หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ๋กกะดิ๋ก
อักษรล้านนา
ปิกฯกดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิกกะดิก]
ความหมาย

ว.อาการที่ของขนาดเล็กกระดกขึ้น; ดู...ป๋อกกะด๋อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ๋กกะดิ๋ก (ปิกฯกดิกฯ)