หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปากสวก
อักษรล้านนา
ปากฯสวฯก
เทียบอักษรไทย
[ปากสวก]
ความหมาย

ก.พูดก้าวร้าว,ปากร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปากสวก (ปากฯสวฯก)