หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือหน่อ
อักษรล้านนา
มืหํนฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[มือหน่อ]
ความหมาย

น.นิ้วมือที่สั้นกุดโดยธรรมชาติ,นิ้วมือมีเกิน ๕ นิ้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือหน่อ (มืหํนฯอฯ)