หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋าสะวาด
อักษรล้านนา
ปลฯาสวาฯดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลาสะวาด]
ความหมาย

น.ปลาสังกะวาด - ปลาน้ำจืดหลายชนิดหลายสกุล ลักษณะคล้ายปลาสวาย แต่ขนาดเล็กมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋าสะวาด (ปลฯาสวาฯดฯ)