หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผัน
อักษรล้านนา
ผันฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัน]
ความหมาย

ก.ผูกพัน,ยึดเหนี่ยว เช่น ใจ๋ผัน - มีใจผูกพัน,รู้สึกผูกพัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผัน (ผันฯ)