หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั้นใส่
อักษรล้านนา
ปั้นฯไส่
เทียบอักษรไทย
[ปั้นใส่]
ความหมาย

ก.ใส่ความเท็จ,หาเรื่องใส่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั้นใส่ (ปั้นฯไส่)