หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นอี้
อักษรล้านนา
ปันฯอี้
เทียบอักษรไทย
[ปันอี้]
ความหมาย

น.เป็นดั่งนี้,ขนาดนี้,เท่านี้,เดี๋ยวนี้,เวลานี้; ป่านอี้,ป๋านอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นอี้ (ปันฯอี้)