หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๋นปุ้น
อักษรล้านนา
ปันฯพุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ปันพุ่น]
ความหมาย

ก.แบ่งเป็นกองๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๋นปุ้น (ปันฯพุ่ร)