หน้าหลัก
ยฺวา
ยวฯา
[ยวา]

ก.ซึม - อาการที่ของเหลว เช่น น้ำที่ไหลเข้าหรือไหลออกตามร่อง รอยแยก หรือรูเล็กๆ อย่างช้าๆ เช่น น้ำต๋ายฺวา - น้ำตาซึม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยฺวา (ยวฯา)