หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหัว
อักษรล้านนา
ป฿กฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปกหัว]
ความหมาย

ก.ยกหัวขึ้น,คลุมหัว,คุ้มครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหัว (ป฿กฯห฿วฯ)