หน้าหลัก
ป้อกั๋นลูกกั๋น
พํอฯกันฯลูกกันฯ
[พ่อกันลูกกัน]

น.พ่อลูกกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อกั๋นลูกกั๋น (พํอฯกันฯลูกกันฯ)