หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
ต๋ำฮายาตำราอยฯา[ตำราอฺยฺา]ดู...ต่ำฮายา
เมือะเมิอฯะ[เมือะ]ดู...เมืยะ
คนเถ้าคนเถิบฅ฿นฯเถั้าฅ฿นฯเถิปฯ[ฅนเถ้าฅนเถิบ]น.ผู้เฒ่าผู้แก่,ผู้สูงอายุ
ฝีละอากฝีละอากฯ[ฝีละอาก]น.คุดทะราด - โรคติดต่อชนิดหนึ่งเป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลทำให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก
หูตู้บหูทูบ[หูทูบ]ว.เชื่ออย่างสนิทใจ,ถูกชักจูงจนเห็นคล้อยตาม
หนุนโก๋นหนฯรโก฿นฯ[หนุนโกน]ก.นำขอนไม้มาหนุนกระท่อมให้สูงขึ้น
แก่บ่าดอกบ่าดายแก่บ่าฯดอฯกบ่าฯดายฯ[แก่บ่าดอกบ่าดาย]ว.แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน
อู้ป้อดอู้แป้ดอู้ปัอฯดแปัดฯ[อู้ป็อดแป็ด]ก.พูดกระท่อนกระแท่น,พูดไม่ต่อเนื่อง; อู้ป๋อดอู้แป๋ด ก็ว่า
เฝือนาเฝิอฯอนาฯ[เฝือนา]ก.อาการที่ใช้ควายหรือวัวเทียมคราดแล้วชักไปเพื่อให้ขี้ไถในนาแตกร่วนซุยเพื่อปลูกข้าว
หยฺุ๋กยฺาอยฯกอยฯา[อฺยฺุกอฺยฺา]น.(ปาก) หยูกยา - ยาแก้โรคชนิดต่างๆ,ยารักษาโรค: ''หยูกยา'' เป็นภาษาปาก เป็นคำซ้อนชนิดหนึ่ง ที่ใช้อักษรตัวเดียวกัน สร้างคำโดยนำเอาคำที่มีความหมายคู่กัน หรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกัน; หยูกยา ก็ว่า