หน้าหลัก
บ่าม่วงเฮือง
บ่าฯม่วฯงเฮิอฯง
[บ่าม่วงเฮือง]

น.มะม่วงที่ยังไม่ทันแก่ เปลือกเหลืองหล่นจากต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าม่วงเฮือง (บ่าฯม่วฯงเฮิอฯง)