หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋ดไป่
อักษรล้านนา
ป฿ลฯดไป่
เทียบอักษรไทย
[ปลดไป่]
ความหมาย

ก.ปล่อยวาง,ปล่อยไป,ปล่อยให้เป็นอิสระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋ดไป่ (ป฿ลฯดไป่)