หน้าหลัก
ป๋กหัว
ป฿กฯห฿วฯ
[ปกหัว]

ก.ยกหัวขึ้น,คลุมหัว,คุ้มครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหัว (ป฿กฯห฿วฯ)