หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปอ
อักษรล้านนา
พํอฯ
เทียบอักษรไทย
[พอ]
ความหมาย

น.พอ,เพียงพอ,เต็มตามต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปอ (พํอฯ)