หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าก
อักษรล้านนา
พากฯ
เทียบอักษรไทย
[พาก]
ความหมาย

น.ทัพพี,กระจ่า ล.ตำรับ - เรียกยาแต่ละชุดที่ปรุงขึ้น ,เรียกปริมาณสิ่งของที่ใช้ทัพพีตักขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น เข้าสามป้าก - ข้าวสามทัพพี เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าก (พากฯ)