หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปิมดินขอ
อักษรล้านนา
พิม์ดิขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[พิมพ์ดินขอ]
ความหมาย

น.แม่พิมพ์ปั้นดินขอมุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปิมดินขอ (พิม์ดิขํอฯ)