋ดๆ, มีใจ๋ฮอด, มีใจ๋ฮ่อ, มีไหนป้อหั้น, มี่,มี่นัน, มี้, มึ, มึกกึ๊ก, มึง, มึ่งมั่งมึงมัง, มึ้ง, มึ้งฮู้มึ้งตื่น, มืด, มืดซุ้มซิ้ม, มืดดำก่ำเส้า, มืดตึ๋ก, มืดตึ๋กมือตื๋อ, มืดฟ้ามัวดิน, มืดวอนแวน, มืดสะลุ้ม, มืดสะลุ้มซุ้มซิ้ม, มืดหน้า, มืดหน้ามืดต๋า, มืดอื้อตื้อ, มืน, มืนต๋า, มืนต๋าผ่อ, มืนต๋าหื้อกว้าง, มืนๆหลั๋บๆ, มือ, มือกุ๋ด, มือก๘+อด, มือดี, มือต๊กโต, มือบอน, มือปุ๋ด, มือปุ๋ดตี๋นปุ๋ด, มือพ่ายตี๋นพ่าย, มือมืด, มือม่อ, มือยาว, มือหน่อ, มือห่างตี๋นห่าง, มือฮ้อน, มือเยน, มือเหมือนงวงจ๊างหน้อย, มือแน่, มือแป้หลัง, มือโวย, มื่น, มื่นเหลิ๋ดๆ, มื้อ, มื้อจั๋นวันดี, มุ, มุก, มุกกุ๊ก, มุข, มุง, มุงคา, มุงดินขอ, มุงต๋อง, มุงแป้นเก๋ด, มุด, มุดกุ๊ด, มุดน้ำ, มุดผ้าต้วบ, มุดมุ้ง, มุบ, มุม, มุย, มุยขี้หลื้ม, มุยป๋าสะเด๋ด, มุยหงอน, มุยแง่ม, มุยแม่, มุยโบ๋ะหลัว, มุยโบ๋ะหล้อง, มุ่ง, มุ่น, มุ่ม, มุ่ย, มุ่ยๆ, มุ้ง, มุ้งต๋าหิง, มุ้งๆ, มุ้ยๆ, มูก, มูกมัน, มูกเลือด, มูด, มูน, มูบ, มูบกิ๋น, มูบขุ๋บหยุ๋บ, มูบขุ๋หยุ๋, มูบมุมูบมู้, มูบมู้, มูบๆ สาๆ, มูยา, มูยาดิน, มูลี, มูลีก๋าแล็ด, มูลีขี้โย, มูลีต๋องก้วยแห้ง, มูลีต๋องขาว, มูลีต๋องจ่อ, มูลียาขื่น, มูลียาจ๋าง, มูเซอ, มู้, ม็อกก๊อก, ม็อกๆ, ม็อดแม็ด, ม็อบแม็บ, ม่วง, ม่วน, ม่วนขะหนาด, ม่วนงัน, ม่วนบั๋กหนั๋กบ่า, ม่วนหูม่วนต๋า, ม่วนอ๋กม่วนใจ๋, ม่วนเหล้น, ม่วนแต๊ม่วนว่า, ม่อ, ม่องก้อง, ม่องล่อง, ม่อน, ม่อนดอย, ม่อนน้อย, ม่อย, ม่อล้ำไป, ม่างก้าง, ม่าน, ม่าม, ม่ามเข้า, ม่าย, ม่ายต๋า, ม่ายฟ้อน, ม่ำ, ม่ำ, ม้ม, ม้วน, ม้วย, ม้อง, ม้องๆ, ม้อน, ม้อนกำอู้, ม้อนๆ, ม้อย, ม้อยๆ, ม้า, ม้าขี่, ม้าง, ม้างขึ๋ด, ม้างคอก, ม้างฮีด, ม้าจ๊กคอก, ม้าต่าง, ม้าน, ม้านแดด, ม้าบ้อง, ม้าว, ม้าสะเปา, ม้าหิ๋แห่น, ม้าแม่, ม้ำ, ม้ำ, ม้ำปาก, ม้ำปาก, ม้ำมึก, ม้ำมึก, ม้ำมึกเอาจ๋นแล้ว, ม๊อก, ยÚวาย, ยÚวายย่อง, ยÚาย, ยÚายเป๋นเจิ้บ, ยก, ยกก้น, ยกก๊าง, ยกขันคู, ยกขันเข้า, ยกคู, ยกจ้อธาตุ, ยกจ้อฟ้า, ยกยอถ่อฟาย, ยกย่าง, ยกหาง, ยง, ยงขัน, ยงๆ, ยน, ยนต์, ยม, ยมพิบาล, ยมหิน, ยวง, ยวงบ่าหนุน, ยวงฝ้าย, ยวน, ยวบ, ยวม, ยส, ยสอย่Úาง, ยอ, ยอก, ยอกป้อด, ยอกลูกกุย, ยอกำ, ยอกุณ, ยอกเข้า, ยอขันคู, ยอง, ยองๆ, ยอซ้อง, ยอด, ยอดธาตุ, ยอดปี๋, ยอดม้อน, ยอดม้อนกำอู้, ยอดส้อย, ยอตั๋ว, ยอบ, ยอบนั่ง, ยอบยั้ง, ยอบยั้งเซาแฮง, ยอม, ยอมก๊าน, ยอมือ, ยอย, ยอยโต้ง, ยะ, ยะ - ยะ ออกเสียงขึ้นจมูก, ยะหยัง, ยัÚง, ยัÚงผ้า, ยัÚงยฺาย, ยัÚน, ยัÚนคืน, ยัÚนวันยัÚนคืน, ยัก, ยักข์, ยักข์เยน, ยัง, ยังคน, ยังมี, ยังหลอ, ยังอยู่, ยังฮอด, ยังแควน, ยัด, ยัดยู้, ยัน, ยันตั๋กเข้า, ยันต์, ยันต์กั๋นผี, ยันต์ก้อม, ยันต์ข่าม, ยันต์ยันเก้ากุ่ม, ยันต์หนีบ, ยันต์เตียน, ยันต์โตน, ยับ, ยับหื้อกั๋น, ยับใส่กั๋น, ยัว, ยัวคำ, ยัวยาน, ยัวยานกานหาม, ยั้ง, ยั้งเย้า, ยั้น, ยั้นเขี้ยวยั้นกาง, ยา , ยาก, ยากนัก, ยากลำบาก, ยากใจ๋, ยาง, ยางกะเลอ, ยางเปียง, ยาด, ยาดยอยิง, ยาน, ยานกาง, ยานต่างเต่ง, ยานต๊องก๊อง, ยานเติบเต๋ย, ยานเติ๊งเกิ๊ง, ยานเถิบเถิ้ง, ยานโต๊งโก๊ง, ยานใจ๋, ยาบ, ยาบๆ, ยาม, ยามก๋องค่ำ, ยามก๋องงาย, ยามก๋องฮุ่ง, ยามก๋องเดิ๋ก, ยามก๋องแลง, ยามก๋างหวะสา, ยามค่ำ, ยามตอน, ยามตุ๊กข์, ยามตุ๊กข์ยามยาก, ยามตูดจ๊าย, ยามตูดฮุ่ง, ยามตูดเจ๊า, ยามตูดเดิ๋ก, ยามถะแหลค่ำ, ยามถะแหลฮุ่ง, ยามถะแหลเดิ๋ก, ยามถะแหลเตี้ยง, ยามป้าดค่ำ, ยามมี, ยามยาก, ยามหน้อย, ยามออน, ยามออนก่อนเนิ้น, ยามฮุ่ง, ยามฮุ่งเจ๊า, ยามเจ๊า, ยามเดิ๋ก, ยามเตี้ยง, ยามแลง, ยามแล้ง, ยามไป, ยาย, ยาว, ยาวะจีวัง (ภาษาบาลี), ยำ, ยำจิ๊นไก่, ยำบ่าม่วง, ยำผั๋ก, ยำยอดบ่าม่วง, ยำยอดเหมี้ยง, ยำหนัง, ยำหน่อ, ยำฮก, ยิง, ยิงดาย, ยิน, ยินจื้นสู้, ยินดี, ยินดีจ้าดนัก, ยินดียินบาน, ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน, ยินดีสีขา, ยินลำนัก, ยินสู้, ยินหน่าย, ยินเบื่อยินก๊าย, ยินเปิงใจ๋, ยิบ, ยิบหมื่น, ยิบๆ, ยิ่ง, ยิ่งล้ำ, ยิ่ม, ยิ้ม, ยิ้มงุ้ยๆ, ยิ้มมุ่ยๆ, ยิ้มมุ้ยๆ, ยิ้มยว้าย, ยิ้มหน้อยยิ้มใหญ่, ยิ้มหมะยิๆ, ยี, ยีก, ยีกะดาษ, ยีบ, ยียำ, ยีย่อย, ยีสุ่นบุ่น, ยีเปียง, ยี่, ยี่เขี้ยว, ยี่เป็ง, ยึ, ยึ่ง, ยึ่งย่างยึงยาง, ยืÚÚนบ่ดาย, ยืÚน, ยืÚนงำหัว, ยืÚนต้นต๋าย, ยืÚม, ยืÚมแล้วบ่ส้าย, ยืด, ยืดยาด, ยืดยาด, ยืน, ยือ, ยื่น, ยื้อ, ยุ, ยุกยู่, ยุง, ยุงก้นจี้, ยุด, ยุต้าง, ยุน, ยุบ, ยุบขี้ปู๋, ยุบเหล้า, ยุบแป๊ะ, ยุบๆ, ยุย, ยุ่นๆ, ยุ่ม, ยุ่มใจ๋, ยุ่ย, ยุ้ม, ยุ้มยว้าย, ยุ้มไส้ยุ้มปุ๋ม, ยุ้ยๆ, ยู, ยูยี, ยู้, ยู้ยันกั๋น, ยู้ส่ง, ยู้ใส่กั๋น, ยฺ (ยฺะ ออกเสียงไม่ขึ้นจมูก), ยฺวะ, ยฺวะยฺว่าง, ยฺวะๆ, ยฺวา, ยฺวา, ยฺวาย, ยฺวายย่อง, ยฺว่า, ยฺว่าง, ยฺว่างเยฺว่ง, ยฺว่าม, ยฺว่าๆ, ยฺว้าย, ยฺว้ายสี่แจ่ง, ยฺว้ายแย้ม, ยฺอง, ยฺองดัง, ยฺองบน, ยฺองบนหิ้ง, ยฺองปี๋, ยฺอบ, ยฺอบนั่ง, ยฺอย, ยฺา, ยฺาก้อบ, ยฺาขาง, ยฺาขื่น, ยฺาข่มหัว, ยฺาควัน, ยฺาง, ยฺางซะลุบ, ยฺางตั๋ง, ยฺางบ่าตอย, ยฺางบ่าหนุน, ยฺางพาลา, ยฺางยืÚด, ยฺางลถ, ยฺางลถถีบ, ยฺางลถเคื่อง, ยฺางว้อง, ยฺางฮัก, ยฺาจู้, ยฺาจ๋าง, ยฺาซวะ, ยฺาซะ, ยฺาดองเหล้า, ยฺาดั๋บปิ๊ษ, ยฺาตั๋ว, ยฺาตุ๊ดเลือด, ยฺาถีบ, ยฺาถุ๋, ยฺาธาตุ, ยฺาน้ำคุ, ยฺาบๆ, ยฺาปิ๊ษ, ยฺาปิ๋, ยฺาผู่, ยฺาฝน, ยฺาสูบ, ยฺาส๋ะ, ยฺาหม่อง, ยฺาหลังคา, ยฺาหลุ๋, ยฺาอาบ, ยฺาฮม, ยฺาเบือ, ยฺาเมือง, ยฺาเฮือ, ยฺาแก้, ยฺาแก้ปิ๊ด, ยฺาแก้ผิดเดือน, ยฺาแก้หลุ๋ต๊อง, ยฺาแป้, ย็อกแย็ก, ย็อกๆแย็กๆ, ย่ง, ย่งขว้าง, ย่งซัด, ย่งๆ, ย่อ, ย่อนย้อย, ย่อม, ย่อมก้า, ย่อมหื้อ, ย่อย, ย่อยแย็บ, ย่อยๆแยมๆ, ย่า, ย่าขวันเข้า, ย่าง, ย่างซ่ำ, ย่างย้าย, ย่างสามขุม, ย่างเนียนแน็ก, ย่างเวย, ย่างเวยๆ, ย่าจ๋ก, ย่าน, ย่าผ้าขาว, ย่ายๆ, ย่าวๆ, ย่าเก๊า, ย่ำ, ย่ำขาง, ย่ำฟากหวิ๋ดต๋ง, ย่ำหลัง, ย่ำหวิ๋ด, ย่ำฮอยตี๋น, ย่ำเงา, ย้น, ย้นเข้าไป, ย้นแฮงๆ, ย้วย, ย้อง, ย้องบ่า, ย้อน, ย้อม, ย้อมแย้ม, ย้อย, ย้า, ย้าย, ย้ายหนั๋ก, ย้ายเบา, ย้าว, ย้ำ, ยํÚÚาแยฺง , ยํÚา, ร-ระ ออกเสียง ละ, ร-ระ ออกเสียง ละ, ร-ระ ออกเสียง หละ, ร-ระ ออกเสียง ฮ-ฮะ, ล ออกเสียง ละ, ล ออกเสียง ละ, ลก, ลกงก, ลง, ลงขนาน, ลงข่วง, ลงตืน, ลงต๊อง, ลงผี, ลงลุ่ม, ลงหลิ่ง, ลงหลิ่งจิ๊ง, ลงหัว, ลงหื้อกั๋น, ลงหูลา, ลงฮัก, ลงเมื่อ, ลงเส่า, ลงเฮือน, ลงโต้ด, ลงโบส๋ถ, ลด, ลดก้า, ลถ, ลถกูบ, ลถขายยฺา, ลถตุ๊กๆ, ลถต่างคัว, ลถถีบ, ลถปู๊, ลถม้า, ลถลากของ, ลถสองวง, ลถสามล้อ, ลถสามล้อเคื่อง, ลถสี่ล้อ, ลถสี่ล้อแดง, ลถเคื่อง, ลถแม่, ลน, ลม, ลมกวิ๋ดกวิ๋ว, ลมขึ้น, ลมจอย, ลมจั๊ก, ลมตึ๋ง, ลมตือ, ลมต๊องเต้น, ลมบิ๋ดกวิ๋ว, ลมบ่จอย, ลมบ่ดี, ลมปิ๊ชจ๊ะขอด, ลมปิ๊ษ, ลมปิ๋ดปิ๋ว, ลมผั๋ดต๋าไก่, ลมผิ๋ดเดือน, ลมมีดขูด, ลมหลวง, ลมหัวปี๋, ลมเตวดี, ลมเบ่ง, ลมแล้ง, ลวก, ลวง, ลวงขวาง, ลวงตั้ง, ลวงยาว, ลวงลาย, ลวงสุ๋ด, ลวงสุ๋ดไป, ลวงหนา, ลวงเปิ้ม, ลวงเหล้นฝ้า, ลวงใต้,ลวงเหนือ, ลวด, ลวดตองแดง, ลวดตากผ้า, ลวดบ่ดีเอา, ลวดวันลวดคืน, ลวดหนาม, ลวดหั้นลวดหนี้, ลวดเดียว, ลวดเป๋น, ลวดเหล๋ก, ลวดแล้งลวดหวะสา, ลวดได้บ่ดีเอา, ลวน, ลวน, ลวา, ลวาด, ลวาดสะตาย, ลวาย, ลว่าน, ลอ, ลอก, ลอกลิ้น, ลอกลิ้นปิ้นต๋า, ลอกลิ้นแหม้นแหล้น, ลอกหน้า, ลอกหน้าลอกต๋า, ลอกหม้านหล้าน, ลอกเจ๋อะเห๋อะ, ลอกแข้งลอกขา, ลอกแจ๋ะแห๋ะ, ลอกแบ้น, ลอกแลน, ลอกแหม้นแหล้น, ลอง, ลองกอย, ลองจาม, ลองจิม, ลองดี, ลองปืน, ลองผ่อ, ลองหมาน, ลองหาใจ๋, ลองเจิง, ลองใจ๋, ลอด, ลอดจ้อง, ลอดปื๊นกะล่าง, ลอดปื๊นขัว, ลอดปื๊นเฮือน, ลอดมอก, ลอน, ลอม, ลอมนา, ลอมปอม, ลอมป่า, ลอมล่อ, ลอมเฟือง, ลอมเลาะลอมล่อ, ลอย, ลอยกระทง, ลอยฟุลอยฟุ่น, ลอยฟุ่น, ลอยฟ่อน, ลอแล, ละ, ละกั๋น, ละกุย, ละมาน, ละม้าย, ละลดละลาด, ละล่อย(กวี), ละวง, ละวงขงเขต, ละวึ่นละวือ, ละวึ่นละวือ, ละวุ่นละวาย, ละวุ่นละวาย, ละหมาด, ละอ่อน, ละอ่อนต่อนแต่น, ละอ่อนละแอ่น, ละเมาเอาใจ๋, ละเลง, ละเอ๋กละอ่อน, ละแวก, ละๆ ขว้างๆ, ลัก, ลักกิ๋น, ลักจิ๋, ลักจ่ม, ลักผ่อ, ลักผ๋กผ่อ, ลักมีใจ๋, ลักยิ้ม, ลักว่า, ลักสู้, ลักหนี, ลักหุม, ลักเข้าลักของ, ลักเมา, ลักเมากะหล๘+อกน่อง, ลักเมาสาวหน้อย, ลักเยียะ, ลักเสีย, ลักเหล้น, ลักแต๊, ลักแหม๘+ด, ลักใจ๋, ลักไจ, ลักไล่, ลัง, ลังก๋า, ลังส้ม, ลังไม้, ลัด, ลัดกำ, ลัดขะหลำ, ลัดซื่อ, ลัดสนาม, ลัดหน้า, ลัดหำหมา, ลัน, ลับ, ลับก้านบังใบ, ลับบัง, ลับมืด, ลับมืนหน้อย, ลับมืนหลวง, ลับลี้, ลับเลี้ยว, ลับแล, ลัว, ลัวะ, ลัวะๆ, ลั่ง, ลั่งๆ, ลั่น, ลั่นจั๊ด, ลั่นเกิ่ง, ลั้งๆ, ลา, ลาก, ลากซุย, ลากถุ๋กลากถู, ลากผาสาท, ลากเข้าขึ้นหลอง, ลากเล้ยลากเต่ย, ลากแค่งลากขา, ลากไม้, ลาง, ลางก้นหม้อ, ลางคน, ลางคาบ, ลางน้ำบ่อ, ลางน้ำเหมือง, ลางพ่อง, ลางฮ้าย, ลางเตื้อ, ลางแล้ว, ลาจา, ลาด, ลาดจ๊ะสีห์, ลาดสะตาย, ลาดหน้า, ลาน, ลานตี๋เข้า, ลานหู, ลานห้า, ลานห๋ก, ลานเข้า, ลาบ, ลาบขั้ว, ลาบควาย, ลาบดิ๋บ, ลาบลอ, ลาบสะดุ้ง, ลาบสุ๋ก, ลาบหลู้, ลาบหลู้เหล้า, ลาปอน, ลาม, ลาย, ลายกะวุกกะวุ้ย, ลายกะโว้งกะว้าง, ลายก่ายก๋อน, ลายขี้เสือ, ลายขุ่ยหยุ่ย, ลายจุ้มลายเจี้ย, ลายดอกบ้วง, ลายดินลายซาย, ลายดี, ลายตาน, ลายต้อแต้, ลายต๋า, ลายน้ำก้าบ, ลายน้ำไหล, ลายบ่ดี, ลายป้าดก๋อน, ลายพุ้ย, ลายพ้อย, ลายมือ, ลายมือตั๋ดปุ๋ด, ลายสอง, ลายสาม, ลายสือ, ลายหูลายต๋า, ลายอำ, ลายอี่ต้ออี่แต้, ลายอี่โต้อี่เต้, ลายเจิง, ลายแซง, ลายโต้เต้, ลายไข่เขียด, ลาลดป๋ดป๋ง, ลาว, ลาวก๋าว, ลาสา, ลำ, ลำขะหนาด, ลำคำ, ลำงาด, ลำตั๊บ, ลำบาก, ลำเตียน, ลำเวียง, ลำเหลือ, ลำเหลือน่อย, ลำแต๊, ลำแต๊ลำว่า, ลำแต๊ๆ, ลำโจ๊ะโละ, ลำไม้, ลำไย, ลิ, ลิง, ลิงลม, ลิด, ลิดกิ่งไม้, ลิดสะดวง, ลิดสะหนา, ลิดไม้, ลิน, ลิปน, ลิว, ลิ่น, ลิ้น, ลิ้นตอง, ลิ้นปี่, ลิ้นอ๋ก, ลิ้นไก่, ลี, ลีด, ลีดม้าง, ลีดเสื้อ, ลีดเฮือน, ลีบ, ลีเจียงพะ, ลี้, ลึกๆ, ลึ้ง, ลืกษ์, ลืน, ลืบ, ลืบหนัง, ลืบหน้าดิน, ลืบเปือกป๋อ, ลืม, ลืมกำ, ลืมคิง, ลืมงาย, ลืมปี้ลืมน้อง, ลืมป้อลืมแม่, ลืมลวงลืมลาย, ลืมลาย, ลืมลูกลืมเต้า, ลืมหน้าลืมหลัง, ลือ, ลือจา, ลื่น, ลื่นตี๋นลื่นมือ, ลื่นหน้า, ลื่นเกย, ลื้ม, ลื้มกำเก่า, ลื้มขี้มือ, ลื้มเก่าลื้มใหม่, ลื้มแล้วลื้มเล่า, ลุ, ลุก, ลุกขา, ลุกขึ้น, ลุกขึ้นผ่อ, ลุกขฺวาย, ลุกเจ๊า, ลุกเยี่ยว, ลุกแล่, ลุกไหนมา, ลุกๆ, ลุกๆนั่งๆ, ลุน, ลูก, ลูกกอก, ลูกกุย, ลูกกุยตอง, ลูกกุยหมู่, ลูกก๊า, ลูกก๋ง, ลูกก๋งพะอินท์, ลูกก๋งเข้าเยฺน, ลูกก๋งไฟ, ลูกก๋อน, ลูกก๋ำผาย, ลูกขะแจ๋, ลูกคอก(๑), ลูกคอก(๒), ลูกคอกป๋าหลิม, ลูกคิ่น, ลูกค่ำป้อค่ำแม่, ลูกค่ำลูกงำ, ลูกจาย, ลูกจิ๊น, ลูกจิ๊นกุ้ง, ลูกจิ๊นงัว, ลูกจิ๊นปิงปอง, ลูกจิ๊นป๋า, ลูกจิ๊นลอ, ลูกจิ๊นหมู, ลูกจ้าง, ลูกจ๊าง, ลูกซิด, ลูกซ้อย, ลูกตน, ลูกตอย, ลูกตั๋ว, ลูกติ๋ด, ลูกติ๋ดป้อติ๋ดแม่, ลูกติ๋ดผัว, ลูกติ๋ดเมีย, ลูกตุ๋บ, ลูกถ่อ, ลูกน้อง, ลูกน้องป้องป๋าย, ลูกน้ำ, ลูกน้ำผ่า, ลูกบ่าว, ลูกบ้าน, ลูกปี้ลูกน้อง, ลูกปื๋น, ลูกป๊อจาย, ลูกผู้น้อง, ลูกผู้ปี้, ลูกมื้อ, ลูกยิง, ลูกสิ๋กข์, ลูกสิ๋กข์ลูกหา, ลูกส่ำปี้ส่ำป้อ, ลูกส้มของหวาน, ลูกหนี้, ลูกหน้อยห้อยข้าง, ลูกหน้อยห้อยบ่า, ลูกหลง, ลูกหลานต๋านเต้า, ลูกหล้า, ลูกหาบ, ลูกอ่อน, ลูกอ้าย, ลูกเก๊า, ลูกเก๘+บ, ลูกเขย, ลูกเต้า, ลูกเต้าเหล่าหลาน, ลูกเลี้ยง, ลูกเอ้ย, ลูกเฮี่ย, ลูกแก้ว, ลูกแม่ยิง, ลูกแอ, ลูกโดด, ลูกโตน, ลูกในไส้, ลูกไป๊, ลูกไม้หัวมัน, ลูน, ลูนมา, ลูนหลัง, ลูบ, ลูบคม, ลูบลุม, ลูบหน้าลูบหลัง, ลู่, ล่ง, ล่งกั๋น, ล่งข้อ, ล่งลึ้ง, ล่งอ๋กล่งใจ๋, ล่น, ล่นตวย, ล่นตวยดุ้มๆ, ล่นผั๋ดมน, ล่นละ, ล่วง, ล่วงข้าม, ล่วงป๊น, ล่วงล้ำ, ล่วงล้ำก๊ำเกิ๋น, ล่วนเล้า, ล่อ, ล่อง, ล่องกอง, ล่องน่าน, ล่องป๋อ, ล่องส้าว, ล่องแก่ง, ล่องแป, ล่องแล่ง, ล่องแล่งต่องแต่ง, ล่องโต้ง, ล่อมแล่ม, ล่อมแล่มต่อมแต่ม, ล่อมแล่มลอมแลม, ล่อย, ล่อหน้า, ล่อหูล่อต๋า, ล่อใจ๋หา, ล่า, ล่างก้าง, ล่างเล่ง, ล่างเล่งต่างเต่ง, ล่าม, ล่ามฝน, ล่ามฝาย, ล่ามวัด, ล่าย, ล่ายๆ, ล่าว, ล่าวๆ, ล่าเตวดง, ล่าเถื่อน, ล่าเนื้อ, ล่าเหล่า, ล่าเหล้น, ล่าเหล้นจมฟอง(กวี), ล่ำ, ล่ำงับ, ล่ำงับ, ล่ำดั๋บ, ล่ำดั๋บล่ำดา, ล่ำบาก, ล่ำปิ๊จ, ล่ำปิ๊ด, ล่ำมึกกึ๊ก, ล่ำสะกั๋น, ล่ำหลิงดู, ล่ำเปิง, ล่ำเปิง, ล่ำเมา, ล่ำเลงดู, ล้ง, ล้น, ล้นบาตร, ล้นหม้อล้นไห, ล้วง, ล้วน, ล้อ, ล้อง, ล้องคอ, ล้องง้อง, ล้องน้ำบ่อ, ล้องน้ำเหมือง, ล้องส้าว, ล้องหน้าล้องหลัง, ล้องหลัง, ล้องัว, ล้องเหมือง, ล้องแล้ง, ล้องไส้, ล้อน, ล้อนบ่าลำไย, ล้อนผ้า, ล้อนหลังคา, ล้อนๆ, ล้อม, ล้อมฮั้ว, ล้อมแล้ม, ล้าง, ล้างขึ๋ด, ล้างคาบ, ล้างซ่วย, ล้างบาบ, ล้างมือล้างตี๋น, ล้างหน้าล้างต๋า, ล้าน, ล้านกีบกว๋าง, ล้านง่ามถ่อ, ล้านจ๊าง, ล้านตอง, ล้านนา, ล้านล่องโต้ง, ล้านหน้าหมอง, ล้าว, ล้ำ, ล้ำคุ่ม, ล้ำนั้น, ล้ำบาก, ล้ำบ่าล้ำแฮง, ล้ำมอก, ล้ำหน้า, ล้ำฮ้ายล้ำเหลือ, ล้ำเจ้น, ล้ำเหลือ, ล้ำไป, ว(ว) - ออกเสียง