หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
แหน้นทึกแห้นฯรธึกฯ[แหน้นธึก]ดู...แหน้นตึ๊ก
ต้องต๋าวันต้อฯงตาวันฯ[ต้องตาวัน]ก.หันเข้าหาดวงอาทิตย์
ไม้หมายเมืองไม้หมฯายฯเมิอฯง[ไม้หมายเมือง]น.ไม้หมายเมือง - ต้นไม้ที่ใช้บ่งบอกถึงที่ตั้งของเมือง เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตามลักษณะภูมิประเทศที่มีพันธุ์ไม้นั้นๆ มักเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และสูง โดดเด่น มองเห็นได้ชัดเจน แม้อยู่ระยะไกล เช่น ต้นยางนาขนาดใหญ่ ๙ คนโอบรอบ สูง ๒๑๘ ฟุต(กว่า ๖๖ เมตร) อายุ ๒๖๘ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔) เจ้าอลองพญา กษัตริย์พม่าปลูกเมื่อ พ.ศ.๒๒๙๖ เป็นไม้หมายเมืองของนครเชียงตุง; หรือ ไม้หมายเมืองเชียงใหม่ ไม้ยางนาขนาดใหญ่และสูง พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๑ ปลูกไว้ใกล้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ (เสาอินทขีล) ในวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่กลางกำแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น
บ่าตอยบ่าฯทอฯยฯ[บ่าทอย]น.ลูกลอยที่ใช้กับเบ็ดตกปลา เพื่อเป็นสัญญาณให้รู้ว่าปลากินเหยื่อ; บ่าตอยเบ๋ด ก็ว่า
เหงาหลั๋บเหังฯาหัลฯบ[เหงาหลับ]ก.ง่วง,อยากจะหลับ
เลิกหน้าจ๋าขวัญเลิกฯห้นฯาจาขัวฯร[เลิกหน้าจาขวัน]ดู...เล่าขวัน
สุมหัวสุมห฿วฯ[สุมหัว]ก.ชุมนุมกัน,มั่วสุม; สุมหัวมัวเก้า ก็ว่า
วันออกแจ่งใต้วันฯออฯกแจ่งฯไต้[วันออกแจ่งไต้]น.ทิศตะวันออกเฉียงใต้; วันออกซ้วยใต้ ก็ว่า
ถ๋ะออกถออฯก[ถะออก]ดู...ถ๋ะ
ปอบแขนปอฯบแขนฯ[ปอบแขน]น.รัดกร,รัดแขน