หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผะหลาดผะเหลดไป
อักษรล้านนา
ผหลฯาดฯผเหลฯดไพ
เทียบอักษรไทย
[ผะหลาดผะเหลดไพ]
ความหมาย

ก.รีบไปในทันทีทันใด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผะหลาดผะเหลดไป (ผหลฯาดฯผเหลฯดไพ)