หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปากเป๋นลม
อักษรล้านนา
ปากฯเปนฯล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปากเปนลม]
ความหมาย

ก.พูดมากจนเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากเป๋นลม (ปากฯเปนฯล฿มฯ)