หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้ำเริน
อักษรล้านนา
พําเรินฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่ำเริน]
ความหมาย

ก.รับใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ำเริน (พําเรินฯ)