หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่าน
อักษรล้านนา
ย่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่าน]
ความหมาย

ว.ระยะห่าง,ยาว,กว้าง,ไกล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่าน (ย่านฯ)