หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาย
อักษรล้านนา
ผายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาย]
ความหมาย

ก.ปราย - แบะออก,แผ่กว้างออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาย (ผายฯ)