หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปวดแหง๋บๆ
อักษรล้านนา
ปวฯดแหังฯบๆ
เทียบอักษรไทย
[ปวดแหง็บๆ]
ความหมาย

ก.รู้สึก ปวดตุบๆเพียงเล็กน้อย; ถ้าปวดมากๆ อย่างปวดฟัน เรียก ปวดหงวาบๆ หรือปวดหงุ๋บๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปวดแหง๋บๆ (ปวฯดแหังฯบๆ)