หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ้อนเอาใน
อักษรล้านนา
บ้อฯร´าไน
เทียบอักษรไทย
[บ้อนเอาใน]
ความหมาย

ก.ควัก หรือแคะเอาเฉพาะเม็ดใน เช่น แคะเอาเม็ดบ่ามื่น (กระบก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ้อนเอาใน (บ้อฯร´าไน)