หน้าหลัก

เรียน 10 คำใหม่

คำออกเสียงอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
ตาดล้อตาดฯลํอฯ[ตาดล้อ]น.แผ่นไม้ที่ใช้ปิดท้ายเรือนเกวียน
ซุยซาย[ซุยซาย]ว.รุ่ยร่าย,รุ่มร่าม
แข่มแข่มฯ[แข่ม]น.เครื่องดักสัตว์ชนิดใช้เหล็กสปริงหนีบ
เปี่ยงปี๋นป่ยฯงปีนฯ[เปี่ยงปีน]ก.ป่ายปีน,พยายามตะกายขึ้น
เถรวาทเถรวาฯทฯ,เถรวาฯท[เถรวาท]น.เถรวาท - นิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ ซึ่งถือตามลัทธิพระอรหันต์พุทธสาวกได้วางหลักธรรมวินัยไว้เป็นแบบแผนเมื่อสังคายนาครั้งที่ ๑ ภายหลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน ได้แก่พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือแพร่หลายในประเทศไทย เมียนมาร์ ลังกา ลาว และกัมพูชา
ป๋าสะวาดปลฯาสวาฯดฯ[ปลาสะวาด]น.ปลาสังกะวาด - ปลาน้ำจืดหลายชนิดหลายสกุล ลักษณะคล้ายปลาสวาย แต่ขนาดเล็กมาก
กุ้มดุ้มกุ้มดุ้มกุ้มดุ้ม[กุ้มดุ้ม]ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่และสั้น
ขั้วจิ้นลาบขั้วจิ๊นลาบขั้฿วฯชิ้นฯลาปฯ[ขั้วชิ้นลาบ]ก.เอาลาบดิบลงคั่วในกระทะจนสุก เมื่อสุกแล้วเรียกลาบขั้ว
ดูดกิ๋นดูดกินฯ[ดูดกิน]ก.ดื่ม อย่างดื่มน้ำ - ดู...ดื่ม
วันไตวันฯไท[วันไท]น.วันไท - ชื่อวันที่นับแบบหนไท รอบหนึ่งมี ๖๐ วัน; ดู...วันไท ในภาคผนวกท้ายเล่ม