หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ลงหลิ่งจิ๊ง
อักษรล้านนา
ล฿งฯหิ่ลฯงชิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ลงหลิ่งชิ้ง]
ความหมาย

ก.ลงตามทางลาดชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงหลิ่งจิ๊ง (ล฿งฯหิ่ลฯงชิ้งฯ)