หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปึ้ด
อักษรล้านนา
พึดฯ
เทียบอักษรไทย
[พึด]
ความหมาย

ก.งัด,ดันขึ้น,ดีดขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปึ้ด (พึดฯ)