หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิ่น
อักษรล้านนา
ปิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปิ่น]
ความหมาย

น.เครื่องประดับสำหรับใช้ปักผมที่มวยไว้ ที่เรียกว่า ปิ่นผม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิ่น (ปิ่นฯ)