หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊าน
อักษรล้านนา
พ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[พ้าน]
ความหมาย

น.บัวสาย - ก้านใบและดอกไม่มีหนาม ใบลอยบนผิวน้ำ ดอกชูพ้นผิวน้ำ มีหลายสี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊าน (พ้านฯ)