หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อกั๋นลูกกั๋น
อักษรล้านนา
พํอฯกันฯลูกกันฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อกันลูกกัน]
ความหมาย

น.พ่อลูกกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อกั๋นลูกกั๋น (พํอฯกันฯลูกกันฯ)