หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยู้ส่ง
อักษรล้านนา
ยู้ส่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยู้ส่ง]
ความหมาย

ก.ผลักลงไป,ช่วยผลักไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู้ส่ง (ยู้ส่฿งฯ)