หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ายหล้า
อักษรล้านนา
บ่าฯยฯห้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[บ่ายหล้า]
ความหมาย

ก.บ่ายคล้อย,เวลาเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ายหล้า (บ่าฯยฯห้ลฯา)