วะ, วก, วกหลัง, วง, วงก๋ต, วงก๋บ, วงตึ่งโนง, วงป้าทย์, วงสะล้อซอซึง, วงสา, วงเดือน, วงเวียน, วน, วอ, วอก, วอกจอดแอว, วอกสามสิ๋บสองตั๋ว, วอกหน้อย, วอกหลวง, วอกโตน, วอขึ้นวอล่อง, วอขึ้นวอล่องเซาะเงิน, วอคำ, วอง, วอด, วอดมุด, วอน, วอนขอ, วอนหู, วอนแวน, วอนใจ๋, วอย, วอยลง, วอยๆ, วอแว, วอๆ แวๆ, วะ, วะวาด, วะว่อย, วัก, วักน้ำ, วัง, วังเวง (กวี), วัฑฒนธัมม์, วัด, วัดคิสต์, วัดมอก, วัดวา, วัดหัว, วัดห่าง, วัดแขก, วัดใจ๋, วัน, วันกั๋มม์, วันการ, วันก่อน, วันก่อนซืน, วันคืน, วันค่ำ, วันค่ำคืนฮุ่ง, วันจั๋นทร์, วันจ๋ม, วันซืน, วันดา, วันตะวา, วันตา, วันตากหงาย, วันตาน, วันตาหน้อย, วันตาหลวง, วันติ๊ดย์, วันตึ้ง, วันตึ๋ง, วันตื้อ, วันต๋ก, วันต๋กซ้วยเหนือ, วันต๋กซ้วยใต้, วันต๋กแจ่งเหนือ, วันต๋กแจ่งใต้, วันนันตาติ๋ถี, วันปากปี๋, วันปากเดือน, วันปุ๊ธ, วันผั๋ส, วันผีกิ๋น..., วันพญาวัน, วันพะหั๋ส, วันพูก, วันฟู, วันฟ้าตี๋แส่ง, วันมหาโจ้กหลวง, วันมาฆะปู๋จา, วันม้วย..., วันยังค่ำ, วันลูน, วันลูนลุ่งเจ๊า, วันวา, วันวิสาข๋ะปู๋จา, วันสังขานต์ล่อง, วันสีล, วันสีลหน้อย, วันสีลหลวง, วันสุ๋กร์, วันหนไท, วันหัวเลียงหมอน, วันห่อวันดา, วันออก, วันออกซ้วยเหนือ, วันออกซ้วยใต้, วันออกแจ่งเหนือ, วันออกแจ่งใต้, วันอาสานห๋ะปู๋จา, วันอ่างเลือด, วันฮือ, วันเก้าก๋อง, วันเข้าขึ้นหลอง, วันเดือนดั๋บ, วันเดือนออก, วันเดือนเปง, วันเดือนแฮม, วันเน่า, วันเปงปุ๊ธ, วันเสาร์, วันเสีย, วันเฮือนห่าง, วันไจยาติ๋ถี, วันไต, วั่งๆ, วา, วาง, วางจิ๋ต, วางจิ๋ตบ่จ้าง, วางวาย, วางหนั๋ก, วางอ๋กวางใจ๋, วางเนื้อเจื้อใจ๋, วาซาบิ, วาด, วาดธนู, วาดว้า, วาดว้าย, วาดเวด, วาตี๋นวามือ, วาน, วาบ, วาปีก, วาย, วายคัว, วายวอด, วายวาง, วาว, วาวๆ, วำ, วิงวอน, วิด, วิดขี้, วิดขึ้น, วิดขึ้นขี่ม้า, วิดปื๊น, วิดว้อง, วิดหย่องวิดแหย่ง, วิดเจื้อก, วิดโจ้งวิดจ้าง, วิดโหย่งวิดหย่าง, วิดใส่, วิน, วิบาก, วิปั๋สส๋ะนา, วิสาข๋ะปู๋จา, วิหาร, วี, วีกาบหมาก, วีปั๊ดเข้า, วีเข้า, วีใบต๋าล, วี่, วี่วัน, วี้, วึดๆ, วึน, วึบๆ, วึ่นๆ, วืน, วื่นๆ, วื่อๆ, วุกวุ้ย, วุด, วุบ, วุย, วุยวาย, วุ่นวะวุ่นวาย, วุ่นวาย, วุ่นๆ, วูบ, วูบๆ, วู่, วู่ๆ, ว็อกแว็ก, ว็อดแว็ด, ว่อ, ว่อง, ว่องเวนวาง, ว่องเวย, ว่องไว้(กวี), ว่อน, ว่อม, ว่อมแว่ม, ว่อล้อ, ว่อแว่วอแว, ว่า, ว่าง, ว่างก๋ารว่างงาน, ว่างอ๋กว่างใจ๋, ว่าจาอั้น, ว่าธัมม์, ว่าน, ว่านมีดยับ, ว่ายาก, ว่าลับหลัง, ว่าว, ว่าวควัน, ว่าวลอย, ว่าวอี่หลุ้ม, ว่าวฮม, ว่าวไฟ, ว่าหย้อ, ว่าหย้อว่าหา, ว่าหื้อเปิ้น, ว่าอั้น, ว่าอั้นกา, ว่าอั้นว่าอี้, ว่าแล้วบ่าเฮ่ย, ว่าใส่หน้า, ว่าไปเล่ย, ว้น, ว้อ, ว้อง, ว้องคอ, ว้องจอด, ว้องตี๋น, ว้องตี๋นม้า, ว้องมือ, ว้องหู, ว้องเหล๋ก, ว้องแค่ง, ว้องแว้ง, ว้องไปว้องมา, ว้อมแว้ม, ว้อแอวด้าง, ว้าง, ว้าม, ว้ามโหว้, ว้าย, ว้ายข๋บ, ว้ายปิ๊ก, ว้ายหน้า, ว้ายหน้าว้ายหลัง, ว้ายหัวไปตางใต้, ว้ำ, ว้ำโหว้, ศ (ศ) ออกเสียง ศ๋ะ, ศกราช (ศ๋ะก๋ะลาจ๊ะ), ศร (ศอน), ศรั๋ทธา, ศรี, ศั๋ตถะหลู, ศาล, ศาสตร์, ศีล, ศูทร (เทียบเสียง-ศูทร์), ศ๋ก, ศ๋พ, ษ (ษ) ออกเสียง ษ๋ะ, ส (ส) ออกเสียง ส๋ะ, สงฆ์, สน, สนขะจา, สนถี่, สนปอบห้า, สนลงน้ำ, สนส่อ, สนส๋ะจา, สนเขม, สนแส่ว, สนๆ, สม, สมกำมัก, สมกำมักกำผาถะนา, สมคะนิง, สมคะเน, สมงาม, สมปาน, สมมา, สมยา, สมลิทธี, สมสู่, สมองก๊ะ, สมเด๋จ, สมเปิง, สมเปิงกวน, สมเพาะ, สมเพาะสมเปิง, สมเลจ, สมเลจสะหละเด๋ด, สมเสง, สมใจ๋, สมใฝ่อ้าง, สวก, สวกก้อม, สวกบ่อกุ้มก้น, สวกฮ้าย, สวกใน, สวง, สวด, สวดจุ่มผุ่ม, สวดจุ๋กปุ๋ก, สวดจ๋อกป๋อก, สวน, สวนผั๋ก, สวนเข้า, สวย, สวยดอก, สวยน้ำมัน, สวยหมากสวยปู, สวาดสิน, สวาดสินสิ๋บป๋ะกุณ, สวาหาย, สวาหุม, สวาห๋ะ, สว่าย, สว่ายบ่าขาม, สว่ายหัว, สว่ายเดง, สว้าย, สว้ายหนี้, สว้ายหลว้าย (หลว กล้ำ), สอก, สอกกอก, สอกก๋ำ, สอกขะหนาด, สอกคู้, สอกตั้ง, สอกต๊บ, สอง, สองนาง, สองปุ้น, สองปุ้นสองแคง, สองเบื้อง, สองเบื้องเฟื้องฝ่าย, สองแคฺว, สองใจ๋สองคอ, สอด, สอดดั้น, สอดล่า, สอดล่าเดินดง, สอดเอา, สอดแยง, สอดแหล๋บๆ, สอดๆ, สอน, สอนปาก, สอนย่าง, สอนลอน, สอนล้อ, สอนเตียว, สอบ, สอบคัด, สอบสนามหลวง, สอมต่อ, สอย, สอยๆ, สะกั๋น, สะกึ๋ด, สะค่วย, สะง้า, สะจา, สะจี, สะดวง, สะดอ, สะดาย, สะดือ, สะดือดง, สะดือเมือง, สะดุ้ง, สะดุ้งตื่น, สะดุ้งสะเดน, สะดุ๋ด, สะดุ๋ดกำ, สะตวง, สะตวงเตหวะดาเก้าหมู่, สะตัน, สะตาย, สะตู้บ, สะตู้บล้อ, สะตู้บเฮือน, สะต๊ก, สะต๊กสะย้าน, สะต๊อน, สะต๊าน, สะต๊านหย้านกั๋ว, สะนาน, สะนาบ, สะน่อย, สะบง, สะบันงา, สะบั๋ด, สะบั๋ดไจ, สะปั๊ด, สะปาย, สะปายแหล้ง, สะป๊าน, สะพาด, สะพู่, สะมัก, สะมา, สะมุกสะมุ่น, สะมุสะมุ่น, สะย้าน, สะลน, สะลวด, สะละดั๋บ, สะละหมั่น, สะละอาด, สะละอ่อน, สะละเด๋จ, สะละไน, สะลาก, สะลาบ, สะลาบหน้อย,หย้า, สะลาบหลวง,หย้า, สะลาบเนื้อสะลาบตั๋ว, สะลี, สะลีนอน, สะลุ้ม, สะลุ้มซุ้มซิ้ม, สะล่าง, สะล่ำ, สะล้อ, สะวัด, สะวาด, สะวาบ, สะวึด, สะวึดสะวัด, สะวึดสะวื่อ, สะวึ่น, สะสาว, สะสู่, สะหง่า, สะหนงขงขวาย, สะหมังเคิ้ม, สะหมิง, สะหมุน, สะหมุนไพ, สะหยอง, สะหยาม, สะหยุ๋บ, สะหยุ๋บต้าว, สะหลง, สะหลอก, สะหลอง, สะหลอด, สะหลอน, สะหลอบ, สะหลอบแม่น, สะหละเด๋จ, สะหลังสะหลืด, สะหลั้ง, สะหลั๋บสะเหลียว, สะหลาก, สะหลากกะพัด, สะหลากย้อม, สะหลากโจ้ก, สะหลำ, สะหลำขำกา, สะหลิ๋ด, สะหลิ๋ดคา, สะหลิ๋ดดี, สะหลิ๋ดด๋ก, สะหลิ๋ดนัก, สะหลิ๋ดบ่ดี, สะหลิ๋ดป้าง, สะหลิ๋ดสอกกอก, สะหลิ๋ดหนิม, สะหลิ๋ดอย่างวอก, สะหลิ๋ดเป๋น, สะหลี, สะหลีกั๋ญไจ, สะหลีด, สะหลีวิไจ, สะหลีสฺวั๋สส๋ะดี, สะหลึง, สะหลืดสะหลัง, สะหลุง, สะหลุงหน้อย, สะหลุงหลวง, สะหลุงฮาม, สะหลู, สะหล่า, สะหล่าตี๋มีด, สะหล่าผะเจ้า, สะหล่าส้อมลดเคื่อง, สะหล่าหย้อง, สะหล่าเก๊า, สะหล่าแป๋งบ้าน, สะหล้อ, สะหล๋อกอ๋อกแอ๋ก, สะหล๋ะ(๑), สะหล๋ะ(๒), สะหล๋ะต้อดเตตาน, สะหว่าน, สะหว้าน, สะหว้ายแหล้ง, สะหาว, สะห๋ะจ้าต, สะออน, สะอั๋ด, สะอาด, สะอึ๋สะอื้น, สะอืด, สะอื้น, สะเกิ๋ด, สะเก๋ด, สะเดน, สะเด๋จ, สะเด๋ด, สะเด๋ดน้ำ, สะเตือง, สะเตือน, สะเบิ้งสะเจิ้ง, สะเปา, สะเปาดอย, สะเปาไฟ, สะเปิงกั๋ว, สะเมียง, สะเม้ยเก้ย, สะเล, สะเลสะลำ, สะเลียม, สะเลียมบาน, สะเลียมหวาน, สะเล็กสะน่อย, สะเล่ยสะเป่ย, สะเล่อสะล่า, สะเหนง, สะเหน้า, สะเหมียน, สะเหลือน, สะเหลื่อมสะเกื่อม, สะเหล๋กสะน่อย, สะเหล๋กสะหน้อย, สะเหล๋าะเบ๋าะแบ๋ะ, สะเหวย, สะเหวียน, สะเหวียนเข้า, สะเอ้ง, สะแกง, สะแกงหล้างหง้าง, สะแม่นว่า, สะแม้ง, สะแม้งใจ๋, สะแล, สะแล็บ, สะแล่, สะแล่ง, สะแล่งหอมไก๋, สะแวก, สะแหล, สะแหลง, สะแหลงต๋า, สะแหลงใจ๋, สะแหล่, สะแหล๋ดสะแหล้, สะแหวง, สะแหวงหา, สะแหว้ว, สะโตก, สะโป้ก, สะโละสะละ, สะไป๊, สัง, สังกะวาด, สังก๊ะห๋ะ, สังก๋า, สังขานต์ล่อง, สังขาร (บาลี), สังข์, สังฆะ (บาลี), สังฆะม้าง, สังฆ์, สังวันนะนา(บาลี), สังสะหลืด, สังเวด(บาลี), สัน, สันขา, สันคอ, สันจ๋อง, สันดอย, สันนั้น, สันนี้, สันนี้แล, สันฝาย, สันมุย, สันเล้า, สันใด, สัมปั๋ตติ๋ (บาลี), สั่ง, สั่งขี้มูก, สั่น, สั่นก๊อบๆ, สั่นด่อยๆ, สั่นถาบๆ, สั่นละสาย, สั่นสาย, สั่นสู้, สั่นหย่งๆ, สั่นหย่องๆ, สั่นโจ๊ะๆ, สั่นโหย่งๆ, สั้น, สั้นกิ๋ดดิ๋ด, สั๋ก, สั๋กกะแด๋ะ, สั๋กกะโต๋, สั๋กกำ, สั๋กกำเดว (ว สะกด), สั๋กก๋ะหลาด, สั๋กก๋าละ, สั๋กขี, สั๋กขี้ไก่, สั๋กน่อย, สั๋กบึ๋ด, สั๋กบึ๋ดสั๋กเมื่อ, สั๋กผิงสั๋กมิง, สั๋กมอกใด, สั๋กยันต์, สั๋กยาง, สั๋กสฺวาด, สั๋กหนิ้ว, สั๋กหน้อย, สั๋กหมิ๋ด, สั๋กหมึ๋ก, สั๋กหมึ๋กขาตั๋น, สั๋กหว่าง, สั๋กเข้ว, สั๋กเตื้อ, สั๋กเต้าเม็ดงา, สั๋กเต๊า, สั๋กเสิน, สั๋กเหล๋กสั๋กหน้อย, สั๋กไม้เต๊า, สั๋ต, สั๋ตต๋ะพัน, สั๋ตถะหลู, สั๋ตสิ่ง, สั๋ทธา, สั๋ทธาจาวบ้าน, สั๋ทธาเก๊า, สั๋บ, สั๋บขาก่ายง้อน, สั๋บตอด, สั๋บน้ำหมึ๋ก, สั๋บบ่ากอก, สั๋บปะกน, สั๋บปะทน, สั๋บปะหลี้, สั๋บป๊ะ, สั๋บป๊ะสั๋บเป้ด, สั๋บยาง, สั๋บว้อง, สั๋บสอด, สั๋บสุ๋ก, สั๋บส่อ, สั๋บหมึ๋ก, สั๋บหาง, สั๋บเพาะ, สั๋บเหงา, สา, สาก, สากกาก, สากก้อง, สากซ้อม, สากมอง, สาคู, สาง, สางผม, สางเข้า, สางเหมี้ยง, สาด, สาด วง, สาดกะลา, สาดก๋ก, สาดต๋องขาว, สาดถุ๋, สาดบ่าง, สาดเถิ้ม, สาดแว้ง, สาดแหย่ง, สาตุ๊, สาน, สานถั่ว, สานทอเหมี้ยง, สานธี, สานมือ, สานสา, สานเข้า, สานโก๋ย, สาบ, สาบกิ่น, สาบตึ๊ง, สาบตึ๋สาบตึ๊ง, สาบผิ๋ด, สาบอุ่ย, สาบฮ้า, สาบาน, สาบเน่า, สาบโอ่, สาม, สามง่าม, สามถะไหล, สามปอย, สามปี๋, สามล้อ, สามล้ออ้อง, สามล้อเคื่อง, สามล้อแดง, สามสิ๋บสองขวัน, สามส๋บ, สามหล๋บสามตั้ง, สาย, สายกะล้องคอ, สายคอ, สายดัง, สายดือ, สายดือเมือง, สายต๋า, สายต๋าวัน, สายนวน, สายบ่าผาบ, สายปี้สายน้อง, สายป่าน, สายผัวสายเมีย, สายฟ้า, สายฟ้าแมบ, สายยอน, สายสะหนอง, สายสะหนุ๋ก, สายสะหนุ๋กบาตร, สายสะหยอง, สายสะเอ้ง, สายสิน, สายสุ๋ด, สายส้อย, สายหน่องกาง, สายหาง, สายอิ้ง, สายอ้อม, สายอ๋ก, สายฮก, สายฮัด, สายฮัดแอว, สายฮั้ง, สายฮ้าง, สายเอน, สายแก้ก, สายแขน, สายแจ๋, สายแห่, สายแอว, สายโส้, สายใจ๋, สายใย, สาละวีก, สาว, สาวค้าง, สาวจิ๊ดลิด, สาวจิ๋ดหลิ๋ด, สาวจี๋, สาวนา, สาวน้ำถุ้ง, สาวหน้อย, สาวเคิ้น, สาวเจื้อก, สาวเถ้า, สาวไหม, สาว่า, สาสะนา, สาหละวีก, สาหาว, สาห๋ส, สำนัก, สำบวร, สำบาย, สำสา, สำหี, สำหีสีแตด, สำฮาน, สำเพง, สิง, สิงหม่า, สิงห์, สิงโต, สิน, สินซุก, สินสมมา, สินเปียง, สินไหม, สิว, สิวหัวจ๊าง, สิวหัวดำ, สิวเสี้ยน, สิ่ง, สิ่ว, สิ่วกั่น, สิ่วบ้อง, สิ่วหอบ, สิ่วเล็บ, สิ้งหม้อง, สิ้น, สิ้นตอ, สิ้นตี๋นจ๋ก, สิ้นตี๋นต่อ, สิ้นต่อตี๋นต่อแอว, สิ้นต๋า, สิ้นต๋าบ่านาว, สิ้นป้อง, สิ้นม่าน, สิ้นยก, สิ้นยกดอก, สิ้นลวด, สิ้นลายขวาง, สิ้นหมาแหย่ง, สิ้นหลูด, สิ้นไหม, สิ้นไหมคำ, สิ๋, สิ๋ก, สิ๋กก้องก๋อ, สิ๋กขา (บาลี), สิ๋กข์, สิ๋กข์ป๋ก, สิ๋กจุ้งจา, สิ๋กหม่า, สิ๋ต๋าวัน, สิ๋ทธาต, สิ๋ทาด, สิ๋นาด, สิ๋นาดก้อม, สิ๋นาดไฟ, สิ๋บ, สิ๋บซาวจาวบ้าน, สิ๋บปากว่าบ่าเต้าต๋าหัน, สิ๋บป๋ะ(บาลี), สิ๋บป๋ะกุณ, สิ๋บป๋ะศาสตร์, สิ๋บหาย, สิ๋บเจื๊อ, สิ๋บ่าผาง, สิ๋มดส้ม, สิ๋วิก๋า (บาลี), สิ๋วิก๋าย, สิ๋เนลุ, สิ๋เนโล, สิ๋โต้ด, สิ๋โต้ดใส่เปิ้น, สี, สีก, สีกสากหวากเหวก, สีก่าน, สีก่านโก้งลายเลน, สีก่ำบ่าต๋าล, สีขั๋ก, สีขาวปอน, สีข่อน, สีจุ้ม, สีจุ้มอึกมึก, สีจ๋าง, สีตุ่น, สีตุ๊เจ้าไค่สิ๋กข์, สีต๋า, สีต๋าย, สีท่า, สีธาต, สีนาด, สีบานเยน, สีบ่าตันดิ๋บ, สีบ่าเต๋มแถบ, สีปั๋ง, สีปูเลย, สีปู๊เมีย, สีมอย, สีมอยอ๊อดฮ้อด, สีมา, สีมือ, สีมุ่ย, สีล, สีลธัมม์, สีสวก, สีสะบันงา, สีสะล้อ, สีสะล้อหื้อควายฟัง, สีสาย, สีสิ้ว, สีสุ๋ก, สีส้อ, สีหนุ่ม, สีหน้า, สีหมอง, สีหมากสุ๋ก, สีหม่นซกต๊ก, สีหม้อห้อม, สีหำ, สีออน, สีอิ้น, สีอิ๋ดสีอ่อน, สีฮัก, สีเขียวกวิ๋ด, สีเตียน, สีเถ้า, สีเถ้าสีเถิบ, สีเปิด, สีเปิดเจิ๋ดเผิ๋ด, สีเสียด, สีแก่, สีแก่นบ่าผาง, สีแหล้, สีแห้งตากหยาก, สี่, สี่ซ้าห้าบาท, สี่ต๋น, สี่บ๋ท, สี่เลี่ยม, สี่แจ่ง, สี่แจ่งเมือง, สี้, สี้ขั้นได, สี้ข้าง, สี้ลถถีบ, สี้ลถเคื่อง, สี้วงลถ, สี้สาย, สี้ฮั้ว, สึง, สึงสังอึงอัง, สึ่ง, สึ่งตึง, สึ่งหลึ่ง, สึ่งๆ หลึ่งๆ, สืบ, สืบกำ, สืบก๋าร, สืบก๋ารสืบงาน, สืบขะกู๋ล, สืบคัว, สืบคัวเฮือน, สืบจาต๋า, สืบจ๊ะต๋า, สืบจ๊ะต๋าคน, สืบจ๊ะต๋าบ้าน, สืบจ๊ะต๋าสายน้ำ, สืบจ๊ะต๋าเข้า, สืบจ๊ะต๋าเมือง, สืบตี๋นแตนมือ, สืบบ้านแตนเมือง, สืบพูกสืบฮือ, สืบมือ, สืบมื้อ, สืบมื้อสืบวัน, สืบสาสะนา, สืบส้อน, สืบส้อนกำเมือง, สืบหอแตนเฮือน, สืบหื้อกั๋น, สืบหูก, สืบเข้าสืบของ, สืบเจื๊อ, สุน, สุนสานอุนอาน, สุนอ๊ะสุนอาน, สุม, สุมควัน, สุมหัว, สุมหัวมัวเก้า, สุมโข่, สุมไฟ, สุย, สุยฝุ่น, สุยๆ, สุ่น, สุ่นซาย, สุ่นบุ่น, สุ่นผ้าต้วบ, สุ่นอ๋ก, สุ่นเต้า, สุ่นโข่, สุ่ม, สุ่มป๋า, สุ่มมืด, สุ่มไก่, สุ่ย, สุ่ยยู้, สุ้ม, สุ้มปาก, สุ้มป๋าย, สุ๋, สุ๋ก , สุ๋กขะหนาบ, สุ๋กขำต้น, สุ๋กขำเคือ, สุ๋กอุ๊ก, สุ๋กอุ๊กแก๊ส, สุ๋กเตี๊ยะ, สุ๋กเหิ่มเห่อ, สุ๋กเฮือง, สุ๋กแก่ค้าว, สุ๋กแดด, สุ๋ข, สุ๋ขขะเสม, สุ๋ขย้อน, สุ๋ขสามผ๋ะก๋าน, สุ๋ด, สุ๋ดกำกึ๊ด, สุ๋ดค่ำ, สุ๋ดซ้อย, สุ๋ดด่ำ, สุ๋ดตี๋นสุ๋ดมือ, สุ๋ดวันสุ๋ดคืน, สุ๋ดส้าว, สุ๋ดหัวสุ๋ดตี๋น, สุ๋ดเจ้น, สุ๋ดเจ้นต๋า, สุ๋ดเจ้นต๋าย, สุ๋ดเจ้นหูเจ้นต๋า, สุ๋ดแต่, สุ๋ดใจ๋, สุ๋บ, สุ๋บกั๋น, สุ๋บกุ๋บ, สุ๋บตั๊ด, สุ๋บหมวก, สุ๋บหมาก, สุ๋บเกิบ, สุ๋บใส่, สุ๋พัก, สุ๋หย้า, สู, สูง, สูต, สูตก๋วม, สูตญัตติ๋, สูตตั้งลำ, สูตตั๋น, สูตถอน, สูตมนต์ตั๋น, สูตมะหาสันติ๋งหลวง, สูตมาติ๋ก๋า, สูตร, สูตสังกะห๋ะ, สูตสิยา, สูตสืบจ๊ะต๋า, สูตหย้อ, สูตอภิธรรม, สูติ๋, สูตเบิก, สูตเมือง, สูตโยโก๋ฮ้อง, สูน, สูนกั๋น, สูนสานอูนอาน, สูนอ้านสูนอาน, สูบ, สูบมูยา, สูบมูลี, สูบเส่า, สูมา, สูมาคัวตาน, สูมาถั้นเก๊า, สูมาเต๊อะ, สูมาเต๊อะเจ้า, สูสี, สูสียูยี, สูเขา, สูเจ้า, สู่, สู่กั๋น, สู่ขวัน, สู่ขวันเข้า, สู่ขอ, สู่ง, สู่จู, สู่ถ่าน, สู่ปู๋น, สู่มีด, สู่หนังปอง, สู่เข้าเอาขวัน, สู่แคบหมู, สู่แคบไข, สู่แจ้ง, สู้, สู้กั๋น, สู้ซอบ, สู้หน้า, สู้ฮ้าย, สู้ๆ หัวๆ, สฺวั๋ก, สฺวั๋กฮูปู๋, สฺวั๋กเข้ว, สฺวั๋กเต๊า, สฺวั๋ดส๋ะดี, สฺวาด, สฺวาดกาถา, สฺวาดทิยาย, สฺวาติ๊, สฺวาตุ๊, สฺวาทิยาย, สฺวามี, สฺว่า, สฺว่าง, สฺว่างมาย, สฺว่างย้าว, สฺว่างสู้, สฺว่างเหล้า, สฺว่างใจ๋, สฺว้า, สฺว๋ะ, สฺว๋ะขว้าง, สฺว๋ะบ่ได้, สฺว๋ะหลฺวะ, ส่งกิ่ว, ส่งขึ๋ด, ส่งส๋ะก๋าร, ส่งเข้ามื้อ, ส่วน, ส่วนตั๋ว, ส่วนว่า, ส่วย, ส่อ, ส่อง, ส่องตวั๊ก, ส่องผ่อ, ส่องหน้า, ส่องฮู้เลงหัน, ส่องแจ้ง, ส่องแยง, ส่องแว่น, ส่อน, ส่อนต่อน, ส่อฟ้อง, ส่อสน, ส่า, ส่าง (ไทใหญ่), ส่างลอง(ไทใหญ่), ส่างเหล้า, ส่างไข้, ส่าบ่าหนุน, ส่าย, ส่ายบ่าขาม, ส่าเหล้า, ส่าเห๋ด, ส่าไข้, ส่ำ, ส่ำปี้ส่ำป้อ, ส่ำเดวกั๋น, ส้น, ส้นตี๋น, ส้นปื๋น, ส้นมือ, ส้นเกือก, ส้ม, ส้มปอเกื๋อ, ส้มปาก, ส้มปู่, ส้มป่อย, ส้มป่อยงำเงา, ส้มสุ๋ก, ส้มเสียด, ส้มเสี้ยน, ส้มเห๋ด, ส้มๆ หวานๆ, ส้วง, ส้วงต๋อง, ส้วงแขน, ส้วม, ส้วม(โบ), ส้วมตุ๊เจ้า, ส้วมป้อจาย, ส้วมแม่ยิง, ส้วย, ส้วยแส้ง, ส้อ, ส้องๆ, ส้อน, ส้อนขวัน, ส้อนอี่ฮวก, ส้อนเข้าเอาขวัน, ส้อม, ส้อมดอก, ส้อมอ้อย, ส้อมเงิน, ส้อมเจ้าตี้, ส้อมเหยี่ยน, ส้อย, ส้อยหิ้น, ส้อยแห, ส้อหล้อ, ส้า, ส้าง, ส้างตั๋ว, ส้างสม, ส้างสมปาน, ส้าจิ๊น, ส้าน, ส้าบ่าแต๋ง, ส้าผั๋ก, ส้าม, ส้ามขี้เก่า, ส้าย, ส้ายกั๋มม์ส้ายเวร, ส้ายมื้อ, ส้ายหนี้, ส้ายเวร, ส้าว, ส๋ก(๑), ส๋กสั๋บตอด, ส๋ด, ส๋ดตาด, ส๋ดหนี, ส๋ดใส่, ส๋ดๆ, ส๋บ(๑), ส๋บ(๒), ส๋บทา, ส๋บน้ำ, ส๋บปาก, ส๋บมนต์, ส๋บลวก, ส๋บเมย, ส๋อก, ส๋อดแส๋ด, ส๋อดแส๋ดหล๋อดแหล๋ด, ส๋อบๆ แส๋บๆ, ส๋ะ, ส๋ะก๋ะหลาด, ส๋ะขาด, ส๋ะผม, ส๋ะสาง, ส๋ะส๋ะ, ส๋ะหัว, ส๋ะเก้าดำหัว, ส๋ะเข้า, ห นำ ง เป็น หงฯ ออกเสียง หง๋ะ , ห นำ น เป็น หนฯ ออกเสียง หน๋ะ , ห นำ ม เป็น หมฯ, ห นำ ย เป็น หยฯ, ห นำ ล เป็น หลฯ, ห นำ ว เป็น หวฯ, ห(ห) ออกเสียงเป็น ห๋Žะ, หง, หงบ่านาว, หงววบ("หงว"ควบ), หงวาบ("หงว"ควบ), หงวาบเหงวบ("หงว"ควบ), หงวาบๆ("หงว"ควบ), หงวาม("หงว"ควบ), หงส์, หงส์..., หงส์หิน, หงอก, หงอกสุ่นบุ่น, หงอด, หงอน, หงอนขวาน, หงอนไก่, หงอมๆ, หงอย, หงั๋ก, หงั๋กหน้า, หงาด, หงาดเข้ว, หงาดๆ, หงาน, หงาย, หงำ, หงำสาว, หงำเหล้า, หงิ้น, หงิ้นน้ำเข้า, หงิ๋ก, หงิ๋ดๆ, หงีบ, หงีบแว้ม, หงุม, หงุ่นๆ, หงุ๋ด, หงุ๋ดๆ, หงูบ, หงูบหงาบ, หงเหล้า, หง่อนๆ, หง่อม, หง้ม, หง้อง, หง้องแหง้ง, หง้อม, หง้อมใส่, หง้างเหง้ง, หง๋ก, หง๋อดแหง๋ด, หง๋อดๆ, หง๘+อก, หง๘+อกแหง๘+ก, หน, หนตาง, หนตางเตียว, หนที, หนบ้าน, หนปายนอก, หนปายหน้า, หนปายใน, หนป่า, หนป่าแดง, หนลูน, หนวก, หนวกหู, หนวด, หนวดกิ๋, หนวดว้อง, หนวดโว้ง, หนสวนดอก, หนหลัง, หนหลังควะๆ, หนหลังต๋ำ, หนอ, หนอก, หนอง, หนองบัว, หนองอาบจ๊าง, หนองใน, หนอน, หนอนก่ำเบ้อ, หนอนซอก, หนอนน้ำ, หนอนยุง, หนอนไข่ขาง, หนัง, หนังก่อ, หนังก๋ง, หนังก๋อง, หนังก๋ำพ้า, หนังควายจี่, หนังจี่, หนังดิน, หนังปอง, หนังยำ, หนังลิว, หนังว้อง, หนังสา, หนังสือ, หนังสือจ๊ะลาง, หนังสือพิมพ์, หนังสือหาย, หนังสืออ่านเหล้น, หนังสือเลื่อง, หนังหมอง, หนังหัวปุ๊, หนังฮอ, หนังเกม, หนังเกิบ, หนังเก๊น, หนังเถิบ, หนัว, หนัวหนิ๋ก, หนั๋ก, หนั๋กข้อน, หนั๋กคอ, หนั๋กตึ๊กกึ๊ก, หนั๋กต๊กก๊ก, หนั๋กต๊อกก๊อก, หนั๋กบ่า, หนั๋กหัว, หนั๋กอ๋กหนั๋กใจ๋, หนั๋กแต๊หนั๋กว่า, หนั๋กใจ๋, หนั๋กใบ้หนั๋กง่าว, หนั๋ด, หนา, หนาด, หนาดผา, หนาน, หนานดิ๋บ, หนานตั๋น, หนานน้ำหยาดข้อนก้น, หนานปั๋ญญา, หนานสะดอ, หนานสิ๋กใหม่, หนานหยัวะ, หนานหลวง, หนาบ, หนาบๆ, หนาม, หนามจี้, หนามจ๋าย, หนามปู่ย่า, หนามลิดเเก๊า, หนามเขี๋ยะ, หนามเล็บแมว, หนาวกั๋ดหนาวเยน, หนาวอ๊อดฮ็อด, หนาหนำ, หนาหนืด, หนาใจ๋, หนำ, หนำหนา, หนำแน้, หนิม, หนิมพิ่ว, หนิ้ง, หนิ้ว, หนิ้วสาย, หนิ้วหมู, หนิ๋ก, หนี, หนีกำ, หนีบ, หนีบเต๋ง, หนีบเหนงเต๋งเต๋ก, หนีบเอา, หนีบแกบเอาน้ำมัน, หนี้, หนี้กิ๋น, หนี้ลอ, หนึ้ง, หนึ้งเข้า, หนึ้งเข้าหนม, หนึ้งเข้าเป่าไฟ, หนึ๋, หนึ๋ก, หนึ๋กหนาก, หนึ๋กๆ, หนืด, หนุน, หนุนซวะ, หนุนตี๋นหนุนมือ, หนุนตี๋นเสา, หนุนน้ำเผิ้ง, หนุนเป๋อะ, หนุนโก๋น, หนุ่ม, หนุ่มกั๋มม์, หนุ่มเหน้า, หนุ่มแหน้น, หนุ้งๆ, หนุ้ย, หนุ๋ก, หนุ๋กงา, หนุ๋กฝุ่น, หนุ๋กๆ, หนู, หนูขาว, หนูขึ้น, หนูคา, หนูด, หนูถีบจั๋ก, หนูปุ๊ก, หนูผี, หนเวียง, หนเหนือ, หนไท, หนๆ ขวางๆ, หน่วง, หน่วย, หน่วยต๋า, หน่วยใน, หน่วยไม้, หน่อ, หน่อก๋ก, หน่อขวบ, หน่อง, หน่องน้าว, หน่องหนั๋ก, หน่องแนง, หน่องแหน่ง, หน่อซากไฟ, หน่อต้ม, หน่อต้มโป่ง, หน่อต๋า, หน่อต๋ายพาย, หน่อบั้ง, หน่อบุ่น, หน่อปุ๊ทธังกูร, หน่อม, หน่อมัน, หน่อยำ, หน่อส้ม, หน่อส้มสุ๋ก, หน่อฮุ่นไฟ, หน่อเหน้า, หน่อเหมย, หน่อเฮว (ว สะกด), หน่อแจ้โป่ง, หน่อโอ่, หน่อไม้ฝะหลั่ง, หน่า, หน่าง, หน่าย, หน่ายแหนง, หน่าแต๊, หน้อง, หน้องแหน้ง, หน้อย, หน้อยล้ำไป, หน้อยเดว(ว สะกด), หน้อยแต๊หน้อยว่า, หน้อยแหน้, หน้อยไปน่อย, หน้อแหน้, หน้า, หน้าก่า, หน้าก่ายขื่อก่ายแป๋, หน้าก๊อกง็อก, หน้าก๋า, หน้าขิ่ว, หน้าขิ่วหน้างอ, หน้างอ, หน้างอก๊อกง็อก, หน้างอคอหั๋ก, หน้างัว, หน้าง่าว, หน้าจัง, หน้าจีด, หน้าจ้าว, หน้าจ๊ด, หน้าจ๊อกง้อก, หน้าจ๊ะ, หน้าจ๋อย, หน้าจ๋ะกว้าย, หน้าจ๋าง, หน้าซื่อ, หน้าดำ, หน้าดำก่ำเส้า, หน้าดำหน้าแดง, หน้าดี, หน้าด้าน, หน้าตั๊บ, หน้าตั๊บป๋าย, หน้าตั๊บเก๊า, หน้าตั๋ก, หน้าตี้, หน้าต้าง, หน้าถะแหลดิน, หน้านา, หน้าบาง, หน้าบี่, หน้าบืน, หน้าบุญ, หน้าบูด, หน้าบ่ป่องบ่ผิ่ว, หน้าบ่สู่แขก, หน้าบ่าเล้เก๋กั๋ง, หน้าปั๊บ, หน้าปั๊บป๋าย, หน้าปั๊บเก๊า, หน้าปั๋ด, หน้าปู้ดหน้าเป๋า, หน้าปู้เมีย, หน้าป่อง, หน้าผา, หน้าผาก, หน้าผากแดนต๋า, หน้ามอด, หน้ามืด, หน้ามืดต๋ามัว, หน้ามุข, หน้าม่อย, หน้าม้า, หน้าลอกต๋าเหลื้อม, หน้าวอก, หน้าวาง, หน้าสอกกอก, หน้าสั๋บตั๋บงอ, หน้าสี่จ๊อกห้าแจ่ง, หน้าหงอย, หน้าหมอง, หน้าหมู่, หน้าหม่น, หน้าหม้าว, หน้าหม๋ด, หน้าหม๋ดต๋าใส, หน้าหิ้ว, หน้าหิ้วกิ๊วขอด, หน้าอ๋ก, หน้าฮก, หน้าฮกต๋าฮ้าย, หน้าเค่ง, หน้าเซอะ, หน้าเซอะหน้าง่าว, หน้าเต้อ, หน้าเต้าสองนิ้ว, หน้าเปิด, หน้าเปิดย้าวๆ, หน้าเปิดหน้าจ๋าง, หน้าเผิด, หน้าเย่, หน้าเวียกหน้าก๋าร, หน้าเหมี้ยง, หน้าเหมือนก๋อกต๋ด, หน้าเหลื้อม, หน้าเหลื้อมต๋าลอก, หน้าแค่ง, หน้าแดง, หน้าแดงตึ่งแดงตั่ง, หน้าแด่น, หน้าแว่น, หน้าแหต๋าแห, หน้าแหนบ, หน้าแหว้น, หน้าแห้ม, หน้าแห้มแก้มไหม้, หน้าโจ่, หน้าไก้, หน้าไน่, หน้าไม้, หน้าไม้ปื๋นยา, หน๋อก, หน๋อกว่าว, หน๋อกเหล้า, หน๋อกๆ, หม, หมกิ๋นหมตาน, หมก๋ารหมงาน, หมง, หมวก, หมวกกะโล่, หมวกกั๋นน็อก, หมวกหนีบ, หมวกเห๋ด, หมวกแง็บ, หมวด, หมวดเหมียด, หมสาว, หมอ, หมอก, หมอกมุงเมือง, หมอขวากซุย, หมอความ, หมอง, หมองซ้อกต๊อก, หมองซ้องต๊อง, หมองใจ๋, หมอง่อน, หมอจั้ง, หมอจ๊าง, หมอดูกไก่, หมอตวาย, หมอตู้, หมอน, หมอนข้าง, หมอนป้อง, หมอนผา, หมอนมือ, หมอนวด, หมอนห๋ก, หมอนอิง, หมอนอึ่ง, หมอนเขม, หมอนเติก, หมอนเต๊า, หมอนไม้, หมอบแหมบหม้อแหม้, หมอป่า, หมอผี, หมอมๆ, หมอย, หมอยกาง, หมอยปาก, หมอยพุมภู้, หมอยฮูขี้, หมอยา, หมอยเข้าสาลี, หมอยแฮ้, หมอย่ำขาง, หมอส่งขึ๋ด, หมอหูลา,หมอโหลา, หมอเป่า, หมอเมือง, หมอเมื่อ, หมอไป่หมอแป๋ง, หมะ, หมะเก่า, หมะเหลิกเกิกกาก, หมัง, หมัน, หมั่น, หมั่นกิ๋นหมั่นตาน, หมั่นมาแอ่ว, หมั่นฮิหมั่นหา, หมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน, หมั่นเยียะก๋าน, หมั่นเวียกหมั่นก๋าน, หมั่นไก่, หมั้น, หมั้นกุง, หมั้นขัน, หมั้นตึ้ง, หมั้นเตี้ยง, หมั้นแก่น, หมั้ว, หมั้ว, หมั๋ก, หมั๋ด, หมั๋ดคำ, หมั๋ดเมน, หมั๋ดไฟ, หมา, หมาก, หมากกำปูใบ, หมากก่อ, หมากขี้เบ้า, หมากข้าม, หมากจีบ, หมากจีบปูแหล้ม, หมากดิ๋บ, หมากปัน, หมากปู๊, หมากฝะหลั่ง, หมากลุก, หมากสั๋กก๋า, หมากสุ่ม, หมากสุ๋ก, หมากสุ๋บ, หมากสุ๋บปูแหล้ม, หมากส้มหมากหวาน, หมากหมื่น, หมากหัว, หมากฮ๊อส, หมากั๊นเต่า, หมากเก๋บ, หมากเบง, หมากเสียบ, หมากแก่ว, หมากไหม, หมาขำโป้ง, หมาขี้เฮื้อน, หมาง, หมาจ๋อกวอ, หมาด, หมาดหม้อม, หมาดหม้อมหมองคะนิง, หมาตี๋นเต๊า, หมาตุ๋บ, หมาต๋ดใส่, หมาต๋อบ, หมาต๋าย, หมาต๋าสี่, หมาน, หมานี, หมาน้ำ, หมาผี, หมาย, หมายตาน, หมายต๋า, หมายมี, หมายหมั้น, หมายหลั๋ก, หมายหัว, หมายหื้อ, หมายุย, หมายใจ๋, หมาลิ้นก่าน, หมาว้อ, หมาสะเปา, หมาหน้อย, หมาหื่นโป้ง, หมาเหยือง, หมาแจ๋ะ, หมาแม่ด้อง, หมาแม้ว, หมาโก้ง, หมาไน, หมาไล่เหล่า, หมิ่น, หมิ่นจ๊อม, หมิ่นหม้อ, หมิ่นแจม, หมิ้ง, หมิ๋ด, หมิ๋บ, หมิ๋บปาก, หมิ๋บๆ หม๘+อบๆ, หมี, หมีคน, หมีควาย, หมี่, หมี่ผ้าอ้อม, หมี้, หมึน, หมึนจื้ด, หมึนจื้ดๆ, หมึนซึ่งลึ่ง, หมึนหู, หมึ๋, หมึ๋ก, หมึ๋กขาก้อม, หมึ๋กขาตั๋น, หมึ๋กขายาว, หมึ๋กขาลาย, หมึ๋กพิม, หมืน, หมื่น, หมื่นล่ามนา, หมื่นวัด, หมื่นหนังสือ, หมื่นเวียก, หมื้อ, หมุน, หมุนเหวิ้นๆ, หมุย, หมุยกาง, หมุยปาก, หมุยป๊าว, หมุ้น, หมุ้นคฺวะๆ, หมุ้นผม, หมุ้นหลัว, หมุ้นเจ้านาย, หมุ้นไฟ, หมุ้ม, หมุ้ย, หมุ้ยๆ, หมุ๋ก, หมุ๋ด, หมู, หมูกอง, หมูด้อง, หมูต้อง, หมูถ่าว, หมูบหมาบ, หมูบื้ก, หมูสี, หมูส้าม, หมูหลิ่ง, หมูหำ, หมูหำต้อก, หมูหำใน, หมูเข้วตั๋น, หมูแม่ด้อง, หมู่, หมู่จุม, หมู่จุมปี้น้อง, หมู่เฮา, หมู้หม้าหมูบหมาบ, หมแอ่ว, หมไก่, หมไล่เหล่า, หม่น, หม่นหม้อม, หม่นหม้อมหมองคะนิง, หม่นเส้า, หม่นไหม้, หม่อง, หม่อน, หม่อนซ็อกต๊อก, หม่อนบ่าลำไย, หม่อนหลวง, หม่อนฮอก, หม่า, หม่าง, หม่าเข้า, หม่ำ, หม้อ, หม้อก๋า, หม้อขาง, หม้อขี้ขว้ำ, หม้อง, หม้องนอนหมาหน้อย, หม้องวง, หม้องหัวแหล่, หม้องเข้าหนมคก, หม้องแก่นต๋า, หม้อซะ, หม้อซ่วยตี๋น, หม้อดอก, หม้อต่วม, หม้อต่อม, หม้อนจะแหล้น, หม้อน้ำ, หม้อน้ำก้าบ, หม้อม, หม้อมซ็อก, หม้อมถะหนอม, หม้อสาว, หม้อหนึ้ง, หม้อหน้าฮก, หม้อห้อม, หม้อออม, หม้ออุ่ง, หม้ออุ๋บ, หม้ออุ๋บซา, หม้ออ่าง, หม้อเข้าหม่า, หม้อเข้าเต๋าไฟ, หม้อเข้าแจ้, หม้อแก๋ง, หม้อแก๋งตอง, หม้อแหม้, หม้อแหม้หมอบแหมบ, หม้อแอ่ง, หม้อไฟ, หม้อไหดอก, หม้อไหตะไหลป้าก, หม้อไหลวง, หม้า, หม้างหง้าง, หม้าน, หม้านหล้าน, หม้าย, หม้าว, หม๋ก, หม๋กก้วย, หม๋กก๊อง, หม๋กจิ๊นส้ม, หม๋กดัง, หม๋กไหม้, หม๋ด, หม๋ดกั๋มม์, หม๋ดซ้อยล้อย, หม๋ดตืนหม๋ดฮอน, หม๋ดท่า, หม๋ดบุญ, หม๋ดลม, หม๋ดลมหายใจ๋, หม๋ดลึ้ง, หม๋ดหล๋ะหม๋ดลึ้ง, หม๋ดอ้อยหล้อย, หม๋ดเขี้ยวหม๋ดงา, หม๋ดเข้าเปือกเข้าสาร, หม๋ดเจิง, หม๋ดเจิงหม๋ดลาย, หม๋ดเสี้ยง, หม๋ดใสไวยะ, หม๋ดไต้หม๋ดถง, หม๋ดไส้หม๋ดปุ๋ม, หม๘+อดแหม๘+ด, หยÚýกยา, หยÚýด, หยÚวก, หยÚวกก้วย, หยÚอก, หยÚอกเหย๋าะ, หยÚาด, หยวาม, หยอง, หยอด, หยอดหย้อ, หยอม, หยอมแหยม, หยอยๆ, หยัง, หยังจา, หยังพ่อง, หยังมาก้าย, หยังมาตุ๊กล้ำ, หยัน, หยั่Úง, หยั่Úงกำกึ๊ด, หยั่Úงน้ำบ่อ, หยั่Úงว่า, หยั่Úงอั้น, หยั่Úงอี้, หยั่Úงใจ๋, หยั๋Úก, หยั๋Úกคอ, หยั๋Úกหน้าวอก, หยั๋Úด, หยั๋บๆ, หยั๋วะ, หยากเหยื้อ, หยากไย่, หยาบ, หยาบก้าคะนอง, หยาบตุ๊ก, หยาบตุ๊บ, หยาบต๋าย, หยาบหยุ้ง, หยาบแต๊, หยิ๋Úก, หยิ๋Úกยิ่ม, หยิ๋Úกๆ, หยิ๋Úบ, หยิ๋Úบกี่, หยิ๋Úบมุงหลังคา, หยิ๋Úบอ๋ก, หยิ๋Úบๆ, หยิ๋บ, หยิ๋บจั๋ก, หยิ๋บมือ, หยิ๋บแส่ว, หยิ๋บๆ, หยืÚด, หยืก, หยื้Úอ, หยื้Úอส่อง, หยื้อ, หยุม, หยุย, หยุ่น, หยุ่นๆ, หยุ่ม, หยุ้ง, หยุ้งหยาบ, หยุ้งหย๋ะหยุ้งหยาบ, หยุ้งไจ๋, หยุ้ยๆ, หยุ๋ก, หยุ๋กหยิ๋ก, หยุ๋บ, หยุ๋บซัดหยุ๋บขว้าง, หยุ๋บถือ, หยุ๋บมือ, หยุ๋บสฺว๋ะหยุ๋บวาง, หยุ๋บหั้นหยุ๋บหนี้, หยู้หย้าหยูบหยาบ, หยฺวาด, หยฺวาดยวา, หยฺว๋ะ, หยฺอด, หยฺอดเข้าหนมคก, หยฺอดๆยฺอยๆ, หยฺาดน้ำ, หยฺาดน้ำหมายตาน, หยฺาดยฺาย, หยฺาดยฺายเป๋นถ้อย, หยฺาบ, หย็Úอบ, หย่Úง, หย่Úงๆ, หย่Úอง, หย่Úองน้อยใจ๋, หย่Úองผม, หย่Úองยวาย, หย่Úองสะล้อ, หย่Úองสาย, หย่Úองสู้, หย่Úองหยื้Úอ, หย่Úองเข๋าะ, หย่Úองเบา, หย่Úองเหย๋Úาะ, หย่Úองๆ, หย่Úอน, หย่Úอนหย้าน, หย่Úอนหื้อ, หย่Úอม, หย่Úาง, หย่ÚางหยÚาย, หย่Úางเหย่Úง, หย่อม, หย่อมหย้า, หย่อมไหย่, หย้Úอง, หย้Úองขึ้น, หย้Úองแม่ฮ้างเป๋นสาว, หย้Úาง, หย้Úาน, หย้Úานก๋าร, หย้Úานต๋าย, หย้Úาม, หย้Úาว, หย้Úาวเรือน, หย้þานถ้านต๋าย, หย้ง, หย้น, หย้น, หย้อ, หย้อง, หย้องแหย้ง, หย้อน, หย้า, หย้าก่อน, หย้าขั๋ด, หย้าขั๋ดมอน, หย้าข่อน, หย้าคา, หย้าจิ๋ยอบ, หย้าตี๋นต๋อ, หย้าตืกแมว, หย้าต๋ดหมา, หย้าน, หย้าปากควาย, หย้าป้อง, หย้าป๋กต๋อ, หย้าผมหยุ้ง, หย้าผากควาย, หย้าม, หย้ามตี๋นหย้ามมือ, หย้ามเก่า, หย้ามแป๊, หย้าลับมืน, หย้าสะลาบหน้อย, หย้าสะลาบหลวง, หย้าสะแล็บ, หย้าหนวดเสือ, หย้าหนวดแมว, หย้าหนิ้วหมู, หย้าหลั๋บมืน, หย้าหลั๋บมืนหน้อย, หย้าหลั๋บมืนหลวง, หย้าหานไก่, หย้าหูหนวก, หย้าอุ๋ก, หย้าฮักนา, หย้าเมืองวาย, หย้าเล็บมืน, หย้าแพด, หย๋ÚÚÚด, หย๋Úก, หย๋Úด, หย๋ÚดยÚา, หย๋ÚดยÚาย, หย๋ÚดยÚายจี๋ม, หย๋Ú, หย๋Úก, หย๋Úกยา , หย๋อก, หย๋อกๆ, หย๋ะ, หลง, หลงตาง, หลงต๋า, หลงลม, หลงลมปาก, หลงลืม, หลงหูหลงต๋า, หลงอ๋กหลงใจ๋, หลงใจ๋, หลงๆ ลืมๆ, หลน, หลนต่วง, หลม, หลม หลว่าย, หลมเลาะและ, หลมโละเละ, หลมโหล้หลมโหลด, หลมไป, หลวง, หลว้าย, หลอ, หลอก, หลอง, หลองเข้า, หลอด, หลอดน้ำ, หลอดลูก, หลอต๋าย, หลอน, หลอนหลัง, หลอนเยียะ, หลอบ, หลอม, หลอมหล่อเบ้า, หละกัง, หละกัง, หละกังเขาควาย, หละกังเขาควาย, หละกังเงี่ยง, หละกังเงี่ยง, หละกั๊ด, หละกุย, หละกุยตอง, หละกุยหมู่, หละดู, หละดู, หละดูฮ้อน, หละนึก, หละนึก, หละบำ, หละบำ, หละปูน, หละมัก, หละมัก, หละมาน, หละม้าย, หละลดหละลาด, หละล่อย, หละวง, หละวง, หละวงขงเขด, หละวงตี๋น, หละวงโขงเขต, หละวึ่นหละวือ, หละวุ่นหละวาย, หละสี, หละสี, หละหว่าง, หละหั๋ด, หละหั๋ส, หละออง, หละอาก, หละอาย, หละอ่อน, หละอ่อนต่อนแต่น, หละอ่อนหน้อย, หละอ่อนหละแอ่น, หละเบิด, หละเบิดปรมาณู, หละเบียบ, หละเบียบ, หละเมา, หละเมา, หละเลง, หละเวเหหน, หละเวเหหน, หละเอ๘+กหละอ่อน, หละแม้, หละแวก, หละแหง (ง สะกด), หละแอ, หละแอน, หละโว้, หลัง, หลังกูบ, หลังคา, หลังคามุงดินขอ, หลังคาเฮือน, หลังจ๋อง, หลังนา, หลังฝาย, หลังมือหลังตี๋น, หลัน, หลัว, หลัวก้อม, หลัวจิ๋ง, หลัวบั่ว, หลัวหนึ้งเข้า, หลัวหิงไฟพระเจ้า, หลัวเผาผี, หลัวเมตร, หลัวเสี้ยน, หลัวโบ๋ะ, หลั่ง, หลั่งหลู้ไหลมา, หลั่น, หลั่นปั๊บ, หลั้ว, หลั๋ก, หลั๋กกา, หลั๋กขะตู๊, หลั๋กคันนาแดน, หลั๋กตั้งบ่อง, หลั๋กต๋อ, หลั๋กฝาย, หลั๋กมอง, หลั๋กลอ, หลั๋กหล้อง (จ.น่าน), หลั๋กแต, หลั๋กแหล่ง, หลั๋บ, หลั๋บขาบ, หลั๋บต๋าจัง, หลั๋บต๋าหนู, หลั๋บมืน, หลั๋บม่อ, หลั๋บลวด, หลั๋บลุก, หลั๋บลุกขวาย, หลั๋บหยิ๋บหลั๋บหย๋อบ, หลั๋บหลึ่ง, หลั๋บหล้ม, หลั๋บเจ๊า, หลั๋บเจ๊าลุกขวาย, หลั๋บเดิ๋ก, หลั๋บเดิ๋กลุกเจ๊า, หลั๋บแต๊, หลั๋บใน, หลั๋วะ, หลา, หลาก, หลากกา, หลากหลาย, หลากใจ๋, หลาง, หลางเข้า, หลาด, หลาดๆ, หลาน, หลานจาย, หลานยิง, หลานไป๊, หลาบ, หลาบคำ, หลาบจ๋ำ, หลาบเงิน, หลาบแป้หลาบแป๋ด, หลาบแป๋ด, หลาบแวง, หลาม, หลามก๊าง, หลามตวย, หลามบอน, หลามหลู้หลามหลูด, หลามโหล้หลามโหลด, หลามไหล, หลาย, หลายเจื๊อ, หลายเยื่อง, หลายเยื่องหลายข้อ, หลายแหล่, หลาว, หลาวเหล๋ก, หลำ, หลำ, หลำต๋า, หลำหลู้หลำหลูด, หลำอู้, หลำอู้, หลำเข้าไป, หลำไป, หลิง, หลิงดู, หลิม, หลิ่ง, หลิ่งจิ๊ง, หลิ่งดู, หลิ่งน้อม, หลิ่งน้ำ, หลิ่งหลู้, หลิ่ว, หลิ่วต๋า, หลิ้ม, หลิ้มปะตู๋, หลิ๋ก, หลิ๋กต๋า, หลิ๋ดๆ, หลี, หลีก, หลีด, หลีบ, หลี่, หลี้, หลึน, หลึม, หลึ่ง, หลึ่งหมา, หลึ่งหมู, หลึ่งหมูหลึ่งหมา, หลึ่งหลู้, หลึ๋ก, หลึ๋กหลวง, หลึ๋กหลึน, หลึ๋กแต๊หลึ๋กว่า, หลืด, หลืดมือ, หลืดหู, หลืบ, หลืบฝา, หลืม, หลื้ม, หลุม, หลุมต่อ, หลุมผี, หลุมหล๋บภัย, หลุมเสา, หลุมแมงมัน, หลุ้ง, หลุ้ม, หลุ้มกั๋น, หลุ้มจ่อนหลุ้มไหน่, หลุ้มตี๋, หลุ้มผ่อ, หลุ้มใส่, หลุ้ย, หลุ้ยหล้าย, หลุ้ยออก, หลุ้ยไป, หลุ๋, หลุ๋ก, หลุ๋กหลิ๋ก, หลุ๋กหลิ๋กหัวมนแกว้ด, หลุ๋ด, หลุ๋ต๊อง, หลุ๋ต๊องบ่องไส้, หลุ๋บ, หลุ๋บตืน, หลุ๋หลั่ง, หลุ๋หล๋ะ, หลุ๋หล๋ะเหล๋ะ, หลุ๋ฮาก, หลุ๋เลือด, หลุ๋ๆ ฮากๆ, หลูด, หลูดไหล, หลูบ, หลูบคำ, หลูบหลาบ, หลู้, หลู้ลม, หลู้ลาบเหล้า, หลู้เพี้ย, หลู้เลือด, หลฺว้าง(หลว กล้ำ), หล่ง, หล่น, หล่ม, หล่มขุม, หล่มจ้อง, หล่มเป๋อะ, หล่มโหม้ง, หล่อ, หล่อน, หล่อผะเจ้า, หล่อม, หล่อลงหลิ่ง, หล่อเข้าใส่, หล่อเบ้า, หล่า, หล่ากา, หล่างเหล่ง, หล่างเหล่งต่างเต่ง, หล่าย, หล่ายกอง, หล่ายดอย, หล่ายดั้ง, หล่ายต้า, หล่ายน้ำ, หล่ายปุ๊น, หล่ายหน้า, หล่ายเปิ้บ, หล่ายเพ้, หล่ายเหล้, หล่าเหล้, หล้ง, หล้งหลง, หล้ม, หล้มจ๋ม, หล้มเหลียก, หล้วง, หล้วย, หล้อ, หล้อง, หล้องหง้อง, หล้องๆ, หล้อน, หล้อนจ้อน, หล้อนต้อย, หล้อม, หล้อมจ้อ, หล้อมเจ๊าะเลาะ, หล้อมแหล้ม, หล้อมแหล้มก้อมแก้ม, หล้า, หล้าง, หล้างคน, หล้างดีได้, หล้างพ่อง, หล้างมี, หล้างวัน, หล้างหง้าง, หล้างเตื้อ, หล้างเยื่องหล้างข้อ, หล้างได้, หล้าต๋ามหล้า, หล้าน้ำ, หล๋ก, หล๋กก้า, หล๋กขนแฮ้, หล๋กขว้าง, หล๋กต๋อ, หล๋กต๋อเฟือง, หล๋กถั่วดิน, หล๋กหงอก, หล๋กหย้า, หล๋กหย้าก่อน, หล๋ด, หล๋ดก้า, หล๋ดๆ, หล๋ดๆหลาดๆ, หล๋บ, หล๋บก๋าร, หล๋บจ๋อง, หล๋บป๋อดหล๋บแป๋ด, หล๋บลี้หนีหน้า, หล๋บสะลี, หล๋บสาด, หล๋บหน้าหล๋บต๋า, หล๋วก, หล๋วะ, หล๋วะสิ้น, หล๋วะสิ้น, หล๋วะเต่ว, หล๋อดแหล๋ด, หล๋อดแหล๋ดส๋อดแส๋ด, หล๘+อบแหล๘+บ, หวด, หวดน้ำ, หวดลูกกุย, หวดเข้า, หวดเหล้า, หวน, หวย, หวยเถื่อน, หวอ, หวอด, หวอดๆ, หวัง, หวังน้ำห้วยหน้า, หวังใจ๋, หวัน, หวันแค่งหวันขา, หวันแอว, หวั่น, หวั่นไหว, หวั๋ก, หวั๋ด, หวาก, หวากๆ, หวาด, หวาดไหว, หวาน, หวาย, หวายห๋ก, หวาว, หวาวต๋า, หวาวใจ๋, หวาเหว, หวาเหวตาเต, หวำ, หวิ้น, หวิ้นๆ, หวิ้วๆ, หวิ๋กๆ, หวิ๋กๆหว๘+อกๆ, หวิ๋ด, หวิ๋ดจ้วด, หวิ๋ดมือ, หวิ๋ดแลง, หวิ๋ดไปหน้อย, หวิ๋ดๆ, หวิ๋ดๆ จ้วดๆ, หวี, หวีกุ๊ก, หวีกู้ก, หวีผมป้าย, หวีผมแบ๋ะ, หวีสางคา, หวี่, หวูด, หว่า, หว่าง, หว่างก๋าง, หว่างขา, หว่างคืบหว่างเหยี้ยม, หว่างหน้า, หว่างหวะสา, หว่างแล้ว, หว่าน, หว่านก้า, หว่านน้ำหว่านซาย, หว่าย, หว่ายหน้า, หว่ายหลังหื้อ, หว้อ, หว้อง, หว้องๆ, หว้าน, หว้าย, หว้ายต้า, หว้ายน้ำ, หว้ายบ๋ก, หว้ายฟ้า, หว๋อกๆ, หว๋อดๆ, หว๋อบ, หว๋ะ, หว๋ะหวาก, หว๋ะหว้าหว๋ะหวาก, หว๋ะออก, หว๋ะเกิ่ง, หว์อบๆ, หอ, หอก, หอกบั้ง, หอกหลูบเงิน, หอกิ๋นตี๋น, หอกโจก, หอกใบคา, หอคำ, หอง, หองแหง, หองไผ, หอด, หอดหิว, หอดั้น, หอทำ, หอน, หอบ, หอบอุ้ม, หอบเต๊าะเยาะ, หอผี, หอผีฝาย, หอม, หอมขาว, หอมขึ๋หอมขื่น, หอมขื่น, หอมดอง, หอมด่วน, หอมด่วนหลวง, หอมต้อก, หอมนวล, หอมบั่ว, หอมป้อม, หอมป้อมกูลฺวา, หอมป้อมเป้อ, หอมหื่น, หอมเตียม, หอมเตียมโตน, หอมแป้น, หอมไก๋, หอย, หอยกาบ, หอยกิ๋ก, หอยก้นบิ๋ด, หอยขม, หอยคัน, หอยจูบ, หอยตอง, หอยต้าก, หอยนางรม, หอยบั้ง, หอยสังข์, หอยหลอด, หอยหละเว้อ, หอยหละแง็บ, หอยเบี้ย, หอยเหล๋กจี, หอยเหล๋กจ๋าร, หอยแคง, หอยแมงปู้, หอยโค่ง, หอหละกัง, หอหละกุน, หอหละดี, หอหลิ่งหอเลอ, หอห้าง, หอเจี้ยคำเหลือง, หอเจ้าตี้, หอเสื้อบ้าน, หอเสื้อวัด, หอเฮือน, หัน, หันกั๋บ, หันก่อ, หันตวย, หันตั๊ดกั๋น, หันถี่, หันหลาก, หันฮ้าย, หันใจ๋, หัว, หัวกุงฟ้า, หัวขัว, หัวข่ม, หัวงก, หัวง็อก, หัวจ๘+อก, หัวดอย, หัวดุ๋, หัวตั๊บ, หัวต๋าล, หัวต๋าลนหางลาน, หัวถาก, หัวที, หัวนม, หัวนา, หัวนาก, หัวบ้าน, หัวปวก, หัวปั๋กก้นขวิ๋ด, หัวปี๋, หัวปี๋, หัวปึ๋ก, หัวป๊นก้นยัง, หัวมุย, หัวม่อ, หัวลอก, หัวลี, หัวล้าน, หัวล้านโยงๆ, หัววอก, หัววัด, หัวสิ้น, หัวหงอก, หัวหน้า, หัวหมอ, หัวหมุ้นก้นซุก, หัวหมู, หัวหม่น, หัวหม๋ด, หัวหยุ้ง, หัวหยุ้งหัวยี, หัวหละแอน, หัวหางก๋างบ้าน, หัวอง, หัวอาก, หัวอ่อน, หัวอ้ง, หัวอ๋ก, หัวอ๋กก้นขวิ๋ด, หัวอ๋อย, หัวเข่า, หัวเข้า, หัวเตียน, หัวเตียนลถเคื่อง, หัวเถิก, หัวเถ๋อะ, หัวเมาเก้าควี่, หัวเลียงหมอน, หัวเสิ๋ก, หัวเหน่า, หัวแขง, หัวแดง, หัวแม่ตี๋น, หัวแม่มือ, หัวแม่โข้, หัวแหล่, หัวแฮ้ง, หัวแฮ้งปื๋น, หัวแฮ้งไฟฟ้า, หัวโท, หัวโป่, หัวโอ้, หัวใจ๋, หัวใจ๋ผะเจ้า, หัวใสมาบๆ, หัวใหม่, หั้น, หั้นน่อยหนี้น่อย, หั้นลอ, หั้นลู, หั้นหน้อยหนี้หน้อย, หั๋ก, หั๋กกำ, หั๋กขำ, หั๋กดิ๋บ, หั๋กมุก, หั๋กหน้า, หั๋กหน้าวอก, หั๋กอ๋ก, หั๋กเกิ่ง, หั๋กแฮง, หั๋ด, หั๋ตถี (บาลี), หั๋ตถีลิงค์, หั๋บ, หั๋บปะตู๋, หั๋บปาก, หั๋บป่อง, หั๋บหีด, หั๋บไก่, หั๋บไพ, หั๋สดีลิงค์, หา, หากิ๋น, หาง, หางกิ่ว, หางก้อม, หางก้าง, หางขอด, หางนกยูง, หางบ้าน, หางลาน, หางวัน, หางว้อง, หางหงส์, หางหวาย, หางเตี่ยว, หางเต่า, หางแมงป่อง, หางไหล, หาด, หาดน้ำ, หาดหนุน, หาดเหว (ว สะกด), หาน, หานจ๊างฮ้อง, หานจ๊างไห้, หานสา, หานเดื่อ, หานแมว, หานไก่, หาบ, หาบห้อ, หาบเปี้ยด, หาม, หาย, หายตั๋ว, หายเม่ย, หายแส๋บ, หายแส๋บหายสอย, หายใจ๋, หายใจ๋ฝืด, หายใจ๋ย่งซัด, หายใจ๋สั้น, หายใจ๋เส่า, หายใจ๋แวบปอง, หายใจ๋โล่ง, หายใจ๋โล่งอ๋ก, หายใจ๋ใหย่, หาร, หาว, หาใจ๋, หาใจ๋สั้น, หาใจ๋ใหย่, หำ, หำฟาน, หำม้า, หำยนต์, หำหมา, หำฮอก, หำเป้า, หำแดง, หำแป๊ะ, หำโอ้ด, หิง, หิงหนาว, หิงเมง, หิงแดด, หิงแดดอุ่น, หิงไฟ, หิงไฟพะเจ้า, หิน, หินกาบ, หินคง, หินปู๋น, หินฝนมีด, หินสีมา, หินส้ม, หินหน้ามอด, หินอ่อน, หินเขียว, หินแลง, หินแฮ่, หิมหมะปาน, หิว, หิวหน, หิวหอด, หิวแดด, หิ่ง, หิ่งห้อย, หิ่ว, หิ้ง, หิ้งข่า, หิ้งปู๋จา, หิ้งผี, หิ้งผีคู, หิ้งพะเจ้า, หิ้น, หิ๋ด, หิ๋ดๆ, หิ๋แห่น, หี, หีกะหล๋ก, หีก๋ง, หีก๋วง, หีควาย, หีจ๊าง, หีด, หีดคัว, หีดซะตาง, หีดธัมม์, หีดหนัง, หีดหล้อง, หีดเป้ง, หีดเหล๋ก, หีดไม้, หีต๋า, หีนั่งขี้, หีบ, หีบก๋บ, หีบอ้อย, หีบเสียง, หีบแก๋ง, หีหนู, หีหั๋กหน้าวอก, หีฮอก, หีเมง, หีเหล๋ก, หี่, หี่หุ้ม, หี่เสียง, หี่ไฟ, หึง, หึม, หึมไห, หึ๋, หึ๋ก, หึ๋กหยาบ, หึ๋กเหว (ว สะกด), หึ๋บ, หืด, หืดหาด, หืดห้าว, หืดใส่, หืน, หือ, หื่น, หื่นโป้ง, หื้ย, หื้อ, หื้อก้า, หื้อขั๋บหนี, หื้อจ๋นเสี้ยง, หื้อซ้ำ, หื้อบ่าดาย, หื้อปอน, หื้อหน้า, หื้อเสี้ยง, หุง, หุงเข้า, หุงเหล้า, หุงแฮ่, หุม, หุมกิ๋นหุมตาน, หุมก๋ารหุมงาน, หุมสาว, หุมหื่น, หุมแอ่ว, หุมไก่, หุมไล่เหล่า, หุย, หุยจอกๆ, หุยหาย, หุยหายตุยตาย, หุยหายยายหยาด, หุ่ง, หุ่งเห๋บ,บ่า, หุ่น, หุ่นขี้เผิ้ง, หุ่นฮ่าง, หุ่นเฝ้าไฮ่นา, หุ้น, หุ้นกุ๋ดดุ๋ด, หุ้ม, หุ้มหี่, หุ๋, หุ๋ก, หุ๋บ, หุ๋บหู่, หู, หูก, หูกวั๋ง, หูกว๋าง, หูก๋วย, หูจ๊าง, หูด, หูดเป๋า, หูตุ๋บ, หูตู้บ, หูต๘+อบ, หูบ, หูบัง, หูบังเป๊อเว้อ, หูบังแป๊แว้, หูบ่อ, หูผึ่ง, หูฟัง, หูลวัะ, หูลี่, หูสะหลาม, หูหนวก, หูหนวกต๋าบอด, หูหนาต๋าหมึน, หูหม้อขาง, หูหลึ่ง, หูหอน, หูหิ้น, หูเตี่ยว, หูเบา, หูเวยต๋าเวย, หูเสือ, หูโตหละสั๋บ, หู่, ห่ง, ห่ม, ห่มตุ๊ม, ห่มโยะๆ, ห่วง, ห่วงเข้า, ห่วย, ห่อ, ห่อจุ๋ก, ห่อจ๘+อก, ห่อน, ห่อปุ๊นห่อเพ้, ห่อม, ห่อมหาย, ห่อม็อบห่อแม็บ, ห่อย, ห่อยขี้นก, ห่อยนอยจา, ห่อยเขียว, ห่อยเจ๊ก, ห่อยแม้ว, ห่อหนึ้ง, ห่อหนึ้งจิ๊นไก่, ห่อหนึ้งหน่อ, ห่อหน๋อบห่อแหน๋บ, ห่อหมาด, ห่อเข้า, ห่อเหนียบ, ห่อแอ๋บ, ห่อแอ๋บกุ้ง, ห่อแอ๋บป๋า, ห่อแอ๋บอ่องออ, ห่า, ห่าง, ห่าน, ห่าฝน, ห่าม, ห่าย, ห่าว, ห่าแก้ว, ห้ง, ห้วง, ห้วน, ห้วย, ห้วยเลิ้ก, ห้วยแล้ง, ห้อ, ห้อง, ห้องดั๋บจิ๋ต, ห้องฟ้า, ห้องหั๋บ, ห้องแถว, ห้องใต้, ห้อผาสี, ห้อผาห้า, ห้อม, ห้อย, ห้อลักน้ำ, ห้า, ห้าง, ห้างขันเข้า, ห้างขันโตก, ห้างจ๊างห้างม้า, ห้างดา, ห้างนา, ห้างสะโตก, ห้างเข้า, ห้างเข้าห้างของ, ห้างเคื่อง, ห้างเปี้ยดห้างกอน, ห้างโต้ง, ห้าน, ห้าม, ห้ามขอบ, ห้ามขาด, ห้ามดุม, ห้ามตั๊พ, ห้ามผ่อ, ห้ามพะยาธิ, ห้ามล้อ, ห้ามเย่ว, ห้ามเสิ๋ก, ห้ามแส๋บ, ห้ามไค่หัว, ห้ามไห้, ห้าว, ห้าวล้ำห้าวเหลือ, ห้าวล้ำไป, ห้าวไบ้ห้าวง่าว, ห๋ก, ห๋กขะหย๋ก, ห๋กขึ้นห๋กล่อง, ห๋กดำ, ห๋กแล่น, ห๋ด, ห๋ดดอก, ห๋ดน้ำ, ห๋ดน้ำดำหัว, ห๋ดน้ำปี๋ใหม่, ห๋ดน้ำผะเจ้า, ห๋ดน้ำผั๋ก, ห๋ดน้ำสวน, ห๋ดสะหลง, ห๋ดหย้อ, ห๋ดหล่อ, ห๋ดอยู่ในฮู, ห๋ะ, ห๋ะบวก, ห๋ะป๋า, ห๋ะเข้า, ฬ (ฬ) ออกเสียงเป็น ฬŽะ, อ (อ) ออกเสียงเป็น อ๋ะŽ, อง, องก๊ะ, องค์คาน, องอาจ, อนทะลาย, อม, อมลิ้น, อมหนอง, อยู่ (ใช้เครื่องพิมพ์ ยฺ ไม่ได้), อยู่กั๋มม์, อยู่กิ๋น, อยู่จะกว้าย, อยู่จ๋นแจ้ง, อยู่ดีกิ๋นดี, อยู่ดีบ่าว่าดี, อยู่ดีมีสุ๋ข, อยู่ดีมีฮั่ง, อยู่ดีมีฮ่าง, อยู่ตูบ, อยู่ถ้อยฟังกำ, อยู่ถ้า, อยู่ถ้าเมินนาน, อยู่นอก, อยู่บ่ดอกบ่ดาย, อยู่บ่ดาย, อยู่บ่ม่วน, อยู่บ้าน, อยู่มื้อ, อยู่ม่วนกิ๋นหวาน, อยู่หั้นลอ, อยู่ห้าง, อยู่ฮอด, อยู่ฮอดบ่าเด่ว, อยู่ฮั้ง, อยู่เดือน, อยู่เต๊าต๋าย, อยู่เต๊าแจ้ง, อยู่เฮือน, อยู่เฮือนหลุ๋, อยู่เฮือนแป, อยู่แก๊ก, อยู่ๆ กิ๋นๆ, อยฺาก, อยฺากกั้น, อยฺากขี่ล้อ, อยฺากน้ำ, อยฺากผ่อหนัง, อยฺากเข้า, อยฺากเหล้น, อยฺากไค่, อยฺากไค่เยียะกิ๋น, อยฺากไค่เหล้นน้ำ, อยฺากไค่ไปแอ่ว, อย่ÚÚางเหย่Úง, อย่Úา, อย่Úา อยฺาก อย่Úาง อยู่, อย่Úาง, อย่Úางจะได, อย่Úางตะวา, อย่Úางตี้แล้วมา, อย่Úางหยฺาย, อย่Úางอั้น, อย่Úางอี้, อย่Úางอี้ก่า, อย่Úางฮือ, อย่Úางเปิ้นอย่Úางต้าน, อวด, อวดคึอวดหนั๋ก, อวดดี, อวดสะหาว, อวดหลั๋วก , อวดอู้, อวดฮู้อวดหลั๋วก, อวบ, อวบต้าบป้าบ, อวบต๊บป๊บ, อวบอ้าบป้าบ, อวม, อวมอำ, อวล, อวลปี้, อวลยิง, อวาน, อวาบๆ, อวาย, อวายดิน, อวายปาก, อวายลม, อว่าย, อว่ายหน้า, อว่ายหน้าไปตางใต้, อว่ายหลังฮ่อ, อว้า, อว้าก, ออ, ออก, ออกกั๋มม์, ออกก้อย, ออกก๋ำลัง, ออกคอ, ออกงวง, ออกดอก, ออกดิน, ออกตืน, ออกตุ่มแดง, ออกต๋าล, ออกน้ำ, ออกบ้าน, ออกป๊าว, ออกมื้อ, ออกสุ๋ก, ออกหน้า, ออกหวะสา, ออกหัว, ออกออ, ออกฮัง, ออกฮา, ออกเงิน, ออกเดือน, ออกแก้ว, ออกแขก, ออกแดง, ออกแล้ง, ออกใจ๋, ออกใจ๋เขียนฮูบ, ออกใจ๋เยียะก๋าร, ออกในธัมม์, ออกใส, ออง, อองปู๋, อองเต่า, อองแก่นต๋า, ออน, ออนก่อนนั้น, ออนซอน, ออบ, ออม, ออมเป๋าะออมป๋อย, อะจิ๋กอะจ๋อก, อะทิกะมาส(บาลี), อะทิกะวาร(บาลี), อะทิกะสุระทิน(บาลี), อะม๊อก, อะลอนพอนแพน, อะลิมซิมซี่, อะลุงตุงนัง, อะล็อกก๊อกแก๊ก, อะล้า, อะสัง, อะหยะอ้างย่าง, อะหยัง, อะหยังจา, อะหยังปะล้ำปะเหลือ, อะหยังอย่างอั้น, อะหยังเอ๊าะ, อะหยิ๋กอะหย๋อก, อะหลอดสอดแสด, อะหลอบปอบแปบ, อะหลากสากเสก, อะหลาบตาบเตบ, อะหลิ๋กจิ๋กจ๋อก, อะหลิ๋กปิ๋กป๋อก, อะหลิ๋ดจิ๋ดจ๋อด, อะหลิ๋ดอะหล๋อด, อะหลุ่ยตุ่ยต่าย, อะหลูบบูบบาบ, อะหล่องต่องแต่ง, อะหล้อมก้อมแก้ม, อะหล้างก้างเก้ง, อะหล๋กข๋กขั๋ก, อะหล๋อกก๋อกแก๋ก, อะหล๋อกจ๋อกแจ๋ก, อะหล๋อกอะล่อย, อะหล๋อดส๋อดแส๋ด, อะหัง, อะฮืออะแฮม, อะเลอะเมอะมะ, อะเละ, อะเลิมเพิมเพ้อ, อะเหล๋าะเบ๋าะแบ๋ะ, อะแหล่มแต่มแต๋ะ, อะแฮม, อัง, อังกาน, อังเจิน, อังโล, อังไฟ, อันนึ่ง, อันว่า, อันอ้อ, อั่งอ้ะ, อั่ว, อั่วจ๊อง, อั้น, อั้นจา, อั้นจาลือ, อั้นจ๊ะลือ, อั้ว, อั๊บ, อั๊บหื้อ, อั๋บ, อั๋สส๋ะจั๋น, อา, อาก, อากหลาก, อาง, อาจาย, อาจ๋าน/อาจ๋ารย์, อาด,อาดๆ, อาติ๊ตย์, อาน, อานมีด (โบ), อานมุย (โบ), อานอ้อ, อาบ, อาบน้ำฮ้อนมาก่อน, อาบหมาบ, อาบเหื่อต๋างน้ำ, อาย, อายน้ำหน้า, อายหยาย, อายิง, อายแต๊อายว่า, อาละ, อาลัว, อาว, อาสานห๋ะปู๋จา,อาสานละห๋ะปู๋จา, อาเขย, อาไป๊, อำ, อำกำ, อำก๋ะ, อำมะลิดสะโจ้ก, อำลา, อำลา, อิง, อิงเติกเมอะ, อิงเมอะ, อินดู, อินตะแหลง, อินทะขีล, อินทะนนท์, อินท์, อิ่ง, อิ่งอ้อย, อิ่น, อิ่นคำ, อิ่นดู, อิ่นแก้ว, อิ่ม, อิ่มหน่ายก้ายจัง, อิ่มอ๋กอิ่มไจ๋, อิ่มไจ๋, อิ้ง, อิ้น, อิ้บ, อิ๋กขะหลิ๋ก, อิ๋กขะหลิ๋กใจ๋, อิ๋กๆ, อิ๋ด, อิ๋ดขำ, อิ๋ดปาก, อิ๋ดหิว, อิ๋ดอ่อน, อิ๋ดอ๋กอิ๋ดไจ๋, อิ๋ดไจ๋, อิ๋ดไบ้อิ๋ดง่าว, อิ๋บ, อิ๋สิ๋/อิ๋สี, อีด, อีด, อีด, อีดอ้อย, อีบ, อีบ, อี่, อี่กุ๋ด, อี่ก้อ, อี่ก้าง, อี่ก๊อย, อี่ง่าว, อี่ง่าวอี่เซอะ, อี่ดอกสะเลียมบาน, อี่นาย, อี่นายคำคึ, อี่น้อง, อี่น้า, อี่บิ้ง, อี่บี้, อี่บึ่ง, อี่บึ้ง, อี่บ่าง, อี่ปิ๋, อี่ปุ่ม, อี่ปู่, อี่ป้อ, อี่ยิ้น, อี่ลุง, อี่วอก, อี่วอกหน้อย, อี่วุย, อี่ว่อมอี่แว่ม, อี่หนิ้ว, อี่หน้อย, อี่หมาแจ๋ะ, อี่หยิ้น, อี่หลุ้ม, อี่หล้า, อี่หวิ้น, อี่ฮวก, อี่ฮวกก๋บ, อี่ฮวกอึ่ง, อี่ฮอก, อี่ฮึม, อี่ฮุง, อี่ฮุย, อี่เก, อี่เก๊น, อี่เก๋, อี่เบ้อ, อี่เลน, อี่เหนี้ยว, อี่เหน้ว, อี่แม่, อี่โก๋, อี่โจ้ง, อี่โมะ, อี่โหม๋ะ, อี่โหวด, อี้, อี้กา, อี้ก่า, อี้ลู่, อึงอัง, อึนลึน, อึ่ง, อึ่งตึ่ง, อึ่มอึ๋อึ่มอื่อ, อึ้กนึก, อึ้กปึ๊ก, อึ้กๆ เอ้าๆ, อึ้งยึ่ง, อึ้บปึ๊บ, อึ้ยึ, อึ้ยึอึ้งยึ่ง, อึ้ยึอ้ะยะ, อึ๊ตึ๊, อึ๋, อึ๋ด, อึ๋ดน้ำ, อึ๋ดหู, อึ๋ดฮู, อึ๋ดฮูดัง, อึ๋บ, อึ๋บอยากยากกั้น, อึ๋บอยฺาก, อึ๋บเข้า, อึ๋ๆ, อืด, อืน, อืนขึ้นอืนล่อง, อืนอือปือคอ, อืย, อือ, อือ, อือ นอ ปอ กำ, อือตือ, อื่น, อื่นอั้น, อื่อ, อื่อ, อื่อจาจา, อื่อๆหือๆ, อื้ดลืด, อื้อตื้อ, อุน, อุ่ง, อุ่งฮ้า, อุ่งเกื๋อ, อุ่น, อุ่น, อุ่นงัน, อุ่นใจ๋, อุ่นใจ๋อ๋อกหน๋อก, อุ่ม, อุ่มดัง, อุ่มลี้, อุ่ย, อุ้ก, อุ้กปุ๊ก, อุ้กแก๊ส, อุ้ม, อุ้มกี้บ, อุ้มจ่อมอู่, อุ้มหลุ้ม, อุ้มฮุ่ม, อุ้มโหบ, อุ้มๆ, อุ้ย, อุ้ย (เสียงตรีเพี้ยน), อุ้ยลุ้ย, อุ๊บปุ้บ, อุ๊มลุ้ม, อุ๋ก, อุ๋กปุ๋ก, อุ๋กหนา, อุ๋กหยุ๋ก, อุ๋กอิ๋ก, อุ๋ต๊ะกุ๋กเขป๋ะสีมา(บาลี), อุ๋ต๊ะก๋ะ(บาลี), อุ๋ต๊ะก๋ะสีมา(บาลี), อุ๋บซา, อุ๋ผิ๋, อุ๋ย, อู, อู, อูฐ, อูน, อูบ, อูบซา, อู่, อู่ควัน, อู่ควันยุง, อู่ลูกโป่ง, อู้, อู้กอยก่อน, อู้กั๊ก, อู้กั๋น, อู้กั๋นจ๋ากั๋น, อู้กำบางผางฮ้าย, อู้กำสุ๋ด, อู้กำเมือง, อู้ก้อม, อู้ก๋าย, อู้คึ, อู้คึอู้หนั๋ก, อู้จะหลั๋วะจะกั๋วะ, อู้จะเหลิ่มจะเกิ่ม, อู้จ๋า, อู้ซัดอู้ขว้าง, อู้ด, อู้ถอบ, อู้นัก, อู้บ่จ้าง, อู้บ่สุ๋ดกำ, อู้บ่อาย, อู้ปะแล็ด, อู้ป๋อดอู้แป๋ด, อู้ป๋อดแป๋ด, อู้ฝอย, อู้พัวะ, อู้ฟาด, อู้ฟู่, อู้ม่วน, อู้ม่วนจ๋าหวาน, อู้ย่อย, อู้ย่อยอู้ยำ, อู้ลม, อู้ลื้มเก่าลื้มใหม่, อู้ล่าย, อู้ล่ายอู้ล่าย, อู้วก, อู้วอก, อู้สาว, อู้หย้อ, อู้หลำ, อู้อวด, อู้ฮอด, อู้ฮะ, อู้ฮาด, อู้เกิ้ม, อู้เก๊าะ, อู้เข้าตั๋วเก่า, อู้เข้าป๊ก, อู้เถิง, อู้เพอะ, อู้เอน, อู้เอางาม, อู้เอางามน้ำใสซ่วยหน้า, อู้แล้วบ่แล้ว, อู้แล้วอู้แถม, อู้แฮงๆ, อู้ได้ไปเปื๋อง, อู้ๆล่ายๆ, อฺยาแก้ซาง, อ่ง, อ่งต่ง, อ่ม, อ่มหื้อ, อ่วง, อ่วงกิ๋นอ่วงว่า, อ่วงหน้าอ่วงหลัง, อ่วน, อ่วย, อ่อง, อ่องต่อง, อ่องปู๋, อ่องออ, อ่องออดี, อ่อน, อ่อนขา, อ่อนค่อ, อ่อนมุ้ยๆ, อ่อนม้อย, อ่อนหา, อ่อนหื้อ, อ่อนอ้วน, อ่อนอ้อย, อ่อนอ๋กอ่อนใจ๋, อ่อนแข้งอ่อนขา, อ่อนใจ๋, อ่อม, อ่อมกั๋น, อ่อย, อ่อยเข้าหมู, อ่อยเข้าไก่, อ่าง, อ่างย่าง, อ่างอ้ะ, อ่างเก๋บน้ำ, อ่าน, อ่านนับ, อ่านล้อย, อ่ามส่าม, อ่าย, อ่ำ, อ่ำม๊อก, อ่ำลุง, อ่ำอู้, อ้ง, อ้งขะหล้ง, อ้งขะหล้งมือ, อ้งตี๋น, อ้งมือ, อ้งหม้ง, อ้ม, อ้อ, อ้อง, อ้องขะหล้อง, อ้องต้อง, อ้องน้ำหมาก, อ้องย่อง, อ้องหม้อง, อ้องหล้อง, อ้องแก่นต๋า, อ้องแอ้ง, อ้อจ๋ำ, อ้อน, อ้อนกิ๋นนม, อ้อนอะฮิๆ, อ้อนเอาเมีย, อ้อบ, อ้อบป๊อบ, อ้อบป๊อบแอ้บแป๊บ, อ้อผะหยา, อ้อม, อ้อมจอด, อ้อมต้อม, อ้อมหล้อม, อ้อมแอก, อ้อย, อ้อยจ๊าง, อ้อยห๋ก, อ้า, อ้าก้าบงาบ, อ้าก๊ะงะ, อ้าง, อ้างย่าง, อ้าดลาด, อ้าดเอ้ด, อ้าดๆ, อ้านอ้อ, อ้าบป้าบ, อ้าย, อ๊ดฮด, อ๊ดเอ้า, อ๊ดๆ, อ๊บป๊บ, อ๊อก, อ๊อกเหล๋ก, อ๊อดต๊อด, อ๊อดฮ้อด, อ๋ก, อ๋กปุ๊ทโธ, อ๋กล้ง, อ๋กว่าว, อ๋กหั๋ก, อ๋กฮ่อง, อ๋กเถ๋อะอ๋กเถิก, อ๋กแป้บ, อ๋กไข, อ๋กๆ, อ๋ด, อ๋ดบ่ได้, อ๋ดมานักแล้ว, อ๋ดสะหล๋ะ, อ๋ดสาห์, อ๋ดส๋ะอ๋ดสาห์, อ๋ดเผ๋ดกิ๋นหวาน, อ๋ดเยื้อน, อ๋ดเอา, อ๋ดไค่หัวบ่ได้, อ๋ดได้เป๋นดี, อ๋บ, อ๋บยุง, อ๋บยฺา, อ๋บลมสมโพช, อ๋อก, อ๋อกต๋อก, อ๋อกปู๋, อ๋อกหน๋อก, อ๋อกหย๋อก, อ๋อกอี่ฮวก, อ๋อกแอ๋ก, อ๋อกๆ แอ๋กๆ, อ๋อดด๋อด, อ๋อดต๋อด, อ๋อย, ฮ (อ) ออกเสียงเป็น ฮะ, ฮก, ฮกควาย, ฮกงัว, ฮกจ๊าง, ฮกตี๋นฮกมือ, ฮกบ้านฮกจอง, ฮกปึ๋ง, ฮกฟ้า, ฮกเกิด, ฮกในต๊อง, ฮบ, ฮบกิ๋นนม, ฮบกิ๋นเข้า, ฮบอะฮิๆ, ฮบเสิ๋ก, ฮบเหล้นคอม, ฮบเอาเมีย, ฮบแอ่ว, ฮม, ฮมควัน, ฮมยฺา, ฮวก, ฮวกดำ, ฮวกอึ่ง, ฮวกแดง, ฮวง, ฮวงซุ้ย, ฮวบ, ฮวบฮัด, ฮวบฮ้าว, ฮวย, ฮอ, ฮอก, ฮอกกิ๋ก, ฮอกก๋อก, ฮอกงัวควาย, ฮอกจ๊าง, ฮอง, ฮอด, ฮอด, ฮอด้าย, ฮอน, ฮอบ, ฮอม, ฮอมคัว, ฮอมตาน, ฮอมปอย, ฮอมเต๋าะฮอมแต๋ะ, ฮอย, ฮอยตี๋น, ฮะ, ฮะเข้า, ฮัก, ฮักหุม, ฮักเบื้องย่ำแคม, ฮักแต๊, ฮักแต๊เอาแต๊, ฮักแต๊แอเต๊า(คำผวน), ฮักแปง, ฮักใบ้ฮักบอด, ฮัง, ฮังควาน, ฮังดา, ฮังมดส้ม, ฮังเผิ้ง, ฮังเล, ฮังแก, ฮังแฮ้ง, ฮังโล, ฮัด, ฮัดหวัน, ฮับ, ฮับต้อน, ฮับต๋าย, ฮับเอา, ฮับได้, ฮั่ว, ฮั้ง, ฮั้งอ๋ก, ฮั้ว, ฮั้วข้าว, ฮั้วง่าม, ฮั้วซะลาบ, ฮั้วตั้งบ่อง, ฮั้วต๋าแสง, ฮั้วลาจ๊ะวัต, ฮั้วสะลาบ, ฮั้วสี้, ฮั้วฮาว, ฮั้วฮี้, ฮา, ฮา, ฮาก, ฮากก้วย, ฮากงูน, ฮากต๊น, ฮากลม, ฮากลมอั๊วะ, ฮากวอก, ฮากหอม, ฮากเลือด, ฮากเลือดตั๋บปุ๋ด, ฮากเหง้า, ฮากแตกฮากแต๋น, ฮากโตน, ฮากไก้, ฮากไม้, ฮาง, ฮางคาว, ฮางมะ, ฮางมะฮางแมน, ฮางลิน, ฮางหม้อ, ฮางเข้าหมู, ฮางเยฺน, ฮางแกง, ฮาด, ฮาดยฺาง, ฮาดสะตาย, ฮาน, ฮาม, ฮาว, ฮาวขั้นได, ฮาวป่า, ฮาวผา, ฮาวผ้า, ฮาว่าแล้วบ่าเฮ้ย, ฮาหนี้บ่ะ, ฮาหนี้บ่ะเฮ้ย, ฮาๆ คิงๆ, ฮำ, ฮำฝน, ฮำสาด, ฮำเข้าป่า, ฮำแดดฮำฝน, ฮิ, ฮิขึ้นสอกลงวา, ฮิง, ฮิงฮาม, ฮิงฮามหนุ่มเหน้า, ฮิน, ฮิบ, ฮิบคัวยฺา, ฮิบยฺา, ฮิบยฺาฝน, ฮิบฮอม, ฮิบฮี่ฮิบฮี, ฮิบเข้าฮิบของ, ฮิม, ฮิมจั๋กดี, ฮิมต๋าย, ฮิมปาก, ฮิมาก๊าขึ้น, ฮิว, ฮิว่าหากิ๋น, ฮิหา, ฮิฮอม, ฮิเงิน, ฮิเงินฮิตอง, ฮิ้น, ฮิ้นดำ, ฮิ้ว, ฮีด, ฮีดกอง, ฮีดบ้านกองเมือง, ฮีดฮอย, ฮีดเฮา, ฮีบ, ฮี้, ฮึด, ฮืน, ฮื่ย, ฮื้อ, ฮื้อ, ฮื้อขา, ฮื้อตี๋นสิ้น, ฮื้อน่อ, ฮื้อสิ้น, ฮื้อสิ้นหมาแหย่ง, ฮื้อหลัง, ฮุ, ฮุง, ฮุด, ฮุน, ฮุม, ฮุย, ฮุยฮาย, ฮุ่ง, ฮุ่น, ฮุ่ม, ฮุ่ย, ฮุ่ยฮ่าย, ฮุ่ยฮ่ายฮุยฮาย, ฮุ้ง, ฮุ้งคาว, ฮู, ฮูขี้, ฮูขี้กูนิ, ฮูขี้เป๋นจ้อ, ฮูจ้อง, ฮูด, ฮูดขี้ขว้าง, ฮูดัง, ฮูดังบืด, ฮูดังแม็บ, ฮูดังแหม๋บ, ฮูดังโม, ฮูดั้ง, ฮูดั้น, ฮูดเน่า, ฮูบ, ฮูบขวั๋ก, ฮูบฮ่าง, ฮูบ่าต่อม, ฮูป่องเป๋ว, ฮูหลาว, ฮูฮ่อง, ฮูเป๋ว, ฮู่, ฮู้, ฮู้กั๋น, ฮู้กั๋บ, ฮู้กึ๊ด, ฮู้กุน, ฮู้คิง, ฮู้คิงก่อ, ฮู้จั๋ก, ฮู้จั๋กก่อ, ฮู้ตวย, ฮู้ตี้, ฮู้น้ำปื๊น, ฮู้หลั๋วก, ฮู้หัน, ฮู้เลิ้กฮู้เดิ๋ก, ฮ่ม, ฮ่มเยน, ฮ่มเยนเป๋นสุ๋ข, ฮ่มใบบุน, ฮ่วน, ฮ่วนฮ้อง, ฮ่วม, ฮ่วมกิ๋นฮ่วมตาน, ฮ่วมขันเข้า, ฮ่วมต๊อง, ฮ่วมใจ๋, ฮ่อ, ฮ่อง, ฮ่องขี้ไถ, ฮ่องน้ำ, ฮ่องลิน, ฮ่องล้อ, ฮ่องหล่อ, ฮ่องฮอย, ฮ่องฮูดัง, ฮ่องเลิ้ก, ฮ่องเหมือง, ฮ่องโห้ย, ฮ่อน, ฮ่อนฮูดังหา, ฮ่อม, ฮ่อมดอย, ฮ่อมน้ำ, ฮ่อมลิน, ฮ่อมหนูๆไต่ ฮ่อมไหน่ๆเตียว, ฮ่อมฮู, ฮ่อมเตว, ฮ่อมโห้ย, ฮ่อมไผฮูมัน, ฮ่อย, ฮ่อแฮ่ฮอแฮ, ฮ่า, ฮ่ากิ๋น, ฮ่ากิ๋นตั๋บ, ฮ่าขะนัง, ฮ่าง, ฮ่างกั๊ด, ฮ่างก๊อม, ฮ่างคึ, ฮ่างปู๊, ฮ่างเคือ, ฮ่างเฅื้อ, ฮ่างแค้ว, ฮ่างแค้วแอวมน, ฮ่างแค้วแอวไหว, ฮ่างแม่, ฮ่าตั้ง, ฮ่าปั๋ก, ฮ่าม, ฮ่าย, ฮ่ายซอ, ฮ่ายน้ำ, ฮ่าวอก , ฮ่ำ, ฮ่ำฮิฮ่ำไฮ, ฮ่ำไห้ฮ่ำฮ้อง, ฮ่ำไฮ, ฮ้วงอ๋ก, ฮ้วน, ฮ้วนหมู, ฮ้อง, ฮ้อง, ฮ้องขวัน, ฮ้องซ้าว, ฮ้องต๋ายฮ้องวาย, ฮ้องถ้อง, ฮ้องป่าว, ฮ้องป่าว, ฮ้องลุก, ฮ้องวี้กฮ้องว็อก, ฮ้องหา, ฮ้องฮ่ำฮิฮ่ำไฮ, ฮ้องเพง, ฮ้อน, ฮ้อนนักแก, ฮ้อนผ้าเหลือง, ฮ้อนอวม, ฮ้อนอ๋กหมองไจ๋, ฮ้อนอ๋กฮ้อนใจ๋, ฮ้อนแต๋ะฮ้อนแต๋น, ฮ้อนใจ๋, ฮ้อย, ฮ้อย, ฮ้อยบ่ากำ, ฮ้อยสายดัง, ฮ้อยไหม, ฮ้า, ฮ้าง, ฮ้างต๊อง, ฮ้างอ๋ก, ฮ้าน, ฮ้านจ๊าง, ฮ้านน้ำ, ฮ้านเข้าแก๋ง, ฮ้านเฟือง, ฮ้าป๋าสะเด๋ด, ฮ้าป๋าหนอง, ฮ้าป๋าหลิม, ฮ้าย, ฮ้ายก่อนดีลูน, ฮ้ายตี๋นคันมือ, ฮ้ายบ่ดี, ฮ้ายหี, ฮ้าว, ฮ้าวติ๋ดกั๋น, ฮ้าวปุ้ม, ฮ้าวลูกกุย, ฮ้าวหน้า, ฮ้าวอ๋ก, ฮ้าวเข้า, ิหย๋Úะ เสียงสูง ไม่ขึ้นจมูก, เกน, เกิด, เกิดหนี้เป๋นหนี้, เกิดหั้นเป๋นหั้น, เกิบ, เกิบแต๋ะ, เกิ่ง, เกิ่งก๋างฮางมะ, เกิ่งข้อน, เกิ่งเก๋อะเกิ่งเก่อ, เกิ่งๆก๋างๆ, เกิ้ก, เกิ้ง, เกิ้งเดิ้ง, เกิ้ม, เกิ๊ง, เกิ๋ด, เกิ๋ดงัว, เกิ๋ดซื้อคัว, เกิ๋ดตางหน้า, เกิ๋ดบ่าตู๋, เกิ๋ดยับหมาว้อ, เกิ๋ดเกิ๊ง, เกิ๋น, เกิ๋นก่ายฟ้า , เกิ๋นเหลือ, เกี่ยว, เกี่ยวเข้า, เกี้ยด, เกี้ยว, เกี้ยวกอด, เกี้ยวแวด , เกี๊ยว,เก๊ว, เกี๊ยวเอื้อง,เก๊วเอื้อง, เกี๊ยะ, เกี๋ย, เกี๋ยง, เกี๋ยน, เกี๋ยว,เก๋ว, เกือก, เกือกแต๋ะ, เกื่อน, เกื้อ, เกื๋อ, เกื๋อ, เกื๋อหมู, เกื๋อเข้าหมู, เกื๋อเข้าไก่ , เก็ม, เก็มง่าว, เก็มแก๊ก, เก็มไบ้เก็มบอด, เก่ง, เก่ย, เก่า, เก่าขากหลาก, เก่เด่, เก้งเด้ง, เก้า, เก้า, เก้าก๋อง, เก้าผม, เก้าผมวิดว้อง, เก๊น, เก๊นขาเตี่ยว, เก๊นม่ำ, เก๊า, เก๊ากิ่ว, เก๊ากิ่วป๋ายเบิน, เก๊ากิ๋น, เก๊ากู้ก, เก๊าผี, เก๊าสั๋ทธา, เก๊าหัวที, เก๊าะ, เก๊าเม้า, เก๊าเหง้า, เก๊าเหมย, เก๊าแขน, เก๊าแยก, เก๊าแฮ้, เก๊าไม้, เก๋ก, เก๋กเด๋ก, เก๋ง, เก๋งเค็ง, เก๋งเจ๊า, เก๋ดถะหวา, เก๋บ, เก๋บกำ, เก๋บงำ, เก๋บต๋อง, เก๋บนก, เก๋บผั๋กใส่ซ้าเก๋บข้าใส่เมือง, เก๋บฮอยตี๋น, เก๋บเขี่ย, เก๋า, เก๋าง่อน, เก๋าะ, เก๋าะก้อง, เก๋าะซาย, เข, เขก, เขน, เขนใจ๋, เขม, เขมกะหลั๋ด, เขหื้อ, เขหื้อผ่อ, เขหื้อล่น, เขา, เขามุก, เขาว่า, เขิง, เขิน, เขิบ, เขิ๋ด, เขียง, เขียด, เขียดขาเหลือง, เขียดคา, เขียดจา, เขียดจิ๋ง, เขียดซาย, เขียดตะป้าบ, เขียดแลว, เขียดแส่ง, เขียน, เขียนจ้อง, เขียม, เขียมเข้า, เขียว, เขียวกวิ๋ด, เขียวอุ้มฮุ่ม, เขี่ยง, เขี่ยน, เขี้ยว, เขี้ยวขอบ๋ก, เขี้ยวคำ, เขี้ยวงา, เขี้ยวซาว, เขี้ยวน้ำนม, เขี้ยวปอเป๋นแง่ม, เขี้ยวปะตู๋, เขี้ยวปากปะตู๋, เขี้ยวป๋อม, เขี้ยวยี่, เขี้ยวหล่อน, เขี้ยวเก๊า, เขี้ยวเป๋นแมง, เขี้ยวเว่า, เขี้ยวแง่ม, เขี้ยวโง้ง, เขือก, เขือกกั๋น, เขือง, เข้า, เข้า, เข้า, เข้ากั๊นจิ๊น, เข้าก่ำ, เข้าก๋ำ, เข้าของ, เข้าขั้ว, เข้าข้าง, เข้าควบ, เข้าคอก, เข้าคาม, เข้างาย, เข้าจี่, เข้าจ้าว, เข้าซอย, เข้าซิว, เข้าดอ, เข้าตอก, เข้าตอน, เข้าตาก, เข้าตืน, เข้าต้ม, เข้าต้มกะทิ, เข้าต้มก้วย, เข้าต้มถั่ว, เข้าต้มมัด, เข้าต้มหัวหงอก, เข้าต้มเข้าหนม, เข้าต้มเคื่อง, เข้าต้าว, เข้าต๋ะ, เข้าถง, เข้าน้ำนม, เข้าบ่ต๋กต๊อง, เข้าบ่าย, เข้าบ่ายไข่, เข้าบ่าหล้าง, เข้าปอง, เข้าปี๋, เข้าปุ๋ม, เข้าป้อด, เข้าป้อน, เข้าป้าง, เข้าผั๋ด, เข้าผี, เข้าฝัน, เข้าพะเจ้า, เข้ามัน, เข้ามันบ่าม่วง, เข้ามันไก่, เข้ามาน, เข้ามื้อ, เข้าม่าม, เข้าม่ำ, เข้ายา, เข้ายาคู, เข้าวัด, เข้าวัดเข้าวา, เข้าวิตู, เข้าสังฆ์, เข้าสาน , เข้าสาลี, เข้าสาลีก่ำ, เข้าสาลีดอย, เข้าสาลีสี่ถ้อย, เข้าสาลีอ้ม, เข้าสาลีเตียน, เข้าหนม, เข้าหนมก้วย, เข้าหนมจั๊น, เข้าหนมจ๋อก, เข้าหนมถ้วย, เข้าหนมปัง, เข้าหนมปาด, เข้าหนมผั๋กกาด, เข้าหนมวง, เข้าหนมเกื๋อ, เข้าหนมเส้น, เข้าหนาป๋าเต๊า, เข้าหนึ้ง, เข้าหนุ๋กงา, เข้าหมาก, เข้าหมิ้น, เข้าหมิ้นขึ้น, เข้าหม่า, เข้าหลาม, เข้าหลามบ่ติ๋ดเจี้ย, เข้าหล้อง, เข้าหวะสา, เข้าหวาน, เข้าหวิตู, เข้าหวิ๋ดแลง, เข้าหุง, เข้าหุง, เข้าห่อ, เข้าอินทะขีน, เข้าอี่ตู, เข้าอุ่น, เข้าฮ่อมเข้าฮู, เข้าเก่า, เข้าเงี้ยว, เข้าเจื้อ, เข้าเปี่ยง, เข้าเปี๋ยน, เข้าเปี๋ยนอ่อยไก่, เข้าเปี๋ยะ, เข้าเปือก, เข้าเยน, เข้าเลิก็เข้าเดิ๋ก, เข้าเส้น, เข้าเส้า, เข้าเหม้า, เข้าเหม้า, เข้าเฮื้อ, เข้าแคบ, เข้าแจ้, เข้าแด้, เข้าแต๋น, เข้าแป้ง, เข้าแลง, เข้าไต้, เข้าไต้เข้าถง, เข้าไฮ่, เข๋าะ, เข๋าะขอด, เข๋าะขี้เหยื้อ, เข๋าะข้อนขิ่ง, เข๋าะเข้าอ้ง, เข๘+ด, เคว(ว สะกด), เคื่องต้อน, เคื่องนุ่งคัวใบ, เคื่องปู่จา, เคื่องสั๋กก๋าละ, เคื่องสั๋กก๋าละล้านนา, เคื่องหย้อง, เคื่องเขิน, เค่ง, เค่งติ้ง, เฅว็ด, เฅว็ดม่าม, เฅว็ดม่ำ, เฅา, เฅิง, เฅิงฅวี, เฅิ้น, เฅียน, เฅียว, เฅียวลา, เฅียวหละอ่อน, เฅียวใจ๋, เฅี่ยน, เฅือะๆ, เฅ็ด, เฅ่า, เจย, เจยบาน, เจิง, เจิงดาบ, เจิงมือ, เจิงลาย, เจิน, เจิบ, เจิม, เจิมเข้าหัวใจ๋, เจิ้งเอิ้ง, เจิ้บ, เจิ๋ง, เจียง, เจียด, เจียดเจี๋ยนลายคำ, เจียดแคมกว่าง, เจี่ย , เจี่ยก้อง, เจี่ยคอ, เจี่อ, เจี่อล้ำ, เจี้ย, เจี้ยก้อม, เจี้ยจ่อน, เจี้ยพั๊วะ, เจี้ยว, เจี้อ, เจี้อก, เจี้อกก้วย, เจี้อกค่าว, เจี้อกดัง, เจี้อกป๋อ, เจี้อกผะตั๊ด, เจี้อกล่าม , เจี้อกสายดัง, เจี้อกสายอ้อม, เจี้อกเขา, เจี้อกเหล๋ก, เจี้อกเหล๋กจ๊าง, เจี้อกแหล่ง, เจี้อถ้อยฟังกำ, เจี้อหน้า, เจี้อใจ๋, เจี๊อ, เจี๊อบ่ขึ้นซั้ง, เจี๊อป้อ, เจี๊อเจ้า, เจี๊อแม่, เจี๊อใด, เจี๋ยร, เจี๋ยรจาก, เจี๋ยรจ๋า, เจี๋ยว, เจี๋ยวผักปั๋ง, เจี๋ยวเต้งมดส้ม, เจี๋อ, เจี๋อจ๋าน, เจี๋อสะลี, เจี๋อสาด, เจี๋อสาดหล๋บขี้หมา, เจ่, เจ่ก้อง, เจ่า, เจ้นลูกเจ้นหลาน, เจ้า, เจ้า, เจ้ากำ, เจ้ากำกึ๊ด, เจ้ากู, เจ้าขันตังห้า, เจ้าขันห้าใบ, เจ้าขุนหอคำ, เจ้าข้า, เจ้าคุณ, เจ้าจีวิด, เจ้าจ้าง, เจ้าจ๊าง, เจ้าตี้, เจ้าตี้เจ้าตาง, เจ้านาย, เจ้าบ้าน, เจ้าบ้านเจ้าเฮือน, เจ้าป้อ, เจ้าผะหยา, เจ้าฟ้า, เจ้ามะหาขะหนาน, เจ้ามะหาจีวิด, เจ้าสั๋ดทา, เจ้าหนาน, เจ้าหมู่, เจ้าหลวง, เจ้าหลวงเจียงใหม่, เจ้าหอคำ, เจ้าหอหน้า, เจ้าหัววัด, เจ้าหัวใจ๋, เจ้าอุ๋บปะหลาด, เจ้าเก๊า, เจ้าเล้า, เจ้าแคว่น, เจ้าแม่, เจ๊ก, เจ๊ด, เจ๊า, เจ๊าจี้, เจ๊าเม้า, เจ๋กเป๋ก, เจ๋ดีย์, เจ๋ดีย์ซาย, เจ๋ดีย์ซายสุ๋ดส้าว, เจ๋ดเจ้นขะกู๋ล, เจ๋บ, เจ๋บต๊องต๋างแม่มาน, เจ๋บเก้าเมาหัว, เจ๋บเนื้อเจ๋บตั๋ว, เจ๋บเป๋น , เจ๋บเป๋นเยนอุ่น, เจ๋บแค่งเจ๋บบขา, เจ๋บใจ๋, เจ๋ย, เจ๋าะ, เจ๋าะฮูเด็ง, เจ๋าะเข๋าะ, เจ๋าะใส่หัว, เจ๋าะไฟ, เซอะ, เซา, เซานอน, เซาะ, เซาะกิ๋นเซาะว่า, เซาะซอก, เซาะมาหากิ๋น, เซาะว่า, เซาะว่าหากิ๋น, เซาะว่าเซาะกิ๋น, เซาะหา, เซาะหาตี้, เซาะเข้าเซาะป๋า, เซาะเงินเซาะตอง, เซาะแมะ, เซาะไซ้, เซาแฮง, เซิ่ง, เซ่อเล่อ, เซ้ย, เดง, เดงงัว, เดงปันเมา, เดงหลวง, เดิ้ง, เดิ๋ก, เดิ๋กมะม้อย, เดิ๋กออนซอน, เดียด, เดียม, เดียวก่อน, เดี่ยวน้ำ, เดือ, เดือด, เดือดซ้าว, เดือดนัน, เดือดนันสันเล้า, เดือดบ้ดๆ, เดือดบ้านนันเมือง, เดือดเก๋วๆ , เดือดเหมือนหม้อขี้ขว้ำ, เดือน, เดือนกี้ก, เดือนกี้กดั๋บกู้, เดือนกู้, เดือนกู้ดั๋บกี้ก, เดือนก๋างจ้อง, เดือนจีปี๋ใหม่, เดือนดั๋บ, เดือนดั๋บหน, เดือนดั๋บเต๋ม, เดือนตือ, เดือนบ้าง, เดือนมน, เดือนมืดเดือนดำ, เดือนยี่, เดือนยี่เปง, เดือนออก, เดือนเกี๋ยง, เดือนเจี๋ยง, เดือนเปง, เดือนเปงปุ๊ด, เดือนแจ้ง, เดือนแมน, เดือนแฮม, เดือเหลี้ยม, เดือไก่, เดื่อ, เดื่อก๋า, เดื่อน้ำ, เดื่อป่อง, เดื่อเกี้ยง, เด่, เด่น, เด้า, เด้าดิน, เด้าลม, เด้าลิ้น, เด้าเด๋อะเด้าเดิบ, เด้าแด๋บๆ, เด๋ก, เด๋กๆ, เด๋ด, เด๋าะ, เด๋าะแด๋ะด้องแด้ง, เต, เตคัว, เตตาน, เตปอย, เตวง, เตสะนา,เต้สสะหนา, เตหวะดา, เตหวะดาเก้าหมู่, เตหวะตั๋ตต์, เตหวะบุ๋ตร, เตหวะบุ๋ตรเตหวะดา, เตหวะโลก, เตา, เติก, เติกหมอน, เติกเสิ้ง, เติกเอิก, เติง, เติงฅาบเข้า, เติงงาย, เติงตอน, เติงมื้อเติงยาม, เติงเหล้า, เติงแลง, เติบเหยิย, เติ่ย, เติ่ยกางจ๊าง, เติ้ก, เติ้งเหยิ้ง, เติ้นเหวิ้น, เติ้บเกิ้บ, เติ๊กนา, เติ๊กผั๋ก, เติ๊กเต๊า, เติ๋น, เตียน, เตียนก้าคิง, เตียนขี้เผิ้ง, เตียนยุง, เตียนย่อม, เตียนหวะสา, เตียนแป, เตียนแส้, เตียม, เตียมข้าง, เตียมคิง, เตียมนอน, เตียมแต่, เตียมแทก, เตียว, เตียวจ๋อน, เตียวดุ่มๆ, เตียวดฺวากๆ, เตียวตาง, เตียวตี๋น, เตียวปั๊ดเว้อปั๊ดว้า, เตียวปั๊ดโส้งปั๊ดเส้ง, เตียวผั๋ดมน, เตียวย่ำหัวแม่ตี๋น, เตียวลถ, เตียวล้อ, เตียวหย้องแหย้ง, เตียวห่มก้น, เตียวเต้ส, เตียวเลิง, เตียวเฮือ, เตียวไปเด๋กๆ, เตี่ยว, เตี่ยวก้อม, เตี่ยวปุ๋ดก้น, เตี่ยวยีนส์, เตี่ยวลัด, เตี่ยวลิง, เตี่ยวสะดอ, เตี่ยวหม้อหนึ้ง, เตี่ยวหม้อห้อม, เตี่ยวหลอง, เตี่ยวหลั่ง, เตี่ยวห่อหนึ้ง, เตี่ยวเข้าหนม, เตี่ยวใน, เตี้ยง, เตี้ยงเต๊า, เตี้ยงแต๊, เตี้ยงแต๊ดีหลี, เตี๊ยะ, เตื่อม, เตื่อมแถ้ง, เตื้อ, เตื้อง, เตื้อหน้อย, เตื้อเดียว, เตื้อเหล๋กเตื้อหน้อย, เตื๊องติ๋ง, เต่งถิ้ง, เต่า, เต่า, เต่า, เต้ง, เต้งตึ่ง, เต้งมดส้ม, เต้น, เต้นๆวิดๆ, เต้สน์, เต้สน์ตุ๊จ๋ก, เต้สน์ธัมม์, เต้สน์ธัมม์เมือง, เต้สน์ธัมม์ไทย, เต้สน์หมะที, เต้า, เต้า, เต้ากั๋น, เต้าตืน, เต้าว่า, เต้าอั้น, เต้าฮือ, เต้าใด, เต้าไฟ, เต๊ะ, เต๊ะท่า, เต๊ะมอก, เต๊ะมือ, เต๊ะเจิง, เต๊า, เต๊าจ๊าย, เต๊าต๋าย, เต๊าบ่าเดี่ยว, เต๊าฮอด, เต๊าฮอดบ่าเด่ว, เต๊าะ, เต๊าะตี๋นผม, เต๊าะสาว, เต๊าแขน, เต๊าแจ้ง, เต๊าแอว, เต๊าแอ้ง, เต๋ก, เต๋กฅอ, เต๋กดิ๋บ, เต๋กปิม, เต๋กปู้ดเต๋กแมน, เต๋กลายมือ, เต๋กหมู่, เต๋กเต๋ง, เต๋กเม็ก, เต๋กเอา, เต๋ง, เต๋งหนีบ, เต๋งแป๊, เต๋จ๊ะ, เต๋จ๊ะบุญ, เต๋ม, เต๋มว่า, เต๋มเต้ง, เต๋มใจ๋, เต๋ะ, เต๋ะถีบ, เต๋ะบ่าต้อ, เต๋า, เต๋านีด, เต๋านีดต๋อง, เต๋านีดถ่าน, เต๋าบ่ม, เต๋าบ่มใบยา, เต๋าปุง, เต๋าหลัว, เต๋าอ๋บ, เต๋าฮังโล, เต๋าะ, เต๋าะกั๋น, เต๋าเวฟ, เต๋าเส่า, เต๋าแก๊ส, เต๋าไฟ, เต๋าไห, เถง, เถร,เถระ, เถรวาท, เถรี, เถา, เถิก, เถิง, เถิงขนาด, เถิงคาว, เถิงจิ๋ดเถิงใจ๋, เถิงตี้, เถิงว่า, เถิงหนิบปาน, เถิบ, เถิบเถิ้ง, เถิ้นเหวิ้น, เถิ้ม, เถิ้มดอย, เถิ้มผา, เถียง, เถียงกาด, เถียงคอเป๋นเอน, เถียงนา, เถียงบ่แป๊, เถียงแฮง, เถียงโต้ง, เถียว, เถี่ยง, เถี่ยงต๊า, เถี่ยน, เถือ, เถื่อน, เถ่, เถ้า, เถ้าก๊อก, เถ้าหัวงู, เถ๋ก, เถ๋อะ, เถ๋อะหนังหมอง, เถ๋าะ, เทียบเสียงล้านนา, เธิง, เธิ้งเนิ้ง, เนหละกุน, เนหละปาน, เนอ,เน้อ, เนา, เนิง, เนิ้ง, เนิ้น, เนียน, เนียนตา, เนียนต๋า, เนียนแน็ก, เนียหละมิต, เนือกน้อม, เนือง, เนื่อง, เนื้อ, เนื้อนาบุญ, เนื้อหนัน, เนื้อเป่ย, เนื้อเหมย, เน่ง, เน่า, เน่าเบ้อ, เน่าโอ่, เบง, เบงจอน, เบบ, เบา, เบาต้องหย้อง, เบาต๋องหยอง, เบาหย้องๆ, เบาอ๋กเบาไจ๋, เบาโต้งโหย้ง, เบาโหย้ง, เบาโหย้งๆ, เบาใจ๋, เบิก, เบิกนา, เบิกบาย, เบิกบายลวายสะหลี, เบิกไฮ่, เบิน, เบินเบอ, เบินเบอบ่าเขือบ้า, เบินเผ้อเล้อ, เบิ่ง, เบิ่งเหง้อ, เบิ้ง, เบิ้งหม้อ, เบียด, เบียดบัง, เบียน, เบี่ยง, เบี้ย, เบี้ยว, เบี้ยวก้างหง้าง, เบี้ยวปาก, เบี้ยวหล้องหง้อง, เบี้ยวหล้างหง้าง, เบี้ยวโหล้งโหง้ง, เบี้ยหลังล้ง, เบี้ยแก้, เบือ, เบือป๋า, เบือหมา, เบื่อ, เบื่อหน่ายก้ายจัง, เบื้อ, เบื้อง, เบื้องบั้น, เบ่ง, เบ่งบาน, เบ่งลิดที, เบ่น, เบ่นหน้า, เบ่นหลังต๋ำ, เบ่า, เบ่าดาย, เบ้า, เบ้ายา, เบ้าลี, เบ๊อ, เบ๋ด, เบ๋ดก่อง, เบ๋ดควิด, เบ๋ดดจ่อม, เบ๋ดตอย, เบ๋อะ, เบ๋อะเบ๋อ, เบ๋าะ, เบ๋าะขวั้น, เบ๋าะขวั้นออก, เบ๋าะม้า, เป, เปง, เปงปุ๊ด, เปนจิ๋กเปนจ๋อม, เปา, เปาฅา, เปาต๋องตึง, เปิก, เปิง, เปิงกวร, เปิงกั๋น, เปิงจั๋ก, เปิงดี, เปิงปาว, เปิงเป๋น, เปิงใจ๋, เปิงใจ๋อย่างอี้, เปิด, เปิดหวอ, เปิบ, เปิบกั๊น, เปิบไส่, เปิม, เปิ้ก, เปิ้ง, เปิ้ง, เปิ้งป๊ะ, เปิ้งฮ่มเปิ้งเงา, เปิ้ด, เปิ้น, เปิ้น, เปิ้นเหวิ้น, เปิ้บ, เปิ้ม, เปิ้มตอก, เปิ้มมือ, เปิ้มเขิ้มเหลิ้ม, เปิ๊ก, เปิ๊กเซิ๊ก, เปิ๋ก, เปิ๋กกะเดิ๋ก, เปิ๋กสา, เปียง, เปียงอั้น, เปียงอี้, เปียงใจ๋, เปียนจ๊ะนะ, เปียนแป๊, เปียร, เปี่ยง, เปี่ยงขึ้น, เปี่ยงปี๋น, เปี่องปาด, เปี่อน, เปี่อนฮ้อนเปื่อนหนาว, เปี่อนไข้, เปี้ย, เปี้ยด, เปี้ยดแบน, เปี๊ยะ, เปี๊ยะฮ่าง, เปี๋ย, เปี๋ยง, เปี๋ยน, เปี๋ยฝ้าย, เปี๋ยมือ, เปี๋ยว, เปี๋ยะ, เปี๋ยะบ่าลอกซอกแซก, เปี๋ยะฝน, เป่ง, เป่งพ้อย, เป่งละเป่งลึ้ง, เป่งลึ้ง, เป่งวะ, เป่งแจ้ง, เป่ย, เป่ยมุ่นๆ, เป่ยหมุ้ยๆ, เป่อ, เป่อเลอะ, เป่อเลอะ, เป่อเลอะเป่อเต๋อ, เป่อเลอะเป่อเต๋อ, เป่อเล้อ, เป่า, เป่าปิ๊ษ, เป่าปิ๊ษงู, เป่าปี่, เป่าแน, เป่าไฟ, เป้, เป้สสะหนา, เป้หลัง, เป้อ, เป้อหละเหม้อ, เป้า, เป้าต๋องแตก, เป๊ก, เป๊อะ, เป๊อเว้อ, เป๊า, เป๊าะ, เป๊าะก้อง, เป๊าะหีฅวาย, เป๋ด, เป๋ดน้ำ, เป๋น, เป๋นกำกึ๊ด, เป๋นกุ๊ๆ มะๆ, เป๋นกู้เป๋นกีม, เป๋นก่านโก้งลายเลน, เป๋นก้า, เป๋นก้าเป๋นสิน, เป๋นของฮา, เป๋นขี่, เป๋นขี้, เป๋นขี้ดอก, เป๋นขี้ดินขี้ซาย, เป๋นขี้เป๋ดขี้ไก่, เป๋นขี้ไก่น้ำหมาก, เป๋นขึ๋ดเป๋นจา, เป๋นข้นเป็นหนัว, เป๋นคาบเป๋นมื้อ, เป๋นค่าวเป๋นเคือ, เป๋นค้อนเป๋นไม้, เป๋นจั้ง, เป๋นจ๋ะเป๋นนะ, เป๋นซึ่งลึ่ง, เป๋นดี, เป๋นดีขอย, เป๋นดีจัง, เป๋นดีมีฮั่ง, เป๋นดีมีฮ่าง, เป๋นดีเป๋นลำ, เป๋นดีไค่หัว, เป๋นด้องเป๋นผอม, เป๋นด้ามเป๋นดูก, เป๋นตั๋งเป๋นเหนียว, เป๋นตั๋วบ่ดี, เป๋นตั๋วป้อตั๋วแม่กั๋น, เป๋นตั๋วเป๋นติ่น, เป๋นติ่นเป๋นต่อน, เป๋นติ่นเป๋นต่อน, เป๋นตี้จั้ง, เป๋นตี้จั้งตี้เปิ้ง, เป๋นตี้เป๋นตาง, เป๋นตี้เป๋นหน, เป๋นตี๋นเป๋นมือ, เป๋นตุ่ม, เป๋นนา, เป๋นน้ำ, เป๋นน้ำสุ่ย, เป๋นน้ำหูน้ำต๋า, เป๋นน้ำแล้ว, เป๋นน้ำไห้น้ำฮ้อง, เป๋นบ่ดีจูดีเอา, เป๋นบ่าห่อยนอยจา, เป๋นบ้งเป๋นแมง, เป๋นบ้าเป๋นวิน, เป๋นบ้าเป๋นว้อ, เป๋นบ้าเป๋นโจ้ง, เป๋นปั๊วะ, เป๋นปั๊วะเป๋นเหง้า, เป๋นปาก, เป๋นปากเป๋นจ๋า, เป๋นปิ้วเป๋นแมง, เป๋นปิ๋, เป๋นปิ๋เข้า, เป๋นปิ๋แดด, เป๋นปีกเป๋นหาง, เป๋นปี้เป๋นน้อง, เป๋นปุ้นเป๋นแคง, เป๋นปู้ดเป๋นเป๋า, เป๋นฟืนเป๋นไฟ, เป๋นมอก, เป๋นมิงเป๋นมอง, เป๋นม่วนเป๋นงัน, เป๋นล้อ, เป๋นล้ำ, เป๋นล้ำเป๋นเหลือ, เป๋นสัง, เป๋นสาวเป๋นนาง, เป๋นสึง, เป๋นสึ่งตึง, เป๋นสึ่งเป๋นหลึ่ง, เป๋นสุ่ย, เป๋นหนอน, เป๋นหนั๋ก, เป๋นหนั๋กเป๋นหนา, เป๋นหนี้, เป๋นหน้าเป๋นต๋า, เป๋นหมั้น, เป๋นหมาด, เป๋นหมึน, เป๋นหมืน, เป๋นหมู่เป๋นจุม, เป๋นหม้าย, เป๋นหยัง, เป๋นหยุ่มเป๋นหย่าม, เป๋นหอเป๋นเฮือน, เป๋นหูเป๋นต๋า, เป๋นอะหยัง, เป๋นอั่งอ๊ะ, เป๋นอาน, เป๋นอ้าย, เป๋นอ้ายเก๊า, เป๋นฮา, เป๋นฮือเป๋นกั๋น, เป๋นฮ่อม, เป๋นฮ้าง, เป๋นฮ้างเป๋นหม้าย, เป๋นเกี่ยว, เป๋นเก๊า, เป๋นเจื่อ, เป๋นเจื่อง, เป๋นเจื๊อ, เป๋นเตื้อ, เป๋นเปิดเป๋นเหลือง, เป๋นเมินเป๋นนาน, เป๋นเวร, เป๋นเวียกเป๋นก๋าร, เป๋นเส้น, เป๋นเส้นเป๋นสาย, เป๋นเหนา, เป๋นเอน, เป๋นเอ๋อ, เป๋นเฮือน, เป๋นแก่, เป๋นแก่บ้าน, เป๋นแก้วเป๋นกุน, เป๋นแดน, เป๋นแต๊เป๋นว่า, เป๋นแมง, เป๋นแล้ว, เป๋นโขดเป๋นเกี้ยด, เป๋นโมงเป๋นมาง, เป๋นโวๆ, เป๋นใจ๋, เป๋นใจ๋กั๋น, เป๋นใหย่, เป๋นใหย่หน้าก้าบาน, เป๋นใหย่เป๋นสูง, เป๋นใหย่เป๋นหลวง, เป๋นไก้เป๋นปอง, เป๋นไข้เป๋นเมื่อย, เป๋ว, เป๋วน้ำ, เป๋วปากถ้ำ, เป๋วเตียน, เป๋วแดด, เป๋ส๋ะนา, เป๋อ, เป๋อะ, เป๋า, เป๋าะ, เป๋าะกั๋น, เป๋าะหมู่เป๋าะฝูง, เผต, เผย, เผา, เผาขี้เหยื้อ, เผาตั๋วเก่า, เผาต๋อเฟือง, เผาถ่าน, เผาผี, เผาผีจี่กระดูก, เผาโข่, เผาไฮ่, เผิก, เผิกนอก, เผิกใหย่, เผิด, เผิดหน้าอายต๋า, เผิบ, เผิ้ง, เผิ้งจี้, เผิ้งมิ้น, เผิ้งหลวง, เผิ้งฮัง, เผิ้งเดือด, เผิ้งโก๋น, เผิ้มเหลิ้ม, เผียก, เผียบ, เผียบเตียม, เผียว, เผี่ยน, เผี้ยน, เผี้ยว, เผี้ยวบ้านเผี้ยวจอง, เผี้ยวหอเผี้ยวเฮือน, เผือ, เผือก, เผือขอ, เผือข้า, เผือข้านี้, เผือด, เผือแป้น, เผื่อ, เผื่อบ่ป๋ะ, เผื่อว่า, เผื่อฮู้ปอวาย, เผื่อเหลือ, เผ่น, เผ่นผอง, เผ่นเต๊อะ, เผ่อ, เผ่า, เผ้ว, เผ้อเหล้อ, เผ๋ด, เผ๋าะ, เผ๋าะผ่อย, เผ๋าะแผ๋ะ, เฝิ๋ก, เฝิ๋กนา, เฝิ๋กปาก, เฝิ๋กย่าง, เฝิ๋กล้อ, เฝิ๋กหั๋ด, เฝิ๋กอู้, เฝิ๋กเยียะ, เฝียด, เฝียดคัว, เฝียดคัวต้อมครัว, เฝียดเข้าเฝียดของ, เฝือ, เฝือก, เฝือขอ, เฝือนา, เฝื่อน, เฝื้อ, เฝื้อฝั้น, เฝ่า, เฝ่าสาม, เฝ่าสี่, เฝ้า, เฝ้าจ๊าง, เฝ้ามื้อ, เพง, เพง, เพงซอ, เพอะ, เพิอะๆ, เพี้ย, เพี้ยก, เพี้ยง, เพี้ยงหูบ, เพี้ยหัวดี, เพ้, เฟย, เฟยหม้อน้ำ, เฟยไฮ, เฟือ, เฟือข้าง, เฟือง, เฟือด, เฟือน, เฟือนฟัด, เฟือนใจ๋, เฟือย, เฟื้อ, เฟื้อง, เฟื้องหม้อ, เฟื้อน, เฟื้อฟั้น, เฟื้อย, เฟ็ด, เฟ็ดม่าม, เฟ็ดม่ามป่ามขา, เฟ็ดม่ำ, เฟ่า, เฟ่าเข้า, เฟ้ย, เภสัช, เมก, เมกเมือง, เมกเวียง, เมฆ, เมง, เมน, เมย, เมรุ, เมอะ, เมอะมะ, เมา, เมากะหล๋อกน่อง, เมากั๋น, เมาก้า..., เมาก๋าน, เมาขำ, เมาดิ๋บ, เมาลถ, เมาลม, เมาวิน, เมาสาว, เมาหัว, เมาอู้, เมาฮัก, เมาะ, เมาะม่อยเนื้อ, เมาะอ๋ก, เมาะแมะ, เมาเก้า, เมาเก๋า, เมาเหล้า, เมาเฮือ, เมาแอ่ว, เมาไก่, เมิงเอิง, เมิน, เมินจ๊ะล่ำ, เมินนาน, เมินบ่นาน, เมินล้ำเมินเหลือ, เมินล้ำไป, เมินๆมาเตื้อ, เมินๆได้กิ๋น, เมินๆได้ไป, เมิบ, เมิบกิ๋น, เมิบจะเล้อ, เมิบเมอะเมิบเหม้อ, เมิบเม้อ, เมิบเอา, เมีย, เมียคิ่น, เมียง, เมียงๆ, เมียน้อย, เมียพาง, เมียพางห่อเข้า, เมียมิ่ง, เมียหน้อย, เมียหลวง, เมียห่อเข้า, เมียะ, เมียเก๊า, เมียแก้ว, เมียแก้วเมียแสง, เมี้ยน, เมี้ยนจ้าด, เมี้ยนจ้าดลาด, เมี้ยนบ่าก่องด่อง, เมี้ยนมันเหีย, เมือ, เมือก, เมือก๊ำ, เมือง, เมืองกอก, เมืองกิ่ง, เมืองขอก, เมืองคน, เมืองนอก, เมืองฟ้า, เมืองวาย(หญ้า), เมืองหน้าฮก, เมืองหละปูน, เมืองห่าง, เมืองเขม, เมืองเจียงฮาย, เมืองเจียงใหม่, เมืองแก้ว, เมืองแป้, เมือตะวาแล้ว, เมือตางลุ่ม, เมือบ้าน, เมือบ้านเก่า, เมือป่าเฮ่วเหีย, เมือมรณ์, เมือะ, เมือเกิด, เมือเกิ๋ด, เมื่อ, เมื่อกี้, เมื่อก่อน, เมื่อขวาย, เมื่อคืน, เมื่อคืนนี้, เมื่อคืนวา, เมื่องาย, เมื่อซ้อย, เมื่อตอน, เมื่อตะคืน, เมื่อปายลูน, เมื่อฝนต๋ก, เมื่อย, เมื่อยังคน, เมื่อยเนื้อเมื่อยตั๋ว, เมื่อยแขน, เมื่อลูน, เมื่อวัน, เมื่อหล้า, เมื่อหล้าเมื่อขวาย, เมื่อหล้าเมื่อลูน, เมื่อหัวที, เมื่ออั้น, เมื่อเจ๊า, เมื่อเนิ้น, เมื่อเนิ้นเทิ้นเถ๋อะ, เมื่อเนิ้นเมื่อเถิน, เมื่อแลง, เม็ก, เม็กหมู่, เม็ด, เม่น, เม่นเหลือเปิ้น, เม่ย, เม่า, เม้ม, เม้มปาก, เม้มผ้าต่อง, เม้า, เม้าอี้, เยÚน, เยÚนจิ้วๆ, เยÚนจีด, เยÚนจ๋ะจิ้ว, เยÚนซุ้ย, เยÚนซุ้ยๆ, เยÚายÚา, เยÚาว่า, เยน, เยน, เยอ, เยาะแมะ, เยิง, เยิ่ง, เยิ้ง, เยิ้งไว้, เยีÚย, เยีย, เยียด, เยียดยู้, เยียดย้น, เยียวว่า, เยียะ, เยียะกิ๋น, เยียะก๋าร, เยียะต๋อบเยียะแต๋บ, เยียะนา, เยียะนาผ่าเกิ่ง, เยียะบ่จ้าง, เยียะบ่ดี, เยียะบ่ดีบ่ดั๋ก, เยียะบ่ลุก, เยียะว่าหากิ๋น, เยียะหยัง, เยียะหย้อ, เยียะหย้อเยียะหา, เยียะหลึ่ง, เยียะหัวไป, เยียะหี, เยียะหื้อ, เยียะฮูขี้, เยียะเข้า, เยียะเวียก, เยียะแหล้งหน้า, เยียะโต้งเยียะนา, เยียะไฮ่, เยียะไฮ่เยียะสวน, เยียะไฮ่ใส่นา, เยี่ยว, เยี่ยวขั้น, เยี่ยวส๋ด, เยี่ยวฮาดก๊าง, เยี่ยวแตก, เยี่ยวแตกเยี่ยวแต๋น, เยือก, เยือกถอกเยือกถอน, เยือกย้าว, เยือกลุก, เยือกฮ้อนเยือกหนาว, เยือง, เยื่อง, เยื่องนั้น, เยื่องใด, เยื้อน, เยฺนตาโฟ, เยฺนวอย, เยฺว(ว สะกด), เยฺวว่า, เยฺา, เยฺาะ, เยฺาะไยฺ, เยๆ, เย่, เลข, เลขคูน, เลขม่าน, เลขหน, เลขโหรา, เลขในธัมม์, เลง, เลงแล, เลดสะหนา, เลน, เลม, เลมตี๋นผม, เลยไล่, เลสะนา, เลอ, เลา, เลาะ, เลาะกำ, เลาะกิ่งไม้, เลาะน้ำเหมือง, เลาะและ, เลาะและ, เลาะและล่องแล่ง, เลาเลิง, เลาๆ, เลิก, เลิกกะปุ้มมือ, เลิกซากส่งสะก๋าร, เลิกปึ๊ด, เลิกลา, เลิกสาสนา, เลิกหน้า, เลิกหน้าจ๋าขวัน, เลิกอังจุ๊ลี, เลิง, เลิงปอย, เลิ้ก, เลิ้กจิววิว, เลิ้กเหลือ, เลี้ยง, เลี้ยงคาบอาบคิง, เลี้ยงตั๋วเก่า, เลี้ยงตุ๊เลี้ยงพะ, เลี้ยงปากเลี้ยงต๊อง, เลี้ยงผี, เลี้ยงผีปู่ย่า, เลี้ยงผีฝาย, เลี้ยงเข้า, เลี้ยงเข้างาย, เลี้ยงเข้าตอน, เลี้ยงเข้าแลง, เลี้ยงเปื๋องเข้าสุ๋ก, เลี้ยงเพล, เลือด, เลือดดัง, เลื่อ, เลื่อขาเก้าอี้, เลื่อง, เลื่อตั้ง, เลื่อนอน, เลื่อไม้, เล็บ, เล็บคุฑ, เล็บจ๊าง, เล็บตี๋น, เล็บมืนหน้อย, เล็บมืนหลวง, เล็บมือนาง, เล็บหยั่ง, เล็บเสือ, เล็บแมว, เล่ง, เล่งจึ่งปึ่ง, เล่งตึ่งปึ่ง, เล่งลึ้ง, เล่ย, เล่า, เล่าขวัน, เล่าค่าว, เล่าต้าน, เล่าผั๋บบ้าน, เล่าลือ, เล่าหน้า, เล่าหน้าจ๋าขวัน, เล่าอ้าง, เล่าเจี้ย, เล่าแจ้ง, เล้ม, เล้มคัว, เล้มสาง, เล้มเข้า, เล้ย, เล้อ, เล้า, เล้า, เล้าหมู, เล้าเฟือง, เล้าโลม, เล้าไก่, เวต๊ะนา, เวน, เวนตาน, เวนเกน, เวย, เวยว่อง, เวยๆ, เวร, เววน, เววา, เวา, เวิก, เวิกเหว๋อะ, เวิน, เวียก, เวียกก๋าร, เวียง, เวียงแก้ว, เว่ย, เว่อ, เว่า, เว้, เว้น, เว้นไว้, เว้อ, เว้า, เว้าโหว้, เสก, เสกกาถา, เสกสัน, เสง, เสงกั๋น, เสงจ๋า, เสฏฐี, เสน, เสมา, เสย, เสา, เสากี้บ, เสาจั๋งก๋อน, เสาดั้ง, เสาดั้งลวด, เสาตั้งบ่อง, เสาตุง, เสาต่างหม้อ, เสาธง, เสานาง, เสาป้าง, เสาป๊ะ, เสาป๋อก, เสาผะยา, เสามงคล, เสาหม้อ, เสาหลวง, เสาหลั๋กบ้านหลั๋กเมือง, เสาหลั๋กลอ, เสาอินทะขีน, เสาเลี่ยม, เสาแก้บ, เสาแหล่งหมา, เสาใจ๋บ้าน, เสิน, เสิ้ง, เสิ้งหลิ่งโจ๊ย, เสิ๋ก, เสิ๋กก้อม, เสิ๋กม่าน, เสีย, เสียกำอู้, เสียก๋าร, เสียขวง, เสียง, เสียงกั๋ด, เสียงกั๋ดเสียงเยน, เสียงขง, เสียงขงเสียงใหย่, เสียงจา, เสียงน้ำเข้ามวก, เสียงหิ่งเสียงใย, เสียงแลบ, เสียงใย, เสียจื้อ, เสียด, เสียดต๊อ, เสียดาย, เสียตั๋ว, เสียบ, เสียผี, เสียม, เสียมบ้องจอด, เสียมผาก, เสียมหลั้ว, เสียสั๋จจ๋ะ, เสียส๋พ, เสียหลืม, เสียห่าง, เสียองก๊ะ, เสียฮู้, เสียเจิง, เสียเต๊อะ, เสียเต๋จ๊ะลิทธี, เสียเผียบ, เสียแต๊เสียว่า, เสียแฮง, เสียใจ๋, เสี่ยง, เสี่ยว, เสี้ยง, เสี้ยงกั๋มม์, เสี้ยงกั๋มม์เสี้ยงเวร, เสี้ยงกำกึ๊ด, เสี้ยงซํ้า, เสี้ยงตึงเนื้อตึงตั๋ว, เสี้ยงถ้าน, เสี้ยงบุญ, เสี้ยงลึ้ง, เสี้ยงหล๋ะเสี้ยงลึ้ง, เสี้ยงอย่าง, เสี้ยงเนื้อเสี้ยงตั๋ว, เสี้ยงแฮง, เสี้ยงใจ๋, เสี้ยน, เสี้ยนดอกหมาก, เสี้ยนดอกหมาก ขากดอกป๋อ, เสี้ยนเก๋ด, เสี้ยว, เสี้ยวดอกขาว, เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวป่า, เสี้ยวฟ่อม, เสี้ยวหน้อย, เสือ, เสือก, เสือขี้ปุ๋ม, เสือลากหาง, เสือลายก่ายก๋อน, เสือลายงาม, เสือลายบ่าบ้า, เสือฮ้องไห้, เสือเถ้า, เสือเยน, เสือเหล้นลูก, เสือแผ้ว, เสือโค่ง, เสือไฟ, เสื่อม, เสื่อมแดด, เสื้อ, เสื้อกั๊ก, เสื้อก้อม, เสื้อก้าม, เสื้อก๋งเฮง, เสื้อคอมน, เสื้อง, เสื้อนอก, เสื้อนา, เสื้อนํ้า, เสื้อบ่าห้อย, เสื้อบ้าน, เสื้อป้าย, เสื้อยันต์, เสื้อวัด, เสื้อสูบ, เสื้อหนาว, เสื้อหมอน, เสื้อหม้อห้อม, เสื้อห้วย, เสื้อห้อย, เสื้ออุ่น, เสื้ออ๋ก, เสื้อเก๋าะ, เสื้อเมือง, เสื้อแขนบอก, เสื้อแอวลอย, เส่า, เส้น, เส้นก้าน, เส้นต๋าย, เส้นผะตั๊ด, เส้นสะหลาก, เส้นฮ้อน, เส้า, เส้าดำ, เส้าม้าน, เส๋ด, เส๋าะ, เห, เหง(ง สะกด), เหงย, เหงยหน้า, เหงา, เหงาก๊กงก, เหงาซกต๊ก, เหงาหลั๋บ, เหงาเหล้า, เหงี่ยง, เหงี่ยงหลังต๋ำ, เหงี่ยงหล้างหง้าง, เหงี่ยงหูหา, เหงือก, เหง้น, เหง้อ, เหง้อผ่อ, เหง้า, เหง้าต๊าว, เหน(น สะกด ), เหนง, เหนงหนีบ, เหนงแหล้, เหนว, เหนอ้ม, เหนา, เหนียง, เหนียงแฮ้ง, เหนียบ, เหนี่ยง, เหนี้ยว, เหน่น, เหน่ย, เหน่า, เหน้ว, เหน้า, เหน๋ด, เหน๋ดขะหนาด, เหน๋ดแหล่, เหน๋ดใน, เหน๋บ, เหน๋บดอก, เหน๋าะ, เหน๋าะแหน๋ะ, เหน๋าะแหน๋ะน่องแน่ง, เหน๋าะแหน๋ะเต๋าะแต๋ะ, เหมง, เหมน, เหมนกั๊บบ้านกั๊บเมือง, เหมนขี้แฮ้, เหมนขึ่น, เหมนตั๋ง, เหมนตึ๊ง, เหมนตึ๋, เหมนตึ๋เหมนตึ๊ง, เหมนบึ๋เหมนบึ๊ง, เหมนบูด, เหมนสาง, เหมนส้ม, เหมนส้มเหมนบูด, เหมนอุ่ย, เหมนอุ่ยๆ, เหมนเขียว, เหมนเอือน, เหมนแสว (ว สะกด) , เหมนโอ่, เหมย, เหมยขาบ, เหมยจ๊าง, เหมยผง, เหมยแขง, เหมา, เหมียด, เหมียดคัว, เหมียดตี๋นสิ้น, เหมียดตี๋นสุ๋ด, เหมียดหมั้น, เหมียดเสื้อผ้า, เหมียดแข้งเหมียดขา, เหมี้ยง, เหมี้ยงคำ, เหมี้ยงฝาด, เหมี้ยงส้ม, เหมี้ยงหวาน, เหมี้ยงเหมย, เหมือง, เหมืองกิ๋น, เหมืองขี้นา, เหมืองขี้น้ำ, เหมืองง่า, เหมืองซอย, เหมืองฟู, เหมืองล้อง, เหมืองหน้อย, เหมืองหลวง, เหมืองเสีย, เหมือด, เหมือน, เหมือนบ้านเหมือนเมือง, เหมือนพ่องบ่าเหมือนพ่อง, เหมือนหล่อฮูหลาว, เหมือนเต๘+กปิม, เหมือนเปิ้นเหมือนต้าน, เหมือนแบบเบ้า, เหมือนแบบเบ้าบัวลาน, เหม้น, เหม้า, เหม๋าะ, เหม๋าะแหม๋ะหม้อแหม้, เหย, เหยิง, เหยิม, เหยิย, เหยีÚยด, เหยีÚยดจ้าดลาด, เหยีÚยดแข้ง, เหยีÚยบ, เหยี่Úยน, เหยี้Úยม, เหยี้Úยมยาม, เหยี้Úยมไจ, เหยืÚอก, เหยืÚอกน้ำ, เหยือง, เหยื่อ, เหยื้อ, เหย่Ú, เหย่Úว, เหย้Úา, เหย๋Úาะ, เหย๋Úาะหย่Úอง, เหย๋Úาะไยฺ, เหลน, เหลม, เหลมผั๋กฮี้, เหลมเหม้น, เหลว, เหลวปิ๊กคืน, เหลววกเหลววัก, เหลวหลัง, เหลา, เหลิง, เหลิม, เหลิมหน้า, เหลิ๋ด, เหลิ๋ดๆ, เหลียก, เหลียกหล้ม, เหลียกแหลว, เหลียว, เหลียววกเหลียววัก, เหลียวหลัง, เหลี่ยง, เหลี้ยม, เหลือ, เหลือก, เหลือกต๋า, เหลือกสากกาก, เหลือกำ, เหลือกำกึ๊ด, เหลือก้าเต่วก้อม, เหลือขอ, เหลือง, เหลืองอ่ามส่าม, เหลืองฮ่าม, เหลืองเข้าหมิ้น, เหลืองเอิ่มเสิ่ม, เหลืองเอื๊อะเตื้อะ, เหลืองแอ่มแส่ม, เหลือบ, เหลือบ่าเหลือแฮง, เหลือม, เหลืออ๋ด, เหลือเปิ้นเหลือต้าน, เหลือเหื่อ, เหลือใจ๋, เหลื่อม, เหลื้อง, เหลื้อน, เหลื้อม, เหลื้อมมาบๆ, เหลื้อมแล็ด, เหลื้อมใส, เหล่า, เหล่าป่าขี้, เหล่าอุ๋ก, เหล้น, เหล้นกน, เหล้นกั๋น, เหล้นกิ๋นเหล้น, เหล้นกิ๋นแต๊, เหล้นก้น, เหล้นขายคัว, เหล้นขี้แนด, เหล้นง่าว, เหล้นจั๊กส้าว, เหล้นจุ้งจา, เหล้นจู๊, เหล้นตี้, เหล้นต๋า, เหล้นน้ำ, เหล้นบ่ดี, เหล้นบ่ดีบ่ดั๋ก, เหล้นบ่ฮู้บึ๋ดบ่ฮู้เมื่อ, เหล้นบ่าต้อ, เหล้นฝ้า, เหล้นพ้าย, เหล้นยอกเย้อ, เหล้นลวดวันลวดคืน, เหล้นลักมอบ, เหล้นสาว, เหล้นหน้า, เหล้นหลั๋วก, เหล้นหัว, เหล้นหูเหล้นต๋า, เหล้นอี่ปุ้น, เหล้นอี่โจ้ง, เหล้นอุ่มลี้, เหล้นอ่วย, เหล้นฮะ, เหล้นเซอะ, เหล้นเซอะเหล้นง่าว, เหล้นเบี้ย, เหล้นเบี้ยเสียของ, เหล้นเมียเปิ้น, เหล้นแต๊เหล้นว่า, เหล้นโก๋งเก๋ง, เหล้นไข่เต่า, เหล้ม, เหล้อ, เหล้า, เหล้าก๋าหย้าเมืองวาย, เหล้าขาว, เหล้าซากผี, เหล้าตือ, เหล้าต้ม, เหล้าน้ำขาว, เหล้าน้ำดำ, เหล้าน้ำป๋าย, เหล้าน้ำสอง, เหล้าน้ำหัว, เหล้าพาสี, เหล้าหลู้ลาบ, เหล้าหัวเด๋ด, เหล้าเดือน, เหล้าเด๋ด, เหล้าเถื่อน, เหล้าเหื่อ, เหล้าแดง, เหล้าไห, เหล้าไหไก่กู้, เหล๋ก, เหล๋กกี้บ, เหล๋กควยหมู, เหล๋กค่วง, เหล๋กค่วน, เหล๋กจำ, เหล๋กจี, เหล๋กจีควยหมู, เหล๋กจ๋าร, เหล๋กชาบ, เหล๋กซี, เหล๋กน้ำจืน, เหล๋กน้ำพี้, เหล๋กบุ่น, เหล๋กปิวดำ, เหล๋กปิ่น, เหล๋กปิ๋ง, เหล๋กปึ๊ด, เหล๋กหมาด, เหล๋กเคี่ยน, เหล๋กเสียบพิก, เหล๋กแผ่, เหล๋กโกน, เหล๋กใน, เหล๋กไฟ, เหล๋กไส้จี้กุ่ง, เหล๋กไหล, เหล๋าะ, เหล๋าะแหล๋ะ, เหล๋าะแหล๋ะล่องแล่ง, เหล๋าะไข่, เหว (ห นำ ว), เหว(ว สะกด), เหวหวา, เหวิก, เหวิง, เหวิน, เหวิ้ง, เหวิ้น, เหวิ้นล้อ, เหวิ้นๆ, เหวื่อ, เหว้, เหว๋กๆ, เหว๋อะ, เหว๋อะเหวิก, เหา, เหากิ๋นหัว, เหิง, เหิงตอง, เหิงนาน, เหิงเข้า, เหิด, เหิดขึ้น, เหิดสู้, เหิน, เหินกว่า, เหินห่าง, เหินเสียง, เหิบ, เหิบไล่, เหิม, เหิ่น, เหิ่ม, เหิ่มเห่อ, เหิ่มเห๋อะเหิ่มเห่อ, เหีย, เหียก, เหียกำ, เหียง, เหียน, เหียนฮาก, เหียว, เหียเต๊อะ, เหียแต๊เหียว่า, เหี่ยง, เหี่ยว, เหี่ยวย้อมแย้ม, เหี้ย, เหี้ยน, เหี้ยม, เหือด, เหือดหาย, เหื่อ, เหื่อตี๋นเหื่อมือ, เหื่อปังดังย้อย(ดัง-จมูก), เหื่อปังปึ๊กๆ, เหื่อปิ๋เหื่อปัง, เหื่อออกตี๋นออกมือ, เหื่อไฅค้าว, เห่ว(ว