หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอถ้าน
อักษรล้านนา
พํอฯถ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[พอถ้าน]
ความหมาย

ว.ถึงขนาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอถ้าน (พํอฯถ้านฯ)