หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอง
อักษรล้านนา
พอฯง
เทียบอักษรไทย
[พอง]
ความหมาย

ว.บวม,โตขึ้น,โป่งขึ้น,ฟูขึ้น,ใหญ่ขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอง (พอฯง)