สะกด), เห่วย้อมแย้ม, เห่า, เห้น, เห๋ด, เห๋ดกะด้าง, เห๋ดคน, เห๋ดค่ำคืน, เห๋ดจั่น, เห๋ดตะโม่งโก้ง, เห๋ดถอบ, เห๋ดบ่าถั่วเน่า, เห๋ดปี้น้องหลาย, เห๋ดหน้าม่อย, เห๋ดหน้าส้อ, เห๋ดหล่ม, เห๋ดหอม, เห๋ดหัวเข่า, เห๋ดหำหมา, เห๋ดหิ่งห้อย, เห๋ดหูลวัะ, เห๋ดห้า, เห๋ดเข้าตอก, เห๋ดเข้าหมิ้น, เห๋ดเบือ, เห๋ดเฟือง, เห๋ดแดง, เห๋ดไข่นก, เห๋ดไข่ห่าน, เห๋บ, เห๋บบ่าหุ่ง, เห๋บหมา, เห๋บเสี้ยน, เห๋าะ, เอ, เอก, เอกกะสาร, เอกอ้าง, เอง, เองจัน, เองจันป่า, เองเดียว, เอน, เอนขอด, เอนตน, เอนปุ๋ด, เอนสะต๊ก, เอนสะแม้ง, เอนโตน, เออ, เออเลอ, เอา, เอากั๋น, เอากั๋นเป๋นกั๋น, เอากู้อยฺาง, เอาก๋านเอางาน, เอาขี้ข้างเข้าถู, เอางาม, เอาต๊าย, เอาต๋าย, เอาผัว, เอามือกะแหล้งก้น, เอามื้อ, เอาวัน, เอาหน้า, เอาหน้าเอาต๋า, เอาหย้า, เอาหำ, เอาเต๊อะ, เอาเป้ด, เอาเมีย, เอาเมียแล้ว, เอาเมียแล้วกา, เอาเหีย, เอาแดงเอาดำ, เอาแต๊, เอาแต๊เอาว่า, เอาแล่, เอาแฮง, เอาโจ้กเอาไจ, เอาใจ๋, เอาๆกั๋น, เอิก, เอิง, เอิม, เอิ่มเสิ่ม, เอิ้งเหมิ้ง, เอิ้ดเลิด, เอิ้ดเลิด, เอิ้น, เอิ้นป่าว, เอิ้นฮ้อง, เอิ้นเหยิ๋กๆ, เอิ้นใส่, เอิ๋บ, เอียง, เอียงข้าง, เอี่ยง, เอี่ยงกั๋น, เอี่ยงต๊า, เอี่ยงมั่งเอี่ยงมี, เอี่ยน, เอือน, เอื้อ, เอื้อง, เอื้องกางก๋บ, เอื้องต๊กโต, เอื้องเผิ้ง, เอื้อน, เอื้อะเจื้อะ, เอ่, เอ่อ, เอ่อนั่น, เอ่อนั้นเต๊อะ, เอ่อเอ๊ย, เอ่า, เอ้ย, เอ้ยก๋ก, เอ้ยเฮ่ย, เอ้าะ, เอ้าะเยาะ, เอ้าะเยาะ, เอ้าะๆ, เอ๋ก, เอ๋กซะ, เอ๋กปั๊ด, เอ๋กอั๋ก, เอ๋กใส่, เอ๋ด, เอ๋อ, เอ๋อะ, เอ๋อะๆ หาวๆ, เอ๋ะอ๋ะ, เอ๋ะใจ, เฮย, เฮว, เฮวบ่าป๊าว, เฮอะเหอ, เฮอะเหอเมอะ, เฮา, เฮียก, เฮียกขวัน, เฮียน, เฮียนปาก, เฮี่ย, เฮี่ยฟื้น, เฮี่ยหายยฺายหยฺาด, เฮี่ยเบ้อ, เฮี่ยเบ๋อะเฮี่ยเบ๋อ, เฮี้ย, เฮือ, เฮือก, เฮือกาบปี๋, เฮือขนาน, เฮือง, เฮือด, เฮือน, เฮือนขี้โหย้ง, เฮือนหน้อย, เฮือนห่าง, เฮือนเก๊า, เฮือนเยน, เฮือนแป, เฮือนโหย้ง, เฮือนไฟ, เฮือบิน, เฮือเห๋าะ, เฮื่อ, เฮื่อฮ่าม, เฮื้อ, เฮื้อน, เฮื้อนน้ำ, เฮ็ดม่ำ, เฮ่ง, เฮ่ย, แก, แกง, แกน, แกนตั๋บ, แกนต๊อง, แกนอน, แกนใจ๋, แกบ, แกบก้อง, แกบมุก, แกบหย๋ะ, แกบอ่อน, แกบเบิ้ง, แกม, แกมไว้, แกรถยนต์, แกว (ว สะกด) , แกว่น, แกฺวด, แกฺว่ง, แกฺว่น, แกฺว้ด, แกเดี่ยว, แก่, แก่ฅ้าว, แก่งแก๊ะแก่งแก, แก่ง่ายต๋ายยาก, แก่น, แก่นต๋า, แก่นถั่ว, แก่นหมั้น, แก่นแตด, แก่นไธ้, แก่บ่าดอกบ่าดาย, แก่บ้าน, แก่ฝาย, แก่ว, แก่วัด, แก่เหมือง, แก้, แก้ขึ๋ด, แก้ขึ๋ดแก้จา, แก้ง , แก้งก้น, แก้จุ้น, แก้ด, แก้ตั๋ว, แก้บ, แก้บ่ต๋ก, แก้มบ่อง, แก้มใสยองๆ, แก้ว, แก้ว, แก้ว, แก้ว, แก้ว, แก้ว, แก้วก๊อ, แก้วจั๊ด, แก้วตังสาม, แก้วมาลูน, แก้วลอดฟ้า, แก้วหู, แก้วแก่นต๋า, แก้วแสง, แก้วแหง (ง สะกด), แก้สิ้น, แก้หน้า, แก้อ้อดแก้แอ้ด, แก้เจิง , แก้เตี่ยว, แก้แค้น, แก๊น, แก๊นควัน, แก๊นเข้า, แก๊วก้าด, แก๋ก, แก๋ง, แก๋งกะด้าง, แก๋งหลาม, แก๋งหล้วง, แก๋งอ่อม, แก๋งอ่อมก๋บ, แก๋งอ่อมจิ๊นควาย, แก๋งอ่อมจิ๊นงัว, แก๋งอ่อมจิ๊นฟาน, แก๋งอ่อมจิ๊นไก่, แก๋งอ่อมแลน, แก๋งฮังเล, แก๋งเกิ้ม, แก๋งแค, แก๋งแคก๋บ, แก๋งแคไก่, แก๋งโฮะ, แก๋น, แก๋นขวด, แก๋นคก, แก๋นคอ, แก๋นต๋ำ , แก๋นบ่าม่วง, แก๋นปาง, แก๋นล้อ, แก๋นเข้าสาลี, แก๋นโลก, แก๋นไบ้แก๋นง่าว, แก๋ม, แก๋ะ, แก๋ะลายมือ, แข, แขก, แขกแก้ว, แขกแก้วมาเยือน, แขน, แขนขา, แขนศอก, แขนหนู, แขนเล่ย, แขนเสื้อ, แขนโหง้ง, แขบ, แขบคำ, แขม, แขฺวง, แขฺวด, แขฺวดก๋ฎหมาย, แขฺว่น , แขฺว้ง, แข่งแหย๋ะ, แข่น, แข่ม, แข่มหนู, แข้, แข้ง, แข้งเยียะ, แข้งแหย้ง, แข้น, แข๋บ, แข๋บตี๋น, แข๋บหนู, แข๋บหลัง, แข๋ะ, แข๋ะแหล๋ะ, แคงใจ๋, แฅง, แฅงใจ๋, แฅบ, แฅบหมู, แฅบไข, แฅม, แฅมเฮือ, แฅฺวน, แฅฺวนดี, แฅฺว่ง, แฅฺว่น, แฅฺว้ง, แฅ่ง , แฅ่งเต๊า, แฅ่่, แฅ้น, แฅ้ว, แจ, แจลม, แจวแวว, แจฺว๊ะ(ว ควบ), แจเลือด, แจ่ง, แจ่งวัด, แจ่งเหนือ, แจ่งเฮือน, แจ้, แจ้, แจ้ก, แจ้ขี้แจ้เยี่ยว, แจ้ง, แจ้ง, แจ้งถี่, แจ้งฮ่าม, แจ้ด, แจ้ต๋อง, แจ้บวก, แจ้เข้า, แจ้เย็น, แจ้แหล้, แจ๊บ, แจ๊บต้นไม้, แจ๊ะ, แจ๋, แจ๋ง, แจ๋ดแผ๋ด, แจ๋ดแหล๋ดแจ้แหล้, แจ๋ะ, แจ๋ะปาก, แจ๋ะแห๋ะ, แซง, แซม, แซมนา, แซว, แซวเฮือ, แซว่, แซว่ปะตู๋, แซะ, แซ็ด, แซ่, แซ่ซ้องสั๋กเสิน, แซ่ซ้องสาธุก๋าน, แซ่ปะตู๋, แซ่ม, แซ้ง, แซ้ม, แดกหน้า, แดง, แดงก่ำ, แดงจะแหล๋ดแจ๋ดแจ๋, แดงจิงฮิง, แดงซิงฮิง, แดงปะหลิ้ง, แดงปะหลึ้ง, แดงปิ้งหลิ้ง, แดงปึ้งหลึ้ง, แดงผี้หลี้, แดงหน้อย, แดงฮะแดงฮ่าม, แดงฮ่าม, แดงเผ้อเหล้อ, แดงไฟ, แดด, แดดขี้ฝน, แดดดำ, แดดบ๋ด, แดดฟาด, แดดล้วง, แดดฮ้อนแดดวอน, แดดแผ้แหล้, แดดแส้แหล้, แดน, แดนเตี้ยง, แดนแต่, แด่น, แด่นป้าว, แด่วๆ, แด่เต๊อะ, แด้, แด้ง, แด๋กๆ, แด๋บ, แด๋บๆ, แด๋ะ, แด๋ะปาก, แด๋ะหน้า, แด๋ะหลัง, แด๋ะๆ แด่นๆ, แต, แตก, แตกขาบ, แตกขุ๋บแตกขาบ, แตกบ่าแลบ่าแจ, แตกยึแตกยะ, แตง, แตงดัง, แตงม้า, แตงยา, แตงเลื่อ, แตงไฮโล, แตด, แตดกูนิ, แตดบ่าผาง, แตดยาวเหลือควย, แตดล้ำฝั๋ก, แตดแซ้ง/แตดโซ้ง, แตน, แตนก้า, แตนคัว, แตนตี๋นแตนมือ, แตนหอแตนเฮือน, แตว, แตวแป้ง, แต่กี้, แต่ง, แต่งงาน, แต่งดา, แต่งดาคัวตาน, แต่งดาปอย, แต่งสะลิ๋ด, แต่งหย้อง, แต่งห้าง, แต่งเยียะ, แต่งเยียะบ่ฮู้, แต่งไห้, แต่นี้เมือหน้า, แต่ม, แต้, แต้งแย่ง, แต้น, แต้นสังฆ์, แต้นแก้ว, แต้นแหว้น, แต้บ, แต้ม, แต้วๆ, แต๊, แต๊กา, แต๊นา, แต๊บแป๊บ, แต๊ว่า, แต๊อี้, แต๊แก๋มเหล้น, แต๊แล, แต๊และ, แต๋ง, แต๋งซั้ง, แต๋งลาย, แต๋งอ้ม, แต๋น, แต๋นต่อ, แต๋นบัว, แต๋นลิ้นหมา, แต๋บ, แต๋ะ, แต๋ะลถ, แต๋ะแหม๋ะ, แถ, แถก, แถน, แถบ, แถบแถ้ง, แถม, แถมกำ, แถมก่อ, แถมซ้ำปอสอง, แถมน่อย, แถมบึ๋ด, แถมบ่าปอ , แถมบ๋อ, แถมหน้อย, แถมหน้อยลอ, แถลง, แถ่นแบ่น, แถ่ว, แถ้ง, แถ้มแหล้ม, แถ๋ด, แถ๋บ , แถ๋ะ, แน, แนจะล่น, แนถ้า, แนน, แนปื๋น, แนผ่อ, แนม, แนว, แน่, แน่ง, แน้, แบ, แบก, แบน, แบนมือ, แบบ, แบบปั๊บ, แบบเบ้า, แบบเฮียน, แบหงาย, แบแถ่นแบ่น, แบ่ง, แบ่งกั๋น, แบ่งปั๋น, แบ่งเกิ่ง, แบ่งเข้าแบ่งของ, แบ้, แบ๊น, แบ๊นหมวก, แบ๋ด, แป, แปง, แปงก้า, แปงปัน, แปด, แปดเข้าเก้าออก, แปดเปง, แปบ, แป่, แป่ง, แป้, แป้, แป้ง, แป้ง, แป้งตาตั๋ว, แป้งเข้าหนม, แป้งเข้าหวาน, แป้งเหล้า, แป้ด, แป้น, แป้นน้ำย้อย, แป้นมือ, แป้นหิน, แป้นเก๘+ด, แป้นแหล่, แป้นแหว้น, แป้บ, แป้หลัง, แป๊, แป๊กำกึ๊ด, แป๊ด, แป๊ดกั๋น, แป๊ดซ้าย, แป๊ดตี้, แป๊ดตี้แป๊ดตาง, แป๊ตั๋ว, แป๊ต๊อง, แป๊บ้านแป๊เมือง, แป๊ผัว, แป๊ว, แป๊ะ, แป๊ะ, แป๊เปิ้น, แป๊เมีย, แป๊แก่นต๋า, แป๊แว้, แป๊แฮง, แป๋, แป๋ง, แป๋งกำ, แป๋งขวัน, แป๋งคนเดวใจ๊คนเดว, แป๋งบ้าน, แป๋งป่าน(กวี), แป๋งผี, แป๋งสะหลิ๋ด, แป๋งหน้า, แป๋งหน้าก๊อกง็อก, แป๋งหน้าก๋ำปอ, แป๋งหน้าขิ่ว, แป๋งหน้าขิ่วหน้างอ, แป๋งหน้างอ, แป๋งหน้างอคอหั๋ก, แป๋งหน้าง่าว, แป๋งหน้าง่าวหน้าเซอะ, แป๋งหน้าจุ้ม, แป๋งหน้าจุ้มอึ๊กมึก, แป๋งหน้าจ๊ด, แป๋งหน้าจ๋อย, แป๋งหน้าจ๋าง, แป๋งหน้าซื่อ, แป๋งหน้าดำ, แป๋งหน้าดำก่ำเส้า, แป๋งหน้าดำหน้าแดง, แป๋งหน้าบี่, แป๋งหน้าบืน, แป๋งหน้าบูด, แป๋งหน้าบ่อสู่แขก, แป๋งหน้าบ่าเล้เก๋กั๋ง, แป๋งหน้าบ่าเฮ่เก๋กั๋ง, แป๋งหน้าม่อย, แป๋งหน้าลอกต๋าเหลื้อม, แป๋งหน้าหงอย, แป๋งหน้าหมอง, แป๋งหน้าหม่น, แป๋งหน้าหิ่วกิ๊วขอด, แป๋งหน้าเค่ง, แป๋งหน้าเซอะ, แป๋งหน้าเต้าสองนิ้ว, แป๋งหน้าเปิด, แป๋งหน้าเปิดย้าวๆ, แป๋งหน้าเย่, แป๋งหน้าแดง, แป๋งหน้าแดงตึ่งแดงตั่ง, แป๋งหน้าโจ่, แป๋งหน้าไก้, แป๋งหน้าไน่, แป๋งหากั๋น, แป๋งเข้าหนม, แป๋งเอา, แป๋งเฮือน, แป๋งโต้ษ, แป๋งโต้ษแป๋งต๋า, แป๋งโต้ษไส่, แป๋งใจ๋หวาน, แป๋งใจ๋หา, แป๋งใส่, แป๋จ๋อง, แป๋ดอย, แป๋ะ, แป๋ะ, แป๋แหว, แผ, แผก, แผง, แผงเกิ้ง, แผผวน, แผว, แผวขวาย, แผวบ่าปอ, แผวหนิปาน, แผวเดิ๋ก, แผวเลิก็แผวเดิ๋ก, แผแผก, แผ่, แผ่น, แผ่นหล้า, แผ่นไหล้, แผ้มแหล้ม, แผ้ว, แผ้แหล้, แผ๋ด, แผ๋ดน้ำมนต์, แฝก, แฝง, แฝด, แพว, แพะ, แฟ, แฟกั๋น, แฟง, แฟด, แฟน, แฟะ, แฟะนม, แฟะเข้า, แฟ่น, แม, แมง, แมงกว่าง, แมงกอม, แมงก้นแง่ม, แมงขุ้น, แมงคอลั่น, แมงคา, แมงคาเฮื่อ, แมงค่อมคำ, แมงงน, แมงงนหัวเขียว, แมงง้องแง้ง, แมงจอน, แมงจ๊าง, แมงดา, แมงตั๊บคำ, แมงต่างหม้อ, แมงนูน, แมงนูนจ๊าง, แมงบูด, แมงบ่าขี้เบ้า, แมงบ้ง, แมงบ้งขน, แมงบ้งคืบ, แมงบ้งหัวหงอก, แมงบ้งเลน, แมงปู้, แมงป่อง, แมงป๋อ, แมงพิ้ง, แมงมัน, แมงมันก่ำ, แมงมันคา, แมงมันจ่อม, แมงมาย, แมงว้าง, แมงสาบ, แมงหมานี, แมงหมาน้ำ, แมงหมี่, แมงหัวหงอก, แมงอย่างว่า, แมงอี่ยิ้น, แมงอี่หม้อง, แมงอี่เหนี้ยว, แมงอุ่มหน้า, แมงฮากหอม, แมงเข้าตอก, แมงเคียน, แมงเวา, แมงเหนี่ยง, แมงเหนี้ยว, แมงแกง, แมงแง่ม, แมงแดง, แมงแม่ฝน, แมงแม่แดด, แมงแสนตี๋น, แมงแส๋บ, แมงใบ้, แมงไก่กุ้ม, แมงไย, แมน, แมนซ้อง, แมนหน้า, แมบ, แมบ, แมบลิ้น, แมบลิ้นปิ้นต๋า, แมว, แมวควบ, แมวดิ้นต๋าย, แมวพ้อย, แมวลี้, แมวสุ่นเต้า, แมวเผิ้ง, แมวโก้ง, แมวโพง, แมะ, แม็บ, แม็บๆ, แม่, แม่/แม่คุณ/แม่เจ้า, แม่กาด, แม่กิ๋นแอบ, แม่ก๋ำลัง, แม่ก๋ำเดือน, แม่ขะด้าง, แม่ขะนิ้ง, แม่ขะแจ๋, แม่ขั้นได, แม่ขาว, แม่คู, แม่ง, แม่จั้ง, แม่จั๊ก, แม่จาง, แม่จีไฟ, แม่จ้าง, แม่ชี (เทียบอักษร), แม่ด้อง, แม่ตี๋น, แม่ทา, แม่ธอหละนี, แม่น, แม่นก่อ, แม่นม, แม่นว่า, แม่นอนซาย, แม่นแล้ว, แม่น้า, แม่ปะตู๋, แม่ปะตู๋ป่อง, แม่ปี๋, แม่ปู๊, แม่ป๋ะ, แม่ผ้าขาว, แม่ฝน, แม่มัน, แม่มาน, แม่มานอ่อน, แม่มื้อ, แม่มูด, แม่ยิง, แม่ละอ่อน, แม่วัน, แม่วันไต, แม่สาวปาก, แม่สำเพง, แม่หมอ, แม่หม่อน, แม่หม้าย, แม่หลวง, แม่หละอ่อน, แม่ออก, แม่อี่หลุ้ม, แม่อุ้ย, แม่อู้ด, แม่ฮัง, แม่ฮ้าง, แม่ฮ้างมุก, แม่ฮ้างสามผัว, แม่ฮ้างเย้ย, แม่เกิด, แม่เก๋บ, แม่เจิง, แม่เจ้า, แม่เต๋าก๋ำ, แม่เต๋าเหล้า, แม่เต๋าไฟ, แม่เถ้า, แม่เผิ้ง, แม่เพ้อ, แม่เพ้อมดส้ม, แม่เมีย, แม่เมือง, แม่เลขคูณ, แม่เลขหาร, แม่เลี้ยง, แม่เสี่ยว, แม่เฮือน, แม่แดด, แม่แมงมัน, แม่แฮง, แม่โข้, แม้, แม้ว, แยก, แยง, แยงคิง, แยงผ่อ, แยงหน้า, แยงฮ่าง, แยงเงา, แยงแว่น, แย็บ, แย็บมดส้ม, แย้, แย้ม, แล, แล, แลก, แลคนแลเตื้อ, แลควาย, แลง, แลต๋า, แลต๋าผ่อ, แลน, แลนา, แลบ, แลบ, แลบแควแยว(ว สะกด), แลปี๋แลเตื้อ, แลว, แลวฮาม, แลหมูส้าม, แลหม้อ, แลหลฺวา, แลฺว่น, แลเตื้อ, แลเตื้อแลหน้อย, แล็ด, แล็ดๆ, แล็บๆ, แล่, แล่ง, แล่งมีแล่งจิ๊, แล่งเกิ่ง, แล่งเฮียนแล่งง่าว, แล่งแก้ง, แล่งแซ่ง, แล่น, แล่วๆ, แล้, แล้ง, แล้ว, แล้วขี้ต๋ก, แล้วจ้าด, แล้วดวย, แล้วผะโยจ๊ะนะ, แล้วใจ๋, แล้เฝ้า, แว, แวก, แวง, แวด, แวดง่อน, แวดตะหลุ้ม, แวดล้อม, แวดวัง, แวดหวัน, แวดหัวแวดตี๋น, แวดเกี้ยว, แวดๆ หวันๆ, แวน, แว่, แว่กอย, แว่กอยกำลอ, แว่น, แว่นขยาย, แว่นต๋า, แว่นต๋าบ๋ด, แว่นฟ้า, แว่นสายต๋า, แว่นแยง, แว่นแยงคิง, แว่นแยงต๋า, แว่นแยงหน้า, แว่นแยงเงา, แว่นๆ, แว่ผ่อ, แว่ผ่อกำลอ, แว่ม, แว่ว, แว่หั้นแว่หนี้, แว่หายอิ๋ด, แว่เยียะหยัง, แว้ง, แว้งข๋บ, แว้งหนองป๋า, แว้ม, แสก, แสง, แสงต๋าวัน, แสงมิบๆ ม็อบๆ, แสงหล้า, แสงเดือน, แสงเมือง, แสงแก้ว, แสด, แสน, แสนตี้บ่ดี, แสนตี๋น, แสนลมก๊าน, แสนวัด, แสนเมือง, แสนแซว่, แสบ, แสบวี่ๆ, แสบวึดๆ, แสบแก้วหู, แสบโว่ๆ, แสว (ว สะกด), แส่, แส่ง, แส่น, แส่นสะเคียน, แส่ว, แส้, แส้ง, แส้งจ่ม, แส้งส้า, แส้งอู้, แส้งเยียะ, แส้ป๊าว, แส้ม้า, แส้แหล้, แส๋ด, แส๋บ, แส๋ะ, แส๋ะตี๋น, แส๋ะหย้า, แห, แหก, แหง(ง สะกด), แหงง,แหงงๆ, แหงน, แหง้,แหง้ๆ, แหง้ง, แหง้งป๋าทู, แหง้น, แหง้ม, แหง๋บ, แหง๋บๆ, แหง๋ะ, แหง๘+ก, แหน (ห นำ), แหน(น สะกด), แหน(ห นำ น), แหนง, แหนงใจ๋, แหนบ, แหนปากเป๋ด(ห นำ), แหนม, แหนมบ่ไป, แหนมว่า, แหนะ, แหนเก๋ง(น สะกด), แหนเคือ (ห นำ), แหนแห่(น สะกด), แหน่, แหน่ง, แหน่นำ, แหน่ม, แหน่หนตาง, แหน้, แหน้น, แหน้นตึ๊ก, แหน้นตึ๊กแหน้น, แหน้นต๊อง, แหน้นทึก, แหน้นหนา, แหน้นหน้าอ๋ก, แหน้นอ๋กแหน้นใจ๋, แหน้นแต๊ก, แหน้นแต๋ก, แหน้ว, แหน๋ก, แหน๋กๆ, แหน๋บ, แหน๋บๆ, แหบ, แหม(ม สะกด), แหมกำ(ม สะกด), แหมกิ๋น(ม สะกด), แหมตวย(ม สะกด), แหมน่อย (ม สะกด), แหมบึ๋ด(ม สะกด), แหมสั๋กกำ(ม สะกด), แหมสั๋กหน้อย(ม สะกด), แหมสั๋กเตื้อ(ม สะกด), แหมเตื้อ(ม สะกด), แหม่, แหม่ม, แหม้น, แหม้นแหล้น, แหม๋ะ, แหม๋ะกั๋น, แหม๘+ด, แหม๘+ดใส่, แหม๘+บ, แหย็Úม, แหย่, แหย่Úง, แหย่Úงจ๊าง, แหย่Úงแหย๋Úะ, แหย่Úม, แหย่วๆ, แหย้ง, แหย๋กๆ, แหลบ, แหลม, แหลว, แหลวหลวง,