หน้าหลัก
ลงหลิ่งจิ๊ง
ล฿งฯหิ่ลฯงชิ้งฯ
[ลงหลิ่งชิ้ง]

ก.ลงตามทางลาดชัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ลงหลิ่งจิ๊ง (ล฿งฯหิ่ลฯงชิ้งฯ)