หน้าหลัก
ผั๋ก
ผักฯ
[ผัก]

น.พืชที่ใช้เป็นอาหารได้, ใช้เป็นคำนำหน้าพืชบางชนิดที่ใช้เป็นผัก เช่น ผักกาด ผักบุ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ก (ผักฯ)