หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปั่น
อักษรล้านนา
ปั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปั่น]
ความหมาย

ก.หมุน,ทำให้หมุน; ผั่น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปั่น (ปั่นฯ)