หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยางเปียง
อักษรล้านนา
ยางฯพยฯง
เทียบอักษรไทย
[ยางเพียง]
ความหมาย

น.ชนชาติกะเหรี่ยงที่ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นราบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยางเปียง (ยางฯพยฯง)