หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่อ
อักษรล้านนา
ผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่อ]
ความหมาย

ก.ดู,มอง,ดูแล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อ (ผํอฯ)