หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋องเหลือ
อักษรล้านนา
ปอฯงเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ปองเหลือ]
ความหมาย

ก.พยายามเหนือกว่าผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋องเหลือ (ปอฯงเหิลฯอฯอ)