หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดเกิ่งปุ๋ดก๋าง
อักษรล้านนา
ปุดเกิ่งฯปุดกลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุดเกิ่งปุดกลาง]
ความหมาย

ว.ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดเกิ่งปุ๋ดก๋าง (ปุดเกิ่งฯปุดกลฯางฯ)