หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่หย้อ
อักษรล้านนา
ฟู่หํยฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟู่หย้อ]
ความหมาย

ก.พูดถากถางแดกดัน,พูดประชด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่หย้อ (ฟู่หํยฯ)