หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ก
อักษรล้านนา
ผักฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัก]
ความหมาย

น.พืชที่ใช้เป็นอาหารได้, ใช้เป็นคำนำหน้าพืชบางชนิดที่ใช้เป็นผัก เช่น ผักกาด ผักบุ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ก (ผักฯ)