หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๋กหอยอเฮือน
อักษรล้านนา
ป฿กฯหํอฯยํอฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปกหอยอเรือน]
ความหมาย

ก.เริ่มปลูกบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๋กหอยอเฮือน (ป฿กฯหํอฯยํอฯเริอฯร)