หน้าหลัก คู่มือใช้งาน

เรียน 10 คำใหม่

ออกเสียงล้านนาอักษรล้านนาเทียบอักษรไทยความหมาย
ไม้ป๋านเถื่อนไม้ป่านฯเถิ่อฯร[ไม้ป่านเถื่อน]น.ต้นดอกรัก - ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบใหญ่ หนา มีขนละเอียดสีขาวนวลคลุมใบ ดอกสีขาวหรือม่วง กลางดอกเป็นสันสูง ๕ แฉกคล้ายมงกุฎ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวข้น เป็นพิษ นิยมใช้ดอกร้อยมาลัย ทำอุบะ พานพุ่ม เป็นต้น
แล่งเกิ่งแล่งฯเกิ่งฯ[แล่งเกิ่ง]ก.ผ่า(ตามยาว)ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน
บวกป๋าบวฯกปลฯา[บวกปลา]ก.แอ่งน้ำที่ใช้กิ่งไผ่ กิ่งไม้ เป็นต้น วางลงไปสำหรับล่อให้ปลาเข้ามาอยู่อาศัย
อะหล๋กข๋กขั๋กอห฿ลฯกข฿กฯขักฯ[อะหลกขกขัก]ว.ไม่เรียบ,ขรุขระ,เป็นตะปุ่มตะป่ำ
ป๋กขาก่ายง้อนป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร[ปกขาก่ายง้อน]ก.(นอน)ยกขาไขว่ห้าง; สั๋บขาก่ายง้อน ก็ว่า
ไหเหล้าไหเหั้ลฯา[ไหเหล้า]น.ไหหมักบ่มเชื้อให้ได้ที่ก่อนที่จะนำไปกลั่นเป็นเหล้า
หน้างอห้นฯางํอฯ[หน้างอ]ดู...หน้าก๊อกง็อก
ผ่าจ้านผ่าจ้านฯ[ผ่าจ้าน]ก.การทำโดยใช้ไสยศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนที่รักกันแหนงหน่ายจากกัน มักเป็นการใช้ไสยศาสตร์ใน ๒ กรณี คือ ๑] สามีหรือภรรยาที่มีหญิงหรือชายคนใหม่ อันอาจเป็นความสัมพันธ์ทางใจหรือทางกาย หรือทั้งกายทั้งใจ ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น จนทำให้ครอบครัวเกิดความเดือดร้อน หญิงหรือชายผู้นั้นจึงต้องการให้คู่นอนของตนแหนงหน่ายเริกร้างกับบุคคลที่สามของครอบครัว ๒] หญิงหรือชายอื่นมีความสัมพันธ์ทางกายหรือใจ หรือทั้งกายและใจกับชายหรือหญิงที่มีครอบครัวแล้ว และต้องการให้ชายหรือหญิงนั้น แหนงหน่ายกับภรรยาหรือสามีมาอยู่กินกับตน
กำเวนคำฯเวนฯ[คำเวน]ดู...กำเวนตาน
ม้มม้฿มฯ[ม้ม]ก.กินอาหารทีละมากๆ จนเต็มปาก; โม้ม ก็ว่า