หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝันหัน
อักษรล้านนา
ฝันฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝันหัน]
ความหมาย

ก.ฝันถึง,พบหรือเห็นในความฝัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝันหัน (ฝันฯ)