หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปะตู๋ม่อ
อักษรล้านนา
ปตูมํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปะตูม่อ]
ความหมาย

น.ประตูที่เข้าออกได้โดยสะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปะตู๋ม่อ (ปตูมํอฯ)