หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปาดเปี่อง
อักษรล้านนา
ระฯบาฯดฯเระฯบิ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ปราดเปรื่อง]
ความหมาย

ว.มีความคิดฉลาดหลักแหลม; เปื่องปาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปาดเปี่อง (ระฯบาฯดฯเระฯบิ่อฯง)