หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั๊ดหง๋อกปั๊ดแหง๋ก
อักษรล้านนา
พัดฯหังฯอฯกพัดฯแหังฯก
เทียบอักษรไทย
[พัดหง็อกพัดแหง็ก]
ความหมาย

ว.ไม่ตรง,เอี้ยวไปมา ใช้ตามหลังคำกริยา เช่น เตียวปั๊ดหง๘+อกปั๊ดแหง๘+ก - เดินเอี้ยวไปเอี้ยวมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั๊ดหง๋อกปั๊ดแหง๋ก (พัดฯหังฯอฯกพัดฯแหังฯก)