หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊อง
อักษรล้านนา
พ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[พ้อง]
ความหมาย

ก๑.พ้อง - เข้าข้าง,ให้ท้าย,ถือเป็นพวกเดียวกัน; ป๊องเอา ก็ว่า ก๒.กวนใจ,รบกวน เช่น ป๊องเวียกป๊องก๋าร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊อง (พ้อฯง)