หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปันห้า
อักษรล้านนา
พันฯห้า
เทียบอักษรไทย
[พันห้า]
ความหมาย

ว.จำนวนหนึ่งพันห้าร้อย = ๑,๕๐๐

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปันห้า (พันฯห้า)