หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต้อหวาย
อักษรล้านนา
บ่าฯตํอฯหวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าต้อหวาย]
ความหมาย

น.ตะกร้อที่ทำด้วยหวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต้อหวาย (บ่าฯตํอฯหวฯายฯ)