หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาสาทนกหั๋สดีลิงค์
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)สาทฯน฿กฯหัสฯฯดีลิง์คฯ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)สาทนกหัสดีลิงค์]
ความหมาย

น.ปราสาทตกแต่งศพของพระสงฆ์มหา เถระ หรือผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในล้านนา มีนกหัสดีลิงค์ประกอบรองรับหีบศพ...ดู นกหั๋ดสะดีลิง ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสาทนกหั๋สดีลิงค์ (ผา(ระฯบาฯ)สาทฯน฿กฯหัสฯฯดีลิง์คฯ)