หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยามฮุ่งเจ๊า
อักษรล้านนา
ยามฯรุ่งเชั้า
เทียบอักษรไทย
[ยามรุ่งเช้า]
ความหมาย

ดู...ยามฮุ่ง

ออกเสียงล้านนา
ยามฮุ่ง
อักษรล้านนา
ยามฯรุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ยามรุ่ง]
ความหมาย

น.เวลารุ่งเช้า - เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๖.๐๐ น.; ยามเจ๊า,ยามฮุ่งเจ๊า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยามฮุ่งเจ๊า (ยามฯรุ่งเชั้า)